PRINT
30 listopada 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) Sejmu VII kadencji, powołana 17 listopada 2011 roku, ukonstytuowała się w dniu 19 listopada 2011 roku - komisja w nowym składzie.

W listopadzie opublikowano:
- informacje oraz dokumenty dostarczone przez sekretariat Komisji - w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w listopadzie

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 8.12.2011)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 540 10.11.2011 27.10.2011 / 10.11.2011 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 555 10.11.2011 - -
COM(2011) 559 14.11.2011 - -
COM(2011) 560 14.11.2011 * Zgromadzenie Narodowe (Francja)
4.11.2011 / - Zgromadzenie Republiki (Portugalia)
10.11.2011/ - Rada Narodowa (Słowacja)
10.11.2011 / 10.11.2011 Riksdag (Szwecja)
8.11.2011 / 8.11.2011 Senat (Niderlandy)
8.11.2011 / 8.11.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2011) 663 19.12.2011 - -
COM(2011) 525 24.11.2011 - -
COM(2011) 566 24.11.2011 - -
COM(2011) 577 24.11.2011 - -
COM(2011) 594 5.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 609 7.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 608 8.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
6.12.2011 / 7.12.2011 Senat (Niderlandy) **
6.12.2011 / 7.12.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy) **
COM(2011) 607 9.12.2011 - -
COM(2011) 610 9.12.2011 - -
COM(2011) 612 9.12.2011 - -
COM(2011) 611 12.12.2011 - -
COM(2011) 634 12.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
11.11.2011 / - Izba Lordów (Wielka Brytania)
COM(2011) 635 12.12.2011 1.12.2011 / - Bundestag (Niemcy)
7.12.2011 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
COM(2011) 615 14.12.2011 - -
COM(2011) 655 14.12.2011 - -
COM(2011) 625 15.12.2011 - -
COM(2011) 626 15.12.2011 - -
COM(2011) 627 15.12.2011 - -
COM(2011) 630 15.12.2011 - -
COM(2011) 631 15.12.2011 - -
COM(2011) 628 16.12.2011 - -
COM(2011) 659 26.12.2011 - -
COM(2011) 614 31.12.2011 - -
COM(2011) 651 2.01.2012 - -
COM(2011) 652 2.01.2012 - -
COM(2011) 657 2.01.2012 - -
COM(2011) 658 2.01.2012 - -
COM(2011) 683 2.01.2012 - -
COM(2011) 654 3.01.2012 - -
COM(2011) 656 5.01.2012 - -
COM(2011) 710 6.01.2012 - -
COM(2011) 714 6.01.2012 - -
COM(2011) 730 9.01.2012 - -
COM(2011) 452 11.01.2012 8.11.2011 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
COM(2011) 684 11.01.2012 - -
COM(2011) 688 12.01.2012 - -
COM(2011) 665 16.01.2012 - -
COM(2011) 709 16.01.2012 - -
COM(2011) 707 17.01.2012 - -
COM(2011) 764 17.01.2012 - -
COM(2011) 765 17.01.2012 - -
COM(2011) 766 17.01.2012 - -
COM(2011) 769 17.01.2012 - -
COM(2011) 770 17.01.2012 - -
COM(2011) 771 17.01.2012 - -
COM(2011) 772 17.01.2012 - -
COM(2011) 773 17.01.2012 - -
COM(2011) 768 17.01.2012 - -
COM(2011) 789 20.01.2012 - -

* Brak informacji o datach przyjęcia i przesłania uzasadnionej opinii w bazie IPEX

** Obie izby parlamentu Niderlandów przyjęły i przesłały wspólną uzasadnioną opinię. W bazie IPEX symbol uzasadnionej opinii przypisano jedynie do dokumentu Senatu.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W listopadzie opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

  • Ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4583],
  • Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [4531],
  • Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [4527].
Wykaz ustaw wykonujących prawo UE uchwalonych przez Sejm VI kadencji, odnotowanych w bazie UST
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE *

POLITICAL COMMUNICATION IN EUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS (ed. M. Maier, J. Strömbäck, L. L. Kaid), Surrey 2011

Książka napisana przez międzynarodowy zespół ekspertów w zakresie polityki komunikacyjnej, prezentuje analizę porównawczą problematyki komunikacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Autorzy biorą pod lupę wybory w 2009 i przedstawiają strategie kampanii wyborczych, sposoby pokazywania jej przez media w różnych państwach członkowskich i wpływ mediów na zachowania wyborców. W tym kontekście zastanawiają się nad takimi zjawiskami jak niska frekwencja wyborcza, czy traktowanie tych wyborów jako drugorzędnych wyborów krajowych pomimo istotnego wzrostu kompetencji samego PE. Wiele miejsca zajęły analizy postaw partii politycznych i ich wpływu na to, ile „Europy" jest faktycznie w kampanii wyborczej do PE.

