PRINT
29 lutego 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lutym 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 22-30. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 97 dokumentów UE,
 • przyjęła jedną opinię (opinia nr 7),
 • przeprowadziła dyskusję na temat pakietu Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z udziałem Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu Janusza Lewandowskiego (posiedzenie nr 23),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych wysłuchała informacji na temat Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. paktu fiskalnego Unii Europejskiej) przedstawionej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaja Dowgielewicza oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Dominika (posiedzenie nr 27).

 

W lutym 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w lutym postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 22-26 i 28-30, dostarczone przez sekretariat Komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w lutym

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 1.03.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 650 1.02.2012 30.01.2012 / - Senat (Francja)
COM(2011) 827 1.02.2012 - -
COM(2011) 834 2.02.2012 2.02.2012 / 2.02.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 855 2.02.2012 - -
COM(2011) 778 3.02.2012 2.02.2012 / 2.02.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 817 3.02.2012 - -
COM(2011) 822 3.02.2012 - -
COM(2011) 779  6.02.2012 31.01.2012 / - Izba Reprezentantów (Belgia)
2.02.2012 / 3.02.2012 Rada Narodowa (Słowacja)
2.02.2012 / 2.02.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 804 6.02.2012 - -
COM(2011) 814 7.02.2012 - -
COM(2011) 877 7.02.2012 2.02.2012 / 2.02.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 824 8.02.2012 26.01.2012 / 26.01.2012 Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2011) 828  8.02.2012 7.02.2012 / - Senat (Francja)
7.02.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
brak daty w bazie IPEX Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2011) 819 9.02.2012 - -
COM(2011) 856 9.02.2012 - -
COM(2011) 785 10.02.2012 - -
COM(2011) 788 10.02.2012 - -
COM(2011) 758 13.02.2012 - -
COM(2011) 759 13.02.2012 - -
COM(2011) 881 15.02.2012 - -
COM(2011) 884 15.02.2012 - -
COM(2011) 903 15.02.2012 - -
COM(2011) 925 15.02.2012 - -
COM(2011) 838 16.02.2012 - -
COM(2011) 839 16.02.2012 - -
COM(2011) 840 16.02.2012  -  -
COM(2011) 842 16.02.2012  -  -
COM(2011) 843 16.02.2012 - -
COM(2011) 844 16.02.2012 - -
COM(2011) 845 16.02.2012 - -
COM(2011) 880 1.03.2012 - -
COM(2011) 750 6.03.2012 - -
COM(2011) 751 6.03.2012 - -
COM(2011) 752 6.03.2012 - -
COM(2011) 753 6.03.2012 - -
COM(2011) 860 7.03.2012 - -
COM(2011) 862 7.03.2012 - -
COM(2011) 866 7.03.2012 - -
COM(2011) 897 7.03.2012 1.02.2012 / 2.02.2012 Rada Federalna (Austria)
COM(2011) 883 8.03.2012 - -
COM(2011) 895 8.03.2012 1.03.2012 / 1.03.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 896 8.03.2012 1.03.2012 / 1.03.2012 Rikdsag (Szwecja)
COM(2011) 928  13.03.2012 - -
COM(2011) 809  15.03.2012 - -
COM(2011) 873  19.03.2012 - -
COM(2011) 914 19.03.2012 - -
COM(2012) 15  22.03.2012 - -
COM(2011) 934 22.03.2012 - -
COM(2011) 874 28.03.2012 - -
COM(2011) 876 28.02.2012 - -
COM(2012) 48 9.04.2012 - -
COM(2012) 49 9.04.2012 - -
COM(2012) 51 9.04.2012 - -
COM(2012) 52 9.04.2012 - -
COM(2012) 10 10.04.2012 - -
COM(2012) 11 10.04.2012 - -
COM(2012) 35 10.04.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W lutym 2012 skierowano do I czytania dwa projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:
 • 175 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
 • 206 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W lutym 2012 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze [72].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 27-28 lutego 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Semestr europejski dla koordynacji polityki gospodarczej"
  Informacje o spotkaniu
 • 28 lutego 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma wspólnej polityki rybołóstwa - stanowisko parlamentów narodowych"
  Informacje o spotkaniu
WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE
Na stronie OIDE zaktualizowano dział:
Kontrola międzyparlamentarna wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPZiB/WPBiO).
DEBATY KOMISJI DO SPRAW UE

Na stronie OIDE opublikowano wybór dokumentów i publikacji dotyczących nastepujących tematów:

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane książki

 

Barcz J.: TRAKTAT Z LIZBONY. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DZIAŁAŃ IMPLEMENTACYJNYCH, Warszawa 2012

W książce przedstawiono działania implementacyjne dotyczące reformy ustrojowej wprowadzonej przez Traktat z Lizbony. W pierwszych rozdziałach autor omawia pakiet zagadnień związanych z przekształceniem Unii w jednolitą organizację międzynarodową, a następnie kwestie konsolidacji państw strefy euro, będącej reakcją na kryzys finansowy (ustanowienie „Paktu euro plus” i Europejskiego Mechanizmu Stabilności) oraz związane z tym problemy zróżnicowania statusu państw członkowskich UE.

