PRINT
30 września 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

We wrześniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na dwóch posiedzeniach: nr 271 i 272. W trakcie tych posiedzeń komisja rozpatrzyła 36 dokumentów UE oraz przyjęła sprawozdanie SUE z działalności w VI kadencji Sejmu (2007-2011).


We wrześniu opublikowano:
- informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 271 i 272, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach SUE i IPEX.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości we wrześniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.10.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 290 5.09.2011 - -
COM(2011) 335 5.09.2011 - -
COM(2011) 336 9.09.2011 - -
COM(2011) 289 12.09.2011 - -
COM(2011) 315 12.09.2011 - -
COM(2011) 326 23.09.2011 - -
COM(2011) 353 26.09.2011 - -
COM(2011) 370 30.09.2011 28.09.2011/28.09.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 396 30.09.2011 - -
COM(2011) 402 6.10.2011 - -
COM(2011) 348 13.10.2011 -  -
COM(2011) 443 17.10.2011 - -
COM(2011) 446 17.10.2011 - -
COM(2011) 439 19.10.2011 - -
COM(2011) 451 20.10.2011 - -
COM(2011) 425 24.10.2011 - -
COM(2011) 453 24.10.2011 - -
COM(2011) 445 24.10.2011 - -
COM(2011) 456 24.10.2011 - -
COM(2011) 461 24.10.2011 - -
COM(2011) 416 27.10.2011 - -
COM(2011) 481 27.10.2011 - -
COM(2011) 482 27.10.2011 - -
COM(2011)484 27.10.2011 - -
COM(2011) 489 27.10.2011 - -
COM(2011) 522 27.10.2011 - -
COM(2011) 530 27.10.2011 - -

 

W BAZIE UST
We wrześniu do Sejmu wpłynął jeden projekt ustawy zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 4641 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4583],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4531],
 • Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej [4528],
 • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4527],
 • Ustawa o timeshare [4439],
 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [4408].

Opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw [4434],
 • Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4396],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [4342],
 • Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4331],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [4326],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych [4255],
 • Ustawa o usługach płatniczych [4217].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 We wrześniu 2011 roku odbyły się następujące spotkania międzyparlamentarne:
 • 4-6.09.2011, Molėtai Region 
  Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
  Informacje o spotkaniu
 • 4-6.09.2011, Warszawa
  "Polityka Wschodnia. Obowiązki Europy" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC)
  Informacje o spotkaniu
 • 11-12.09.2011, Warszawa
  "Bezpieczeństwo energetyczne" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. gospodarczych
  Informacje o spotkaniu
 • 15-16.09.2011, Praga
  Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
  Informacje o spotkaniu
 • 18-19.09.2011, Warszawa 
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów
  Informacje o spotkaniu
 • 25-26.09.2011, Warszawa 
  "Wspólna Polityka Rolna" - spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


  PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

   

  THE EVOLUTION OF EU LAW (red. P. Craig, G. de Burca), Oxford 2011

  “The Evolution of EU Law” to drugie, zaktualizowane wydanie publikacji pod redakcją profesorów P. Craiga i G. de Burki, która ukazała się po raz pierwszy w 1999 roku. Książka zawiera analizę zmian, które dokonały się w ciągu ostatniej dekady w ramach prawa unijnego, przy uwzględnieniu ich tła politycznego i społecznego. Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na ewolucję prawa UE w tym okresie, należą m.in.: reforma traktatowa zakończona Traktatem z Lizbony, przyjęcie do Unii nowych państw, rozwój orzecznictwa ETS. W poszczególnych rozdziałach książki opisano ewolucję w konkretnych obszarach, zarówno z zakresu prawa instytucjonalnego, jak i materialnego. Nowe wydanie zostało uzupełnione o omówienie takich zagadnień jak: rozszerzenie UE, obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, obywatelstwo, prawa człowieka, regulacje dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i polityka kulturalna.

   

  ***

  Grzeszczak R.: WŁADZA WYKONAWCZA W SYSTEMIE UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2011

  W książce podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest władza wykonawcza w Unii Europejskiej. Ze względu na to, że w traktatach ustanawiających UE nie określono podmiotów pełniących funkcje wykonawcze, autor dokonał analizy kompetencji unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, aby wskazać, które z nich stanowią część władzy wykonawczej w UE. Są nimi przede wszystkim Komisja Europejska, Rada UE, Rada Europejska z jej stałym przewodniczącym, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE, ale także unijne agencje i organy państw członkowskich – w sytuacji, gdy wykonują prawo UE lub wdrażają jej polityki.

  W książce omówiono najpierw zagadnienia terminologiczne i metodologiczne, podstawowe systemy władzy wykonawczej oraz unijny system rządów. Następnie przedstawiono ograniczenia krajowych egzekutyw związane z członkostwem w UE, zasady podziału kompetencji wykonawczych między Unię a państwa członkowskie, w tym zasadę pomocniczości, oraz kształtującą się europejską przestrzeń administracyjną. Kolejne rozdziały poświęcono: zasadom wykonywania kompetencji unijnej egzekutywy i formom jej legitymizacji; strukturze instytucjonalnej władzy wykonawczej UE oraz formom prowadzonych przez nią działań; zagadnieniu odpowiedzialności władzy wykonawczej i mechanizmom jej kontroli, z uwzględnieniem roli parlamentów narodowych.

   

  ***

  EUROPE’S CONSTITUTIONAL MOSAIC (ed. N. Walker, J. Shaw, S. Tierney), Oxford and Portland, Oregon 2011

  Publikacja powstała jako rezultat cyklu spotkań, które odbyły się w Szkole Pr awa w Edynburgu w roku akademickim 2008/2009. Seminaria były poświęcone problematyce konstytucjonalizmu europejskiego, a ich celem było spojrzenie na złożoną konfigurację konstytucyjną Europy z perspektywy szerszej niż tylko unijna. Wprawdzie Unia Europejska pozostaje najważniejszą częścią tej mozaiki (por. „W mroku: trzy koncepcje relacji między prawem UE a państwowym prawem konstytucyjnym”), ale autorzy - w kilkunastu esejach - analizują cechy charakterystyczne innych porządków normatywnych: tych które tworzy Europejska Konwencja Praw Człowieka w europejskiej przestrzeni prawnej, systemów innych organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza ONZ, oraz prawa międzynarodowego w ogóle. Metafora mozaiki ma, w zamiarze autorów, nie tylko opisać ponowoczesny europejski konstytucjonalizm (pluralizm, różnorodność, wielohierarchiczność, płynność) przeciwstawiany porządkowi konstytucyjnemu właściwemu dla państwa, ale też określić konstytucyjne wyzwania tej nowej „mozaikowej” fazy i zrozumieć prawny kontekst dzisiejszej Europy. Na zakończenie przedstawiono problematykę konstytucjonalizacji europejskiego prawa pracy i prawa karnego.

   

  ***

  WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

   * Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.