PRINT
30 września 2012
DOKUMENTY UE W SEJMIE

We wrześniu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 69-77. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 47 dokumentów UE,
 • przyjęła dwie opinie dotyczące dokumentów UE (nr 22 i 23),
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych wysłuchała informacji na temat bilansu prezydencji duńskiej w Radzie UE oraz informacji na temat programu prezydencji cypryjskiej, a także spotkała się z Charge d'Affaires Królestwa Danii, Erikiem Rasmussenem oraz Ambasadorem Republiki Cypryjskiej, Andreasem Zenonosem (posiedzenie nr 72),
 • rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 (druk nr 680) (posiedzenie nr 74),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (wg. stanu na 30.07.2012), zreferowaną przez przedstawicieli wybranych ministerstw (posiedzenie nr 76),
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych wysłuchała informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat Partnerstwa Wschodniego (posiedzenie nr 77).

 

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

26 września 2012, na 75. posiedzeniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej przyjęła opinię nr 23 o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 372 wersja ostateczna.

 • COM(2012) 372 - termin badania pomocniczości upływa 28.10.2012
  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

21 września 2012, na 73. posiedzeniu Komisja do Spraw Unii Europejskiej przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania COM(2012) 369 za niezgodny z zasadą pomocniczości (druk nr 710)

 • COM(2012) 369 - termin badania pomocniczości upływa 15.10.2012
  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE

***

We wrześniu 2012 w bazach "Dokumenty UE w Sejmie" i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto we wrześniu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 69, 70, 73 i 75 dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości we wrześniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.10.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 238 3.09.2012 - -
 COM(2012) 329 17.09.2012 - -
COM(2012) 343 24.09.2012 - -
COM(2012) 280 24.09.2012 19.09.2012 / 19.09.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 355 27.09.2012 - -
COM(2012) 352 12.10.2012 - -
COM(2012) 393 12.10.2012 - -
COM(2012) 394 12.10.2012 - -
COM(2012) 350 15.10.2012 - -
COM(2012) 360 15.10.2012 - -
COM(2012) 369 15.10.2012 - -
COM(2012) 403 15.10.2012 - -
COM(2012) 363 18.10.2012 - -
COM(2012) 407 18.10.2012 - -
COM(2012) 362 22.10.2012 - -
COM(2012) 380 22.10.2012 - -
COM(2012) 381 22.10.2012 - -
COM(2012) 382 22.10.2012 - -
COM(2012) 372 29.10.2012 - -
COM(2012) 416 29.10.2012 - -
COM(2012) 428 29.10.2012 - -
COM(2012) 456 29.10.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
We wrześniu 2012 skierowano do I czytania siedem projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
 • Rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin [740],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze [739],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [729],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw [717],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [715],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno [707],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [693].

We wrześniu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [635],
 • Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe [601],
 • Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię [533],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi [455].

We wrześniu 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich [454],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [427].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
 

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*


Van Aken W.: VOTING IN THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. CONTESTED DECISION-MAKING IN THE EU COUNCIL OF MINISTERS (1995-2010), Swedish Institute for European Policy Studies, Report No. 2, September 2012

W ramach projektu badawczego SIEPS “System polityczny Unii Europejskiej” powstał raport pokazujący dynamikę procesu decyzyjnego w Radzie UE. Autor przyjrzał się sytuacjom, w których państwa członkowskie – wobec braku porozumienia – muszą podejmować decyzje w drodze głosowania. Przy tej okazji ujawniają one swoje priorytety, a informacje o przebiegu posiedzenia i wynikach głosowania stają się publicznie dostępne (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy za zamkniętymi drzwiami wypracowywany jest konsensus).

Publikację podzielono na dwie części. W pierwszej autor przestawił tryb pracy i procedury związane z obradami i głosowaniem w Radzie UE. W drugiej części przeanalizował głosowania przeprowadzone w Radzie UE w latach 1995-2010 (w oparciu o protokoły z posiedzeń, komunikaty prasowe, statystyki opracowane przez Sekretariat Generalny oraz miesięczne wykazy aktów Rady). Na tej podstawie przedstawił modele zachowań państw członkowskich wynikające z ich potencjału, położenia geograficznego czy doświadczeń w Unii oraz wskazał obszary, w ramach których najczęściej dochodzi do konfliktu interesów. Omówił także typowe koalicje większościowe i mniejszościowe tworzone przez państwa podczas głosowań w Radzie.

