PRINT
31 sierpnia 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lipcu i sierpniu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 61-68. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 101 dokumentów UE,
 • przyjęła dwie opinie dotyczące dokumentów UE (nr 20 i 21)
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie trybu ratyfikacji traktatu między państwami członkowskimi UE a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (druk 500) oraz rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji tego traktatu (druk 460) (posiedzenie nr 61),
 • pozytywnie zaopiniowała kandydata na Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, pana Marka Prawdy – opinia nr 18 (posiedzenie nr 61),
 • pozytywnie zaopiniowała kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej na lata 2010 – 2015, panów Piotra Całbeckiego (marszałka województwa kujawsko-pomorskiego) i Jarosława Dworzańskiego (marszałka województwa podlaskiego) – opinia nr 19 (posiedzenie nr 65).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

29 sierpnia 2012, na 67 posiedzeniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła opinię nr 21 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 369 wersja ostateczna.

 • COM(2012) 369 termin badania pomocniczości upływa 15.10.2012
  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE

***

W lipcu i sierpniu 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w lipcu i sierpniu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 61, 63-68, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.09.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 217 16.07.2012 - -
COM(2012) 238 3.09.2012 - -
 COM(2012) 329 17.09.2012 - -
COM(2012) 343 24.09.2012 - -
COM(2012) 355 27.09.2012 - -
COM(2012) 352 12.10.2012 - -
COM(2012) 393 12.10.2012 - -
COM(2012) 350 15.10.2012 - -
COM(2012) 360 15.10.2012 - -
COM(2012) 369 15.10.2012 - -
COM(2012) 403 15.10.2012 - -
COM(2012) 363 18.10.2012 - -
COM(2012) 407 18.10.2012 - -
COM(2012) 362 22.10.2012 - -
COM(2012) 380 22.10.2012 - -
COM(2012) 381 22.10.2012 - -
COM(2012) 382 22.10.2012 - -
COM(2012) 372 29.10.2012 - -
COM(2012) 428 29.10.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W lipcu i sierpniu 2012 skierowano do I czytania trzy projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe [601],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw [627],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [635].

W lipcu i sierpniu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [427],
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw [441],
 • Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich [454],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego [492],
 • Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych [534].

W lipcu i sierpniu 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw [441],
 • Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych [534].
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
 

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*
Wybrane książki


K. Wójtowicz.: SĄDY KONSTYTUCYJNE WOBEC PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2012

Publikacja stanowi analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) oraz sądów konstytucyjnych w odniesieniu do sytuacji kolizyjnych na styku prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Celem monografii jest przedstawienie konstrukcji orzeczniczych dotyczących ustrojowych aspektów integracji europejskiej, mogących przyczynić się do stworzenia modelu rozwiązywania tych wpisanych niejako w system kolizji.

W książce omówiono najpierw kwestie autonomii oraz pierwszeństwa prawa UE w świetle orzecznictwa Trybunału, a następnie przedstawiono linię orzecznictwa krajowych sądów konstytucyjnych w zakresie kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego (prewencyjnej i następczej) oraz orzecznictwa TSUE w zakresie prawa wtórnego. W tym drugim przypadku, choć kontrola należy zasadniczo do TSUE, to sądy konstytucyjne niektórych państw zastrzegły sobie prawo rozstrzygania kolizji między aktami unijnymi i konstytucją w sprawach dotyczących naruszenia praw i wolności, czy podstawowych zasad ustrojowych. Autor zauważa też, że mechanizm wczesnego ostrzegania przyznany parlamentom narodowym przez Traktat z Lizbony stanowi uzupełnienie kontroli ex post dokonywanej przez TSUE i przypomina rolę, jaką pełnią rady stanu w niektórych krajowych procedurach prawodawczych (opiniowanie projektów aktów prawnych przed ich skierowaniem do prawodawcy).

W kolejnych rozdziałach omówiono formalne (np. zasada nadrzędności konstytucji) i materialne (suwerenność, prawa podstawowe, tożsamość konstytucyjna) przesłanki kwestionowania przez sądy konstytucyjne pierwszeństwa prawa UE. Wreszcie w ostatnim rozdziale poddano analizie współpracę sądów konstytucyjnych z TSUE w kontekście pytań prejudycjalnych (argumenty za korzystaniem przez nie z prawa do odesłań: sąd włoski, austriacki, litewski, oraz „przeciw", np. niemiecki). 

