PRINT
31 grudnia 2011
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2011 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 2-9. W trakcie tych posiedzeń komisja:

  • rozpatrzyła 177 dokumentów UE;
  • przyjęła dwie opinie dotyczące dokumentów UE (opinie nr 1 i 2);
  • wysłuchała informacji rządu o przebiegu sprawowania prezydencji składów Rady przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych, ministra finansów, ministra sprawiedliwości,  ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra gospodarki, ministra spraw wewnętrznych, ministra środowiska oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (nr 2);
  • wysłuchała informacji na temat stanowiska Rady Ministrów w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 8-9 grudnia 2011, przedstawionej przez ministra spraw zagranicznych (nr 5);
  • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 3) dla Komisji Finansów Publicznych projet ustawy budżetowej na rok 2012 w zakresie właściwości komisji (część 45, 83 i 84) (nr 7).

W grudniu opublikowano:
- informacje oraz dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 2-4, 6, 8-9, dostarczone przez sekretariat Komisji, w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w grudniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 9.01.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 594 5.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
2.12.2011 / - Izba Reprezentantów (Cypr)
COM(2011) 609 7.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 608 8.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
6.12.2011 / 7.12.2011 Senat (Niderlandy) *
6.12.2011 / 7.12.2011 Izba Reprezentantów (Niderlandy) *
8.12.2011 / 8.12.2011 Folketing (Dania)
COM(2011) 607 9.12.2011 - -
COM(2011) 610 9.12.2011 - -
COM(2011) 612 9.12.2011 - -
COM(2011) 611 12.12.2011 - -
COM(2011) 634 12.12.2011 1.12.2011 / 1.12.2011 Riksdag (Szwecja)
11.11.2011 / - Izba Lordów (Wielka Brytania)
COM(2011) 635 12.12.2011 1.12.2011 / - Bundestag (Niemcy)
7.12.2011 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
30.11.2011 / - Rada Federalna (Austria)
12.12.2011 / - Senat (Belgia)
COM(2011) 614 13.01.2011

13.12.2011 / 13.11.2011

Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 615 14.12.2011 15.12.2011 ** / - Izba Deputowanych (Włochy)
COM(2011) 655 14.12.2011 - -
COM(2011) 625 15.12.2011 14.12.2011 / 14.12.2011 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 626 15.12.2011 - -
COM(2011) 627 15.12.2011 14.12.2011 / 14.12.2011 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 630 15.12.2011 - -
COM(2011) 631 15.12.2011 - -
COM(2011) 628 16.12.2011 - -
COM(2011) 663 19.12.2011 - -
COM(2011) 659 26.12.2011 - -
COM(2011) 651 2.01.2012 - -
COM(2011) 652 2.01.2012 - -
COM(2011) 657 2.01.2012 - -
COM(2011) 658 2.01.2012 - -
COM(2011) 683 2.01.2012 - -
COM(2011) 654 3.01.2012 16.12.2011 / - Bundesrat (Niemcy)
COM(2011) 656 5.01.2012 - -
COM(2011) 710 6.01.2012 - -
COM(2011) 714 6.01.2012 - -
COM(2011) 730 9.01.2012 - -
COM(2011) 452 11.01.2012 8.11.2011 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
- / 21.12.2011 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 684 11.01.2012 - -
COM(2011) 688 12.01.2012 - -
COM(2011) 665 16.01.2012 - -
COM(2011) 709 16.01.2012 - -
COM(2011) 707 17.01.2012 - -
COM(2011) 764 17.01.2012 - -
COM(2011) 765 17.01.2012 - -
COM(2011) 766 17.01.2012 - -
COM(2011) 769 17.01.2012 - -
COM(2011) 770 17.01.2012 - -
COM(2011) 771 17.01.2012 - -
COM(2011) 772 17.01.2012 - -
COM(2011) 773 17.01.2012 - -
COM(2011) 768 17.01.2012 - -
COM(2011) 789 20.01.2012 - -
COM(2011) 706 24.01.2012 - -
COM(2011) 746 24.01.2012 - -
COM(2011) 747 24.01.2012 - -
COM(2011) 793 25.01.2012 - -
COM(2011) 794 25.01.2012 - -
COM(2011) 821 26.01.2012 - -
COM(2011) 810 30.01.2012 - -
COM(2011) 811 30.01.2012 - -

* Obie izby parlamentu Niderlandów przyjęły i przesłały wspólną uzasadnioną opinię.

** Opinia przyjęta po terminie.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W grudniu 2011 do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw zawierającyh przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
  • 72 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • 104 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
  • 120 – Rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

W dniach 5-6 grudnia 2011 w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie parlamentarne na temat "Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie", współorganizowane przez polską prezydencję.
Informacje o spotkaniu

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

SPRAWY BIEŻĄCE I KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE 

Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.

