PRINT
30 listopada 2010
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 204–207. Rozpatrzyła 71 dokumentów UE, dwa projekty aktów ustawodawczych uznała za niezgodne z zasadą pomocniczości.

 

BADANIE ZGODNOŚCI Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI PROJEKTÓW AKTÓW USTAWODAWCZYCH:

COM(2010) 537 wersja ostateczna - termin badania upłynął 1 grudnia 2010

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

COM(2010) 539 wersja ostateczna - termin badania upłynął 1 grudnia 2010

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 

5.11.2010, na 204. posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła dwie opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów aktów ustawodawczych:

- Opinia nr 71 w sprawie projektu COM(2010) 537 wersja ostateczna

- Opinia nr 72 w sprawie projektu COM(2010) 539 wersja ostateczna

25.11.2010, na 78. posiedzeniu Sejm przyjął dwie uchwały zawierające uzasadnione opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów aktów ustawodawczych:

- Uchwała w sprawie projektu COM(2010) 537 wersja ostateczna

- Uchwała w sprawie projektu COM(2010) 539 wersja ostateczna

W listopadzie opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 204–207, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach SUE i IPEX
 • dwie uchwały podjęte na 78. posiedzeniu Sejmu - w bazie IPEX.
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w listopadzie*

(stan na 8.12.2010)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2010) 462 2.11.2010 -
COM(2010) 486 15.11.2010 15.11.2010 / 15.11.2010 Folketing (Dania)
27.10.2010 Senat (Francja)
27.10.2010 Izba Lordów (Zjednoczone Królestwo)
30.11.2010 / 30.11.2010 Senat (Niderlandy)
COM(2010) 471 16.11.2010 27.10.2010 Senat (Francja)
COM(2010) 475 16.11.2010 16.11.2010 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2010) 490 18.11.2010 -
COM(2010) 473 18.11.2010 -
COM(2010) 506 22.11.2010 -
COM(2010) 498 22.11.2010 -
COM(2010) 494 25.11.2010 -
COM(2010) 520 30.11.2010 -
COM(2010) 482 30.11.2010 -
COM(2010) 484 30.11.2010 -

* Dotyczy projektów, których termin badania upłynał w listopadzie.

W BAZIE UST

W listopadzie do Sejmu wpłynęło pięć projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • 3629 – Rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych,
 • 3627 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • 3620 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym,
 • 3597 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
 • 3596 – Rządowy projekt ustawy o kredycie konsumenckim.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw [3554],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [3425],
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [2916],
 • Ustawa o kierujących pojazdami [2879].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [3502],
 • Ustawa o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych [3348].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

30 listopada 2010, Bruksela

W Parlamencie Europejskim odbyły się warsztaty dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, w których wzięli udział przedstawiciele Komisji Prawnej PE i parlamentów narodowych. Posłowie omawiali temat „Jak ułatwić życie europejskim rodzinom i obywatelom”.

Informacje o spotkaniu (en)

16-17 listopada 2010, Paryż

Podczas spotkania przedstawicieli komisji spraw europejskich państw Trójkąta Weimarskiego omawiano m.in. kwestie zarządzania gospodarczego, przyszłości wspólnej polityki rolnej, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz rozszerzenia UE.

Informacje o spotkaniu

WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE

ZMIANA AKTU DOTYCZĄCEGO WYBORÓW CZŁONKÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POWSZECHNYCH WYBORACH BEZPOŚREDNICH

30 listopada 2010

A. Duff przedstawił zmieniony projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych PE.

Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., (2009/2134(INI)), 5.11.2010

wiecej

 

INICJATYWA OBYWATELSKA

30 listopada 2010

Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej i wyznaczyła grupę posłów (m. in. sprawozdawców A. Lamassoure i Z. Gurmai) do prowadzenia w imieniu PE trójstronnych negocjacji dotyczących inicjatywy obywatelskiej z Radą i Komisją.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2010/0074(COD)), 2.12.2010

wiecej

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. PRAWNE, POLITYCZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY WYBORÓW (red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych), Toruń 2010.

Książka jest jedną z dwóch publikacji, które powstały po konferencji „Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media, społeczeństwo”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 10-11 grudnia 2009 roku (druga z publikacji pokonferencyjnych poświęcona została roli mediów i marketingu politycznego w wyborach do PE). Znalazły się w niej artykuły politologów, prawników i socjologów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Książka została podzielona na cztery części. W pierwszej omówiono prawne aspekty wyborów, w tym systemy wyborcze do PE, podział mandatów między delegacje narodowe, strukturę okręgów wyborczych oraz zmianę znaczenia zasady powszechności w kontekście wyborów do PE. W drugiej części przedstawiono polityczne aspekty wyborów, w tym m.in. pozycję poszczególnych „rodzin” partii w wyborach do PE w 2009 roku oraz przebieg kampanii wyborczej w Polsce, m.in. w świetle poglądu o drugorzędności wyborów do PE w stosunku do wyborów krajowych. Kolejne rozdziały poświęcono lokalnym aspektom kampanii, omawiając przebieg kampanii i wyniki wyborów w wybranych regionach Polski. W ostatniej części poddano analizie czynniki społeczne, w tym m.in. kwestie związku między udziałem w wyborach a wiedzą na temat obywatelstwa UE czy wskaźnikiem tożsamości europejskiej, a także udział kobiet w PE po wyborach 2009.

