PRINT
31 marca 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

20 marca 2013 r. Sejm wysłuchał informacji ministra spraw zagranicznych i przeprowadził debatę o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku (stenogram pkt 1).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W marcu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 129-136. W trakcie tych posiedzeń Komisja rozpatrzyła 74 dokumenty UE oraz przyjęła trzy opinie dotyczące dokumentów UE (opinia nr 31, 32 i 33)

***

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

 • 21 marca 2013, na 134 posiedzeniu SUE przyjęła opinię nr 32 w sprawie uznania dokumentu COM(2013) 29 za niezgodny z zasadą pomocniczości

COM(2013) 29 – termin badania pomocniczości: 3.04.2013

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową

 • 21 marca 2013, na 134 posiedzeniu SUE przyjęła opinię nr 33 w sprawie uznania dokumentu COM(2013) 31 za niezgodny z zasadą pomocniczości

COM(2013) 31 - termin badania pomocniczości: 3.04.2013

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona)

***

W marcu 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w marcu postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 129-136, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w marcu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 8.04.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2012) 788 4.03.2013 28.02.2013 / - Zgromadzenie Narodowe (Bułgaria)
24.01.2013 / 5.02.2013 Izba Deputowanych (Czechy)
- / 4.03.2013 Folketing
(Dania)
20.02.2013 / 21.02.2013 Parlament (Grecja)
30.01.2013 / 8.02.2013 Senat (Włochy)
20.02.2013 / - Izba Deputowanych (Włochy)
1.03.2013 / - Zgromadzenie Republiki
(Portugalia)
26.02.2013 / 28.02.2013 Izba Deputowanych (Rumunia)
- / 22.02.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2012) 744 6.03.2013 - -
COM(2012) 776 11.03.2013 - -
COM(2013) 18 28.03.2013 - -
COM(2013) 26 3.04.2013 - -
COM(2013) 30 3.04.2013  26.03.2013 / - Seimas (Litwa)
- / 28.03.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 27 3.04.2013   26.03.2013 / - Seimas (Litwa)
2.04.2013 / - Senat (Rumunia)
- / 28.03.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 28 3.04.2013 13.03.2013 / - Rada Federalna (Austria)
26.03.2013 / - Seimas (Litwa)
21.03.2013 / - Izba Deputowanych (Luksemburg)
- / 28.03.2013 Riksdag (Szwecja)
- / 28.03.2013 Senat (Niderlandy)
- / 26.03.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2013) 29 3.04.2013 26.03.2013 / - Seimas (Litwa)
21.03.2013 / - Izba Deputowanych (Luksemburg)
- / 28.03.2013 Riksdag (Szwecja)
 - / 28.03.2013 Senat (Niderlandy)
 - / 26.03.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
 COM(2013) 31  3.04.2013  26.03.2013 / -  Seimas (Litwa)
2.04.2013 / 3.04.2013 Senat (Rumunia)
- / 28.03.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 40 4.04.2013 - -
COM(2013) 45 8.04.2013 - -
COM(2013) 42 9.04.2013 - -
COM(2013) 44 9.04.2013 - -
COM(2013) 48 10.04.2013 - -
COM(2013) 71 16.04.2013 - -
COM(2013) 78 16.04.2013 - -
COM(2013) 102 24.04.2013 - -
COM(2013) 106 25.04.2013 - -
COM(2013) 107 26.04.2013 - -
COM(2013) 95 29.04.2013 - -
COM(2013) 97 29.04.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST

W marcu 2013 skierowano do I czytania jeden projekt ustawy zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [1171].

W marcu 2013 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [1001],
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw [903],
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin [740 ].

W marcu 2013 opublikowano następujące ustawy zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [1054],
 • Ustawa z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [1001 ].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • Spotkania komisji parlamentarnych
  • Równe i skuteczne stosowanie prawa ochrony srodowiska UE - dlaczego się tak nie dzieje? (26 marca 2013, Bruksela)
   Informacje o spotkaniu
  • Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa i rybołóstwa (10-11 marca 2013, Dublin)
   Informacje o spotkaniu
  • Międzynarodowy dzień kobiet: odpowiedź kobiet na kryzys (7 marca 2013, Bruksela)
   Informacje o spotkaniu
 • Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (24-26 marca 2013, Dublin)
  Informacje o spotkaniu
WAŻNE DEBATY PARLAMENTARNE
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 08.04.2013)


