PRINT
30 września 2021
DOKUMENTY UE W SEJMIE
We wrześniu 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 79-87. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji (COM(2021) 391) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 82],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2021) 346) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 83],
 • w trybie art. 8 ust 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2021) 388) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 85],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Ogólnych, 21 września 2021 - COM(2018) 371, COM(2021) 402, 444 [pos. nr 81],
  • Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 7-8 października 2021 - COM(2016) 378 [pos. nr 85],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 5 października 2021 - COM(2021) 36, 581, 582 [pos. nr 86],
  • Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 11-12 października 2021 - COM(2021) 554 [pos. nr 86],
  • Rady ds. Środowiska, 6 października 2021 - COM(2020) 642, COM(2021) 551, 555, 554, 556, 568 [pos. nr 86],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • komunikat Komisji w sprawie ram wykonania na potrzeby budżetu UE w obrębie WRF na lata 2021-2027 (COM(2021) 366) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 81],
  • komunikat Komisji: Strategiczne wytyczne dotyczące bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w UE na lata 2021-2030 (COM(2021) 236) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 82],
  • komunikat Komisji: Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE - W kierunku silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich do 2040 r. (COM(2021) 345) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 86],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz uściślenia procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i DNB (COM(2021) 327) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 80]
  • projekt decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS), z drugiej strony (COM(2021) 312) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 80],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej (COM(2021) 281) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 82 i 86],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich (COM(2021) 347) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 83],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 12 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 356, 392, 397, 399, 402, 424, 429, 434, 444, 460, 477 [pos. nr 80]; COM(2021) 483 [pos. nr 81];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 67 projektów aktów prawnych: COM(2021) 317, 318, 319, 320, 352, 354, 357, 359, 363, 364, 368, 369, 371, 372, 374, 376, 377, 384, 386, 387, 394, 398, 401, 405, 406, 407, 411, 412, 413, 414, 418, 419, 426, 431, 433, 435, 441, 445, 450, 455, 456, 458, 461, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 479, 480 [pos. nr 80]; COM(2021) 482, 484, 485 [pos. nr 81]; COM(2021) 478, 491, 492, 495, 498, 499, 532, 533, 534 [pos. nr 85];
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 52 dokumentów: COM(2021) 342, 343, 348, 358, 373, 374, 375, 378, 379, 381, 383, 385, 389, 390, 393, 395, 403, 404, 408, 409, 415, 416, 417, 425, 427, 428, 439, 449, 451, 452, 459, 462, 476, 560, 602, 603, C(2021) 4950, 4951, 5935 [pos. nr 80]; COM(2021) 465, 486, 487, 488, 489 [pos. nr 81]; COM(2021) 493, 494, 496, 497, 535, 536, 538, 539 [pos. nr 85];
 • rozpatrzyła informacje przedstawione przez członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Marka Opiołę na temat 2 raportów z kontroli ETO:
  • "Prawa pasażerów lotniczych w czasie pandemii Covid-19 - pomimo wysiłków podejmowanych przez Komisję Europejską nie zapewniono ochrony najważniejszych praw",
  • "Kontrole celne - niedostateczna harmonizacja szkodzi interesom finansowym"[pos. nr 79],
 • rozpatrzyła przygotowaną w trybie art. 3 ust. 1 ustawy kooperacyjnej informację dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1528) [pos. nr 81],
 • rozpatrzyła odpowiedź Ministra do spraw Unii Europejskiej na dezyderat nr 2 w sprawie konieczności pogłębionej analizy przyczyn wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz respektowania przez organy Unii Europejskiej zapisów traktatów europejskich stanowiących wyłączne ramy jej funkcjonowania [pos. nr 81],
 • w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 19 sierpnia 2021 r.) [pos. nr 84],
 • w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła kandydaturę Marka Opioły na stanowisko członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w kadencji 2022 - 2028 [pos. nr 87].

***

We wrześniu 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 79-87 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 30.09.2021, rozpatrzyła informację przedstawioną przez Marka Opiołę (członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) na temat zadań i prac ETO [pos. nr 63].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
We wrześniu 2021 badaniu pomocniczości podlegało 18 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27 września 2021, wideokonferencja, „Odwrócić bieg wydarzeń: spojrzenie parlamentów narodowych na Europejski plan zwalczania raka”, ICM zorganizowany przez Komisję Specjalną ds. Walki z Rakiem PE

 • Otwarcie konferencji - Bartosz Arłukowicz, przewodniczący Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem
 • Uwagi wstępne nt. projektu raportu BECA „Wzmocnić Europę w zwalczaniu raka – w kierunku kompleksowej i skoordynowanej strategii”, Véronique Trillet-Lenoir, sprawozdawca BECA
  Główni mówcy: Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Iva Dimic, przew. Podkomisji ds. Monitorowania Raka w Zgromadzeniu Narodowym Słowenii
 • Dyskusja panelowa „Wzmocnienie współpracy UE, aby uporać się z krajowymi, regionalnymi i społecznymi nierównościami w prewencji i leczeniu raka”, z udziałem sprawozdawców z Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Uwagi podsumowujące i końcowe: Véronique Trillet-Lenoir, Bartosz Arłukowicz

9 września 2021, Lublana, wideokonferencja, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczństwa i Obrony 

 • Spotkanie trojki prezydencji i Parlamentu Europejskiego
 • Otwarcie sesji, wystąpienie Boruta Pahora, Prezydenta Republiki Słowenii
 • Sesja I: Priorytety wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 • Sesja II: Nowe wyzwania, stare schematy: ponowne przemyślenie metod polityki zagranicznej UE w wielobiegunowym świecie
 • Sesja III: Wzmacnianie partnerstwa regionalnego z państwami Bałkanów Zachodnich poprzez WPZiB
 • Sesja IV: Rozwój zdolności unijnej ochrony cywilnej i klauzula solidarności: włączenie komponentu wojskowego
 • Uwagi końcowe

5-7 września 2021, Praga, Spotkanie Komisji ds. Europejskich Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

 • Sesja otwierająca: Ondřej Benešík, przewodniczący Komisji ds. Europejskich Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
 • Sesja I – Sytuacja związana z COVID i odbudowa po pandemii
 • Sesja II – Pakiet “Fit for 55”
 • Przyjęcie konkluzji