PRINT
28 lutego 2013

EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

6 lutego 2013 r. Sejm wysłuchał informacji prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei (stenogram pkt 7).

19 lutego 2013 r. Sejm wysłuchał informacji prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 oraz uzasadnienia dla ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (pakt fiskalny). Odbyła się długa połączona debata z udziałem m.in. ministrów finansów i rolnictwa oraz wiceministra spraw zagranicznych (stenogram pkt 1 i 2).

20 lutego 2013 r. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację paktu fiskalnego (proces legislacyjny).

 

DOKUMENTY UE W SEJMIE

 W lutym 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 120-128. W trakcie tych posiedzeń Komisja rozpatrzyła 72 dokumenty UE.

W lutym 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w lutym postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 120-128, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w lutym

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 6.03.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 782 13.02.2013 - -
COM(2012) 772 15.02.2013 - -
COM(2012) 788 4.03.2013 28.02.2013 / - Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
24.01.2013 / 5.02.2013 Izba Deputowanych (Czechy)
- / 4.03.2013 Folketing
(Dania)
20.02.2013 / 21.02.2013 Parlament (Grecja)
30.01.2013 / 8.02.2013 Senat (Włochy)
20.02.2013 / - Izba Deputowanych (Włochy)
1.03.2013 / - Zgromadzenie Republiki
(Portugalia)
26.02.2013 / 28.02.2013 Izba Deputowanych (Rumunia)
- / 22.02.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 744 6.03.2013 - -
COM(2012) 776 11.03.2013 - -
COM(2013) 18 28.03.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
W lutym 2013 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST uchwalono następujące ustawy [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 8 lutego 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [1001],
  • Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców [812].

W lutym 2013 opublikowano następującą ustawę zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

  • Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [811].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 6.03.2013)


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE
(z nabytków Biblioteki Sejmowej)

CONSTITUTIONAL CONVERSATIONS IN EUROPE. ACTORS, TOPICS AND PROCEDURES (red. M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. Van de Heyning), Cambridge 2012

Książa ukazała się w serii poświęconej wspólnym fundamentom europejskiego systemu prawnego, opublikowanej pod auspicjami Institute for Transnational Legal Research Uniwersytetu Maastricht. Jej tematem są relacje między sądami krajowymi i europejskimi opisywane jako „komunikacja/dialog”, w tym przede wszystkim różne aspekty dialogu między krajowymi sądami konstytucyjnymi a Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE): procedura pytań prejudycjalnych, wymiana argumentów prawniczych zawartych w orzeczeniach czy mechanizmy nieformalne, takie jak np. spotkania sędziów.

Publikację podzielono na pięć części. W pierwszej odniesiono się do aspektu normatywnego dialogu sądów w UE, wskazując m.in. na minimalistyczny charakter orzecznictwa TSUE, pozostawiający duży margines interpretacyjny prawa UE sądom krajowym oraz konieczność większej aktywności sądów konstytucyjnych. W drugiej części książki omówiono sposoby komunikacji sądów konstytucyjnych z TSUE, odwołując się – na przykładzie Belgii, Włoch, Czech i Hiszpanii – nie tylko do procedury pytań prejudycjalnych, ale również do dialogu „za pośrednictwem” orzecznictwa. W trzeciej części autorzy zajęli się przede wszystkim kwestią tożsamości konstytucyjnej, która może być istotnym argumentem podważającym bezwarunkowe pierwszeństwo prawa UE w konkretnych krajowych porządkach prawnych. Jeden z rozdziałów, autorstwa Krystyny Kowalik-Bańczyk, jest poświęcony dialogowi polskiego Trybunału Konstytucyjnego z TSUE. Podkreślono w nim, że wyrok polskiego TK w sprawie zgodności z Konstytucją RP postanowień Traktatu z Lizbony wpisuje się w linię orzeczniczą innych sądów konstytucyjnych, zgodnie z którą sądy te mogą blokować skutki aktów wydanych bez wyraźnie przekazanych kompetencji i kwestionować pierwszeństwo prawa wtórnego UE, jeśli narusza ono tożsamość konstytucyjną państw członkowskich. W czwartej części autorzy poszerzają analizę o wpływ zakresu uprawnień sądów krajowych w sprawach unijnych na pozycję sądów konstytucyjnych, odwołując się szerzej do przykładów Francji, Belgii i Niderlandów. Na zakończenie omówiono procedurę wyroku pilotażowego (art. 61 regulaminu ETPCz) jako narzędzie dialogu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z rządami i sądami krajowymi.

 ***

EUROPEAN UNION BUDGET REFORM. INSTITUTIONS, POLICY AND ECONOMIC CRISIS (G. Benedetto, S. Milio), Basingstoke 2012

Książka dotyczy zagadnień budżetu UE w kontekście negocjacji nowych wieloletnich ram finansowych 2014-2020, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat z Lizbony – najważniejszymi od czasu traktatów budżetowych z lat 70-tych – oraz przy założeniu, że tytułowe słowo „reforma” jest rozumiane bardzo szeroko jako „zmiana”. Poddano w niej analizie uwarunkowania i perspektywy zmian budżetu UE w świetle tradycyjnych napięć między państwami płatnikami i beneficjentami, nowych wyzwań związanych z rozszerzeniem UE, globalnym kryzysem gospodarczym i kryzysem w strefie euro.

W pierwszej części publikacji opisano procedurę i ogólne uwarunkowania negocjacji budżetowych, postulując wprowadzenie takiego mechanizmu decyzyjnego, którego efektem mógłby być „budżet realizujący priorytety”. Przeanalizowano postanowienia Traktatu z Lizbony, sygnalizując, że nie ułatwiają one reformy budżetu, zwłaszcza w czasach „polityki kryzysowej”, w których wzmocniła się rola Rady Europejskiej kosztem Komisji. W ostatnim wreszcie eseju tej części opisano „impas budżetowy” wynikający z istnienia dwóch koalicji blokujących (płatników netto i beneficjentów) oraz implikacje kryzysu finansowego dla budżetu UE.

W drugiej części książki przedstawiono uwarunkowania i perspektywy reformy budżetu UE po 2013 r. w trzech obszarach: wspólnej polityki rolnej, polityki spójności oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa / wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

 ***

Wawrzyk P.: PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2012

W książce podjęto próbę przedstawienia w sposób kompleksowy działań i regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Autor omawia rozwój współpracy w tym zakresie od lat siedemdziesiątych (za jej początek uważa się powołanie Grupy TREVI w 1975). Pokazuje, jak ewoluowały jej cele i formy, w jaki sposób działania o charakterze współpracy międzyrządowej były stopniowo uzupełniane o elementy ponadnarodowe. Analizuje wynikające z wejścia w życie traktatów rewizyjnych zmiany struktury instytucjonalnej i stosowanych instrumentów prawnych. Obszernie zostały też omówione poszczególne płaszczyzny współpracy: zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nielegalnej imigracji, handlu narkotykami i handlu ludźmi, terroryzmu, przestępstw finansowych i korupcji, a także współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca sądów cywilnych. W ostatnim rozdziale autor kreśli perspektywy rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, omawiając propozycje nowych instrumentów prawnych.

***

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 6.03.2013)