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE
(z nabytków Biblioteki Sejmowej)

 

Memeti-Kamberi L.: L'ÉTAT CANDIDAT À L'UNION EUROPÉENNE, Paris 2012

W książce poddano analizie status państw kandydujących w relacjach z UE, przyjmując, że „państwa kandydujące" to nie tylko te, które oficjalnie złożyły wniosek o przystąpienie, ale również wszystkie państwa, które wyraziły wolę przystąpienia, zostały uznane przez UE za potencjalnych kandydatów, a także, jako osobna kategoria, państwa sygnatariusze traktatu akcesyjnego, który nie wszedł jeszcze w życie.

Publikacja podzielona została na dwie części. W pierwszej przedstawiono ewolucję warunków przystąpienia do UE i stosowanie klauzuli przystąpienia podczas kolejnych rozszerzeń Wspólnoty oraz UE. Szczegółowo omówiono również procedurę z art. 49 TUE. Autorka zwraca uwagę, że istnieją w zasadzie dwa warunki przyjęcia państwa do UE: musi to być państwo europejskie oraz musi przyjąć całe aquis obowiązujące w chwili przystąpienia i stosować je w swoim wewnętrznym porządku prawnym zgodnie z zasadami traktatów założycielskich i warunkami określonymi w akcie o przystąpieniu. Jednocześnie w wyniku zróżnicowanej interpretacji tych warunków i ich zindywidualizowanego zastosowania do poszczególnych państw kandydujących następuje ewolucja warunków przystąpienia, która jest zdeterminowana cechami państw kandydujących, ich liczbą w ramach rozszerzenia, a także celami i interesami politycznymi oraz strategicznymi zarówno UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.

W drugiej części przedstawiono relacje między państwami kandydującymi a UE, zwracając uwagę na stopniową intensyfikację stosunków UE z państwami kandydującymi oraz rolę umów o stowarzyszeniu w przygotowaniu do członkostwa. Autorka wskazuje również na rosnący wpływ kolejnych rozszerzeń na funkcjonowanie UE, co znalazło odbicie w nowym kryterium przystąpienia, jakim jest zdolność Unii do przyjmowania nowych członków.

 

***

Héritier A., Moury C., Bischoff C., Bergström C. F.: CHANGING RULES OF DELEGATION. A CONTEST FOR POWER IN COMITOLOGY, Oxford 2013
W książce poddano analizie warunki i proces zmian w zakresie delegowania uprawnień decyzyjnych do Komisji Europejskiej w ramach systemu komitologii. Prezentując początki systemu komitologii (lata 60-te), omówiono decyzje komitologiczne Rady poczynając od pierwszej w 1987 r. aż po Traktat z Lizbony, który wprowadził podział na akty delegowane i wykonawcze. Prześledzono zmiany reguł instytucjonalnych rządzących komitologią z punktu widzenia roli jaką odgrywał PE. Następnie, w części empirycznej, poddano analizie trendy w systemie wydawania aktów legislacyjnych i wykonawczych w UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, a także, odpowiednio na przykładzie polityki środowiska oraz wspólnej polityki rolnej i polityki podatkowej, wpływ pojawienia się i rozwoju kodecyzji oraz zmian w decyzji komitologicznej na wykorzystanie aktów wykonawczych.

Autorzy zwracają uwagę, że akty przyjęte w ramach komitologii w latach 1970-2006 stanowiły ponad 77% wszystkich aktów UE, wskazując jednocześnie na różny stopień wykorzystania aktów wykonawczych w zależności od dziedziny i stosowanych instrumentów. Dochodzą do wniosku, że umacnianie się pozycji PE w procesie decyzyjnym w UE spowodowało częstsze sięganie przez Radę i Komisję do komitologii, w celu ominięcia udziału PE. W odpowiedzi Parlament, choć nie sprzeciwia się samemu delegowaniu, próbuje ograniczyć jego zakres oraz zwiększyć swoją rolę, poprzez blokowanie procesu decyzyjnego, w innych obszarach, tak aby wywrzeć pośredni wpływ na kształt reguł komitologii. Na koniec wreszcie autorzy wskazują, co zostało ze „starego" systemu komitologii po Lizbonie i jakie są jego perspektywy na przyszłość.

