PRINT
31 marca 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 31-38. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 57 dokumentów UE,
 • przyjęła dwie opinie (numer 8 i 9)
 • wysłuchała informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na 17.02.2012) przedstawionej przez przedstawicieli ministerstw (posiedzenie nr 33),
 • wysłuchała informacji na temat uczestnictwa polskich podmiotów w europejskich programach badawczych i innowacyjnych (bilans kosztów i korzyści) przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacka Gulińskiego (posiedzenie nr 34).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

23 marca 2012, na 36 posiedzeniu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła opinię nr 9 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektów COM(2012) 48 wersja ostateczna i COM(2012) 49 wersja ostateczna.

 • COM(2012) 48 wersja ostateczna - termin badania upływa 9.04.2012
  Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską
 • COM(2012) 49 wersja ostateczna - termin badania upływa 9.04.2012
  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską 


W marcu 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w marcu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 31-33, 35, 36 i 38, dostarczone przez sekretariat Komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w marcu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 3.04.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2011) 880 1.03.2012 - -
COM(2011) 750 6.03.2012 - -
COM(2011) 751 6.03.2012 - -
COM(2011) 752 6.03.2012 - -
COM(2011) 753 6.03.2012 - -
COM(2011) 860 7.03.2012 - -
COM(2011) 862 7.03.2012 - -
COM(2011) 866 7.03.2012 - -
COM(2011) 897 7.03.2012 1.02.2012 / 2.02.2012 Rada Federalna (Austria)
2.03.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
6.03.2012 / - Parlament (Hiszpania)
COM(2011) 883 8.03.2012 - -
COM(2011) 895 8.03.2012 1.03.2012 / 1.03.2012 Riksdag (Szwecja)
6.03.2012 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2011) 896 8.03.2012 1.03.2012 / 1.03.2012 Rikdsag (Szwecja)
6.03.2012 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2011) 928  13.03.2012 - -
COM(2011) 809  15.03.2012 - -
COM(2011) 873  19.03.2012 16.03.2012 / 16.03.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2011) 914 19.03.2012 - -
COM(2012) 15  22.03.2012 - -
COM(2011) 934 22.03.2012 - -
COM(2011) 874 28.03.2012 - -
COM(2011) 876 28.03.2012 - -
COM(2012) 48 9.04.2012 29.03.2012 / - Senat (Polska)
COM(2012) 49 9.04.2012 - -
COM(2012) 51 9.04.2012 - -
COM(2012) 52 9.04.2012 - -
COM(2012) 10 10.04.2012 30.03.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
30.03.2012 / 30.03.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 11  10.04.2012 27.03.2012 / - Izba Reprezentantów (Belgia)
6.03.2012 / - Senat (Francja)
30.03.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
30.03.2012 / 30.03.2012 Rikdsag (Szwecja)
COM(2012) 35 10.04.2012 - -
COM(2012) 84 30.04.2012 - -
COM(2012) 89 2.05.2012 - -
COM(2012) 90 2.05.2012 - -
COM(2012) 85 8.05.2012 - -
COM(2012) 93 8.05.2012 - -
COM(2012) 73 9.05.2012 - -
COM(2012) 109 11.05.2012 - -
COM(2012) 118 21.05.2012 - -
COM(2012) 129 21.05.2012 - -
COM(2012) 134 21.05.2012 - -
COM(2012) 130 22.05.2012 - -
COM(2012) 131 22.05.2012 - -
COM(2012) 136 22.05.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W marcu 2012 skierowano do I czytania dwa projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • 229 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • 232 – Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

W marcu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druki nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej [232];
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [206];
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[175];
 • Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [104].

W marcu 2012 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw [156].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 8 marca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Równa płaca za równą pracę"
  Informacje o spotkaniu
 • 11-12 marca 2012, Kopenhaga 
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. zagranicznych (COFACC)
  Informacje o spotkaniu
 • 19-20 marca 2012, Kopenhaga 
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. finansów i podatków
  Informacje o spotkaniu
 • 21 marca 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przed szczytem Rio+20"
  Informacje o spotkaniu
 • 25-26 marca 2012, Bruksela
  Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
  Informacje o spotkaniu
 • 26-27 marca 2012, Kopenhaga 
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. klimatu i transportu
  Informacje o spotkaniu
 • NAJNOWSZE PUBLIKACJE
   
  Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

   

  SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

  Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


  PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
  Wybrane książki

   

  ZASADA POMOCNICZOŚCI. WYMIAR EUROPEJSKI, NARODOWY, REGIONALNY I LOKALNY (red. A. Pawłowska, S. Grabowska), Rzeszów 2011

  Książka zawiera zbiór artykułów poświęconych zasadzie pomocniczości, w tym refleksje teoretyczne dotyczące jej aspektów doktrynalnych, prawnych i politycznych oraz społeczno- gospodarczych, a także opracowania dotyczące przykładów stosowania tej zasady w praktyce.