 

 

EUROPEIZACJA KONSTYTUCJI PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ (red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak), Warszawa 2011

Przedmiotem analiz zawartych w książce są szeroko pojęte relacje pomiędzy konstytucjami państw członkowskich a prawem Unii Europejskiej. Członkostwo w UE powoduje bowiem zmiany zasad działania i niektórych kompetencji instytucji państwa, modyfikację funkcji poszczególnych organów czy też powstawanie nowych mechanizmów podejmowania decyzji. Prawo konstytucyjne państw członkowskich musi natomiast na bieżąco reinterpretować takie zagadnienia jak suwerenność, relacje pomiędzy organami władzy państwowej bądź systematyka źródeł prawa. 

Pojęcie „europeizacji konstytucji" ma charakter umowny i oznacza konstytucjonalizację kwestii związanych z prawem Unii (europeizacja sensu stricto) lub prawem stanowionym przez europejskie organizacje międzynarodowe (europeizacja sensu largo). Członkowie zespołu badawczego przyjęli, że europeizacja konstytucji może dokonywać się zarówno na płaszczyźnie zmiany ustawy zasadniczej, jak i w trybie wykładni konstytucji przyjaznej prawu UE. Na przykładzie 14 państw członkowskich pokazano zakres, rodzaj i przyczyny zmian ustaw zasadniczych, podkreślając występujące prawidłowości i tendencje o charakterze ogólnym. Uwzględniono też orzecznictwo i omówiono rolę sądów konstytucyjnych, zarówno z punktu widzenia pozycji konstytucji, jak i kształtowania relacji między wewnętrznym a europejskim porządkiem prawnym. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że europeizacja konstytucji jest dziś zjawiskiem wyróżniającym europejskie demokracje a ponadto jest uznawana za oczywisty warunek efektywnego członkostwa w Unii. 

Artykuły zamieszczone w książce relacjonują stan prawny na koniec maja 2011, z wyjątkiem artykułu dotyczącego Polski, który obejmuje stan na koniec września 2011.

***

Szwarc-Kuczer M.: KOMPETENCJE UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE HARMONIZACJI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, Warszawa 2011

W książce podjęto analizę zakresu przedmiotowego kompetencji do harmonizacji znamion przestępstw i sankcji karnych przekazanych Unii przez państwa członkowskie na mocy Traktatu z Lizbony. Autorka kreśli ewolucję tych kompetencji od czasu Traktatu z Maastricht, bada zakres upoważnienia Unii do harmonizacji prawa materialnego państw członkowskich i zastanawia się nad ogólnymi wytycznymi dotyczącymi interpretacji norm kompetencyjnych zawartych w TfUE. Ustala podstawowe pojęcia istotne z punktu widzenia analizy, takie jak kompetencja, prawo karne (materialne, procesowe, wykonawcze), harmonizacja/zbliżanie ustawodawstw. Zważywszy że kompetencje w dziedzinie harmonizacji prawa karnego należą do kompetencji dzielonych, autorka rozważa takie pojęcia jak suwerenność, granice przekazania kompetencji i poszanowanie tożsamości narodowej a ponadto zajmuje się zasadą pomocniczości w procesie harmonizacji prawa karnego.

Dwa ostatnie rozdziały zawierają omówienie podstaw prawnych ściśle powiązanych z celami harmonizacji prawa karnego, do których należą: zapobieganie i zwalczanie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym i ułatwianie wzajemnego uznawania orzeczeń karnych (art. 83 ust. 1 TfUE, dawny III filar, czyli współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) oraz zapewnienie efektywności politykom unijnym (art. 83 ust. 2 TfUE, dawny I filar, czyli ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego).

W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty reformy lizbońskiej w omawianej dziedzinie i sformułowano zalecenia dotyczące praktyki w zakresie harmonizacji prawa karnego materialnego.

***

PARLAMENT EUROPEJSKI PO TRAKTACIE Z LIZBONY (red. J.M. Fiszer), Warszawa 2011

Praca, napisana przez zespół pracowników naukowych związanych z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, powstała jako rezultat ogólnopolskiej konferencji „Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Polska w Parlamencie Europejskim- doświadczenia i nowe wyzwania", która odbyła się w Warszawie w dniach 21–22 października 2010.

W pierwszej części przeanalizowano rolę PE w procesie integracji Europy (na przykładzie integracji państw postjugosłowiańskich czy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa). W kolejnych autorzy zajmują się pozycją parlamentu po wyborach 2009 i w świetle Traktatu z Lizbony, który w sposób istotny (choć nie rewolucyjny) zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Przedstawiają m.in. pozycję PE w systemie instytucjonalnym UE, jego uprawnienia kontrolne, rolę w procesie wyłaniania członków Komisji Europejskiej czy w procedurze budżetowej. Warto zwrócić uwagę na artykuły omawiające wkład parlamentu w tworzenie i działania na rzecz przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy kwestię PE a prawa człowieka.

W ostatniej części książki dotyczącej roli Polski w Parlamencie Europejskim, autorzy dokonują bilansu dotychczasowych polskich doświadczeń w PE, oceniają rolę polskich eurodeputowanych w kształtowaniu jego polityki w wybranych obszarach w kadencji 2004-2009 i próbują określić zadania stojące przed nimi w kadencji 2009-2014.

***

 

WYBRANE ARTYKUŁY I OPRACOWANIA