PRINT
31 października 2012
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 12 posiedzeniach: nr 78-89. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 97 dokumentów UE,
 • odbyła posiedzenia wyjazdowe  w Wysokiej-Zdroju (posiedzenia nr 78-80), na których:
  • wysłuchała informacji na temat projektów realizowanych na terenie powiatu gorlickiego w związku z wykorzystaniem programów oraz funduszy unijnych,
  • odbyła dyskusję na temat "Znaczenie Lokalnych Grup Działania (LGD) dla rozwoju sektora publicznego, gospodarczego i społecznego poprzez opracowywanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)",
  • odbyła dyskusję na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (EWT),
  • wysłuchała informacji na temat Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
 • wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła debatę:
  • nad wnioskiem o nierozpatrywanie informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej stanu negocjacji nad wspólną polityką rolną po 2013 roku, sposobu realizacji uchwały Sejmu z 25.04.2013 w sprawie WPR oraz miejsca tej polityki w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz
  • w sprawie skierowania do Marszałka Sejmu wniosku o przeprowadzenie debaty w wyżej wymienionych kwestiach na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

 

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2012) 372 - termin badania pomocniczości upłynął 28.10.2012
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym

 • 11.10.2012, na 83 posiedzeniu SUE przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 372 (druk nr 791),
 • 12.10.2012, na 23. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (tekst uchwały),
 • 19.10.2012 uchwała została przesłana do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

COM(2012) 369 - termin badania pomocniczości upłynął 15.10.2012
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE

 • 10.10.2012, na 23. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 369 (tekst uchwały),
 • 15.10.2012 uchwała została przesłana do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SEJM (TABELA)

***

W listopadzie 2012 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w listopadzie postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 81, 83-89, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w październiku

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 7.11.2012)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 352 12.10.2012 - -
COM(2012) 393 12.10.2012 - -
COM(2012) 394 12.10.2012 - -
COM(2012) 350 15.10.2012 - -
COM(2012) 360 15.10.2012 - -
COM(2012) 369 15.10.2012 10.10.2012 / 15.10.2012 Sejm (Polska)
COM(2012) 403 15.10.2012 - -
COM(2012) 363 18.10.2012 - / 17.10.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 407 18.10.2012 - -
COM(2012) 362 22.10.2012 - -
COM(2012) 380 22.10.2012  5.10.2012 / - Izba Reprezentantów (Cypr)
 22.10.2012 / - Senat (Francja)
- / 17.10.2012 Riksdag (Szwecja)
11.10.2012 / 12.10.2012 Senat (Niderlandy)
- / 9.10.2012 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2012) 381 22.10.2012 5.10.2012 / - Izba Reprezentantów (Cypr)
11.10.2012 / 12.10.2012 Senat (Niderlandy)
- / 9.10.2012 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2012) 382 22.10.2012 5.10.2012 / - Izba Reprezentantów (Cypr)
11.10.2012 / 12.10.2012 Senat (Niderlandy)
- / 9.10.2012 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2012) 372 29.10.2012 26.10.2012 / - Senat (Francja)
12.10.2012 / 19.10.2012 Sejm (Polska)
- / 24.10.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 416 29.10.2012 - -
COM(2012) 428 29.10.2012 - -
COM(2012) 456 29.10.2012 - -
COM(2012) 511 8.11.2012 - -
COM(2012) 512 8.11.2012 - -
COM(2012) 206 13.11.2012 - -
COM(2012) 499 16.11.2012 - -
COM(2012) 526 16.11.2012 - -
COM(2012) 527 16.11.2012 - -
COM(2012) 530 19.11.2012 - -
COM(2012) 514 20.11.2012 - -
COM(2012) 535 27.11.2012 - -
COM(2012) 541 27.11.2012 - -
COM(2012) 542 27.11.2012 - -
COM(2012) 551 27.11.2012 - -
COM(2012) 552 27.11.2012 - -
COM(2012) 553 27.11.2012 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W październiku 2012 skierowano do I czytania sześć projektów ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr:
 • Rządowy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [815],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [812],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [811],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [805],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw [802],
 • Rządowy projekt ustawy - Prawo pocztowe [801].

