PRINT
31 stycznia 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 216-222. Rozpatrzyła ok. 40 dokumentów UE. Komisja wysłuchała również informacji Rady Ministrów na temat przyszłości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i jego wpływu na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, a także zapoznała się z bilansem prezydencji belgijskiej i programem prezydencji węgierskiej w Radzie Unii Europejskiej.

 

BADANIE ZGODNOŚCI Z ZASADĄ POMOCNICZOŚCI PROJEKTÓW AKTÓW USTAWODAWCZYCH:

COM(2010) 728 wersja ostateczna - termin badania upłynął 7 lutego 2011
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych 

21.01.2011, na 221. posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła opinię nr 76 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2010) 728 wersja ostateczna.

W styczniu opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 216 i 217, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach SUE i IPEX.
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w styczniu *

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.02.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie  uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2010) 662 7.01.2011 -
COM(2010) 624 11.01.2011 -
COM(2010) 708 27.01.2011 -

* Dotyczy projektów, których termin badania upłynął w styczniu

W BAZIE UST

W styczniu do Sejmu wpłynęły cztery projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • 3812 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw,
 • 3788 – Rządowy projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • 3781 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw,
 • 3780 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy [3597] ,
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [3425] ,
 • Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [3388],
 • Ustawa o kierujących pojazdami [2879] .

Opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [2916].
WAŻNE DEBATY PARLAMENTARNE W SPRAWACH UE

PROGRAM PRAC KOMISJI NA 2011 ROK

28 stycznia 2011 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP rozpatrzyła Program prac Komisji na 2011 rok.

Dokumenty UE rozpatrywane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej, COM(2010) 623

 

KONTROLA MIĘDZYPARLAMENTARNA NAD WSPÓLNĄ POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

W związku z trwającą obecnie dyskusją nad przyszłym kształtem kontroli międzyparlamentarnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po zakończeniu funkcjonowania Europejskiego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Obrony (Zgromadzenia UZE) w dziale Ważne debaty parlamentarne zamieszczono podsumowanie dotychczasowej debaty na ten temat.

Kontrola międzyparlamentarna wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Wąsiewski G.J.: KONCEPCJA „PATRIOTYZMU KONSTYTUCYJNEGO” JURGENA HABERMASA, Toruń 2010.

W książce przedstawiono problem poszukiwania modelu ustrojowego Unii Europejskiej z perspektywy koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego, zaproponowanej na gruncie teorii działania komunikacyjnego filozofa Jurgena Habermasa. Koncepcja ta przewiduje, że polityka powinna skupiać się wokół norm wartości i procedur demokratycznej konstytucji, a nie kultury narodowej czy wspólnoty ludzi, co ma zapewnić stabilność, obronę podstawowych zasad i stworzenie silniejszych więzi.
Po krótkim omówieniu powstania i rozwoju Unii Europejskiej oraz pojęcia konstytucji i konstytucjonalizmu, autor przedstawia prawo, ewolucję państwa i prawa oraz patriotyzm konstytucyjny w ujęciu Jurgena Habermasa. Następnie prezentuje on kwestię konstytucjonalizacji w ramach Unii Europejskiej,  poddaje analizie z perspektywy patriotyzmu konstytucyjnego prace Konwentu i projekt Konstytucji dla Europy oraz referenda okołotraktatowe i Traktat z Lizbony.
Autor podkreśla, że według Habermasa istnieje możliwość stworzenia w Europie nowej tożsamości na gruncie istniejących tradycji narodowych i zwraca uwagę, że to brak zdefiniowanego celu istnienia Unii jest przyczyną jej kolejnych kryzysów, a nie, jak twierdzą niektórzy przedstawiciele doktryny, brak narodu europejskiego. W ten sposób autor przywołuje postulat Habermasa budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego scalonego konstytucją. Konstytucja i wspólne procedury jej interpretacji mogą pogodzić spór między republikanizmem i liberalizmem, które w gruncie rzeczy się nie wykluczają lecz stanowią swoje naturalne uzupełnienie.
W koncepcji Habermasa istnieje też szereg rozwiązań praktycznych dotyczących np. rozwoju europejskiej sfery publicznej i publicznego dyskursu. Przeniesienie bowiem pewnych osiągnięć państwa narodowego na szczebel ponadnarodowy wymaga oparcia Unii Europejskiej o zasady demokratyczne i poczucie wspólnoty. Zdaniem autora, koncepcja Habermasa jest skutecznym narzędziem analizy przyczyn obecnego kryzysu UE i zawiera wiele propozycji jego przezwyciężenia.

***

Biernat S., Dudzik S.: DOŚWIADCZENIA PRAWNE PIERWSZYCH LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2011.

