PRINT
31 maja 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 247-252 i rozpatrzyła 64 dokumenty UE. Jeden projekt aktu ustawodawczego uznała za niezgodny z zasadą pomocniczości.

W maju opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 247-252, dostarczone przez sekretariat Komisji, w tym opinię SUE nr 86 – w bazach SUE i IPEX,
 • dwie uchwały dotyczące naruszenia zasady pomocniczości podjęte na 92. i 93. posiedzeniu Sejmu – w bazach SUE i IPEX.

 

BADANIE ZASADY POMOCNICZOŚCI

OPINIA SUE

11.05.2011, na 247 posiedzeniu Komisja ds. UE przyjęła opinię nr 86 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2011) 127 wersja ostateczna.

COM (2011) 127 wersja ostateczna – termin badania upłynął 31 maja 2011
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich


UCHWAŁY SEJMU

13.05.2011, na 92. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2011) 121 wersja ostateczna (tekst uchwały)

27.05.2011, na 93. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2011) 127 wersja ostateczna (tekst uchwały)

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w maju

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 1.06.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opnii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 121 18.05.2011 11.05.2011/13.05.2011 Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
17.05.2011/17.05.2011 Izba Reprezentantów (Irlandia)
17.05.2011/17.05.2011 Izba Reprezentantów (Malta)
28.05.2011/29.05.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
12.05.2011/13.05.2011 Sejm (Polska)
18.05.2011/18.05.2011 Izba Deputowanych (Rumunia)
12.05.2011/13.05.2011 Rada Narodowa (Słowacja)
11.05.2011/11.05.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 142 27.05.2011 - -
COM(2011) 126 31.05.2011 - -
COM(2011) 127 31.05.2011 27.05.2011/28.05.2011 Sejm (Polska)
26.05.2011/30.05.2011 Senat (Polska)
COM(2011) 169 15.06.2011 - -
COM(2011) 215 29.06.2011 - -
COM(2011) 216 29.06.2011 - -
 COM(2011) 245 1.07.2011 -  -

 

W BAZIE UST
W maju do Sejmu wpłynęło sześć projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 4166 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 • 4167 – Rządowy projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • 4201 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym,
 • 4217 – Rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych,
 • 4228 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 • 4255 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [4123],
 • Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [4016],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw [3939],
 • Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [3788],
 • Ustawa o kredycie konsumenckim [3596],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw [2113].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin [3780],
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw [3772],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3755],
 • Ustawa o o efektywności energetycznej [3514].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 W maju 2011 roku odbyły się następujące spotkania międzyparlamentarne:
 • 4-6.05.2011, Opole, spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszechradzkiej
  Informacje o spotkaniu
 • 5-6.05.2011, Budapeszt, spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. spraw zagranicznych (COFACC)
  Informacje o spotkaniu w języku angielskim
 • 19-20.05.2011, Budapeszt, wspólne spotkanie przewodniczących komisji do spraw edukacji, nauki i badań naukowych oraz komisji ds. zatrudnienia
  Informacje o spotkaniu w języku angielskim
 • 19-20.05.2011, Bratysława, spotkanie przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionelnego
  Informacje o spotkaniu
 • 24.05.2011, Bruksela, wspólne spotkanie komisji na temat "Jak poprawić sytuację w zakresie dostaw energii poprzez wzmocnienie konkurencji, inteligentne systemy energetyczne i rozwój infrastruktury energetycznej?"
  Informacje o spotkaniu w języku angielskim
 • 29-31.05.2011, Budapeszt, Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Barcik J., Wentkowska A.: PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY, Warszawa 2011

W książce omówiono najważniejsze zagadnienia prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony (stan prawny na 1 lutego 2011) oraz podstawowe zagadnienia dotyczące integracji Polski z UE. W rozdziałach wstępnych przedstawiono ogólne informacje o organizacjach międzynarodowych oraz koncepcje i historię integracji europejskiej. Następnie autorzy scharakteryzowali Unię Europejską jako organizację międzynarodową, omawiając m.in. podmiotowość prawną UE, jej cele i wartości, zasady członkostwa w Unii oraz zakres obowiązywania traktatów i procedury ich zmiany. W kolejnych rozdziałach przedstawiono strukturę instytucjonalną Unii, jej finansowanie, źródła prawa UE, zasady jego tworzenia i wykładni oraz stosunek prawa unijnego do prawa krajowego – na przykładzie wybranych państw członkowskich: Francji, Holandii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Austrii. Przeanalizowano także sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej w UE. W części poświęconej prawu materialnemu opisano polityki unijne, działania prowadzone dla zapewnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej oraz działania zewnętrzne UE.

