PRINT
30 czerwca 2011
POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UE

WYDARZENIA W SEJMIE I W SENACIE

1 lipca 2011
Zgromadzenie Posłów i Senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Informacje o zgromadzeniu

28 czerwca 2011
95. posiedzenie Sejmu: informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Stenogram

8 czerwca 2011
Posiedzenie nr 254 sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej: informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Biuletyn z posiedzenia nr 254 Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu (s. 4)

Posiedzenie nr 148 senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej: informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 roku

 

WIZYTY PRZEDSTAWICIELI PE W SEJMIE I W SENACIE

28 czerwca 2011
Spotkanie Komisji Handlu Międzynarodowego PE z komisjami gospodarki Sejmu i Senatu oraz spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu 

Spotkanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE z komisjami gospodarki i komisjami edukacji Sejmu i Senatu oraz z Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu, spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu 

17 czerwca 2011
Spotkanie Komisji Prawnej PE z komisjami sprawiedliwości i praw człowieka Sejmu i Senatu, Komisją Ustawodawczą Senatu, Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu oraz Komisją do Spraw Unii Europejskiej Sejmu 

Spotkanie Konferencji Przewodniczących PE z przedstawicielami Sejmu i Senatu 

wiecej

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Instytut Spraw Publicznych: Prezydencja 2011

wiecej

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 253-260 i rozpatrzyła 72 dokumenty UE.

W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • wysłuchała informacji Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej Prezydencji w związku ze sprawowaniem w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 przewodnictwa w Radzie UE (nr 254),
 • pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 89) kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Regionów UE na lata 2010-2015 w ramach uzupełnienia składu polskiej delegacji w Komitecie Regionów (nr 255),
 • wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji rządu na temat przyszłości polityki regionalnej w kontekście wieloletnich ram finansowych 2010-2020 i przeprowadziła dyskusję z udziałem Danuty Hübner, przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w PE (nr 256),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 90) dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 w zakresie dotyczącym kompetencji SUE (nr 258),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 91) dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 r. w zakresie właściwości SUE (nr 258),
 • wysłuchała informacji na temat projektów ustaw wykonujących prawo UE, których termin implementacji upłynął w pierwszej połowie 2011 roku.

W czerwcu opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 253-255, 257, 259 i 260, dostarczone przez sekretariat Komisji – w bazach SUE i IPEX (ze względu na przerwę techniczną spowodowaną uruchamianiem nowej bazy IPEX w dniach 17-28.06.2011 oraz trwający okres adaptacyjny, dokumenty w tej bazie były publikowane do 17.06; brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie).
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w czerwcu *

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 6.07.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opnii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 169 15.06.2011 10.06.2011 Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
COM(2011) 215 29.06.2011 8.06.2011 Izba Deputowanych (Włochy)
COM(2011) 216 29.06.2011 8.06.2011 Izba Deputowanych (Włochy)
 COM(2011) 245 1.07.2011 -  -
COM(2011) 275 21.07.2011 - -
COM(2011) 276 21.07.2011 - -
COM(2011) 288 21.07.2011 - -

* 28 czerwca 2011 uruchomiona została nowa strona internetowa IPEX. W związku z przerwą techniczną w działaniu bazy dane dotyczące przyjęcia uzasadnionych opinii przez parlamenty narodowe mogą być niekompletne. Sejm i Senat nie przyjęły ani nie przedstawiły w czerwcu żadnej uzasadnionej opinii do projektu aktu UE.

W BAZIE UST
 W czerwcu do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 4326 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • 4331 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • 4342 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym [4201],
 • Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" [4166],
 • Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [4016].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym [4201],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [3974],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw [3939],
 • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [3887],
 • Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [3788],
 • Ustawa o kredycie konsumenckim [3596].
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Czyżniewski M., Witkowska-Chrzczonowicz K.: PREZYDENCJA REPUBLIKI CZESKIEJ W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ. Studium prawno-politologiczne, Warszawa 2011

