PRINT
31 października 2021
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

14 października 2021 - Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej 1 października 2021 na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata nad informacją z udziałem ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego (stenogram pkt 37).

14 października 2021 - w Sejmie odbyła się debata z udziałem ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego nad informacją w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski (stenogram pkt 35).

DOKUMENTY UE W SEJMIE
 

W październiku 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 88 - 93. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (COM(2021) 420) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 92],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2015/849 (COM(2021) 423) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 92],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/841 w odniesieniu do zakresu stosowania, uproszczenia przepisów dotyczących zgodności, określenia celów państw członkowskich na 2030 r. i zobowiązania do zbiorowego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 r. w sektorze użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa oraz rozporządzenie (UE) 2018/1999 w odniesieniu do poprawy monitorowania, sprawozdawczości, śledzenia postępów i przeglądu (COM(2021) 554) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (COM(2021) 555) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylająca dyrektywę Rady (UE) 2015/652 (COM(2021) 557) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona) (COM(2021) 558) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny (COM(2021) 568) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel redukcji emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażająca globalny środek rynkowy (COM(2021) 552) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE (COM(2021) 559) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego (COM(2021) 561) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniające dyrektywę 2009/16/WE (COM(2021) 562) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
  • projekt dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2021) 563) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 93],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych planowanym na 9 listopada 2021 - COM(2021) 663, 664 oraz na 12 listopada 2021 - COM(2021) 300 [pos. nr 92]
 • trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 18 października 2021  [pos. nr 89],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej planowanym na 21-22 października 2021 [pos. nr 90] oraz po zakończeniu tego posiedzenia [pos. nr 91]
  • komunikat Komisji: Droga do zdrowej planety dla wszystkich. Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (COM(2021) 400) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 89],
  • sprawozdanie Komisji: Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej. Sprawozdanie roczne za 2020 r. (COM(2021) 432)  i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 90],
  • komunikat Komisji: Sprawozdanie na temat praworządności z 2021 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej (COM(2021) 700) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 91]
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 3 projektów aktów ustawodawczych: (COM(2021) 564, 567, 571 [pos. nr 89];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 19 projektów aktów prawnych: COM(2021) 537, 545, 546, 548, 584 [pos. nr 89]; COM(2021) 587, 588, 589, 593, 594, 595, 597, 604, 605, 606, 608, 612, 624, 625 [pos. nr 91]
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 15 dokumentów: COM(2021) 544, 573, 575, C(2021) 6607, JOIN(2021) 24 [pos. nr 89]; COM(2021) 580, 583, 585, 592, 598, 599, 607, 609, 610, JOIN(2021) 26 [pos. nr 91]
 • rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1572) [pos. nr 88],
 • rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na 2022 rok (druk nr 1624) w zakresie właściwości komisji [pos. nr 92],
 • przyjęła dezyderat (link) w sprawie włączenia energetyki jądrowej do zielonej taksonomii finansowania Unii Europejskiej, skierowany do Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o przekazanie go Zarządowi Konferencji w sprawie przyszłości Europy [pos. nr 93].

***

W październiku 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 88-93 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 29.10.2021, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat budżetu dla Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata 2023-2027 [pos. nr 85].
 • 29.10.2021, wysłuchała informacji komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego nt. „Europejski Zielony Ład – szansa dla polskiego i europejskiego rolnictwa" [pos. nr 85].

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 • 28.10.2021, rozpatrzyła informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. [pos. nr 87].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w październiku
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 10.11.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2021) 568 08.11.2021 28.10.2021 Riksdag
(Szwecja)
COM(2021) 557 08.11.2021 27.10.2021 Riksdag
(Szwecja)
COM(2021) 567 08.11.2021  21.10.2021 Oireachtas
(Irlandia)
COM(2021) 562 08.11.2021
COM(2021) 561 05.11.2021
COM(2021) 559 08.11.2021
COM(2021) 556 08.11.2021
COM(2021) 552 08.11.2021

W październiku 2021 badaniu pomocniczości podlegało 30 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 8 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
25-26 października 2021, Bruksela, wideospotkanie, Grupa ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej (GWKP) Europolu
 • Spotkanie trojki prezydencji
 • Przyjęcie porządku obrad i uwagi wstępne; informacja przewodniczącego nt. wyników spotkania trojki (sprawy proceduralne) a także nt. wyników pracy grupy roboczej do spraw w toku podlegających ewentualnej dalszej rewizji w ramach Regulaminu GWKP
 • Działalność Europolu w okresie marzec - wrzesień 2021 oraz prezentacja Projektu wieloletniego dokumentu programowego Europolu 2022-2024; wymiana opinii
 • Główne wystąpienia: Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych; Aleš Hojs, Minister Spraw Wewnętrznych Słowenii; wymiana opinii
 • Debata tematyczna: Cyberprzestępczość w UE, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania dzieci za pośrednictwem Internetu oraz współpracy z krajami trzecimi, w tym z osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi
 • Debata tematyczna: Przestępstwa finansowe i korupcja – ochrona interesów finansowych UE; wymiana opinii
 • Regulamin – Prezentacja wyników prac grupy roboczej i poprawek kompromisowych; możliwe przyjęcie znowelizowanego Regulaminu GWKP
 • Uwagi końcowe współprzewodniczących