PRINT
31 grudnia 2010
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 208–215. Rozpatrzyła 80 dokumentów UE.

W bazach SUE i IPEX opublikowano informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 206-208, 210-212 i 215, dostarczone przez sekretariat Komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w grudniu *

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 21.01.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2010) 517 1.12.2010 -
COM(2010) 521 1.12.2010 -
COM(2010) 537 1.12.2010 23.11.2010 / - Seimas (Litwa)
25.11.2010 / - Sejm (Polska)
25.11.2010 / - Senat (Polska)
COM(2010) 539 1.12.2010 17.11.2010 / - Seimas (Litwa)
25.11.2010 / - Sejm (Polska)
25.11.2010 / - Senat (Polska)
COM(2010) 542 2.12.2010 -
COM(2010) 550 6.12.2010 -
COM(2010) 555 7.12.2010 -
COM(2010) 505 8.12.2010 -
COM(2010) 522 13.12.2010 -
COM(2010) 524 13.12.2010 -
COM(2010) 525 13.12.2010 -
COM(2010) 526 13.12.2010 -
COM(2010) 527 14.12.2010 -
COM(2010) 607 23.12.2010 -
COM(2010) 611 30.12.2010 -
COM(2010) 597 31.12.2010 -

* Dotyczy projektów, których termin badania upłynął w grudniu

W BAZIE UST

W grudniu do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • 3772 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw,
 • 3755 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,
 • 3737 – Rządowy projekt ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [3627],
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym [3620],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw [3554],
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw [3423],
 • Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [3388],
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [3386],
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [2916].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym [3620],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw [3554],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw [3424],
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw [3423],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym [3387],
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [3386],
 • Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [3358].
WAŻNE DEBATY PARLAMENTARNE W SPRAWACH UE

 

PROGRAM PRAC KOMISJI NA 2011 ROK

15 grudnia 2010

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie programu prac Komisji na 2011 rok.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca komunikatu Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (P7_TA(2010)0481)

 

 

INICJATYWA OBYWATELSKA

15 grudnia 2010

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej (2010/0074(COD))

6 grudnia 2010

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w ramach trójstronnych negocjacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

wiecej

 

 

POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ PARLAMENTARNYCH


14 grudnia 2010, Sejm

80. posiedzenie Sejmu, pkt 4. porządku dziennego

Informacja ministra spraw zagranicznych na temat wstępnych priorytetów i programu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku oraz wystąpienie przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Wystąpienia i pytania w tym punkcie porządku dziennego – stenogram

Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych.


15 grudnia 2010, Senat

67. posiedzenie Senatu, pkt 29. porządku obrad

Informacja rządu na temat priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku

Zapytania i dyskusja w tym punkcie porządku obrad – stenogram (s. 11)

wiecej

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Półtorak N.: OCHRONA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W POSTĘPOWANIACH KRAJOWYCH, Warszawa 2010.

Książka zawiera analizę funkcjonowania uprawnień wywodzących się z prawa UE w postępowaniach krajowych oraz oddziaływania prawa UE na prawo krajowe w zakresie środków służących ochronie i wykonywaniu uprawnień jednostek. Autorka stara się odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy oddziaływanie prawa UE prowadzi do zwiększenia poziomu ochrony prawnej jednostek w prawie krajowym.

W pierwszych rozdziałach prezentowane są podstawowe definicje i pojęcia (uprawnienia wynikające z prawa UE, środki ochrony prawnej czy sama ochrona prawna), analizuje mechanizmy wykonywania uprawnień unijnych w prawie krajowym, w świetle zasady zdecentralizowanego wykonywania prawa UE przez państwa członkowskie i niekompletności unijnego systemu prawnego (brak przepisów regulujących procedury i środki wykonywania praw materialnych). Ponadto, autorka bierze pod uwagę systemową zasadę efektywności albo skuteczności (effet utile) prawa unijnego, w tym efektywnej ochrony prawnej, odnosząc się do kwestii autonomii instytucjonalnej i proceduralnej państw członkowskich.