***

Walters W., Haahr J.H.: RZĄDZENIE EUROPĄ, Warszawa 2011

Autorzy książki podejmują wyzwanie opisania „europejskich eksperymentów w rządzeniu". W odróżnieniu od pozycji opisujących sposoby podejmowania decyzji w Europie, które opierają się o realny układ sił, struktur i instytucji, „Rządzenie Europą" zawiera analizę istniejących koncepcji, założeń czy technik zarządzania.

Głównym tematem książki uczyniono proces urządzania (governmentalization) Europy. Termin ten, zapożyczony od Michela Foucaulta, opisuje metody za pomocą których władza poznaje państwo od wewnątrz, bada jego możliwości społeczne, ekonomiczne i polityczne. Autorzy postulują powiązanie studiów nad urządzaniem Europy z problematyką integracji europejskiej. W książce przeciwstawiają sobie różne sposoby, dzięki którym władza polityczna starała się zdobyć wiedzę o Europie. Pierwsze rozdziały odnoszą się do początków integracji europejskiej, kolejne podejmują tematykę współczesnych studiów nad UE. Prezentowany jest wpływ m.in. modernizmu, liberalizmu czy otwartej metody koordynacji na tożsamość Europy.

Walters i Haahr starali się unikać założenia, że wiadomo już, czym i gdzie jest Europa. Pokazują, w jaki sposób można analizować integrację europejską jako urządzanie Europy i pozostawiają otwartą drogą dla dalszych badań tego zjawiska.

***

Rosas A., Armati L.: EU CONSTITUTIONAL LAW. AN INTRODUCTION, Oxford 2010

Allan Rosas, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, i Lorna Armati, członek Służby Prawnej Komisji Europejskiej, oparli się w swojej publikacji na założeniu, że brak dokumentu konstytucyjnego Unii nie oznacza braku konstytucji. Na konstytucję UE, zdaniem autorów, składają się liczne teksty prawne, orzecznictwo i praktyka, które stanowią „ruchomy cel" podlegający ciągłym zmianom, obejmujący kilka poziomów integracji o różnym zasięgu geograficznym. Autorzy opisują ten skomplikowany porządek konstytucyjny poprzez wskazanie jego najważniejszych cech, przy uwzględnieniu rozwoju historycznego. Opisując proces konstytucjonalizacji UE, autorzy przeanalizowali zmiany wynikające z wejścia w życie Traktatu z Lizbony, z uwzględnieniem stanu prawnego na lipiec 2010.

W pierwszych rozdziałach podjęto próbę zdefiniowania, czym jest Unia, poprzez wskazanie jej specyficznych cech, odróżniających UE z jednej strony od organizacji międzynarodowych, z drugiej – od państw. Autorzy opisali, w jaki sposób państwa, stając się stronami traktatów, przekazały Unii swoje kompetencje, przeanalizowali hierarchię norm stanowiącą centralny element każdej konstytucji, stosunek prawa Unii do prawa krajowego i ramy instytucjonalne UE. W książce uwzględniono także takie zagadnienia jak: zróżnicowana geometria Unii, deficyt demokracji, obywatelstwo UE czy prawa podstawowe. W kolejnych rozdziałach autorzy opisali rozwój Unii, która stała się czymś więcej niż rynek wewnętrzny, a jej aktywność zaczęła obejmować nowe obszary: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz stosunki zewnętrzne, w tym wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Ostatni rozdział poświęcono roli, jaką Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe pełnią w zapewnieniu poszanowania prawa unijnego oraz pozasądowym mechanizmom ochrony prawa.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA


* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.