Książka stanowi zbiór artykułów poświęconych różnym aspektom polskiego członkostwa w UE, odnoszącym się m.in. do kwestii instytucjonalnych, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, stosowania prawa unijnego przez polskie sądy oraz wpływu członkostwa na szeroko rozumiane prawo gospodarcze w Polsce.
W pierwszym artykule omówiono rolę parlamentu i rządu w kształtowaniu polityki integracyjnej, w tym rządowy system koordynacji spraw związanych z członkostwem w UE oraz model współpracy rządu i parlamentu przewidziany w nowej ustawie koordynacyjnej, przyjętej w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony.
Następnie przedstawiony został wpływ unijnych regulacji na rolę Senatu RP w latach 2004-2010. Autorka podkreśla, że choć w polskim systemie konstytucyjnym druga izba ma ograniczony zakres kompetencji, to akcesja Polski do UE sprawiła, że pojawiły się nowe funkcje – funkcje europejskie. Zwraca ona uwagę, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony nastąpiło radykalne umocnienie roli Senatu, m.in. poprzez uzyskanie samodzielności w ramach mechanizmu przestrzegania zasady pomocniczości, wyrażania sprzeciwu wobec skorzystania przez Radę Europejską z procedury kładki na mocy art. 48 ust. 7 TUE i w niektórych przypadkach kładek ad hoc.
W kolejnych artykułach omówiono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE, w tym dotyczące zgodności instytucji pytań prejudycjalnych z normami konstytucyjnymi, a także kwestię udziału Polski jako interwenienta (poparcie wniosków jednej ze stron) w postępowaniach przed ETS.
Następnie w książce znalazły się artykuły prezentujące różne aspekty stosowania prawa unijnego przez polskie sądy, w tym zagadnienie związane z wykładnią proeuropejską i jej granicami. W odrębnych artykułach omówiono wpływ prawa unijnego na różne dziedziny gospodarki, m.in. współpracę administracyjną organów krajowych w ramach dyrektywy usługowej, prawa ochrony konsumentów oraz telekomunikacyjnego.

***

SECURITY COOPERATION BEYOND THE NATION STATE: THE EU'S COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY, “Journal of Common Market Studies – Special Issue”, January 2011, Vol. 49, Iss. 1.

W specjalnym wydaniu “Journal of Common Market Studies” znalazły się artykuły poświęcone wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony UE, analizowanej przede wszystkim z perspektywy teoretycznej.
Po omówieniu ogólnych założeń wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (Bickerton Ch. J.: Towards a Social Theory of EU Foreign and Security Policy) oraz pozycji UE na arenie międzynarodowej (Toje A.: The European Union as a Small Power), WPBiO została poddana analizie z punktu widzenia dwóch koncepcji stosunków międzynarodowych – realizmu (Rynning S.: Realism and the Common Security and Defence Policy) oraz konstruktywizmu (Meyer Ch. O., Strickmann E.: Solidifying Constructivism: How Material and Ideational Factors Interact in European Defence).
Następnie przedstawiono kontekst instytucjonalny, w którym kształtowała się i osadzona jest WPBiO (Menon A.: Power, Institutions and the CSDP: The Promise of Institutionalist Theory oraz Hofmann S. C.: Why Institutional Overlap Matters: CSDP in the European Security Architecture).
W kolejnych artykułach podjęto problem zarządzania w ramach WPBiO (Mérand F., Hofmann S. C., Irondelle B.: Governance and State Power: A Network Analysis of European Security oraz Merlingen M.: From Governance to Governmentality in CSDP: Towards a Foucauldian Research Agenda). Autorzy podkreślają m.in., że choć współpraca w dziedzinie obrony obejmuje złożoną konstelację narodowych i unijnych aktorów, powiązanych ze sobą na wielu poziomach i płaszczyznach, to WPBIO jest zdominowana przez niewielką grupę uczestników umocowanych tradycyjnie w strukturach państwowych (jak ambasadorowie w Brukseli), którzy utrzymują strategiczną pozycję w stosunku do słabszych uczestników ponadnarodowych lub pozapaństwowych.
W numerze znalazł się również artykuł odnoszący się do społecznej teorii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która głosi, że demokracja i biurokracja to dwie konkurujące ze sobą formy polityczne w ramach nowoczesnego państwa. Zdaniem autorów równowaga między tymi dwoma formami generuje współpracę w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Europie (Bickerton Ch.J., Irondelle B., Menon A.: Security Co-operation beyond the Nation-State: The EU's Common Security and Defence Policy).