W kolejnych rozdziałach analizie poddano regulacje i ukształtowanie nowej praktyki w odniesieniu do: prezydencji „hybrydowej”, zmian w procedurach stanowienia prawa pierwotnego, stanowienia prawa pochodnego UE, procedury zawierania przez UE umów międzynarodowych oraz przystąpienie Unii do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Autor omawia ponadto działania implementacyjne w państwach członkowskich UE, gdzie – z uwagi na nowe kompetencje parlamentów narodowych przyznane przez Traktat z Lizbony – konieczne stało się przemodelowanie relacji pomiędzy rządami a parlamentami w sprawach UE. Punktem wyjścia jest analiza wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 oraz niemieckiej ustawy kooperacyjnej. Autor przedstawia też obszernie rozwiązania wprowadzone w ustawie z 8 października 2010 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 oraz założenia projektów nowelizacji Konstytucji RP w odniesieniu do problematyki unijnej, nad którymi toczyły się prace w Sejmie VI kadencji.

 

Pudło A.: ROLA DRUGICH IZB PARLAMENTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W SPRAWACH UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE REGULACJI KRAJOWYCH I UNIJNYCH, Warszawa 2011

Autorka publikacji analizuje i uzasadnia tezę, że, po pierwsze – nowe kompetencje parlamentów, które pojawiły się w toku integracji europejskiej, przyczyniły się do wyodrębnienia nowej funkcji parlamentów określanej jako funkcja europejska, a po drugie – ta właśnie funkcja w sposób szczególny oddziałuje na pozycję drugich izb.

Na początek omówiono rolę drugich izb w Unii Europejskiej w świetle uregulowań prawa pierwotnego, które odwołuje się albo do parlamentu narodowego albo do izby parlamentu narodowego, nie czyniąc żadnego rozróżnienia pomiędzy izbami. Przykładowo, dwa głosy przyznane parlamentowi narodowemu w mechanizmie wczesnego ostrzegania są – w przypadku parlamentów dwuizbowych – rozdzielone pomiędzy obie izby. Następnie przeprowadzono analizę kompetencji drugich izb w sprawach UE z punktu widzenia ich pozycji ustrojowej w systemie konstytucyjnym danego państwa: w systemie federalnym, w unitarnym o równorzędnej pozycji ustrojowej obu izb i unitarnym o asymetrycznej pozycji izb. Przedstawiono tryby powoływania komisji europejskich, mechanizmy współdziałania z rządem w sprawach europejskich, przekazywanie drugim izbom informacji dotyczących UE oraz monitorowanie przestrzegania zasady pomocniczości.

Oddzielne rozdziały poświęcono współpracy parlamentarnej drugich izb w sprawach UE na forach wielostronnych (COSAC, KPPUE, ECPRD i inne) oraz współpracy drugich izb z instytucjami i organami UE. Szczegółowo przedstawiono pozycję Senatu RP, omawiając zarówno ewolucję funkcji tradycyjnych (udział w procedurach ratyfikacyjnych, implementacji), jak i nowe elementy funkcji europejskiej (współpraca z rządem, monitorowanie zasady pomocniczości).

 

Szczepanik M.: POLACY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM. PODSUMOWANIE PIERWSZEJ POŁOWY 7. KADENCJI. Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2012

Instytut Spraw Publicznych już po raz trzeci prezentuje raport na temat aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Publikacja, która dotyczy pierwszej połowy siódmej kadencji, powstała w oparciu o wywiady z posłami i pracownikami PE, informacje zawarte w serwisie EUROPARL oraz analizy statystyczne wyników głosowań.

Raport zawiera analizę pozycji i potencjału politycznego polskich posłów do PE. Autor omówił czynniki, które tę pozycję determinują: doświadczenie polityczne, przynależność do grup politycznych i członkostwo w komisjach. Przedstawił też różne formy działalności posłów w Parlamencie, takie jak: przygotowywanie sprawozdań i opinii, wypowiedzi na posiedzeniach plenarnych, pytania i deklaracje pisemne. Ponadto, autor przedstawił wpływ zaangażowania politycznego w kraju na aktywność posłów w PE.

Według zapowiedzi, druga część raportu, zawierająca informacje o działalności polskich posłów w wybranych dziedzinach (negocjacje nowej perspektywy finansowej, kwestie związane z kryzysem finansowym, polityka spójności, rynek wewnętrzny, polityka sąsiedztwa), ma zostać opublikowana w kwietniu 2012.

 


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

Wybrane artykuły i opracowania

 

 • Dhéret C., Zuleeg F., Chiorean-Sime S.: Analysis of the simplification measures mentioned in both the proposal for a EU Financial Regulation and the cohesion policy legislative package, European Policy Centre, 2012.
 • Duke S.: The European External Action Service: Antidote against Incoherence?, „European Foreign Affairs Review" 2012 (17), s. 45–68.
 • Marchegiani G.: The European Investment Bank after the Treaty of Lisbon, „European Law Review" 2012, Issue 1.
 • Sobczyński D.: Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 2.
 • Van Cleynenbreugel P.: Judge-Made Standards of National Procedure in the Post-Lisbon Constitutional Framework, „European Law Review" 2012, Issue 1.
 • Wennerås P.: Sanctions against Member States under Article 260 TFEU: Alive, but not kicking?, „Common Market Law Review" 2012 (49), s. 145–175.

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.