PRINT
28 lutego 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lutym Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 223–229. Rozpatrzyła ok. 50 dokumentów UE, dwa projekty aktów ustawodawczych uznała za niezgodne z zasadą pomocniczości. Komisja wysłuchała również informacji Rady Ministrów na temat koordynacji polityk budżetowych państw członkowskich UE w cyklu tzw. "semestru europejskiego" (nr 224), a także na temat pakietu energetyczno-klimatycznego i jego skutków gospodarczych dla Polski (nr 228).

W lutym opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 221–225, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach SUE i IPEX,
 • dwie uchwały podjęte na 84. posiedzeniu Sejmu - w bazie IPEX

OPINIE W SPRAWIE NARUSZENIA ZASADY POMOCNICZOŚCI:
COM(2010) 728 wersja ostateczna - termin badania upłynął 7 lutego 2011
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych 
21.01.2011, na 221. posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła opinię nr 76 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2010) 738 wersja ostateczna.
COM(2010) 738 wersja ostateczna - termin badania upłynął 11 lutego 2011
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych
2.02.2011, na 223. posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła opinię nr 78 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2010) 728 wersja ostateczna.
COM(2010) 799 wersja ostateczna - termin badania upłynie 8 marca 2011
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)
18.02.2011, na 226. posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła opinię nr 81 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2010) 799 wersja ostateczna.

3-4.02.2011, na 84. posiedzeniu Sejm przyjął dwie uchwały zawierające uzasadnione opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów aktów ustawodawczych:
- Uchwała w sprawie projektu COM(2010) 728 wersja ostateczna
- Uchwała w sprawie projektu COM(2010) 738 wersja ostateczna

INNE OPINIE DOTYCZĄCE ZASADY POMOCNICZOŚCI
W lutym Komisja przyjęła dwie opinie, w których zwraca uwagę na brak właściwego uzasadnienia projektów w odniesieniu do zgodności z zasadą pomocniczości:
- Opinia nr 79 w sprawie projektu COM(2010) 759 wersja ostateczna
- Opinia nr 80 w sprawie projektu COM(2010) 772 wersja ostateczna

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w lutym *

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 2.03.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2010) 728 07.02.2011 3.02.2011 / 4.02.2011 Sejm (Polska) 
COM(2010) 726 9.02.2011 -
COM(2010) 733 11.02.2011 -
COM(2010) 738 11.02.2011 09.02.2011 / - Izba Deputowanych (Luksemburg)
4.02.2011 / 10.02.2011 Sejm (Polska)
4.02.2011 / 4.02.2011 Senat (Polska)
COM(2010) 745 11.02.2011 4.02.2011 / 4.02.2011  Senat (Polska)
COM(2010) 759 11.02.2011 -
COM(2010) 761 11.02.2011 -
COM(2010) 767 11.02.2011 -
COM(2010) 749 14.02.2011 -
COM(2010) 775 14.02.2011 -
COM(2010) 794 15.02.2011 -
COM(2010) 764 16.02.2011 -
COM(2010) 774 16.02.2011 -
COM(2010) 772 16.02.2011 -

* Dotyczy projektów, których termin badania upłynął w lutym

W BAZIE UST

W lutym do Sejmu wpłynął jeden projekt ustawy zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:

 • 3887 – Rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw [3781] ,
 • Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin [3780] ,
 • Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [3737],
 • Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [3490, 3486] .

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [3627],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [3425],
 • Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym [3388],
 • Ustawa o kierujących pojazdami [2879],
 • Ustawa o organizacji rynku rybnego [1210].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 24-25.02.2011, Budapeszt

Komisja ds. Budżetu i Audytu węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zorganizowała spotkanie przewodniczących komisji do spraw budżetowych i finansów. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestię przeglądu budżetu UE oraz nowej perspektywy finansowej, a także problem strategii zarządzania kryzysem i systemów nadzoru finansowego.

Informacje o spotkaniu w języku angielskim

WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE

ZMIANA ART. 136 TFUE W ODNIESIENIU DO MECHANIZMU STABILIZACYJNEGO DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO

17 lutego 2011
Sprawozdawcy Roberto Gualtieri i Elmar Brok przedstawili na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych PE dokument roboczy w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej art. 136 TfUE w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro.

Working document for the discussion in AFCO committee meeting of 17 February 2011. Council draft decision modifying Art 136 TFUE. Mr Brok and Gualtieri report, (2009/2134(INI)), 16.02.2011

wiecej

 

STOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA NR 2004/2003 W SPRAWIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PARTIE POLITYCZNE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM ORAZ ZASAD DOTYCZĄCYCH ICH FINANSOWANIA

17 lutego 2011
Komisja Spraw Konstytucyjnych PE rozpatrzyła projekt sprawozdania Marietty Giannakou w sprawie stosowania rozporządzenia nr 2004/2003 dotyczacego statusu i finansowania partii politycznych na poziomie europejskim.

