PRINT
31 października 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na dwóch posiedzeniach: nr 273 i 274. W trakcie tych posiedzień komisja rozpatrzyła 48 dokumentów UE. Komisja wysłuchała także informacji Rady Ministrów o przebiegu sprawowania prezydencji składów Rady przedstawionej przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 273).

W październiku opublikowano:
- informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 273 i 274, dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w październiku

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 8.11.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 402 6.10.2011 - -
COM(2011) 348 13.10.2011 -  -
COM(2011) 443 17.10.2011 - -
COM(2011) 446 17.10.2011 - -
COM(2011) 439 17.10.2011 - -
COM(2011) 451 20.10.2011 - -
COM(2011) 425 24.10.2011 - -
COM(2011) 453 24.10.2011 24.10.2011 / - Izba Deputowanych (Rumunia)
19.10.2011 / 20.10.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 445 24.10.2011 - -
COM(2011) 456 24.10.2011 - -
COM(2011) 461 24.10.2011 - -
COM(2011) 416 27.10.2011 - -
COM(2011) 481 27.10.2011 - -
COM(2011) 482 27.10.2011 - -
COM(2011)484 27.10.2011 - -
COM(2011) 489 27.10.2011 - -
COM(2011) 522 27.10.2011 - -
COM(2011) 530 27.10.2011 13.10.2011 / 17.10.2011 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 555 10.11.2011 - -
COM(2011) 559 14.11.2011 - -
COM(2011) 560 14.11.2011 * Zgromadzenie Narodowe (Francja)
4.11.2011 / - Zgromadzenie Republiki (Portugalia)
COM(2011) 624 14.11.2011 - -
COM(2011) 445 24.11.2011 - -
COM(2011) 461 24.11.2011 - -
COM(2011) 525 24.11.2011 - -
COM(2011) 566 24.11.2011 - -
COM(2011) 577 24.11.2011 - -

* Brak informacji o datach przyjęcia i przesłania uzasadnionej opinii w bazie IPEX

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX


Uzasadnione opinie Sejmu VI kadencji
o niezgodności projektów aktów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości

Lp. Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii przez Sejm Odpowiedź Komisji Europejskiej Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego
1. COM(2010) 537 1.12.2010 25.11.2010 / 29.11.2010 24.05.2011 A7-0161/2011, 20.04.2011
2. COM(2010) 539 1.12.2010 25.11.2010 / 29.11.2010 4.05.2011 A7-0158/2011, 20.04.2011
3. COM(2010) 728 7.02.2011 3.02.2011 / 4.02.2011 14.06.2011 A7-0262/2011, 5.07.2011
4. COM(2010) 738 11.02.2011 4.02.2011 / 10.02.2011 5.07.2011 A7-0281/2011, 18.07.2011
5. COM(2010) 799 8.03.2011 4.03.2011 / 7.03.2011 20.10.2011 -
6.* COM(2011) 121 18.05.2011 12.05.2011 / 13.05.2011 - -
7.* COM(2011) 127 31.05.2011 27.05.2011 / 30.05.2011 - -

* Uwaga: dla dokumentów COM(2011) 121 i COM(2011) 127 istnieją w bazie IPEX podwójne dossier (wg numeru dokumentu oraz numeru międzyinstytucjonalnego), co jest wynikiem przeniesienia informacji z poprzedniej wersji bazy. W efekcie daje to w wynikach wyszukiwania nieprawidłową liczbę 9 (zamiast 7) uzasadnionych opinii Sejmu.