Książka zawiera analizę prawno-politologiczną prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie UE, którą państwo to sprawowało w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2009 roku. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakter prawny i funkcje przewodnictwa, uwzględniając genezę i rozwój tego mechanizmu na przestrzeni prawie sześćdziesięciu lat – od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali po zmiany wynikające z wejścia w życie Traktatu z Lizbony (stan prawny na 1 kwietnia 2010). Następnie przeanalizowano uwarunkowania czeskiej prezydencji: sytuację wewnętrzną w Republice Czeskiej i w Unii oraz na arenie międzynarodowej w okresie poprzedzającym objecie przewodnictwa. Kolejne rozdziały obejmują przygotowania do przewodnictwa, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i merytorycznej (określenie priorytetów i programu) oraz omówienie przebiegu i efektów prezydencji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wewnętrznej spowodowanej upadkiem czeskiego rządu. Ostatni rozdział zawiera ocenę czeskiego przewodnictwa i jego analizę w kontekście przygotowań do polskiej prezydencji. Doświadczenia czeskie są, zdaniem autorów, szczególnie ważne z punktu widzenia Polski, która, podobnie jak Czechy, jest nowym państwem członkowskim i po raz pierwszy obejmuje przewodnictwo w Radzie UE.

***

Jesień L.: PREZYDENCJA UNII EUROPEJSKIEJ. ZINSTYTUCJONALIZOWANA PROCEDURA PRZYWÓDZTWA POLITYCZNEGO, Warszawa 2011.

Autor publikacji, stawiając sobie za cel wypełnienie luki w piśmiennictwie polskim, w którym brak jest obszernej monografii poświęconej prezydencji, bada, jaka jest współcześnie rola prezydencji jako zinstytucjonalizowanej procedury politycznej w Unii Europejskiej. Opisuje podstawowe pojęcia, teorie i koncepcje związane z zagadnieniem prezydencji oraz ewolucję, jaką funkcja przewodniczenia Radzie UE przeszła od początku istnienia, uwzględniając postanowienia Traktatu z Lizbony. Następnie L. Jesień przedstawia metodologię przygotowań do sprawowania prezydencji, biorąc pod uwagę aspekty instytucjonalne, programowe oraz praktykę. Opisuje także związane z przewodnictwem UE problemy. Ostatni rozdział zawiera analizę funkcjonowania prezydencji, a także jej znaczenia jako narzędzia wpływania na proces integracji europejskiej przez państwa członkowskie. Przedstawiono różne modele integracji pod kątem ich związku z prezydencją.

***

Whitaker R.: THE EUROPEAN PARLIAMENT’S COMMITTEES. National influence and legislative empowerment, Abingdon, New York 2011

W książce przeanalizowano rolę komisji Parlamentu Europejskiego i ich powiązania z partiami politycznymi w państwach członkowskich UE. Zagadnienia te zostały przedstawione przez pryzmat zmieniających się funkcji Parlamentu, który został powołany jako organ konsultacyjny, a w ciągu ostatnich 30 lat zyskał istotne uprawnienia, zwłaszcza legislacyjne w ramach procedury współdecyzji (obecnie zwykła procedura ustawodawcza). Zmiany te miały wpływ na funkcje i sposób działania komisji PE, w których odbywa się większość prac i gdzie zapadają najistotniejsze decyzje w ramach procesu tworzenia prawa UE. Autor dowodzi, że poszerzenie zakresu kompetencji Unii prowadzi do wzrostu zainteresowania pracami komisji ze strony krajowych partii politycznych, których przywódcy – za pośrednictwem liderów partyjnych w PE – usiłują realizować priorytety swoich partii i utrudniać podejmowanie działań, które stoją w sprzeczności z tymi ostatnimi. Ponadto, autor analizuje wpływ rosnących uprawnień legislacyjnych PE na indywidualne decyzje posłów dotyczące członkostwa lub przewodniczenia komisjom, pokazując, że sprawowanie prestiżowych funkcji w Parlamencie nie tylko daje posłom możliwość wywierania wpływu na jego prace, lecz umożliwia im jednocześnie realizację ich aspiracji politycznych. Autor przedstawia także, w jaki sposób ta sytuacja wpływa na „stabilizację” składu tych komisji PE, które mają największy wpływ na proces tworzenia prawa.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.