PRINT
31 maja 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 44-52. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • ­rozpatrzyła 78 dokumentów UE,
 • ­przyjęła cztery opinie (numer 12, 13, 14 i 15),
 • ­wysłuchała informacji nt. absorpcji funduszy strukturalnych i ich szacowanego wpływu na gospodarkę oraz podmiotów realizujących inwestycje finansowane z funduszy i związanego z tym transferu środków do krajów „starej Unii", przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marcelego Niezgodę (posiedzenie nr 45),
 • ­wspólnie z Komisją Finansów Publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem Unii Europejskiej (posiedzenie nr 46),
 • wysłuchała informacji nt. projektów miękkich dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (bilans znaczenia wykorzystanych funduszy, sens wspierania kampanii reklamowo-informacyjnych i ich koszty), przedstawionej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Konrada Niklewicza (posiedzenie nr 47),
 • ­rozpatrzyła informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji), zreferowaną przez podsekretarzy stanu z wybranych  ministerstw (posiedzenie nr 50),
 • wysłuchała informacji nt. pakietu energetyczno-klimatycznego i perspektyw jego wpływu na polską gospodarkę przedstawionej przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Beatę Jaczewską oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Hannę Trojanowską (posiedzenie nr 51).

 

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2012) 130 wersja ostateczna - termin badania upłynął 22.05.2012
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług 

Kalendarz prac w Sejmie

 • 27.04.2012 - opinia SUE nr 11 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 130
 • 10.05.2012 - pierwsze czytanie, na 47 posiedzeniu SUE, komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania projektu za niezgodny z zasadą pomocniczości
 • 11.05.2012 - uchwała Sejmu w sprawie uznania projektu COM (2012) 130 za niezgodny z zasadą pomocniczości (uzasadniona opinia)
 • 18.05.2012 - przesłanie uzasadnionej opinii Sejmu do przewodniczących Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej

Wynik badania przez parlamenty narodowe

Do dnia 22 maja 2012 uzasadnione opinie przedstawiło 8 parlamentów jednoizbowych oraz 3 izby parlamentów dwuizbowych co, zgodnie z Protokołem nr 2 dołączonym do Traktatu z Lizbony, stanowi 19 głosów (każdy parlament ma dwa głosy, w parlamentach dwuizbowych każda izba - jeden). Minimum potrzebne do rozpoczęcia procedury „żółtej kartki" wynosi w tym wypadku 18 głosów (jedna trzecia spośród 54 głosów, którymi dysponują parlamenty narodowe). Więcej informacji na temat uzasadnionych opinii parlamentów narodowych w bazie IPEX:

Uzasadnione opinie do COM(2012) 130 w bazie IPEX

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Protokołu nr 2, projekt COM(2012) 130 podlega ponownej analizie przez Komisję Europejską, która podejmie decyzję o jego podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu. 

 

W maju 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w maju postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 44, 48, 49 oraz 52, dostarczone przez sekretariat Komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w maju

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 1.06.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 89 2.05.2012 - -
COM(2012) 90 2.05.2012 - -
COM(2012) 85 8.05.2012 - -
COM(2012) 93 8.05.2012 - -
COM(2012) 73 9.05.2012 - -
COM(2012) 109 11.05.2012 - -
COM(2012) 118 21.05.2012 - -
COM(2012) 129 21.05.2012 - -
COM(2012) 134 21.05.2012 - -
 COM(2012) 130   22.05.2012 22.05.2012 / - Izba Reprezentantów (Belgia)
- / 3.05.2012 Folketing (Dania)
15.05.2012 / - Eduskunta (Finlandia)
22.05.2012 / - Senat (Francja)
18.05.2012 / - Saeima (Łotwa)
15.05.2012 / - Izba Deputowanych (Luksemburg)
22.05.2012 / - Izba Reprezentantów (Malta)
11.05.2012 / 18.05.2012 Sejm (Polska)
18.05.2012 / - Zgromadzenie Republiki (Portugalia)
11.05.2012 / 11.05.2012 Riksdag (Szwecja)
- / 22.05.2012 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
21.05.2012 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2012) 131 22.05.2012 - -
COM(2012) 136 22.05.2012 - -
COM(2012) 150 28.05.2012 24.05.2012 / - Rada Federalna (Austria)
COM(2012) 164 8.06.2012 - -
COM(2012) 167 13.06.2012 - -
COM(2012) 217 16.07.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W maju 2012 skierowano do I czytania trzy projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [376],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [427],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo łowieckie [441].

W maju 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druki nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw [229],
 • Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [120].

