PRINT
30 kwietnia 2011
SPRAWY DOTYCZĄCE UE W SEJMIE

W kwietniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 239-245.

W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 20 dokumentów UE,
 • odbyła spotkanie z komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu p. Connie Hedegard w sprawie raportu Komisji Europejskiej "Mapa drogowa do gospodarki niskowęglowej 2050" oraz konferencji klimatycznej w Durbanie (nr 239),
 • wysłuchała informacji Rady Ministrów nt. strategii zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (nr 242) oraz stanu realizacji programu Partnerstwa Wschodniego w kontekście funkcjonowania Unii na rzecz Regionu Morzą Śródziemnego (nr 244),
 • przeprowadziła dyskusję nt. parlamentarnej kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przez Sejm oraz współpracy międzyparlamentarnej w tej kwestii (nr 244),
 • przeprowadziła pierwsze czytanie - wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - poselskiego projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach Prezydencji polskiej w II połowie 2011 roku - druk nr 3877 (nr 245). 

W kwietniu opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 240, 241 i 243. dostarczone przez sekretariat komisji - w bazach SUE i IPEX.
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w kwietniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 16.05.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 169 15.06.2011 - -
COM(2011) 126 31.05.2011 - -
COM(2011) 142 27.05.2011 - -
COM(2011) 137 23.05.2011 - -
COM(2011) 121 18.05.2011 28.04.2011 / 29.04.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2011) 135
17.05.2011 - -
COM(2011) 118 6.05.2011 - -
 COM(2011) 79 22.04.2011 - -
 COM(2011) 32 6.04.2011 -  -

 

W BAZIE UST
W kwietniu do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 4114 – Rządowy projekt ustawy o nasiennictwie,
 • 4123 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [3974],
 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [3887],
 • Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [3788],
 • Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin [3780],
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw [3772],
 • Ustawa o kredycie konsumenckim [3596],
 • Ustawa o efektywności energetycznej [3514],
 • Prawo geologiczne i górnicze [1696].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw [3812],
 • Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [3490, 3486].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 W kwietniu 2011 roku odbyły się następujące spotkania międzyparlamentarne:
WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE
PARTIE POLITYCZNE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM I ICH FINANSOWANIE

6 kwietnia 2011
Parlament Europejski uchwalił:

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI))

wiecej

 

ZMIANA AKTU DOTYCZĄCEGO WYBORÓW CZŁONKÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POWSZECHNYCH WYBORACH BEZPOŚREDNICH

19 kwietnia 2011
Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła:

Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., (2009/2134(INI))

wiecej

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 


 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Milio S.: FROM POLICY TO IMPLEMENTATION IN THE EUROPEAN UNION. THE CHALLENGE OF A MULTI-LEVEL GOVERNANCE SYSTEM, London 2010

Autorka analizuje ogólne uwarunkowania i problemy związane z niedostateczną lub niewłaściwą implementacją polityk unijnych, stawiając tezę, że problemy te wynikają z wielopoziomowego systemu ich tworzenia (MLG – multi level governance). Pełna implementacja zależy od ścisłej „współpracy" z celami polityk UE odpowiednich podmiotów na szczeblu narodowym i subnarodowym, a zatem przeanalizowano możliwości radzenia sobie przez te podmioty z wyzwaniami wielopoziomowego zarządzania. Podjęto wreszcie próbę odpowiedzi na pytanie, które czynniki wpływają na różnice w skuteczności implementacji pomiędzy państwami członkowskimi. Autorka wybrała dla ilustracji tego problemu politykę spójności, gdyż właśnie ta polityka, w ciągu ostatnich 20 lat, podlegała implementacji w niezwykle zróżnicowanym stopniu w różnych państwach członkowskich. Celem badawczym autorki było sprawdzenie pewnych warunków wstępnych o charakterze zarówno administracyjnym, jak i politycznym, które wydają się niezbędne, aby wielopoziomowe zarządzanie mogło funkcjonować jako ramy implementacji. Te warunki zostały przeanalizowane na przykładzie doświadczeń Włoch, Hiszpanii i Polski. Hiszpanię wybrano jako przykład państwa, które – w przeciwieństwie do Włoch – najlepiej radzi sobie z implementacją. Polska została pokazana jako przykład adaptacji nowego państwa członkowskiego, które w celu implementacji polityki spójności przeprowadziło najpierw centralizację (2004- 2006), a następnie dokonało przesunięcia w kierunku decentralizacji i uruchomienia systemu wielopoziomowego zarządzania.

***

Kjaer A.L., Adamo S. [red.]: LINGUISTIC DIVERSITY AND EUROPEAN DEMOCRACY, Surrey 2011

Książka jest zbiorem artykułów badaczy z zakresu nauk prawnych, politycznych, socjologii i socjolingwistyki, którzy analizują rolę, jaką językowa różnorodność odgrywa w europejskich procesach demokratycznych i procedurach prawnych. Rozważają, w jakiej mierze stanowi ona przeszkodę dla demokracji i pewności prawnej, a w jakiej – zaletę z punktu widzenia polityczno-gospodarczego i niezbędny warunek dla swobody przepływu obywateli. Prezentują konflikt pomiędzy unijnym zaangażowaniem w utrzymywanie językowej różnorodności a realiami wolnego rynku, który promuje stosowanie języka angielskiego.

Osobne rozdziały zostały poświęcone wpływowi wielojęzyczności oraz różnorodnych prawnych i sądowych tradycji na typ rozumowania prawnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, a także analizie praktycznego znaczenia problemów, które wielojęzyczność prawa UE stwarza dla sądów krajowych.

***

Gołembski F. [red.]: ROLA POLSKICH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH POLITYK UE 2004-2009, Warszawa 2010

Książka stanowi podsumowanie badań zespołu politologów z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, który postanowił zweryfikować hipotezę głoszącą, że polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004-2009) mieli istotny udział w kształtowaniu postawy tego parlamentu w następujących obszarach: polityka w sferze wartości i ochrony praw człowieka; polityka dalszego rozszerzania UE; europejska polityka sąsiedztwa i wymiar wschodni; stosunki transatlantyckie. Obszary zostały wybrane na podstawie wstępnej analizy dokumentów PE. Badanie wykazało, że w kwestiach ogólnych istniała zgodność posłów z Polski, niezależnie od przynależności do grupy politycznej. Byli oni zainteresowani ochroną praw człowieka, popierali rozszerzanie UE, opowiadali się za wymiarem wschodnim europejskiej polityki sąsiedztwa i za rozwojem stosunków transatlantyckich. W kolejnych rozdziałach przeanalizowano występujące rozbieżności opinii w kwestiach szczegółowych.

Celem badania była nie tylko identyfikacja i analiza obszarów szczególnej aktywności polskich posłów i metod oddziaływania na prace PE, ale także ocena skuteczności podejmowanych przez nich działań.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

Delors J., Fernandes S., Mermet E.: Le Semestre européen : un essai à transformer, Notre Europe, Les Brefs, n° 22, février 2011