PRINT
30 listopada 2012
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

8 listopada 2012 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził dyskusję w sprawie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego (stenogram).

9 listopada 2012 w Sejmie odbyła się czterogodzinna debata z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów m.in.: spraw zagranicznych, finansów i rolnictwa i rozwoju wsi na temat polityki europejskiej (stenogram pkt 23). Tego samego dnia posłowie wysłuchali również informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Macieja Szpunara i przeprowadzili dyskusję na temat udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 (stenogram pkt 24).

W listopadzie Sejm podjął następujące uchwały w sprawach UE:
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 12 posiedzeniach: nr 90-101. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 106 dokumentów UE,
 • przyjęła opinię nr 25,
 • wysłuchała informacji na temat:
  • rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą wykonania budżetu UE w 2011 roku, przedstawionej przez Augustyna Kubika, członka ETO (posiedzenie nr 91),
  • stanu prac na pakietem dokumentów legislacyjnych dotyczących zarządzania i rozwoju strefy Schengen, przedstawionej przez Piotra Stachańczyka, sekretarza stanu w MSW (posiedzenie nr 99),
  • doświadczeń z funkcjonowania przepisów UE w ramach umów o małym ruchu granicznym, przedstawionej przez Piotra Stachańczyka, sekretarza stanu w MSW oraz Janusza Cioska, podsekretarza stanu w MSZ (posiedzenie nr 99),
 • rozpatrzyła informację rządu na temat postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawioną przez Macieja Szpunara, podsekretarza stanu w MSZ (posiedzenie nr 92),
 • przyjeła komisyjny projekt uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020 (druk nr 845) (posiedzenie nr 96).

***

W listopadzie 2012 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w listopadzie postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 90, 92-95, 97-101, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w listopadzie
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 4.12.2012)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 511 8.11.2012 - / 8.11.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 512 8.11.2012 - -
COM(2012) 206 13.11.2012 - -
COM(2012) 499 16.11.2012 - -
COM(2012) 526 16.11.2012 - -
COM(2012) 527 16.11.2012 - -
COM(2012) 530 19.11.2012 - -
COM(2012) 514 20.11.2012 - -
COM(2012) 535 27.11.2012 - -
COM(2012) 541 27.11.2012 - -
COM(2012) 542 27.11.2012 - -
COM(2012) 551 27.11.2012 - -
COM(2012) 552 27.11.2012 - -
COM(2012) 553 27.11.2012 - -
COM(2012) 548 12.12.2012 - -
COM(2012) 584 13.12.2012 - -
COM(2012) 576 21.12.2012 - -
COM(2012) 628 24.12.2012 - -
 COM(2012) 595  25.12.2012 -  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W listopadzie 2012 skierowano do pierwszego czytania dwa projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druki nr: 

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy [909],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw [903].

W listopadzie 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • oraz niektórych innych ustaw [805],
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw [802],
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe [801],
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [729].

W listopadzie 2012 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno [707],
 • Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [693],
 • Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi [455].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 27 listopada 2012, Bruksela
  Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
  Informacje o spotkaniu
 • 25-26 listopada, Nikozja
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. finansów
  Informacje o spotkaniu
 • 13-14 listopada 2012, Paryż
  Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego
  Informacje o spotkaniu
 • 11-12 listopada 2012, Nikozja
  Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

Barcz J., Chruściak R., Herma C., Nowacki M., Pudło A., Socha A.: REWIZJA TRAKTATÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UNII EUROPEJSKIEJ PO WEJŚCIU W ŻYCIE TRAKTATU Z LIZBONY. PRAKTYKA, PROBLEMY PRAWNE I PROCEDURALNE, Warszawa 2012

Traktat z Lizbony umożliwia kontynuowanie reform ustrojowych UE, gdyż uelastycznił on proces decyzyjny w Unii. Wprowadził uproszczone procedury zmiany (tzw. kładki, np. art. 48 ust. 6 i 7 TUE), w ramach których Rada Europejska lub Rada UE podejmują decyzję o zmianie ściśle określonych postanowień traktatów bez konieczności wszczynania skomplikowanej procedury rewizyjnej, choć oczywiście zmiany te wymagają zatwierdzenia ze strony państw członkowskich lub zgody ich parlamentów narodowych. Jedną z kładek zastosowano przy okazji uzupełnienia art. 136 TfUE, w celu ustanowienia podstawy prawnej dla Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony wszczęto także trzykrotnie zwykłą procedurę zmiany traktatów w odniesieniu do protokołów: hiszpańskiego (zmiana postanowień dotyczących liczby posłów do Parlamentu Europejskiego), irlandzkiego i czeskiego (wypełnienie zobowiązań wobec Irlandii i Czech podjętych podczas posiedzeń Rady Europejskiej w 2009).

