PRINT
30 kwietnia 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W kwietniu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 39-43. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 64 dokumenty UE,
 • przyjęła dwie opinie (numer 10 i 11)
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie trybu wyrażania zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 w sprawie zmiany art. 136 TfUE w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (posiedzenie nr 41),
 • wysłuchała informacji na temat strategii makroregionalnych UE, oceny istniejących oraz perspektyw dla strategii karpackiej, przedstawionych przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marcelego Niezgodę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Macieja Szpunara oraz zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Romana Jaworskiego (posiedzenie nr 42).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

27 kwietnia 2012, na 43 posiedzeniu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła opinię nr 11 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 130 wersja ostateczna.

 • COM(2012) 130 wersja ostateczna - termin badania upływa 22.05.2012
  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług


W kwietniu 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w kwietniu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 39, 40 oraz 43, dostarczone przez sekretariat Komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w kwietniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 8.05.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 48 9.04.2012 29.03.2012 / - Senat (Polska)
COM(2012) 49 9.04.2012 29.03.2012 / - Senat (Polska)
30.03.2012 / 30.03.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 51 9.04.2012 - -
COM(2012) 52 9.04.2012 - -
COM(2012) 10 10.04.2012 30.03.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
30.03.2012 / 30.03.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 11  10.04.2012 27.03.2012 / - Izba Reprezentantów (Belgia)
6.03.2012 / - Senat (Francja)
30.03.2012 / - Bundesrat (Niemcy)
30.03.2012 / 30.03.2012 Rikdsag (Szwecja)
4.04.2012 / - Izba Deputowanych (Włochy)
COM(2012) 35 10.04.2012 10.04.2012 / - Seimas (Litwa)
COM(2012) 84 30.04.2012 17.04.2012 / - Rada Narodowa (Austria)
COM(2012) 89 2.05.2012 - -
COM(2012) 90 2.05.2012 - -
COM(2012) 85 8.05.2012 - -
COM(2012) 93 8.05.2012 - -
COM(2012) 73 9.05.2012 - -
COM(2012) 109 11.05.2012 - -
COM(2012) 118 21.05.2012 - -
COM(2012) 129 21.05.2012 - -
COM(2012) 134 21.05.2012 - -
COM(2012) 130 22.05.2012 - / 3.05.2012 Folketing (Dania)
COM(2012) 131 22.05.2012 - -
COM(2012) 136 22.05.2012 - -
COM(2012) 150 28.05.2012 - -
COM(2012) 164 8.06.2012 - -
COM(2012) 167 13.06.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W kwietniu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druki nr]:
 • Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw [229];
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [206];
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw[175];
 • Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [104].

W kwietniu 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druki nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [175];
 • Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [104].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 16-17 kwietnia 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i eksportu oraz komisji ds. zatrudnienia
  Informacje o spotkaniu
 • 20-21 kwietnia 2012, Warszawa 
  Spotkanie Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
  Informacje o spotkaniu
 • 22-24 kwietnia 2012, Kopenhaga 
  XLVII spotkanie COSAC
  Informacje o spotkaniu
 • NAJNOWSZE PUBLIKACJE
   
  Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

   

  SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

  Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


  PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
  Wybrane książki

   

  Kołodziej T.: RZĄDOWA KOORDYNACJA POLITYKI EUROPEJSKIEJ W POLSCE. EWOLUCJA SYSTEMOWA W OKRESIE OD APLIKACJI O CZŁONKOSTWO DO PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2012

  Autor, specjalista z dziedziny programów pomocy zagranicznej w UKIE a następnie Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawia w książce przeobrażenia koordynacji polityki europejskiej w polskiej administracji rządowej w okresie od aplikacji o członkostwo do polskiej prezydencji w Radzie UE. Kolejne etapy relacji Polski z UE (okres przedakcesyjny, pierwsze lata członkostwa oraz przygotowanie i objęcie prezydencji) wiązały się ze specyficznymi wyzwaniami, które wpływały na zmiany funkcjonowania systemu koordynacji. Rada Ministrów przeszła w tym czasie od filozofii dostosowania do filozofii maksymalnego wykorzystania nowych możliwości w ramach aktywnego członkostwa w UE.

  Autor nie ogranicza się w książce do analizy rozwiązań instytucjonalnych i ram prawnych, która dominowała we wcześniejszych publikacjach na ten temat, ale podejmuje próbę przedstawienia uwarunkowań koordynacji polityki europejskiej, faktycznego wykonywania zadań oraz konsekwencji zastosowanych rozwiązań. Zagadnienia te przedstawia w ujęciu dynamicznym, przy uwzględnieniu zmian w ramach procesów integracyjnych, w tym ewolucji relacji państwo – UE. Analizując polski system rządowej koordynacji polityki europejskiej autor odniósł go do rozwiązań występujących w innych państwach członkowskich Unii i doszedł do wniosku, że nie ma on charakteru odrębnego modelu, a poszukiwanie optymalnej jego wersji powinno być stałym zadaniem polskiego rządu.

