PRINT
30 listopada 2021
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2021 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 3 posiedzeniach: nr 94-96. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 (COM(2021) 421  i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 94],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (wersja przekształcona) (COM(2021) 422 i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 94],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Ogólnych (ministrowie ds. spójności) planowanym na 18 listopada 2021 - COM(2021) 89 [pos. nr 94],
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii planowanym na 2 grudnia 2021 - COM(2020) 824, COM(2021) 557, 558 [pos. nr 95],
  • Rady ds. Konkurencyjności planowanym na 25-26 listopada 2021  [pos. nr 95],
 • trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/631 w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii (COM(2021) 556 i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 95],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 (COM(2021) 579 i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 95],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych (COM(2021) 547) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 95],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 2 projektów aktów ustawodawczych: COM(2021) 627, 955 [pos. nr 94],
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 9 projektów aktów prawnych: COM(2021) 611, 613, 614, 626, 630, 631, 634, 635, 643 [pos. nr 94],
  • w trybie art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej z uwzględnieniem art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu – do 12 dokumentów: JOIN(2021) 27, COM(2021) 615, 622, 623, 628, 632, 633, 636, 645, 649, 1000, C(2021) 7293  [pos. nr 94],
 • w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła kandydaturę Rafała Wojciechowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027 [pos. nr 94],
 • wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka spotkała się z komisarzem UE ds. sprawiedliwości, Didier Reyndersem, w sprawie „Drugiego raportu Komisji Europejskiej na temat praworządności w Unii Europejskiej” [pos. nr 96].

***

W listopadzie 2021 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 94-96 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 • 2021.11.16, rozpatrzyła informację na temat stanu wykorzystania funduszy unijnych na realizację inwestycji sportowych i finansowania imprez w zakresie kultury fizycznej i turystyki [pos. 88],
 • 2021.11.16, rozpatrzyła informację na temat sportu i turystyki w strukturach Unii Europejskiej [pos. 88].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w listopadzie
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.12.2021)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2021) 571 08.11.2021
 
05.11.2021
 
Senat
(Czechy)
 
COM(2021) 563
COM(2021) 559
COM(2021) 558
COM(2021) 554 08.11.2021 08.11.2021  Senat
(Francja)
COM(2021) 551 05.11.2021 05.11.2021  Senat
(Czechy)

W listopadzie 2021 badaniu pomocniczości podlegało 28 projektów aktów ustawodawczych. Parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 6 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

29-30 listopada 2021, LXVI COSAC, wideokonferencja

 • Otwarcie spotkania, przemówienia powitalne przewodniczących Zgromadzenia Narodowego i Rady Narodowej Słowenii oraz przewodniczących komisji ds. europejskich obu izb
 • Przyjęcie porządku LXVI posiedzenia plenarnego COSAC
 • Kwestie proceduralne i sprawy różne; informacja o wynikach spotkania trojki prezydencji COSAC; prezentacja 36 raportu półrocznego COSAC; listy otrzymane przez prezydencję; kwestie proceduralne
 • Sesja I – Osiągnięcia słoweńskiej prezydencji Rady UE  - Gašper Dovžan, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; debata
 • Sesja II – Praca na rzecz europejskiej perspektywy dla Bałkanów Zachodnich; debata
 • Powołanie nowego stałego członka sekretariatu COSAC, wystąpienie wprowadzające
 • Sesja III – Przyszła rola młodzieży w procesach decyzyjnych UE i nie tylko; debata
 • Sesja IV – Konferencja w sprawie przyszłości Europy; debata
 • Uwagi końcowe przewodniczących

30 listopada 2021, Eliminacja przemocy wobec kobiet, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE (FEMM), format hybrydowy

 • Przemówienia powitalne: Evelyn Regner, przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Iva Dimic, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Klubu Kobiet Zgromadzenia Narodowego Słowenii
 • Sesja I – Przemoc seksualna jako broń wojenna
 • Sesja II – Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami
 • Sesja III – Cyberprzemoc
 • Sesja IV – Konwencja stambulska
 • Uwagi końcowe: Roberta Metsola, wiceprzewodnicząca PE, Evelyn Regner, przewodnicząca komisji FEMM 

18 listopada 2021, Rozwój planów strategicznych w zakresie wspólnej polityki rolnej w każdym państwie członkowskim, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI), format hybrydowy

 • Wystąpienie otwierające – Norbert Lins, przewodniczący komisji AGRI
 • Sesja I – W jaki sposób strategiczne plany WPR będą dostosowane do celów Zielonego Ładu
 • Sesja II – W jaki sposób państwa członkowskie mogą wykorzystać swoje krajowe plany strategiczne WPR, aby zachęcić większą liczbę organizacji producenckich do wykorzystania nowych odstępstw od reguł konkurencji dla zrównoważenia siły przetargowej w ramach łańcucha dostaw?
 • Sesja III – Nowy model dostaw – zasadnicza nowość WPR 2023-2027 dostarcza wyzwań krajowym administracjom. W jaki sposób powiązać cele krajowych planów strategicznych, wskaźniki wyników i właściwą sprawozdawczość oraz kontrolę, aby zapewnić ocenę rzeczywistej wydajności?
 • Konkluzje – Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa
 • Uwagi końcowe – Norbert Lins, przewodniczący komisji AGRI 

9 listopada 2021, Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacja, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Specjalną ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w UE, w tym Dezinformacji (INGE), PE, format hybrydowy

 • Wprowadzenie – Raphaël Glucksmann, przewodniczący komisji INGE, PE
 • Sesja 1: Obce ingerencje w procesy demokratyczne w UE
 • Sesja 2: Odpowiedź na obce ingerencje we współpracy z demokracjami zajmującymi podobne stanowisko 

9 listopada 2021, Parlamenty narodowe wobec Konferencji ws. przyszłości Europy, międzyparlamentarne spotkanie komisji zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), format hybrydowy

 • Wystąpienia wprowadzające: Charles Goerens, wiceprzewodniczący AFCO, Guy Verhofstadt, współprzewodniczący zarządu KoPE, Gašper Dovžan, sekretarz stanu w MSZ Słowenii, prezydencja Rady, Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, współrzewodnicząca zarządu KoPE
 • Prezentacje: Branko Grims, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Samorządu słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego, Sabine Thillaye, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich francuskiego Zgromadzenia Narodowego
 • Debata z udziałem członków parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Uwagi końcowe: Guy Verhofstadt, Charles Goerens