***

W. Sadurski.: CONSTITUTIONALISM AND THE ENLARGEMENT OF EUROPE, Oxford 2012

Książka poświęcona jest zjawisku konstytucjonalizacji dwóch paneuropejskich struktur, Rady Europy i Unii Europejskiej, w świetle przystąpienia do nich państw Europy Środkowej i Wschodniej. Autor stawia tezę, że rozszerzenie to stanowiło, z jednej strony, silny impuls dla trendu konstytucjonalizacji systemu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz – w innym wymiarze – Unii Europejskiej, a z drugiej, wzmocniło demokrację i prawa człowieka w państwach przystępujących.

W rozdziale pierwszym wskazano, w jaki sposób przystąpienie państw Europy Środkowej i Wschodniej wpłynęło na ukształtowanie się Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako do pewnego stopnia sądu konstytucyjnego, a nie nadzwyczajnej instancji apelacyjnej, co było jego pierwotną funkcją. W kolejnym rozdziale omówiono konsolidację praw podstawowych w porządku prawnym UE jako efekt rozszerzenia Unii o państwa postkomunistyczne. Uwieńczeniem było m.in. nadanie mocy traktatowej Karcie Praw Podstawowych oraz wypracowanie, zawartego w art. 7 TUE, mechanizmu monitorowania i sankcjonowania naruszeń praw człowieka przez państwa członkowskie. Następnie dokonano analizy czynnika podważającego synergię konstytucjonalizacja-plus-rozszerzenie, a mianowicie roli sądów konstytucyjnych nowych państw członkowskich, które nie zaakceptowały bezwarunkowo nadrzędności prawa UE nad krajowym prawem konstytucyjnym. W ostatnim rozdziale pokazano, jak przystąpienie do UE wpłynęło na wzmocnienie demokracji i praw człowieka w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, omawiając m.in. stosunki pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, decentralizację i regionalizację, ochronę praw mniejszości i tworzenie instytucji rzecznika praw obywatelskich.  

***

NIE TYLKO POLITYKA ZAGRANICZNA. POLACY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM NA PÓŁMETKU 7. KADENCJI (red. M. Szczepanik, J. Kucharczyk), Warszawa 2012

Raport stanowi kolejną pozycję z cyklu publikacji Instytutu Spraw Publicznych poświęconych działalności polskich deputowanych do PE i ich komunikacji z obywatelami. Zawiera on podsumowanie badań nad aktywnością polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w 7 kadencji. Powstał w oparciu o wywiady z posłami i pracownikami PE, dane zawarte w serwisie EUROPARL oraz analizy statystyczne wyników głosowań opracowane przez organizację Vote Watch.

Raport podzielono na dwie części. W pierwszej z nich omówiono pozycję i potencjał polityczny polskich posłów do PE oraz elementy, które tę pozycję determinują, takie jak doświadczenie polityczne i przynależność do grup. Przedstawiono tu formy aktywności i dokonania polskich posłów (sprawozdania, opinie, wypowiedzi na posiedzeniach plenarnych i interpelacje) oraz analizę struktury członkostwa w komisjach.

W drugiej części publikacji przeanalizowano rolę, jaką odegrali polscy posłowie w najważniejszych debatach politycznych w PE dotyczących: 1) polityki zewnętrznej UE, 2) kryzysu finansowego i wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, 3) energii i polityki klimatycznej, 4) przyszłości polityki spójności, 5) rynku wewnętrznego. Autorzy przedstawili obszary aktywności polskich posłów i wysuwane przez nich postulaty, próbując ocenić siłę wpływu Polaków na stanowisko Parlamentu.

Autorzy zwrócili także uwagę na czynniki, które utrudniają polskim posłom skuteczne wywieranie wpływu na decyzje parlamentarne, w tym zwłaszcza silne zaangażowanie w politykę krajową oraz obecność niewielu polskich posłów w ważnych komisjach (np. Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego czy Komisji Gospodarczej i Monetarnej).


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

Wybrane artykuły i opracowania

* Opisy wybranych nowości z księgozbioru Biblioteki Sejmowej oraz spis artykułów z czasopism specjalistycznych dostępnych w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.