PRINT
31 maja 2022
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W maju 2022 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: nr 134-141. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do dyscypliny rozrachunku, transgranicznego świadczenia usług, współpracy w zakresie nadzoru, świadczenia bankowych usług pomocniczych oraz wymogów dotyczących centralnych depozytów papierów wartościowych z państw trzecich (COM(2022) 120) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 135],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz systemów jakości produktów rolnych, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/787 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 (COM(2022) 134) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 135],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami (COM(2022) 143) [pos. nr 135],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 w odniesieniu do gromadzenia, zabezpieczania i analizy dowodów w sprawach ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych przez Eurojust (COM(2022) 187) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 136],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 136],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2022) 135) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 137],
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu:
  • Rady ds. Ogólnych, 23 maja 2022 - COM(2021) 731 [pos. nr 134],
  • Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, 24 maja 2022 – COM(2021) 823, COM(2021) 722 [pos. nr 135],
  • Rady ds. Zagranicznych (obrona), 17 maja 2022 [pos. nr 137],
  • Rady ds. Zagranicznych, 16 maja 2022 [pos. nr 137],
  • Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 2-3 czerwca 2022 - COM(2021) 206, 281, 561, 562, 812, 813; COM(2022) 53, 68, 113 [pos. nr 141],
 • w trybie art. 11 ust. 3 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do zwiększonych płatności zaliczkowych z zasobów REACT-EU (COM(2022) 145) wraz z projektem jego nowelizacji (COM(2022) 162) oraz wyjaśnienie przyczyn, dla których nie zasięgnięto opinii komisji [pos. nr 136],
  • informację na temat stanowiska w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2022. Finansowanie kosztów przyjęcia osób uciekających z Ukrainy (COM(2022) 262) oraz wyjaśnienie przyczyn, dla których nie zasięgnięto opinii Komisji [pos. nr 140],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dotyczące środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników (akt w sprawie czipów) (COM(2022) 46) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 136],
  • projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (COM(2021) 803) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 137],
  • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (wersja przekształcona) (COM(2021) 804) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP [pos. nr 137],
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej rozpatrzyła:
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 17 maja 2022 [pos. nr 137],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych planowanym na 16 maja 2022 - COM(2020) 739, 767, 824; COM(2022) 26, 76, 262 [pos. nr 137],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (rozwój) planowanym na 20 maja 2022 [pos. nr 137],
  • komunikat: Wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej - przekazanie parlamentom państw członkowskich (CM 2003/22) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 137],
  • informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (handel), planowanym na 3 czerwca 2022 [pos. nr 138],
  • komunikat: Wniosek Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej - Przekazanie parlamentom państw członkowskich (CM 2065/22) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 138],
  • komunikat: Wniosek Republiki Mołdawii o członkostwo w Unii Europejskiej - Przekazanie parlamentom państw członkowskich (CM 2077/22) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 138],
  • komunikat Komisji do Rady: Wytyczne dotyczące polityki fiskalnej na 2023 r. (COM(2022) 85) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 140],
  • sprawozdanie Komisji dotyczące europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19, na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 SURE po 18 miesiącach: trzecie sprawozdanie półroczne (COM(2022) 128) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 140],
  • komunikat Komisji: Europejska solidarność z uchodźcami i osobami uciekającymi z Ukrainy (COM(2022) 107) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 141],
  • sprawozdanie Komisji: Pierwsze sprawozdanie roczne na temat monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (COM(2021) 714) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 141],
  • komunikat Komisji: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych (COM(2022) 133) i odnoszące się do niego stanowisko rządu [pos. nr 141],
 • zgodnie z wnioskiem Prezydium, nie zgłosiła uwag do wymienionych poniżej dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – do 8 projektów aktów ustawodawczych: COM(2022) 151, 157, 171, 179, 195, 250, 262, 658 [pos. nr 138];
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 12 projektów aktów prawnych: COM(2022) 158, 164, 165, 167, 168, 172 [pos. nr 134]; COM(2022) 169, 176, 183, 186, 191, 202 [pos. nr 138],
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – do 10 dokumentów: COM(2022) 137 [pos. nr 134]; SWD(2022) 127, C(2022) 2753, COM(2022) 166, 173, 180, 181, 182, 185, 190 [pos. nr 138],
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych rozpatrzyła informację ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego na temat zakończenia i dalszych prac w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz stanowiska rządu w tej sprawie [pos. nr 139].

***

W maju 2022 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty z posiedzeń SUE nr 134-141 dostarczone przez sekretariat komisji.

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 Komisja Infrastruktury
 • 25.05.2022, rozpatrzyła informację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury na temat stanu realizacji funduszy europejskich budżetu UE na lata 2014-2020 w zakresie programów i kontraktów infrastrukturalnych [pos. nr 192].
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • 10.05.2022, rozpatrzyła informację Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat funkcjonowania prawa antydyskryminacyjnego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych [pos. nr 55].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Uzasadnione opinie przyjęte w maju
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 08.06.2022)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2022) 71 25.05.2022 19.05.2022 Riksdag
(Szwecja)
COM(2022) 105 19.05.2022 18.05.2022 / 19.05.2022 Izba Deputowanych
(Czechy)

W maju 2022 parlamenty narodowe zgłosiły 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów aktów ustawodawczych z zasadą pomocniczości.

WYSZUKIWANIE UZASADNIONYCH OPINII PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

17 maja 2022, Pierwsze wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy, międzyparlamentarne spotkanie komisji (ICM) zorganizowane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), format hybrydowy

 • Wystąpienia wprowadzające
  • Antonio Tajani, przewodniczący AFCO
  • Guy Verhofstadt, współprzewodniczący zarządu KoPE
  • Clément Beaune, sekretarz stanu w Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych Francji
  • Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, współprzewodnicząca zarządu KoPE
 • Prezentacje
  • Jean-François Rapin, przewodniczący Komisji Spraw Europejskich francuskiego Senatu, członek zgromadzenia plenarnego KoPE
  • Jitka Seitlová, wiceprzewodnicząca czeskiego Senatu, członek delegacji na KoPE
 • Debata z członkami parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
 • Uwagi końcowe

15-16 maja 2022, Warszawa, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

 • Panel I - Bieżąca agenda UE - wymiana poglądów
  Dyskusja z udziałem Konrada Szymańskiego - ministra ds. UE w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Panel II - Wyzwania migracyjno-humanitarne dla UE w związku z wojną w Ukrainie
  Dyskusja z udziałem Pawła Szefernakera - sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy