PRINT
31 stycznia 2013
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 113-119. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 60 dokumentów UE;
 • wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2012 (posiedzenie nr 113);
 • rozpatrzyła i przyjęła plan pracy SUE na okres 1 stycznia - 30 czerwca 2013 (posiedzenie nr 113);
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (posiedzenie nr 118):
  • spotkała się z przedstawicielem prezydencji cypryjskiej w Radzie UE, ambasadorem Republiki Cypryjskiej Andreasem Zenonosem i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji cypryjskiej,
  • spotkała się z przedstawicielem prezydencji irlandzkiej w Radzie UE, ambasadorem Irlandii Eugene Hutchinsonem i wysłuchała informacji nt. programu prezydencji irlandzkiej.


KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2012) 614 - termin badania pomocniczości upłynął 15.01.2013

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków

 • 3.01.2013, na 113 posiedzeniu SUE przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu COM(2012) 614 (druk nr 1003),
 • 4.01.2013, na 31. posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (tekst uchwały),
 • 9.01.2013 uchwała została przesłana do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.


WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SEJM (TABELA)

 

W styczniu 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w grudniu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 113-117 i 119, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w styczniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 1.02.12013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 643 9.01.2013 - -
COM(2012) 650 9.01.2013 - -
COM(2012) 614 15.01.2013  6.12.2012 / 11.12.2012

Senat (Czechy)

 14.12.2012 / 14.12.2012 Folketing (Dania) 
 9.01.2013 / - Senat (Polska) 
4.01.2012 / 9.01.2013   Sejm (Polska)
- / 20.12.2012   Riksdag (Szwecja)
19.12.2012 / 19.12.2012   Senat (Niderlandy)
 18.12.2012 / -  Izba Reprezentantów
(Holandia)
- / 11.01.2013  Izba Lordów
(Wielka Brytania)
 12.12.2012 / - Izba Gmin (Wielka Brytania)
COM(2012) 697 18.01.2013  -  -
COM(2012) 710 25.01.2013  -  -
COM(2012) 721 29.01.2013  -  -
COM(2012) 724 31.01.2013  -  -
COM(2012) 782 13.02.2013  -  -
COM(2012) 772 15.02.2013  -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W styczniu 2013 skierowano do I czytania trzy projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr:

 • Rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1066],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [1054],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1046].

W styczniu 2013 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [1054],
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw [903],
 • Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [811].

W styczniu 2013 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [805].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 •  28-30 stycznia 2013, Bruksela
  Piewszy parlamentarny tydzień semestru europejskiego
  Informacje o spotkaniu
 • 28-29 stycznia 2013, Warszawa
  5. spotkanie komisji administracji publicznej i rozwoju regionalnego państw Grupy Wyszehradzkiej
  Informacje o spotkaniu
WAŻNE DEBATY O KWESTIACH USTROJOWYCH UE
Na stronie OIDE dodano dział:
Wstępna debata nad formułą konferencji parlamentarnej przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności koordynacji i zarządzaniu.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dostępnych on-line, dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE*

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE. KOMENTARZ (red. A. Wróbel), Warszawa 2013

Karta Praw Podstawowych stanowi jeden z filarów ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej (obok Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po przystąpieniu do niej UE [procedura w trakcie] oraz praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa). Z chwilą wejścia w życie Traktatu z Lizbony karta stała się częścią prawa pierwotnego Unii i, choć nie jest częścią prawa traktatowego, ma taką samą moc prawną jak traktaty. W związku z tym jest ona używana przez sądy unijne jako wzorzec oceny zgodności przepisów prawa wtórnego z prawem pierwotnym UE.

Obszerny komentarz do Karty Praw Podstawowych pod redakcją prof. A. Wróbla jest pierwszą publikacją na polskim rynku, w której szczegółowo omówiono kolejne artykuły karty. Zawiera on także komentarz do Protokołu [nr 30] w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, który ograniczał zakres stosowania karty wobec wymienionych państw. Omówienia poszczególnych artykułów są wsparte licznymi odwołaniami do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz poprzedzone każdorazowo bibliografią publikacji polskich i zagranicznych. Komentarz uwzględnia stan prawny na 1 października 2012.

 ***

Ellinas A. A., Suleiman E.: THE EUROPEAN COMMISSION AND BUREAUCRATIC AUTONOMY, Cambridge 2012

W książce poddano analizie zmagania Komisji Europejskiej o utrzymanie własnej autonomii w sytuacji rosnącej złożoności struktury instytucjonalnej UE w coraz bardziej nieprzyjaznym otoczeniu politycznym, które podważa legitymację tej instytucji. Autorzy wskazują, że na autonomię struktur biurokratycznych, poza formalnym mandatem instytucjonalnym, mają wpływ trzy zasadnicze czynniki – stopień rozproszenia nadzoru politycznego, legitymizacja polityczna i spójność kulturowa – i rozpatrują te czynniki zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym.

Na podstawie rozmów z ponad 200 urzędnikami wysokiego szczebla w KE, autorzy analizują m.in. stopień ich autonomii z perspektywy ich roli w realizacji polityk UE, stosunków z czynnikami politycznymi czy grupami interesów. Osobne rozdziały zostały poświęcone skutkom reformy administracyjnej zainicjowanej w 2000 r. przez KE pod przewodnictwem R. Prodiego, a także opiniom urzędników na najbardziej kontrowersyjne inicjatywy Unii, jak Traktat Konstytucyjny, dyrektywa usługowa czy akcesja Turcji do UE.