Projekt sprawozdania w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)), 8.02.2011

wiecej

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ: PERSPEKTYWA PRAKTYCZNA , (red. T. Husak, F. Jasiński), Warszawa 2010
http://www.ksap.gov.pl/ksap/file/publikacje/PrezydencjaPolskiwUE.pdf

„Prezydencja w Unii Europejskiej: perspektywa praktyczna” wydana przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej powstała w oparciu o rozmowy i wywiady przeprowadzone z urzędnikami instytucji unijnych oraz ekspertami z państw członkowskich UE zaangażowanymi w prowadzenie wcześniejszych prezydencji. Jak wskazano w tytule, autorzy – pracownicy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i Sekretariatu Generalnego Rady UE – postawili sobie za cel zebranie informacji dotyczących praktycznych, organizacyjnych aspektów przygotowania i prowadzenia prezydencji. Ten katalog dobrych i złych praktyk został przedstawiony w oparciu o analizę kontekstu instytucjonalno-prawnego i procesów decyzyjnych w UE.
W rozdziale pierwszym dokonano analizy roli prezydencji rotacyjnej w świetle postanowień traktatowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dla sprawowania przewodnictwa w UE, jakie wynikają z wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Przedstawiono w nim praktyczne konsekwencje zmian instytucjonalnych (ustanowienie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i organizacyjnych wynikających z nowego podziału ról pomiędzy poszczególnymi aktorami, w tym ich wpływ na realizację priorytetów prezydencji. W rozdziałach drugim i trzecim została omówiona zwykła procedura prawodawcza, z uwzględnieniem uprawnień parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym (badanie zgodności z zasadą pomocniczości), oraz rola prezydencji w ramach tej procedury - jako pośrednika pomiędzy państwami członkowskimi a Parlamentem Europejskim. Rozdział czwarty dotyczy uczestnictwa w posiedzeniach w trakcie prezydencji. Przedstawiono w nim najważniejsze zadania związane z prezydencją, w tym w szczególności organizowanie i prowadzenie posiedzeń grup roboczych Rady. Autor zawarł w nim szereg informacji praktycznych (linki do stron internetowych dotyczących procedur decyzyjnych, stron zawierających dane teleadresowe itp.) oraz wskazówki dotyczące udziału w posiedzeniu (zabieranie głosu, prowadzenie dyskusji), przygotowania dokumentów prezydencji i relacji z mediami.

***

EU EXTERNAL GOVERNANCE. PROJECTING EU RULES BEYOND MEMBERSHIP, (red. S.Lavenex), London 2010.

W książce podjęto próbę analizy modelu prowadzenia polityki zagranicznej UE w stosunku do państw sąsiadujących, do których następuje transfer zasad i polityk Unii mimo braku ich członkostwa w UE. Autorzy poszczególnych esejów omawiają stosunki z państwami Europy Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego oraz regionu śródziemnomorskiego w takich dziedzinach jak handel, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i promowanie demokracji. Ponadto autorzy prezentują wpływ instytucji UE oraz struktur państw nieczłonkowskich na mechanizmy transferu zasad Unii do tych państw.
Autorzy pierwszego eseju wskazują m.in., że większy wpływ na kształtowanie stosunków z państwami trzecimi ma wypracowany przez UE model współpracy w poszczególnych sektorach niż makroinstytucjonalny model zarządzania w stosunkach zewnętrznych, realizowany w ramach takich struktur jak np. Europejski Obszar Gospodarczy czy europejska polityka sąsiedztwa. W kolejnym eseju omówiono wybrane aspekty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w stosunkach z Gruzją, Marokiem, Rosją i Ukrainą. Na tej podstawie autorzy dochodzą do wniosku, że UE nie pełni w polityce zagranicznej roli tradycyjnego aktora, a raczej promuje zbliżanie polityk oraz rozszerzanie granic organizacyjnych i instytucjonalnych UE. Następnie przedstawiono mechanizmy działania UE i Rosji w stosunkach z Ukrainą, w kontekście współzależności istniejącej między Rosją i Ukrainą. Zdaniem autorów współzależność ta jest najsilniejsza w dziedzinie energetyki, a najsłabsza w obszarze handlu. W kolejnym rozdziale omówiono politykę zewnętrzną UE w zakresie ochrony środowiska, próbując wskazać najefektywniejszy model działania dla tego obszaru. Dwa ostatnie eseje poświęcono promowaniu demokracji przez UE, wskazując że formalne włączenie zasad demokratycznych do porządków prawnych państw sąsiadujących nie zawsze przekłada się na ich praktyczne zastosowanie.

***

INSTITUTIONAL DESIGN AND VOTING POWER IN THE EUROPEAN UNION, (red. M.A. Cichocki, K. Życzkowski), Surrey 2010.