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Bache I., Andreou G., Atanasova G., Tomsic D.: Europeanization and multi-level governance in south-east Europe: the domestic impact of EU cohesion policy and pre-accession aid, “Journal of European Public Policy”, 2011, Vol. 18, Iss. 1, s. 122.
 • Barcz J.: W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 1, s. 4.
 • Bickerton Ch. J.: Towards a Social Theory of EU Foreign and Security Policy, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 171.
 • Bickerton Ch.J., Irondelle B., Menon A.: Security Co-operation beyond the Nation-State: The EU's Common Security and Defence Policy, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 1.
 • Bredt S.: Prospects and Limits of Democratic Governance in the EU, “European Law Journal”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, s. 35.
 • Callanan M.: EU decision-making: reinforcing interest group relationships with national governments? “Journal of European Public Policy”, 2011, Vol. 18, Iss. 1, s. 17.
 • Costello R.: Does Bicameralism Promote Stability? Inter-institutional Relations and Coalition Formation in the European Parliament, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 122.
 • Delcamp A.: Les parlements nationaux et l'Union européenne: de la reconnaissance à l'engagement, “Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2011, No. 544, s. 7.
 • Garlicki L.: Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - przygotowania i problemy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 1, s. 14.
 • Gibbs A. H.: Reasoned ‘Balance’ in Europe's Area of Freedom, Security and Justice, “European Law Journal”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, s. 121.
 • Gornitzka A., Sverdrup U.: Access of Experts: Information and EU Decision-making, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 48.
 • Gosalbo Bono R.: État de droit et droit de l'Union européenne – Première partie, “Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”, 2011, No. 544, s. 13.
 • Häge F. M.: Politicising Council Decision-making: The Effect of European Parliament Empowerment, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 18.
 • Harpaz G.: European Integration in the Aftermath of the Ratification of the Treaty of Lisbon: Quo Vadis?, “European Public Law”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, 2011, s. 73.
 • Héritier A., Moury C.: Contested Delegation: The Impact of Co-decision on Comitology, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 145.
 • Hofmann S. C.: Why Institutional Overlap Matters: CSDP in the European Security Architecture, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 101.
 • Judge D., Earnshaw D.: ‘Relais actors’ and co-decision first reading agreements in the European Parliament: the case of the advanced therapies regulation, “Journal of European Public Policy”, 2011, Vol. 18, Iss. 1, s. 53.
 • Karolewski I. P.: Pathologies of Deliberation in the EU, “European Law Journal”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, s. 66.
 • Kreppel A.: Looking ‘Up’, ‘Down’ and ‘Sideways’: Understanding EU Institutions in Context, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 167.
 • Menon A.: Power, Institutions and the CSDP: The Promise of Institutionalist Theory, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 83.
 • Mérand F., Hofmann S. C., Irondelle B.: Governance and State Power: A Network Analysis of European Security, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 121.
 • Merlingen M.: From Governance to Governmentality in CSDP: Towards a Foucauldian Research Agenda, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 149.
 • Meyer Ch. O., Strickmann E.: Solidifying Constructivism: How Material and Ideational Factors Interact in European Defence, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 61.
 • Naurin D., Rasmussen A.: New External Rules, New Internal Games: How the EU Institutions Respond when Inter-institutional Rules Change, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 1.
 • Olsen T. V.: The political constitution of the EU citizen rights regime, “Journal of European Public Policy”, 2011, Vol. 18, Iss. 1, s. 35.
 • Rasmussen A., Toshkov D.: The Inter-institutional Division of Power and Time Allocation in the European Parliament, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 71.
 • Rynning S.: Realism and the Common Security and Defence Policy, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 23.
 • Saliceti A. I.: The Protection of EU Citizens Abroad: Accountability, Rule of Law, Role of Consular and Diplomatic Services, “European Public Law”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, s. 91.
 • Simón L., Mattelaer A.: EUnity of Command - The Planning and Conduct of CSDP Operations, „Egmont Papers”, January 2011, No. 41.
 • Toje A.: The European Union as a Small Power, “Journal of Common Market Studies”, Vol. 49, Iss. 1, s. 43.
 • Trondal J.: Domestic Agencies in an Emergent European Executive Order, “Journal of European Integration”, 2011, Vol. 33, Iss. 1, s. 55.
 • Wollenschläger F.: A New Fundamental Freedom beyond Market Integration: Union Citizenship and its Dynamics for Shifting the Economic Paradigm of European Integration, “European Law Journal”, 2011, Vol. 17, Iss. 1, s. 1.
 • Ziller J.: Le dialogue judiciaire et la Cour de Karlsruhe Quelques réflexions à propos du jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande concernant le Traité de Lisbonne, “Revue Trimestrielle de Droit Europeen”, 2011, Iss. 1, s. 93.
 • Yordanova N.: Inter-institutional Rules and Division of Power in the European Parliament: Allocation of Consultation and Co-decision Reports, “West European Politics”, 2011, Vol. 34, Iss. 1, s. 97.

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.