  Autorzy podjęli próbę przedstawienia zasady pomocniczości w ujęciu wielopoziomowym (poziom wspólnotowy, narodowy i samorządowy) i wielowarstwowym, czemu podporządkowano strukturę publikacji. W pierwszej części znalazły się opracowania dotyczące źródeł i ewolucji pomocniczości w nauczaniu społecznym Kościoła oraz jej zastosowania jako normy dla społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej. Tutaj znalazł się ciekawy artykuł na temat konstytucjonalizacji tej zasady w polskiej konstytucji, co jest rozwiązaniem wyjątkowym, choć czerpiącym inspirację z Traktatu o UE. Następnie przedstawiono wymiar ponadnarodowy i narodowy tej zasady – w poszczególnych artykułach omówiono pomocniczość jako normę prawa unijnego i krajowego oraz jej stosowanie na przykładzie orzecznictwa sądów konstytucyjnych Polski i Słowacji. Trzecia, najobszerniejsza część publikacji dotyczy implementacji zasady pomocniczości na poziomie regionalnym i lokalnym. Autorzy przedstawili wpływ tej zasady na funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w Polsce, w tym na wykonywanie niektórych usług publicznych. Przeanalizowali także realizację zasady pomocniczości w kontekście zmieniającego się zakresu sfery publicznej i pojawienia się w niej nowych podmiotów na przykładzie polityki sąsiedztwa w Wielkiej Brytanii oraz w formie władztwa miejscowego przez samorząd terytorialny Stanów Zjednoczonych Ameryki.

   

  Kozub P.: STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOBEC REFORMY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1996-2007, Toruń 2011

  Na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego z 1986 roku i Traktatu z Maastricht, który wszedł w życie w 1992 roku, pozycja Parlamentu Europejskiego zakresie legislacji i kontroli wzmocniła się. Wraz ze zwiększeniem kompetencji wzrosło także zaangażowanie PE w prace nad reformą instytucjonalną Unii. Patrycja Kozub prezentuje w swojej publikacji stanowisko PE oraz jego wpływ na kształt i rezultaty kolejnych konferencji międzyrządowych, na których podejmowano kluczowe dla przyszłości UE i jej kształtu instytucjonalnego decyzje, przy czym omawiane są zarówno te inicjatywy, które znalazły odzwierciedlenie w traktatach, jak i te, których nie udało się zrealizować. Zaangażowanie Parlamentu widoczne było zarówno w pracach nad przygotowaniem konferencji oraz uczestnictwie jego przedstawicieli w obradach, jak i w opracowaniu szeregu raportów, rezolucji czy udziale w szeroko pojętej dyskusji na temat przyszłości instytucji Unii.

  Autorka, zachowując porządek chronologiczny, szczegółowo przedstawia aktywność Parlamentu Europejskiego przed 1996 rokiem, a następnie na konferencjach międzyrządowych w latach: 1996-1997 (zakończona podpisaniem Traktatu Amsterdamskiego), 2000 (Traktat z Nicei), 2003-2004 (Traktat Konstytucyjny) i 2007 (Traktat z Lizbony). Opisuje także wpływ PE na przebieg prac Konwentu w sprawie Karty Praw Podstawowych w 2000 roku (w skład 60-osobowego Konwentu weszło 16 przedstawicieli PE) oraz Konwentu w sprawie przyszłości Europy obradującego w latach 2002-2003.

  Autorka, analizując reformy instytucjonalne UE w kontekście stanowisk zajmowanych przez Parlament Europejski, wypełnia istniejącą w piśmiennictwie lukę, a przy tym umożliwia śledzenie dynamiki przemian tej instytucji oraz metod, które doprowadziły do wzmocnienia jego pozycji.

   

  Taborowski M.: KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ SĄDY KRAJOWE, Warszawa 2012

  Obowiązek zapewnienia efektywności prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych spoczywa na organach państw członkowskich, w szczególności na wszystkich sądach krajowych. Przedmiotem pracy jest ustalenie konsekwencji przewidzianych prawem UE w przypadku wydania przez sąd krajowy definitywnego rozstrzygnięcia sprzecznego z prawem unijnym (rozstrzygnięcie ma charakter definitywny, jeśli nie podlega dalszej weryfikacji pod kątem zgodności z prawem unijnym i nie może być, w razie stwierdzenia takiej niezgodności, zmienione w ramach prawa wewnętrznego).

  Autor wykazuje, że prawo UE przewiduje mechanizmy pozwalające usunąć błędy w interpretacji bądź zastosowaniu prawa unijnego, występujące w definitywnym rozstrzygnięciu sądu krajowego. Analizuje w związku z tym orzecznictwo ETS, który zajmuje się tą kwestią od niedawna i wydał w tym zakresie dopiero kilkanaście wyroków. Na tej podstawie zostały wyodrębnione cztery podstawowe mechanizmy. Są to: a) odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa UE przez definitywne rozstrzygnięcie sądu krajowego, b) wzruszalność definitywnego rozstrzygnięcia krajowego, c) ograniczenie mocy wiążącej definitywnego rozstrzygnięcia krajowego oraz d) wszczęcie przeciwko państwu członkowskiemu postępowania na podstawie art. 258-260 TFUE.

  W kolejnych rozdziałach książki autor omawia powyższe mechanizmy, przedstawiając ich podstawy prawne, umiejscowienie w systemie prawa unijnego, zakres i przesłanki oraz konsekwencje prawne ich zastosowania. Przedstawiony został również wpływ tych mechanizmów na autonomię proceduralną państw członkowskich oraz zasadę pewności prawa.

   


  PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

  Wybrane artykuły i opracowania

  * Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.