Ponadto – w związku z kryzysem w strefie euro – państwa członkowskie Unii zawarły umowy międzynarodowe w celu ustabilizowania finansów publicznych i poprawy zarządzania gospodarczego (Traktat ustanawiający Europejski Mechanizm Stabilizacyjny i Traktat o unii fiskalnej). Umowy te – nie stanowiące traktatów rewizyjnych – zostały zawarte poza Unią, podobnie jak układ z Schengen z 1985 roku. Dlatego też mówi się o rewitalizacji tzw. metody schengeńskiej, polegającej na zawieraniu umów międzynarodowych w sprawach ważnych dla całej UE i objętych jej kompetencją, a następnie przejmowaniu takich rozwiązań do unijnego acquis. Metoda ta mogłaby mieć duży wpływ na rozwój ustroju Unii.

W książce poddano analizie procedury rewizji traktatów – zwykłą procedurę zmiany oraz procedury uproszczone (kładki), ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w prawie krajowym w związku z zatwierdzaniem podjętych w ramach kładek decyzji. Szczegółowo omówiono procedurę ratyfikacji w Polsce decyzji Rady Europejskiej w sprawie uzupełnienia art. 136 TfUE oraz spory polityczne i konstytucyjne związane z wyborem trybu ratyfikacji tej decyzji.

***

TRAKTAT Z LIZBONY – WYBRANE ZAGADNIENIA. THE TREATY OF LISBON: SELECTED ISSUES (red. M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak), Warszawa 2012

Publikacja przygotowana w oparciu o materiały z konferencji międzynarodowej „Znaczenie Traktatu z Lizbony dla Polski” zorganizowanej 14 października 2011 roku. Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej, poświęconej procesom wzmacniania demokracji w UE, znalazły się eseje dotyczące m.in. roli parlamentów narodowych, Parlamentu Europejskiego oraz inicjatywy obywatelskiej w demokratyzacji struktur europejskich. Druga część została poświęcona UE jako wspólnocie wartości, w tym kwestiom orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie praw podstawowych oraz przystąpieniu UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ostatnia część publikacji obejmuje artykuły dotyczące obecnego etapu integracji europejskiej w świetle m.in. zmian wprowadzonych Traktatem z Lizbony oraz kryzysu w strefie euro. W zawartych w tej części esejach poświęconych uprawnieniom parlamentów narodowych w zakresie kontroli zasady pomocniczości autorzy zwracają uwagę, z jednej strony, na problemy związane z wykorzystaniem mechanizmów ex ante kontroli zasady pomocniczości, w tym niewystarczającą koordynację między parlamentami, brak jasnych kryteriów oceny zgodności z zasadą pomocniczości oraz ograniczony zakres kontroli. Z drugiej strony podkreślają, że korzystanie przez parlamenty narodowe z możliwości zainicjowania skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy UE zasady pomocniczości (art. 8 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności) będzie wymagać woli politycznej i determinacji z uwagi na wysokie wymagania formalne i merytoryczne stawiane przez Trybunał Sprawiedliwości.

***

Dunin-Wąsowicz M., Darska A., Tchorek G.: INTEGRACJA EUROPEJSKA I NOWY ŁAD GOSPODARCZY. RAPORT, Warszawa 2012

Tematem raportu, przygotowanego z inicjatywy autorów pro publico bono, jest wpływ kryzysu strefy euro na integrację europejską. Analiza obejmuje okres do końca kwietnia 2012 i stanowi rozszerzoną wersję Raportu w sprawie debaty o możliwościach i warunkach utworzenia unii fiskalnej w Unii Europejskiej, przekazanego do Kancelarii Prezydenta RP 24 kwietnia 2012 roku. Autorzy rozważają możliwe scenariusze prowadzące do pogłębienia integracji w ramach unii gospodarczej, która – ich zdaniem – powinna stanowić uzupełnienie unii walutowej. Jednocześnie uznają za niewystarczające rozwiązania przyjęte przez państwa członkowskie Unii w Traktacie o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGW z marca 2012. Odpowiedzią na problemy UE może być w opinii autorów europejski projekt federalny. Przedstawiają oni konieczne elementy takiego projektu, podkreślając jednak, że jego wprowadzenie w przewidywalnej perspektywie jest nierealistyczne.

Książkę podzielono na cztery części. Pierwsza z nich zawiera diagnozę kryzysu w unii walutowej i krytyczną ocenę mechanizmów jego zwalczania (sześciopak, mechanizmy stabilizacji finansowej, Europejska Rada Ryzyka Systemowego). W drugiej części dokonano oceny stanowisk politycznych wobec konstrukcji UGW oraz ich wpływu na formułowanie obecnych celów i zadań polityk fiskalnej i pieniężnej. Następnie autorzy kreślą wizję „ścieżki przejścia” do projektu federalnego, aby na koniec przedstawić propozycje i uwarunkowania działań krótko-, średnio- i długookresowych na rzecz rozwoju UGW oraz główne kierunki polskiej strategii członkostwa w UGW.

 

 ***


Wybrane artykuły i opracowania

* Wybrane nowości dostępne w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.