 

COM(2010) 537Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

COM(2010) 539Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

COM(2010) 728Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 

COM(2010) 738Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych

 

COM(2010) 799Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

 

COM(2011) 121Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych

 

COM(2011) 127Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

W BAZIE UST
W październiku opublikowano nastepujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych [4530],
  • Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej [4528],
  • Ustawa o bezpieczeństwie morskim [4463],
  • Ustawa o timeshare [4439],
  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [4408],
  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych [4167].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 W październiku 2011 roku odbyły się następujące spotkania międzyparlamentarne:
WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE
Na stronie OIDE został dodany nowy dział Kontrola międzyparlamentarna przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

 PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

 

PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ. PRAKTYKA I TEORIA (red. A. Nowak-Far), Warszawa 2011

Książka prezentuje wyniki badań nad tematyką prezydencji Unii Europejskiej przeprowadzonych przez zespół naukowy kierowany przez prof. Artura Nowaka-Fara. Została ona podzielona na trzy części – w pierwszej z nich zawarte są analizy wybranych prezydencji państw członkowskich sprawowanych w latach 2002-2011 (hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, szwedzkiej i węgierskiej) oraz omówienie polskich przygotowań do przewodnictwa na tle doświadczeń Słowenii i Czech. W drugiej części publikacji przedstawiono aspekty teoretyczne prezydencji, przy uwzględnieniu nowatorskich metod (zastosowanie teorii gier i ekonomicznej analizy wzajemności). Omówiono tu takie zagadnienia jak wyznaczniki efektywności przewodnictwa, uwarunkowana polityczne przygotowań i sprawowania prezydencji oraz związanie z nią wyzwania z zakresu zarządzania. Trzecia cześć książki zawiera analizę prawno-politologiczną komitologii, w tym faktycznych relacji procedur komitologicznych i procesu podejmowania decyzji w Radzie UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

 

***

Heidbreder E. G.: THE IMPACT OF EXPANSION ON EUROPEAN UNION INSTITUTIONS. THE EASTERN TOUCH ON BRUSSELS, New York 2011

W książce przedstawiono wpływ rozszerzenia Unii o dwanaście nowych państw członkowskich (2004, 2007) na dynamikę integracji w UE. Autorka analizuje, jakie warunki muszą być spełnione, aby rozszerzenie spowodowało pogłębienie integracji w ramach Unii. Zagadnienie to zostało omówione na przykładzie pięciu obszarów. Komisja Europejska - kontrolując spełnienie przez państwa kandydackie tzw. kryteriów kopenhaskich - uzyskała przy okazji procesu rozszerzenia dodatkowe zdolności do działania. Dotyczyło to takich obszarów jak usprawnianie administracji, współpraca transgraniczna czy ochrona mniejszości, w których Komisja była w stanie nadać swoim działaniom charakter nie-polityczny, zrealizować je jako „miękką” regulację. W tych natomiast dziedzinach, w których jej polityki były postrzegane jako podważające kompetencje państw członkowskich, np. zwalczanie korupcji czy bezpieczeństwo jądrowe, proces akcesyjny nie doprowadził do wzmocnienia jej kompetencji. Autorka, przeprowadzając powyższe analizy, rozważa też teoretyczne kwestie wpływu polityk UE, legitymizacji i reprezentacji politycznej na instytucjonalizację kompetencji ponadnarodowych UE.

 

***

Banach-Gutierrez J.: EUROPEJSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH. W KIERUNKU PONADNARODOWEGO SYSTEMU SUI GENERIS?, Warszawa 2011

Praca zawiera analizę procesu wyodrębniania się europejskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jako systemu ponadnarodowego sui generis. Znajdziemy tu zarówno definicje podstawowych pojęć („europejskie prawo karne”, „transnarodowy wymiar sprawiedliwości”, „międzynarodowe postępowanie karne”), jak i zarys rozwoju współpracy sądowej w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem roli Trybunału Sprawiedliwości UE. Autorka zwraca uwagę na podstawowe znaczenie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych dla harmonizacji prawa karnego materialnego i procesowego państw członkowskich UE. Sygnalizuje wpływ międzynarodowych standardów rzetelnego procesu karnego na krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W publikacji zamieszczono także teksty wybranych aktów prawnych UE oraz prawa międzynarodowego. Pracę kończy obszerna bibliografia zawierająca zarówno literaturę przedmiotu jak i dokumenty.

 

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.