   

  Misztal A.: DEGRESYWNA PROPORCJONALNOŚĆ A KSZTAŁTOWANIE SKŁADU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Wrocław 2012

  Podstawowym tematem książki jest analiza pojęcia degresywnej proporcjonalności oraz propozycje różnych formuł doprecyzowania i korygowania tej metody podziału mandatów w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego. Autor poprzedził swoje rozważania prezentacją proporcjonalnych metod podziału mandatów między okręgi wyborcze oraz pomiędzy partie polityczne. Osobne rozdziały poświęcił systemom proporcjonalnym w wyborach do Sejmu RP (okres międzywojenny i po 1989) oraz wyborom do Parlamentu Europejskiego.

  W Traktacie z Lizbony, w artykule dotyczącym rozdziału mandatów przypadających państwom członkowskim w Parlamencie Europejskim, po raz pierwszy odwołano się do zasady degresywnej proporcjonalności, nie precyzując jednak tej formuły, co pozostawia dziś zbyt duży margines dla prowadzących niekiedy do paradoksów interpretacji. Autor, uznając zatem za kluczowe zagadnienie rozdziału mandatów w Parlamencie Europejskim, podjął zadanie przedstawienia możliwych do zastosowania degresywnie proporcjonalnych metod, przy uwzględnieniu warunków brzegowych określonych w Traktacie z Lizbony (minimalny i maksymalny próg mandatów na państwo członkowskie – odpowiednio 6 oraz 96; łączna liczba mandatów 750, nie licząc przewodniczącego). Ze względu na zmiany demograficzne zachodzące w krajach Unii, zaproponował rozwiązanie umożliwiające dokonanie podziału mandatów w Parlamencie na więcej niż jedną kadencję poprzez zdefiniowanie pojęcia stabilności demograficznej i określenie współczynnika tej stabilności (tylko pod warunkiem, że przez dłuższy czas UE nie będzie zmieniać swojego składu). Inne opisane metody (uwzględniające wzrost liczby państw członkowskich) wraz z wyliczeniem na ich podstawie liczby przypadających mandatów to m.in.: „przesunięta proporcjonalność”, metoda paraboliczna Ramireza, potęgowa Ramireza, potęgowa Hamana, kumulacyjna, rekurencyjna, odwróconej rekurencji.

   

  POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA W PERSPEKTYWIE POLITOLOGICZNEJ I MEDIALNEJ, red. naukowa Cezary Żołędowski, Warszawa 2012

  Autorami zbioru artykułów poświęconych problematyce sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są przede wszystkim pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podjęli oni próbę dokonania analizy i oceny polskiej prezydencji bezpośrednio po jej zakończeniu, z perspektywy zarówno badaczy nauk politycznych jak i medioznawców.

  Kwestie zawarte w publikacji zostały ujęte w trzech grupach tematycznych. Pierwszą z nich poświęcono problematyce społeczno-politycznej w Unii Europejskiej. Przybliżona została m.in. instytucja prezydencji wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat z Lizbony, scharakteryzowana modernizacja administracji publicznej w UE i jej dostosowania do przekształceń instytucjonalnych Unii czy Partnerstwo Wschodnie (jeden z priorytetów polskiej prezydencji). Osobny artykuł poświęcono kryzysowi polityki wielokulturowości w UE. W drugiej części przedstawiono przebieg sprawowania prezydencji przez Polskę. Dokonano oceny przewodnictwa z perspektywy możliwości i ograniczeń wpływania przez Polskę na Unię oraz działań logistyczno-organizacyjnych polskiej administracji publicznej (ocena wypadła pozytywnie). Przedstawiono analizę prezydencji w perspektywie społecznego komunikowania, gdzie, jak wykazano, przekaz propagandowy dominował nad rzetelną informacją, i omówiono reakcje głównych tytułów prasy zagranicznej, które miały dla nas pozytywny efekt promocyjny. W ostatniej części publikacji („Lepsi niż Węgrzy?”) znalazły się artykuły zarówno polskich jak i węgierskich autorów o tym, jak polskie tygodniki widziały węgierską prezydencję oraz co węgierskie media pisały na temat polskiej. Węgierski autor prezentuje też stosunki polsko-węgierskie w kontekście historycznym i wysuwa postulaty wzmocnienia współpracy w Europie Środkowej, dostrzegając tu szczególną rolę dla Polski. Ostatni artykuł zawiera zdecydowaną krytykę polskiego prawa prasowego.  PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
  Wybrane artykuły i opracowania

   

  * Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.