PRINT
31 sierpnia 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

 W lipcu i sierpniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: nr 261-270. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 138 dokumentów UE,
 • przeprowadziła wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Serbii z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. (nr 267, druk nr 4471),
 • wysłuchała informacji Rządu o przebiegu sprawowania prezydencji w Radzie UE przedstawionej przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości (nr 270).

W lipcu i sierpniu opublikowano:

 • informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 261-266, 268-270 dostarczone przez sekretariat komisji - w bazach SUE i IPEX.
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 7.09.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opnii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 245 1.07.2011 - -
COM(2011) 275 21.07.2011 - -
COM(2011) 276 21.07.2011 - -
COM(2011) 288 21.07.2011 - -
COM(2011) 290 5.09.2011 - -
COM(2011) 335 5.09.2011 - -
COM(2011) 336 9.09.2011 - -
COM(2011) 289 12.09.2011 - -
COM(2011) 315 12.09.2011 - -
COM(2011) 326 23.09.2011 - -
COM(2011) 370 30.09.2011 - -
COM(2011) 396 30.09.2011 - -
COM(2011) 402 6.10.2011 - -
COM(2011) 348 13.10.2011 -  -
COM(2011) 443 17.10.2011 - -
COM(2011) 446 17.10.2011 - -
COM(2011) 439 19.10.2011 - -
COM(2011) 451 20.10.2011 - -
COM(2011) 425 24.10.2011 - -
COM(2011) 453 24.10.2011 - -
COM(2011) 445 24.10.2011 - -
COM(2011) 456 24.10.2011 - -
COM(2011) 461 24.10.2011 - -

 

W BAZIE UST
 W lipcu i sierpniu do Sejmu wpłynęło jedenaście projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 4396 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • 4408Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,
 • 4434 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw,
 • 4439 – Rządowy projekt ustawy o timeshare,
 • 4463 – Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim,
 • 4527 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
 • 4528 –Rządowy projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • 4530 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych,
 • 4531 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne,
 • 4583 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw,
 • 4640 – Rządowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania. 

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4583],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne [4531],
 • Ustawa o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych [4530],
 • Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej [4528],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4527],
 • Ustawa o bezpieczeństwie morskim [4463],
 • Ustawa o timeshare [4439],
 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [4408],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4396],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4342],
 • Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4331],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [4326],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych [4255],
 • Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [4228],
 • Ustawa o usługach płatniczych [4217],
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych [4167],
 • Ustawa o nasiennictwie [4114].

Opublikowano nastepujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [4228],
 • Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"[4166],
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [4123],
 • Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej [4016].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 W lipcu 2011 roku odbyły się następujące spotkania międzyparlamentarne:
 • 3-5.07.2011, Warszawa
  "UE - NATO po Lizbonie - nowa koncepcja wyzwań i zagrożeń" - konferencja przewodniczących komisji właściwych ds. obrony (CODACC)
  Informacje o spotkaniu
 • 12.07.2011, Bruksela
  "Wspólna polityka rolna do 2020 roku" - międzyparlamentarne spotkanie komisji rolnictwa i rozwoju wsi na temat
  Informacje w języku angielskim
 • 17-18.07.2011, Warszawa
  "Przyszłość polityki spójności" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych, polityki regionalnej oraz infrastruktury
  Informacje o spotkaniu
 • 24-25.07.2011, Warszawa
  "Rynek wewnętrzny" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

 PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

Adamski D.: PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2011.

Książka jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym polityki przejrzystości Unii Europejskiej. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytania o rolę i specyfikę obowiązku ujawniania informacji o działalności instytucji UE oraz o sposoby zbliżania obywateli do procesu decyzyjnego w UE. W swojej publikacji opiera się w dużej mierze na bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w tej dziedzinie. Szczegółowo omówione są kwestie terminologiczne oraz podstawy prawne regulujące zasady dostępu do dokumentów, zwłaszcza kluczowe dla tego zagadnienia rozporządzenie nr 1049/2001. Następnie Dariusz Adamski koncentruje się na zakresie przedmiotowym prawa dostępu do dokumentów i wyjątkach od tego prawa, podzielonych zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości na wyjątki o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. Ostatni rozdział publikacji stanowi uzupełnienie przedstawionej tematyki o analizę najnowszych trendów, w tym europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości oraz omówienie projektu nowelizacji rozporządzenia 1049/2001 i związanej z tym dyskusji.

***

Czachór Z., Szymczyński T. R.: PRIORYTETY PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2011.

Książka została przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego pt. Priorytety prezydencji na przykładzie przygotowań Polski do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, realizowanego na Wydziale Nauk  Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Z. Czachóra. Przedstawiono w niej teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące priorytetów polskiej prezydencji. W pierwszej części publikacji przeanalizowano, czym jest prezydencja, także w wymiarze parlamentarnym, w jaki sposób formułowane są jej priorytety – przy uwzględnieniu sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej państwa, które sprawuje przewodnictwo – oraz omówiono sposoby ich realizacji. Osobny rozdział został poświęcony relacjom między wymiarem teoretycznym i praktycznym prezydencji pryz wykorzystaniu koncepcji badawczych francuskiego myśliciela Pierre’a Bourdieu. W drugiej części autorzy zaprezentowali pięć priorytetowych obszarów polskiego przewodnictwa: rynek wewnętrzny, Partnerstwo Wschodnie, rozszerzenie UE, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz negocjacje perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Pokazano proces wypracowywania poszczególnych priorytetów, ich uwarunkowania, doświadczenia poprzednich prezydencji w tych obszarach i przedstawiono wnioski dla polskiej prezydencji.

***

Ruszkowski J.: PARLAMENT EUROPEJSKI. DYNAMIKA INSTYTUCJONALNA I KOMPETENCYJNA, Szczecin 2010

W książce przedstawiono analizę Parlamentu Europejskiego jako instytucji o charakterze hybrydowym, której poszczególne podmioty i gremia działają na różnych poziomach w systemie politycznym UE – PE został bowiem powołany na podstawie decyzji państw członkowskich (na poziomie narodowym), zrealizowanych na poziomie międzyrządowym, swoje kompetencje realizuje zaś na poziomie ponadnarodowym, a np. grupy polityczne w PE operują na poziomie transnarodowym. Jednocześnie pokazano dynamikę ewolucji kompetencyjnej PE, z uwzględnieniem nowych procesów i procedur wynikających z wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcono teoretycznym podstawom badań nad Parlamentem Europejskim i miejscu PE w teoriach i koncepcjach integracji europejskiej. Kolejne dwa rozdziały zawierają omówienie genezy i struktury wewnętrznej PE oraz ordynacji wyborczej i wszystkich wyborów bezpośrednich, w tym ich wyników, frekwencji oraz układu sił politycznych w kolejnych kadencjach. Rozdział czwarty poświęcono kompetencjom PE, a w szczególności procesowi i metodom ich maksymalizacji, które ta instytucja stosuje z dużą zręcznością i bardzo dobrymi wynikami. W ostatnim rozdziale przedstawiono rolę PE w istotnych płaszczyznach integracji, w tym jego wkład w ochronę praw podstawowych i powstanie konstytucji europejskiej, a także jego kompetencje po Lizbonie we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wobec integracji walutowej.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.