Autorzy dochodzą do wniosku, że Komisja stanowi spójną organizację, którą cechuje wspólna kultura ponadnarodowa. Podkreślają, że wzmocnieniu autonomii KE sprzyja duży stopień rozproszenia nadzoru politycznego, natomiast wyzwaniem jest podważanie jej legitymacji. W tej sytuacji kluczowym dla biurokratycznej autonomii czynnikiem jest kulturowa spójność urzędników przekonanych o swojej instytucjonalnej misji. Autorzy sugerują, że ponadnarodowy etos Komisji pozwala wykorzystać obecne działania skierowane na walkę z kryzysem strefy euro do pogłębienia integracji. Może to doprowadzić do wzmocnienia autonomii Komisji, a jednocześnie nasilić kryzys demokratycznej legitymizacji UE.

***

Herlin-Karnell E.: THE CONSTITUTIONAL DIMENSION OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, Oxford 2012

Prawo karne stanowi jedną z najbardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa unijnego. Jego rozwój jest m.in. efektem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, który za kluczową w tym obszarze uznał zasadę skuteczności. Skok jakościowy jednak wiąże się z „uwspólnotowieniem" – z chwilą wejścia w życie Traktatu z Lizbony – trzeciego filaru, który obejmował wcześniej współpracę międzyrządową w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Autorka zajmuje się analizą zasady skuteczności jako ogólnej zasady prawa UE i unijnego prawa karnego w szczególności, oraz pokazuje, w jaki sposób wykorzystano ją do przyznania pewnych kompetencji Unii w obszarach, w których należała ona wcześniej – częściowo lub w całości – do państw członkowskich. Prezentuje też rozwiązania przyjęte w Traktacie z Lizbony, sugerując, że Rozdział 1 Tytułu V można potraktować jako zasady ogólne prawa karnego UE, podczas gdy Rozdział 4 jest jego częścią szczegółową. Przedstawia mechanizmy mające służyć kontroli sposobu wykonywania kompetencji w tym zakresie przez Unię: zasady pomocniczości i proporcjonalności jako ogólne zasady prawa UE i ich znaczenie w prawie karnym czy tzw. hamulec bezpieczeństwa (pozwalający zawiesić procedurę w Radzie, jeśli projekt dyrektywy mógłby naruszać podstawowe aspekty wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych danego państwa) lub podjęcie wzmocnionej współpracy w trybie uproszczonym (art. 82 ust. 3 i 83 ust. 3 TfUE).

W publikacji omówiono także szczegółowo rozwój prawodawstwa UE w zakresie prania pieniędzy, piractwa i podrabiania oraz implementację trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Zjednoczonym Królestwie i w Szwecji.

Autorka podkreśla we wnioskach, że samo pojęcie efektywności nie jest wystarczające jako podstawa rozwoju unijnego prawa karnego i pytanie o przyszłość i charakter tego prawa wymaga debaty nt. normatywnych podstaw jego rozwoju, debaty, która musi też obejmować kwestie zakresu kompetencji UE, zasady legalności i ochrony praw jednostki.


***

Wybrane artykuły i opracowania


 • Balfour R., Raik K.: Equipping the European Union for the 21st century: National diplomacies, the European External Action Service and the making of EU foreign policy, The Finnish Institute of International Affairs Report no. 36, 17.1.2013.
 • “European Law Journal” 2013, vol. 19, iss. 1 - artykuły w numerze poświęcone nieustawodawczym aktom prawnych i procedurom w UE, w tym m.in.: Alemanno A., Meuwese A.: Non-Legislative Rulemaking: The Missing Link in ‘New Comitology’, s. 76; Christiansen T., Dobbels M.: Making after the Lisbon Treaty: Implementing the New System of Comitology and Delegated Acts, s. 42; Curtin D., Hofmann H., Mendes J.: Constitutionalising EU Executive Rule-Making Procedures: A Research Agenda, s. 1.
 • Fabbrini F., Granat K.: “Yellow card, but no foul”: The role of the national parliaments under the subsidiarity protocol and the Commission proposal for an EU regulation on the right to strike, “Common Market Law Review” 2013, vo. 50, iss. 1, s. 115.
 • Jančić D.: The French Parliament: A European Scrutineer or National Actor?, “European Public Law” 2013, vol. 19, iss. 1, s.129.
 • Klaushofer R., Palmstorfer R.: Austrian Constitutional Court Uses Charter of Fundamental Rights of the European Union as Standard of Review: Effects on Union Law, “European Public Law” 2013, vol. 19, iss. 1, s. 1.
 • Kochenov D.: The essence of EU citizenship emerging from the last ten years of academic debate: beyond the cherry blossoms and the moon?, “International and Comparative Law Quarterly” 2013, vol. 62, iss. 1, s. 97.
 • Tacik P.: Co-respondent mechanism, czyli UE i państwa członkowskie przed ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 2, s. 21.
 • The ESM Before the Courts, Special Section “German Law Journal” 2013, vol. 14, iss. 1, s. 1.
 • The representative turn in EU studies, Special Issue “Journal of European Public Policy” 2013, vol. 20, iss 2.

* Wybrane nowości dostępne w Internecie lub Bibliotece Sejmowej.