W październiku 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego [492],
 • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw [717],
 • Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [715],
 • Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno [707],
 • Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [693],
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw [627].

W październiku 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [635],
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe [601],
 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii
 • przez produkty wykorzystujące energię [533],
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego [492].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 14-16 października 2012, Nikozja
  XLVIII posiedzenie plenarne COSAC
  Informacje o spotkaniu
 • 11 października 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Polityka spójności 2014-2020: w kierunku wspólnych ram strategicznych oraz kontraktów partnerskich"
  Informacje o spotkaniu
 • 9-10 października 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE"
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

CONSTITUTIONALISING THE EU JUDICIAL SYSTEM. ESSAYS IN HONOUR OF PERNILLA LINDH (red. P. Cardonnel, A. Roses, N. Wahl), Oxford 2012

Publikacja, przygotowana w celu uhonorowania długoletniej kariery sędzi Pernilli Lindh w Trybunale Sprawiedliwości UE, zawiera zbiór esejów dotyczących rozwoju orzecznictwa i systemu sądowego w UE.

Publikacja została podzielona według trzech głównych obszarów tematycznych. Pierwszy obejmuje kwestie architektury systemu sądowego UE, w tym jego pluralistyczny, wielopoziomowy charakter zestawiony z zasadą pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państwa członkowskich. W tym kontekście odniesiono się m.in. do miejsca zasady pomocniczości w porządku prawnym UE, wskazując na możliwość różnej interpretacji sądowego rozstrzygania sporów w tym zakresie (tylko akty uchwalone, czy również w trakcie procedury?) Postawiono też tezę, że zasada pomocniczości powinna stać się, podobnie jak zasada proporcjonalności, ogólną zasadą prawa UE. Druga część publikacji zawiera eseje dotyczące obywatelstwa UE oraz praw podstawowych, w tym zakresu stosowania Karty Praw Podstawowych UE i jej wpływu na orzecznictwo TSUE w wielu dziedzinach unijnych polityk. W trzeciej części zebrano artykuły dotyczące kwestii proceduralnych, w tym stosowania przez TSUE zasady proporcjonalności czy prawa do właściwej procedury prawnej w ramach reguł konkurencji. Omówiono również kwestie przejrzystości i dostępu do dokumentów w UE w świetle orzecznictwa TSUE, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w ramach reguł konkurencji oraz wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu nr 1049/2001 w sprawie w sprawie publicznego dostępu do dokumentów.

***

Ch. Lord.: ON THE LEGITIMACY OF MONETARY UNION, Swedish Institute for European Policy Studies, Report no. 3, September 2012.

Publikacja stanowi głos w toczącej się dyskusji nad koniecznością wypracowania nowych mechanizmów wzmocnienia legitymizacji unii gospodarczej i walutowej, w świetle zmian przewidzianych m.in. w ramach tzw. paktu fiskalnego czy semestru europejskiego. Autor omawia czynniki postrzegane jako warunki niezbędne dla zapewnienia legitymizacji, jak zgoda państw członkowskich, poparcie opinii publicznej, kwestie sprawiedliwości, a także kontrola demokratyczna.

Uznając ten ostatni czynnik za kluczowy, autor odnosi się, z jednej strony, do możliwości pogodzenia niezależności Europejskiego Banku Centralnego z koniecznością zapewnienia odpowiedniej legitymacji demokratycznej, a z drugiej, do różnych opcji demokratycznej kontroli nad nowymi uprawnieniami Rady Europejskiej, Rady UE i Komisji Europejskiej w ramach paktu fiskalnego i semestru europejskiego.

Autor zwraca uwagę, że reformy w ramach unii gospodarczej i walutowej oznaczają zmianę w relacjach między UE a państwami członkowskimi, co powoduje konieczność debaty nad kwestią legitymizacji i kontroli demokratycznej. W tym kontekście wskazał na możliwe problemy w realizacji kontroli parlamentarnej np. w ramach semestru europejskiego, spowodowane m.in. brakiem efektywnej współpracy międzyparlamentarnej, co może prowadzić do dalszego osłabienia pozycji ciał przedstawicielskich w UE na rzecz egzekutyw.