Książka przedstawia problematykę procesu decyzyjnego w Radzie UE opartego na systemie podwójnej większości przyjętym w Lizbonie w powiązaniu z alokacją miejsc w Parlamencie Europejskim. Autorzy, posługując się modelami matematycznymi, analizują porównawczo (Nicea, Lizbona) praktyczne konsekwencje poszczególnych rozwiązań instytucjonalnych.
Książka podzielona została na trzy części. W pierwszej zawarto artykuły dotyczące systemu głosowania w Radzie UE, w tym zasad głosowania przewidzianych w Traktacie z Lizbony oraz znaczenia mniejszości blokującej w procesie decyzyjnym. W tej części książki znalazły się również artykuły omawiające alternatywne mechanizmy podziału głosów w Radzie, w tym system Penrose’a, proponowany przez Polskę podczas prac nad traktatem reformującym w 2007 roku. W drugiej części zawarto artykuły dotyczące podziału władzy w ramach UE. Omówiono m.in. kwestie siły decyzyjnej poszczególnych państw członkowskich w Radzie, sposób alokacji miejsc w PE, wpływ alokacji głosów i liczby państw członkowskich na równowagę międzyinstytucjonalną w UE oraz wpływ rozszerzenia na podejmowanie decyzji w Radzie UE. Autorzy jednego z artykułów zwracają uwagę, że alokacja głosów i miejsc w instytucjach UE oraz liczba państw członkowskich wpływają nie tylko na podział władzy między państwa członkowskie, ale również na równowagę międzyinstytucjonalną w Unii. I tak np. im większa liczba państw członkowskich tym słabsza pozycja PE w procesie decyzyjnym i większe znaczenie międzyrządowego sposobu podejmowania decyzji. W trzeciej części zebrano artykuły poświęcone alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim i omawiające m.in. model degresywnej proporcjonalności oraz alternatywne mechanizmy ustalenia składu PE. W konkluzjach omówiono polską propozycję metody głosowania w Radzie, przedstawioną podczas negocjacji Traktatu z Lizbony w 2007 roku.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 • Barretta J.: The United Kingdom and Parliamentary Scrutiny of Treaties: Recent Reforms, „International and Comparative Law Quarterly” 2011, Vol. 60, Iss. 1, s. 225.
 • Dickson J.: Directives in EU Legal Systems: Whose Norms Are They Anyway?, „European Law Journal” 2011, Vol. 17, Iss. 2, s. 190.
 • Diez T., Manners I., Whitman R. G.: The Changing Nature of International Institutions in Europe: the Challenge of the European Union, „Journal of European Integration” 2011, Vol. 33, Iss. 2, s. 117.
 • Dijkstra H.: EU External Representation in Conflict Resolution: When does the Presidency or the High Representative Speak for Europe?, „European Integration online Papers” 2011, Vol. 15.
 • Eriksen E. O., Fossum J. E.: Bringing European Democracy Back In—Or How to Read the German Constitutional Court's Lisbon Treaty Ruling, „European Law Journal” 2011, Vol. 17, Iss. 2, s. 153.
 • Fuksiewicz A.: Sejm i Senat rok po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych 2011.
 • Harpaz G.: European Integration in the Aftermath of the Ratification of the Treaty of Lisbon: Quo Vadis?, „European Public Law” 2011, Iss. 17, s. 73.
 • Haverland M., Steunenberg B., Van Waarden F.: Sectors at Different Speeds: Analysing Transposition Deficits in the European Union, „Journal of Common Market Studies” 2011, Vol. 49, Iss. 2, s. 265.
 • Juncos A. E.: Europeanization by Decree? The Case of Police Reform in Bosnia, „Journal of Common Market Studies” 2011, Vol. 49, Iss. 2, s. 367.
 • Kaczyński P. M.: How to assess a rotating presidency of the Council under the Lisbon rules, „CEPS Policy Briefs”, February 2011.
 • Kaczyński P. M.: Paper tigers or sleeping beauties? National Parliaments in the post-Lisbon European Political System, CEPS Special Report, February 2011.
 • Karlas J.: Parliamentary control of EU affairs in Central and Eastern Europe: explaining the variation, „Journal of European Public Policy” 2011, Vol 17, Iss. 2, s. 258.
 • Kiiver Ph.: The Early-Warning System for the Principle of Subsidiarity: The National Parliament as a Conseil d'Etat for Europe, „European Law Review” 2011, Iss. 1, s. 98.
 • Pech L.: 'A Union Founded on the Rule of Law': Meaning and Reality of the Rule of Law as a Constitutional Principle of EU Law, „European Constitutional Law Review” 2010, Vol. 6, Iss. 3, 359.
 • Ponzano P.: Méthode intergouvernementale ou méthode communautaire : une querelle sans intérêt?, Notre Europe, „Les Brefs” n° 23, février 2011.
 • Stratulat C., Emmanouilidis J. A.: EP electoral reform: a question of trade-offs, European Policy Centre, Policy Brief, February 2011.
 • Vries C. E. de, Edwards E. E., Tillman E. R.: Clarity of Responsibility Beyond the Pocketbook: How Political Institutions Condition EU Issue Voting, „Comparative Political Studies” 2011, Iss. 44, s. 339.

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Delors J., Fernandes S., Mermet E.: Le Semestre européen : un essai à transformer, Notre Europe, Les Brefs, n° 22, février 2011