Wim Van Aken dowodzi, że stosunek ilości przeprowadzonych głosowań do przyjętych przez Radę aktów prawnych pozostaje w ciągu ostatnich 16 lat stały, pomimo wzrostu liczby państw członkowskich i pogłębiającego się zróżnicowania Unii. Cykliczne zmiany aktywności legislacyjnej Rady są natomiast związane z reformami traktatowymi i akcesją nowych państw członkowskich. Więcej aktów prawnych jest przyjmowanych (a jednocześnie więcej głosowań przeprowadzanych) przed wejściem w życie nowych traktatów zmieniających lub akcesyjnych – w oparciu o znane państwom członkowskim procedury. Po wejściu w życie nowych przepisów następuje krótkoterminowe osłabienie aktywności Rady. Zdaniem autora kolejne akcesje nie mają jednak wpływu na działanie Rady w dłuższym okresie, co przeczy wysuwanym niekiedy tezom o zbyt szybko przeprowadzonym procesie rozszerzenia UE. 

***

THE JCMS ANNUAL REVIEW OF THE EUROPEAN UNION IN 2011, “Journal of Common Market Studies – Special Issue”, September 2012, Vol. 50, Iss. Supplement s2

W specjalnym wydaniu “Journal of Common Market Studies” znalazły się artykuły podsumowujące sytuację w UE w 2011 roku. Najwięcej miejsca poświęcono analizie zmian zachodzących w związku z kryzysem finansowym, odnosząc się m.in. do roli Europejskiego Banku Centralnego (Buiter W., Rahbari E.: The European Central Bank as Lender of Last Resort for Soverigns in the Eurozone oraz Gros D.: On the Stability of Public Debt in a Monetary Union), propozycji Komisji w zakresie sektora finansowego w 2011 r. (Buckley J., Howarth D., Quaglia L.: Internal Market: The Ongoling Struggle to ‘Protect’ Europe from Its Money Men) oraz sytuacji gospodarczej w strefie euro i poza nią (Hodson D.: The Eurozone in 2011 oraz Connolly R.: Developments in the Economies of Member States Outside the Eurozone). Następnie omówiono zmiany zachodzące w UE na płaszczyźnie prawnej i instytucjonalnej, kładąc nacisk m.in. na kwestie zarządzania gospodarczego oraz orzecznictwo TSUE w obszarze obywatelstwa UE i swobodnego przepływu osób (Dinan D.: Governance and Institutions: Impact of the Escalating Crisis oraz Amtenbrink F.: Legal Developments).

W kolejnych artykułach podjęto kwestię działań zewnętrznych UE m.in. w kontekście kryzysu w strefie euro, roli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wyzwań związanych z arabską wiosną i rozszerzeniem UE (Whitman R. G., Juncos A. E.: The Arab Spring, the Eurozone Crisis and the Neighbourhood: A Region in Flux oraz Allen D., Smith M.: Relations with the Rest of the World). Omówiono też główne problemy w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 2011 r., na które miały wpływ m.in. wydarzenia w północnej Afryce (Monar J.: Justice and Home Affairs).  

W numerze znalazły się ponadto podsumowania działań prezydencji węgierskiej i polskiej. Autorzy podkreślili m.in., że, wbrew obawom niektórych komentatorów i pomimo trudnej sytuacji wewnątrz UE, prezydencja polska zasługuje na pozytywną ocenę (Agh A.: The Hungarian Rhapsodies: The Conflict of Adventurism and Professionalism in the European Union Presidency oraz Pomorska K., Vanhoonacker S.: Poland in the Driving Seat: A Mature Presidency in Turbulent Times).

 


Wybrane artykuły i opracowania

* Wybrane nowości dostępne w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.