PRINT
31 grudnia 2012
2024
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

6 grudnia 2012 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził dyskusję w sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (stenogram).

7 grudnia 2012 Sejm wysłuchał informacji prezesa Rady Ministrów, przedstawionej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, i przeprowadził dyskusję na temat:
 • stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020,
 • sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników,
 • sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych UE i rządu RP dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (stenogram).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2012 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 11 posiedzeniach: nr 102-112. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 102 dokumenty UE,
 • przyjęła 5 opinii: nr 26, 27, 28, 29 i 30,
 • wysłuchała informacji na temat bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej przedstawiona przez sekretarza stanu w MSZ Piotra Serafina (posiedzenie nr 102),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (...), sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 (druk nr 961) (posiedzenie nr 111).

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2012) 614 - termin badania pomocniczości upływa 15.01.2013
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków

 • 14.12.2012, na 110 posiedzeniu SUE przyjęła opinię nr 30 o niezgodności dokumentu COM(2012) 614 z zasadą pomocniczości,
 • 19.12.2012, na 112 posiedzeniu SUE przyjęła komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności COM(2012) 614 z zasadą pomocniczości.

***

W grudniu 2012 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w grudniu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 102-110 i 112, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w grudniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 7.01.2013)

Projekt aktu ustawodawczego
Termin badania zasady pomocniczości upływa
Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii
Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 548 12.12.2012 - -
COM(2012) 584 13.12.2012 - -
COM(2012) 576 21.12.2012 20.12.2012 / - Senat (Francja)
- / 20.12.2012 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 628 24.12.2012 - -
 COM(2012) 595  25.12.2012 -  -
COM(2012) 643 9.01.2013 - -
COM(2012) 650 9.01.2013 - -
COM(2012) 614 15.01.2013 6.12.2012 / 11.12.2012

Senat (Czechy)

14.12.2012 / 14.12.2012 Folketing (Dania)
4.01.2012 / - Sejm (Polska)
- / 20.12.2012 Riksdag (Szwecja)
19.12.2012 / 19.12.2012 Senat (Niderlandy)
18.12.2012 / - Izba Reprezentantów (Niderlandy)
12.12.2012 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
COM(2012) 697 18.01.2013 - -
COM(2012) 710 25.01.2013 - -
COM(2012) 721 29.01.2013 - -

 

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W grudniu 2012 skierowano do I czytania jeden projekt ustawy zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:

 • Rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [1001].

W grudniu 2012 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze [739],
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw [802],
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • oraz niektórych innych ustaw [805],
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [811].

W grudniu 2012 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [715].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • 16-17 grudnia 2012, Nikozja
  Konferencja przewodniczących komisji do spraw społecznych
  Informacje o spotkaniu
 • 2-3 grudnia 2012, Nikozja
  Konferencja przewodniczących komisji do spraw praw człowieka
  Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

Sozański J.: OGÓLNE ZASADY PRAWA A WARTOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(PO TRAKTACIE LIZBOŃSKIM) – STUDIUM PRAWNOPORÓWNAWCZE, Toruń 2012

Celem pracy jest analiza dwóch kategorii normatywnych – ogólnych zasad prawa oraz wartości, nowej kategorii wprowadzonej przez Traktat z Lizbony, czyli wartości „na których oparta jest Unia” – ich wzajemnych relacji oraz sposobu określenia ich charakteru, pozycji, zakresu i roli w porządku prawnym UE, z uwzględnieniem ich ewentualnych skutków w porządkach krajowych państw członkowskich oraz powiązań z prawem międzynarodowym.

W pierwszej części omówiono ogólne zasady prawa w prawie międzynarodowym publicznym, a następnie w Unii Europejskiej. W części drugiej podjęto analizę wartości oraz ogólnych zasad prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. zasad ustrojowych, instytucjonalnych i konstytucyjnych, a także uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. W części trzeciej zaprezentowano źródła i regulacje konstytucyjne wartości i ogólnych zasad prawa, odnosząc się do przepisów traktatów założycielskich, w tym Karty Praw Podstawowych, praw człowieka oraz roli TSUE w rozwoju ogólnych zasad prawa.

Omawiając zasady ustrojowe UE autor zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony poszerzył rolę zasady pomocniczości, łącząc ją jednocześnie z zasadą proporcjonalności i klauzulą elastyczności oraz wprowadzając ją jako kryterium nowego procesu prawodawczego z istotnym udziałem parlamentów narodowych.

 ***

PRAWNE ASPEKTY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
(red. J. Barcz), Warszawa 2012

W publikacji omówiono szczegółowo prawne aspekty członkostwa Polski w UE. Autorzy ukazują polską drogę do Unii, czyli dostosowania i reformy ustrojowe, które dokonały się w Polsce w związku z przystąpieniem do Unii. Analizie poddano dostosowania ustrojowo-konstytucyjne, problem zapewnienia skuteczności prawa UE w polskim systemie prawnym, ewolucję mechanizmów zarządzania sprawami Unii na szczeblu rządowym, a także współpracy między Sejmem i Senatem a rządem oraz między tym ostatnim a organami samorządu terytorialnego. Uwzględniono również praktykę dotyczącą implementacji reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony, skonsolidowaną podczas sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku.

W kontekście roli Sejmu i Senatu w sprawach UE, Jan Barcz zwraca uwagę na potrzebę, szczególnie w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, nowelizacji Konstytucji RP, w wyniku której uwzględniono by m.in. zasady współpracy między Sejmem i Senatem a rządem w sprawach UE czy dokonano umocowania komisji Sejmu i Senatu w sprawach UE.

***


Wybrane artykuły i opracowania


 • Dullien S., Torreblanca J.: What is political union?, “Policy Brief”, European Council on Foreign Relations, December 2012.
 • Kociubiński J.: Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie UE, „Europejski Przegląd Sądowy" Nr 12/2012, s. 17.
 • Żurawik A.: Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, „Europejski Przegląd Sądowy" Nr 12/2012, s. 24.
 • Adamiec D.: Pierwszy wypadek zastosowania mechanizmu żółtej kartki – opinie parlamentów dotyczące rozporządzenia Monti II, "Zeszyty Prawnicze BAS" 3(35) 2012, s. 23.
 • Pech L.: Between judicial minimalism and avoidance: The Court of Justice's sidestepping of fundamental constitutional issues in Römer and Dominguez, "Common Market Law Review" (2012) 49 iss. 6, s. 1841.
 • Taborowski M.: Infringement proceedings and non-compliant national courts, "Common Market Law Review" (2012) 49 iss. 6, s. 1881.
 • Hatzopoulos V.: The Economic Constitution of the EU Treaty and the Limits between Economic and Non-economic Activities, "European Business Law Review" (2012) 23 iss. 6, s. 973.
 • Lavrijssen S., Ottow A.: Independent Supervisory Authorities: A Fragile Concept, "Legal Issues of Economic Integration" (2012) 39 iss. 4, s. 419.
 • Parkin J.: EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security, "CEPS Papers in Liberty and Security in Europe", 21.12.2012.
 • Carrera S., Guild E.: Does the Stockholm Programme matter? The Struggles over Ownership of AFSJ Multiannual Programming, "CEPS Papers in Liberty and Security in Europe", 14.12.2012.

* Wybrane nowości dostępne w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.