W kolejnych rozdziałach poddano analizie poszczególne środki ochrony prawnej, omówiono kwestie prawa do sądu, właściwości sądu i jego kompetencji do stosowania prawa UE z urzędu, stosowania przez sądy krajowe środków zabezpieczających oraz prawo do rzetelnego procesu krajowego. Na koniec omówiono środki w zakresie wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych, sankcje prawa krajowego z tytułu naruszenia prawa UE oraz roszczenia restytucyjne i odszkodowawcze.

W książce uwzględniono również problemy prawa polskiego w zakresie środków ochrony prawnej, wskazując na rozwiązania sprzeczne z unijnym standardem oraz na próby ustawodawcze i orzecznicze zmierzające do jego implementacji.

***

Cammilleri-Subrenat A.: LE DROIT DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE LISBONNE, Paris 2010.

Książka zawiera analizę ram prawnych, w których rozwijana jest europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony.

W pierwszej części, po zaprezentowaniu genezy EPBiO, autorka omawia jej zmienioną architekturę instytucjonalną. Przedstawia nowe role Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, analizuje uprawnienia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w tym problem deficytu demokratycznego związanego z ograniczoną rolą PE w tym obszarze. Omawia także kwestie kontroli nad EPBiO: brak jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości oraz ograniczoną kontrolę finansową Trybunału Obrachunkowego.

W drugiej części książki zatytułowanej „Europejskie ramy prawne zarządzania kryzysowego" wskazano, w jaki sposób EPBiO wpisuje się w tę problematykę. Przedstawiono uregulowania dotyczące zwalczania rozprzestrzeniania broni, zamówień publicznych w sektorze zbrojeniowym, statusu sił zbrojnych i personelu w ramach działań zewnętrznych UE. Ramy prawne zarządzania kryzysowego zostały przedstawione jako „niedokończony proces", w którym ściera się logika wspólnotowa i zasady współpracy oparte na prawie międzynarodowym. Autorka zwraca uwagę na fakt, że choć nie istnieje klarowna definicja prawna pojęcia „zarządzanie kryzysowe", to Unia dopracowała się jednolitego systemu umów podpisywanych z państwami trzecimi uczestniczącymi w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego.

***

Kleinowski M.: GRY POLITYCZNE JAKO ELEMENT PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ, Toruń 2010.

W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak sposób ewolucji systemu głosowania w Radzie UE wpływa na siłę głosu państwa w procesie podejmowania decyzji.

W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe założenia teorii gier, wskazując, w jakim stopniu są one spełnione przez proces podejmowania decyzji w Radzie UE. Następnie przedstawiono ewolucję systemu głosowania w Radzie oraz zmiany w sile głosów poszczególnych państw członkowskich, uwzględniając również nieformalne zasady procedowania, które wywierają wpływ na przebieg procesu decyzyjnego. W trzecim rozdziale dokonano porównania nicejskiego systemu głosowania z systemem podwójnej większości wprowadzonym przez Traktat z Lizbony.