W maju 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druki nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej [232],
 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [206].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 14-15 maja 2012, Kopenhaga
  Spotkanie przewodniczących komisji właściwych ds. środowiska naturalnego oraz komisji do spraw zagranicznych
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
Informacja OIDE nr 1/2012 Semestr europejski. Przewodnik po kluczowych dokumentach 

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane książki

 

AUX MARGES DU TRAITÉ. DÉCLARATIONS, PROTOCOLES ET ANNEXES AUX TRAITÉS EUROPÉENS (red. Ségolene Barbou des Places), Bruksela 2011

Książka jest zbiorem dziesięciu artykułów poświęconych teoretycznej problematyce załączników, protokołów, deklaracji dołączanych do traktatów unijnych. Nie stanowią one jednolitej kategorii prawnej, ale mają istotny wkład w tworzenie prawa unijnego, a bardzo często dotykają też zasadniczych kwestii związanych z konstrukcją europejską. Dlatego właśnie autorzy stawiają pytania o funkcje załączników, ich strukturę, rodzaje, status prawny w prawie unijnym a także o ich znaczenie polityczne.

W części pierwszej zawarto próbę analizy systemowej: przyczyn swoistej „ekspansji" aktów dołączanych do traktatów (np. 13 protokołów i 65 deklaracji do Traktatu z Lizbony), próbę typologii tych załączników, omówienie ich relacji do tekstu traktatu, prezentację roli w procesach rewizji traktatów, charakterystykę z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Autorzy artykułów części drugiej starają się odpowiedzieć na pytanie, czym są załączniki w prawie pierwotnym UE. W tym celu analizują załączniki z punktu widzenia ich zawartości, oceniają ich wkład w prawo pozytywne, poświęcając wiele miejsca systemowi instytucjonalnemu Unii, zastanawiają się nad celami, jakie pragną osiągnąć poszczególne państwa poprzez aneksy.

Do książki dołączony jest wykaz załączników do traktatów założycielskich, rewizyjnych oraz do traktatów akcesyjnych.

 

Kiiver Ph.: THE EARLY WARNING SYSTEM FOR THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY. Constitutional theory and empirical reality, Londyn 2012

Książka prezentuje pogłębioną analizę mechanizmu wczesnego ostrzegania (MWO) przewidzianego przez Traktat z Lizbony. Umożliwia on parlamentom narodowym przedstawienie uzasadnionej opinii dotyczącej niezgodności projektu legislacyjnego UE z zasadą pomocniczości, co może doprowadzić do zmiany lub wycofania projektu legislacyjnego niezgodnego, ich zdaniem, z zasadą pomocniczości (tzw. żółta kartka), bądź też – do przerwania zwykłej procedury prawodawczej w trybie uproszczonym albo przez Parlament Europejski albo przez Radę (tzw. pomarańczowa kartka).

Autor przedstawia krótki rys historyczny zaangażowania parlamentów narodowych w sprawy UE, rozważa szczegółowo wszystkie aspekty proceduralne mechanizmu wczesnego ostrzegania i wreszcie przygląda się temu, w jaki sposób parlamenty w praktyce rozumieją zasadę pomocniczości oraz jak ją stosują. Dwa rozdziały zostały poświęcone teoretycznej analizie MWO - jako mechanizmu prawnego rozliczania oraz jako swego rodzaju substytutu doradztwa prawnego w wersji reprezentowanej przez francuską Radę Stanu. Na zakończenie przedstawiono implikacje, jakie niesie ze sobą ten mechanizm dla legitymizacji UE, przejrzystości jej procedur i debaty o demokracji. Ciekawa jest też próba przeprowadzenia typologii parlamentów narodowych w oparciu o sposób wykorzystywania przez nich zasady pomocniczości.

W podsumowaniu autor proponuje różne sposoby wzmocnienia mechanizmu wczesnego ostrzegania, np. poprzez wprowadzenie do traktatu „czerwonej kartki", czyli weta o charakterze wiążącym albo – mniej radykalnie – poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie obecnych uregulowań.

 

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (red. nauk. Andrzej Wróbel), Warszawa 2012

Trzytomowy komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tom I obejmuje art. 1-89, tom II: art. 90-222, tom III: art. 223-358) jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku. Jest on wynikiem pracy zespołu specjalistów w zakresie prawa UE i prawa polskiego, wywodzących się z polskich ośrodków naukowych, jak również z instytucji rządowych i unijnych. Komentarze do poszczególnych artykułów są ilustrowane licznymi przykładami i odwołaniami do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i sądów polskich. Rozważania autorów zostały poprzedzone każdorazowo bibliografią publikacji polskich i zagranicznych. Komentarz uwzględnia stan prawny, doktryny i orzecznictwa na 1 stycznia 2012.

 

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane artykuły i opracowania

 

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.