***

PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ. INSTYTUCJE, PRAWO I ORGANIZACJA (red. A. Nowak-Far), Warszawa 2010.

W książce zawarto analizę regulacji prawnych dotyczących prezydencji w Radzie UE, uwzględniając zmiany wprowadzone w tym zakresie przez Traktat z Lizbony.

W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. różnorodne formy przewodnictwa w organizacjach międzynarodowych, porównując tę praktykę z cechami prezydencji Unii, model prezydencji unijnej w kontekście relacji międzyinstytucjonalnych głównych uczestników procesu decyzyjnego w UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli parlamentów narodowych.

Omówiono też szczegółowo nową, hybrydową formułę prezydencji przyjętą w Traktacie z Lizbony, złożoną teraz z odrębnych, choć funkcjonalnie powiązanych formuł. Część zadań objął przewodniczący Rady Europejskiej, ale podstawową formułą przewodnictwa stała się prezydencja osiemnastomiesięczna, wykonywana w ramach tzw. trio, przy czym w pewnym zakresie prezydencja zachowała wymiar sześciomiesięczny. Ponadto, część zadań z zakresu przewodnictwa zostało powierzonych Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, a swoista formuła stałej prezydencji znalazła zastosowanie (ale nie na podstawie postanowień traktatowych) do Eurogrupy, a więc forum nieformalnego uzgadniania stanowisk państw strefy euro. Specyfika przewodnictwa w Radzie w takich obszarach jak wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz współpraca w sprawach karnych została przeanalizowana w osobnych rozdziałach, podobnie jak relacje prezydencji z Eurogrupą, czy uwarunkowania sprawowania prezydencji przez państwo członkowskie w systemie politycznym Unii.

W podsumowaniu wskazano na liczne wyzwania, jakie niesie ze sobą zadanie koordynacji polityki europejskiej przez państwo sprawujące prezydencję. Ponownie podkreślono znaczenie prawidłowego zorganizowania współpracy z parlamentami narodowymi oraz dostosowania dotychczasowych zasad współpracy rządu i parlamentu do bardziej intensywnego harmonogramu prac prezydencji.

***

SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ (red. A. Wyrozumska), Warszawa 2010.

Książka stanowi V tom w serii podręczników uniwersyteckich Instytutu Wydawniczego EuroPrawo poświęconych ustrojowi UE. W kolejnych rozdziałach w sposób pogłębiony omówiono najważniejsze zagadnienia związane z systemem ochrony prawnej w UE, uwzględniając zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

W pierwszym rozdziale przedstawiono system sądowniczy Unii Europejskiej, w tym funkcjonowanie ETS oraz poszczególne rodzaje postępowań i zagadnienia proceduralne. Następnie zaprezentowano:

  - kwestie dochodzenia roszczeń opartych na prawie unijnym przed sądami krajowymi;
  - skargi wymuszające przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie;
  - skargę o stwierdzenie nieważności aktu instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii;
  - problem kontroli legalności aktów na podstawie art. 277 TfUE;
  - skargi na bezczynność instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii.

Osobny rozdział poświęcono kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej UE, w tym odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz za szkody spowodowane przez funkcjonariusza Unii podczas wykonywania jego funkcji. Omawiając tematykę pytań prejudycjalnych sądów krajowych, odniesiono się m.in. do zakresu swobody sądów krajowych i skutków orzeczenia prejudycjalnego. Następnie omówiono obszary objęte ograniczoną jurysdykcją ETS, czyli wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych w okresie przejściowym. W ostatnim rozdziale przedstawiono, w jaki sposób i przed jakimi organami można powoływać się na naruszenie praw podstawowych UE.

Istotnym uzupełnieniem podręcznika jest lista podstawowych orzeczeń z danego obszaru tematycznego, zamieszczona na końcu każdego rozdziału, oraz obszerne fragmenty orzeczeń ETS.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Galster J., Knade-Plaskacz A.: Wpływ Traktatu z Lizbony na pozycję Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5, s. 177.
 • Lafarge F.: Administrative Cooperation between Member States and Implementation of EU Law, „European Public Law” 2010, Vol. 16, iss. 4, s. 597.
 • Missiroli A.: The New EU ‘Foreign Policy’ System after Lisbon: A Work in Progress, „European Foreign Affaires Review” 2010, Vol. 15, iss. 4, s. 427.
 • Popławska E.: Rola parlamentów narodowych w świetle Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5, s. 157.
 • Steunenberg B.: Is big brother watching? Commission oversight of the national implementation of EU directives, „European Union Politics” 2010, Vol. 11, iss. 3, s. 359.
 • Wasserfallen F.: The judiciary as legislator? How the European Court of Justice shapes policy-making in the European Union, „Journal of European Public Policy” 2010, Vol. 17, iss. 8, s. 1128.

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.