Autor zwraca uwagę, że system podwójnej większości, w stosunku do systemu nicejskiego, prowadzi do istotnej zmiany siły głosu poszczególnych państw członkowskich. Jako największych beneficjentów wskazuje on Niemcy oraz najmniejsze państwa UE. Najwięcej natomiast na nowym systemie tracą państwa średnie, w tym szczególnie Hiszpania i Polska. Jednocześnie autor podkreśla, że siła głosu państwa w systemie głosowania w Radzie jest tylko jednym z czynników kształtujących pozycję państwa członkowskiego w procesie decyzyjnym UE. Jego zdaniem istota procesu podejmowania decyzji kryje się w nieformalnych regułach oraz praktyce negocjowania rozwiązań kompromisowych.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Albors-Llorens A.: Keeping up appearances: the Court of Justice and the effects of EU directives, “The Cambridge Law Journal” 2010, Vol. 69, Iss. 3, s. 455.
 • Bredt S.: Prospects and Limits of Democratic Governance in the EU, “European Law Journal” 2011, January, Vol. 17, Iss. 1, s. 35.
 • Costello R.: Does Bicameralism Promote Stability? Inter-institutional Relations and Coalition Formation in the European Parliament, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 122.
 • Dąbrowska-Kłosińska P.: Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 12, s. 4.
 • Driessen B.: Delegated legislation after the Treaty of Lisbon: An analysis of Article 290 TFEU, “European Law Review” 2010, Iss. 6, s. 837-848.
 • Dürand A., Mateo G.: To Call or Not to Call? Political Parties and Referendums on the EU’s Constitutional Treaty, “Comparative Political Studies” (First Online) 2010, December 27.
 • Emmanouilidis J. A.: Adding pieces to the European economic governance puzzle, European Policy Centre, 20 December 2010.
 • Fossum J. E., Menéndez A. J.: The Theory of Constitutional Synthesis: a constitutional theory for a democratic European Union, ARENA Working Paper 15/2010, December.
 • Gornitzka A., Sverdrup U.: Access of Experts: Information and EU Decision-making, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 48.
 • Gutiérrez-Fons J. A., Lenaerts K.: The constitutional allocation of powers and general principles of EU law, “Common Market Law Review” 2010, Vol. 47, Iss. 6, s. 1629.
 • Häge F. M.: Politicising Council Decision-making: The Effect of European Parliament Empowerment, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 18.
 • Héritier A., Moury C.: Contested Delegation: The Impact of Co-decision on Comitology, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 145.
 • Holberg J. S.: The Treaty of Lisbon – towards an ever closer union, with a formal withdrawal procedure, “Columbia Journal of European Law Online” 2010, Vol. 17, s. 11.
 • Kaliszuk E.: Traktat z Lizbony - spodziewane zmiany, „Wspólnoty Europejskie” 2010, nr 5.
 • Klau T., Godement F., Torreblanca J. I.: Beyond Maastricht: a new deal for the eurozone, European Council on Foreign Relations,16 December 2010.
 • Kreppel A.: Looking ‘Up’, ‘Down’ and ‘Sideways’: Understanding EU Institutions in Context, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 167.
 • Lafarge F.: Administrative Cooperation between Member States and Implementation of EU Law, “European Public Law” 2010, Vol. 16, Iss. 4, s. 597.
 • Lock T.: EU Accession to the ECHR: Implications for Judicial Review in Strasbourg, “European Law Review” 2010, Iss. 6, s. 777.
 • Menon A., Peet J.: Beyond the European Parliament: Rethinking the EU's democratic legitimacy, Centre for European Reform, December 2010.
 • Mik C.: Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, nr 2.
 • Naurin D., Rasmussen A.: New External Rules, New Internal Games: How the EU Institutions Respond when Inter-institutional Rules Change, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 1.
 • Olsen E. D. H., Trenz H.-J.: Deliberative Polling. A cure to the democratic deficit of the EU?, ARENA Working Paper 13/2010, December.
 • Pech L.: A Union Founded on the Rule of Law: Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law, “European Constitutional Law Review” 2010, Vol. 6, Iss. 3, s. 359.
 • Rasmussen A., Toshkov D.: The Inter-institutional Division of Power and Time Allocation in the European Parliament, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 71.
 • The scope of application of the general principles of Union law: An ever expanding Union?, “Common Market Law Review” 2010, Vol. 47, Iss. 6, s. 1589.
 • Wilde P. de, Trenz H.-J., Michailidou A.: Contesting EU Legitimacy: the prominence, content and justification of euroscepticism during 2009 EP election campaigns, ARENA Working Paper 14/2010, December.
 • Wollenschläger F.: A New Fundamental Freedom beyond Market Integration: Union Citizenship and its Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration, “European Law Journal” 2011, January, Vol. 17, Iss. 1, s. 1.
 • Yordanova N.: Inter-institutional Rules and Division of Power in the European Parliament: Allocation of Consultation and Co-decision Reports, “West European Politics” 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 97.

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.