***

PREZYDENCJA POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ. BILANS OSIĄGNIĘĆ (red. S. Konopacki), Toruń 2012

Książka zawiera zbiór tekstów podsumowujących osiągnięcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (1 lipca – 31 grudnia 2011). Punktem wyjścia do tych rozważań jest omówienie zmian instytucjonalnych wynikających z postanowień Traktatu z Lizbony, które wpłynęły na zakres zadań prezydencji i sposób jej wykonywania, oraz przegląd wybranych koncepcji analitycznych stosowanych przy badaniach nad przewodnictwem w Radzie UE.

W kolejnych artykułach przeanalizowano realizację celów przewodnictwa (priorytety gospodarcze, w tym walka z kryzysem, polityka energetyczna, działania w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) oraz stosunki Unii z wybranymi państwami w drugim półroczu 2011. W publikacji podjęto także próbę dokonania oceny polskiej prezydencji z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w UE, czyli „odpowiedzialności” legislacyjnej. Jej miarą jest udział aktów prawnych przyjętych bez sprzeciwu lub wstrzymania się od głosu – w wypadku polskiego przewodnictwa wynosi on 72,4 % (średnia to 81%; wynik najsłabszy w ciągu ostatnich 16 lat). Zdaniem autora może to zostać uznane za największą porażkę prezydencji. Lepiej oceniono natomiast działania Polski na płaszczyźnie organizacyjnej (koordynacja prac Rady, dobra współpraca z Komisją i Parlamentem Europejskim).

Ostatnie cztery artykuły poświęcono wizerunkowi prezydencji w Polsce i za granicą. Przedstawiono w nich ocenę polskiego przewodnictwa w Rosji, Niemczech, Szwajcarii oraz w wybranych polskich tygodnikach.

 ***


Wybrane artykuły i opracowania

 • Biondi A., Ripley S.: Recent Developments in Luxembourg: The Activity of the European Union Courts in 2011, "European Public Law" 2012, vol. 18, iss. 4, s. 599.
 • Brandsma G. J., Blom-Hansen J.: Negotiating the Post-Lisbon Comitology System: Institutional Battles over Delegated Decision-Making, "Journal of Common Market Studies" 2012, vol. 50, iss. 6, s. 939.
 • Casteleiro A. D.: EU Declarations of Competence to Multilateral Agreements: A Useful Reference Base?, "European Foreign Affairs Review" 2012, vol. 17, iss. 4, s. 491.
 • Czuczai J.: The Autonomy of the EU Legal Order and the Law-making Activities of International Organizations: Some Examples Regarding the Council's most Recent Practice, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 452.
 • Frąckowiak-Adamska A.: O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 10, s. 21.
 • Konstadinides T.: Drawing the line between Circumvention and Gap-Filling: An Exploration of the Conceptual Limits of the Treaty's Flexibility Clause, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 227.
 • Kuo M.: From administrative law to administrative legitimation? Transnational administrative law and the process of European integration, "International and Comparative Law Quarterly", vol. 61, iss. 4, October 2012, s. 855.
 • Lang I., G.: The Impact of Enlargement(s) on the EU Institutions and Decision-Making Special Focus: Croatia, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 473.
 • Lenaerts K.: The European Court of Justice and Process-Oriented Review, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 3.
 • Lock T.: End of an Epic? The Draft Agreement on the EU's Accession to the ECHR, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 162.
 • Martinico G.: The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process: On Complexity as a Constitutional Theory of the EU, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 198.
 • Merket H.: The European External Action Service and the Nexus between CFSP/CSDP and Development Cooperation, "European Foreign Affairs Review" 2012, vol. 17, iss. 4, s. 625.
 • Peers S.: The Future of EU Treaty Amendments, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 17.
 • Smulders B., Eisele K.: Reflections on the Institutional Balance, the Community Method and the Interplay between Jurisdictions after Lisbon, "Yearbook of European Law" 2012, vol. 31, iss. 1, s. 112.
 • Tierney S.: The People's Last Sigh? Referendums and European Integration, "European Public Law" 2012, vol. 18, iss. 4, s. 683.
 • Zalisko M.: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w prawie unijnym, „Europejski Przegląd Sądowy"2012, nr 10, s. 34.

* Wybrane nowości dostępne w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.