Osobny rozdział poświęcono przekazowi medialnemu w Polsce podczas ostatnich wyborów do PE, porównując je zresztą obszernie pod tym względem z wyborami w 2005 i 2007 roku. We wnioskach podkreślono, że obraz kampanii wyborczej w mediach był typowy dla dziennikarstwa zaangażowanego („entrenched journlism" – pojęcie wprowadzone przez Lopez-Escobara, Sabadę i Zugasti w 2008, przeciwstawiane dziennikarstwu krytycznemu - „critical journalism"). Polskie media promowały mniej lub bardziej korzystny wizerunek polityków. Niektóre z nich dokonywały politycznych wyborów, podobnie jak podczas wcześniejszych krajowych kampanii wyborczych.

Każda część pracy jest ilustrowana wynikami badań i uzupełniona obszerną bibliografią tematu.

 

***

Hofmann H.C.H., Rowe G.C., Türk A.H.: ADMINISTRATIVE LAW AND POLICY OF THE EUROPEAN UNION, Oxford 2011

Książka zawiera obszerną analizę prawa administracyjnego Unii Europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym (administracja publiczna, nauki polityczne, ekonomia). Istotnym wyzwaniem badawczym był tutaj fakt, że struktury prawa administracyjnego UE i leżące u jego podstaw zasady przeszły długą ewolucję, odrębną w dziedzinach różnych polityk. Ponadto, administracja unijna to dziś nie tylko instytucje, organy i agencje UE, ale także poziom narodowy i subnarodowy, co oznacza skomplikowana sieć powiązań i podział funkcji administracyjnych pomiędzy różne szczeble zarządzania. Autorzy postawili sobie za cel wskazanie zasad, struktur i mechanizmów wspólnych dla poszczególnych obszarów polityki UE, próbując scharakteryzować prawo administracyjne UE jako system mający zastosowanie ogólne (generally applicable system). Temu celowi został podporządkowany układ książki, w której omówiono: rozwój administracji UE; ramy konstytucyjne prawa administracyjnego UE; procedury i zasady stosowane w procesie decyzyjnym na poziomie unijnym; formy i skutek aktów administracyjnych oraz wykonanie aktów UE i tryb nadzoru nad działaniami administracyjnymi. Publikacja została podsumowana analizą obecnych i przyszłych wyzwań dla prawa administracyjnego UE.

***

Kurczewska U.: LOBBING I GRUPY INTERESU W UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2011

Publikacja zawiera omówienie teorii i praktyki funkcjonowania grup interesu w UE i ich działalności lobbingowej. Powstała w ramach projektu badawczego finansowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Książkę podzielono na pięć części. W pierwszej omówiono najważniejsze teorie dotyczące lobbingu. W drugiej autorka przedstawiła proces ewolucji systemu reprezentacji interesów w UE, ukazując jego dynamikę i uwarunkowania. Trzecią część poświęcono analizie form i struktur organizacji reprezentujących interesy grupowe: gospodarcze, ekologiczne, społeczne, publiczne, pracownicze oraz terytorialne. Następnie zaprezentowano politykę instytucji UE wobec grup interesu oraz zasady współpracy i narzędzia włączania organizacji lobbingowych w procesy decyzyjne, w tym w proces legislacyjny. Omówiono tu także trzy kampanie lobbingowe: w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego, rozporządzenia spirytusowego i dyrektywy usługowej. W ostatniej części autorka przeanalizowała proces instytucjonalizacji polityki instytucji UE wobec grup interesu oraz przedstawiła regulacje prawne i etyczne lobbingu w Unii.

Główna teza opracowania zawiera się w stwierdzeniu postępującego procesu konsolidacji systemu zapośredniczenia interesów grupowych na poziomie unijnym oraz wzrastającej roli legitymizującej grup interesu dla instytucji i polityk UE – w miejsce niedostatecznej legitymizacji demokratycznej jest tworzona legitymizacja technokratyczna. W procesie tym Komisja Europejska wykorzystuje mechanizmy demokracji deliberatywnej, wprowadzając liczne procedury szerokich konsultacji społecznych.

***

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.