 

***

S. Miettinen: CRIMINAL LAW AND POLICY IN THE EUROPEAN UNION, Oxon 2013
Prawo karne stanowi jedną z nowych, szybko rozwijających się dziedzin prawa unijnego. S. Mettinen przedstawia w swojej książce jego historię począwszy od lat 50. XX wieku. Dynamiczny rozwój unijnego prawa karnego nastąpił po wejściu w życie Traktatu z Maastricht, kiedy przyznano Unii kompetencje w tej dziedzinie w ramach tzw. trzeciego filaru. W Traktacie z Lizbony „uwspólnotowiono" trzeci filar, a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymieniono wśród kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi.

Charakteryzując system unijnego prawa karnego, S. Miettinen skupia się na jego obecnym, nadanym przez Traktat z Lizbony kształcie. Analizuje jego źródła, obszernie omawiając znaczenie ogólnych zasad prawa wynikających z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Autor przedstawia kompetencje Unii w tej dziedzinie, stosowane procedury legislacyjne i podstawy prawne przyjmowanych przez instytucje UE aktów. Omawia ponadto przepisy unijnego prawa karnego materialnego.

S. Miettinen podkreśla, jak duże znaczenie ma wykonanie prawa UE przez państwa członkowskie. Wynika to z faktu, że unijne prawo karne, w przeciwieństwie do prawa krajowego, nakłada obowiązki i wprowadza sankcje nie w stosunku do jednostek, ale wobec państw członkowskich. Wiele spośród przyjętych przez UE instrumentów musi zostać implementowanych w prawie krajowym, aby wywierać skutek bezpośredni w stosunku do jednostek. Powinny też być w odpowiedni sposób stosowane przez organy sądowe państw członkowskich. Jednocześnie istotne znaczenie ma zapewnienie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych wydawanych w państwach UE oraz określenie minimalnych standardów w zakresie prawa do obrony.

W podsumowaniu autor poddaje krytycznej ocenie proces implementacji prawa karnego UE do krajowych porządków prawnych. Stwierdza, że często przepisy te nie są wykonywane, przez co mają one charakter „wirtualny". S. Miettinen zastanawia się także, w jaki sposób ten problem może zostać w przyszłości rozwiązany, oraz analizuje unijną strategię rozwoju prawa karnego na kolejne lata.


***

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 08.04.2013)

 • Acosta Arcarazo D., Geddes A.: The Development, Application and Implications of an EU Rule of Law in the Area of Migration Policy, "Journal of Common Market Studies" Volume 51, Issue 2, March 2013, s. 179–193.
 • Berner K.: 'Sovereignty of Parliament' under the Grundgesetz: How the German Constitutional Court Discovers Parliamentary Participation as a Means of Controlling European Integration, (2013) 19 "European Public Law", Issue 2, s. 249–262.
 • Carrera S., Guild E., Hernanz N.: Europe's most wanted? Recalibrating Trust in the European Arrest Warrant System, "CEPS Papers in Liberty and Security in Europe", 21.03.2013.
 • Croon J.: Comparative Institutional Analysis, the European Court of Justice and the General Principle of Non-Discrimination – or - Alternative Tales on Equality Reasoning, "European Law Journal" Volume 19, Issue 2, March 2013, s. 153–173.
 • Curtin D.: Official secrets and the negotiation of international agreements: Is the EU executive unbound?, (2013) 50 "Common Market Law Review", Issue 2, s. 423–457.
 • Dawson M.: Constitutional Dialogue between Courts and Legislatures in the European Union: Prospects and Limits, (2013) 19 "European Public Law", Issue 2, s. 369–396.
 • Delors J.: Economic Governance in the European Union: Past, Present and Future, "Journal of Common Market Studies" Volume 51, Issue 2, March 2013, s. 169–178.
 • Eckes C.: EU Accession to the ECHR: Between Autonomy and Adaptation, "The Modern Law Review" Volume 76, Issue 2, March 2013, s. 254–285.
 • Fichera M.: Criminal Law beyond the State: The European Model, "European Law Journal" Volume 19, Issue 2, March 2013, s. 174–200.
 • Grosse T.: Dylematy unii bankowej, „Analiza Natolińska" 2(60) 2013.
 • Kreilinger V., Rozenberg O., Hefftler C., Wessels W.: National parliaments: their emerging control over the European Council, "Policy paper", Notre Europe, 29.03.2013.
 • Nicolaou G.: The Strasbourg View on the Charter of Fundamental Rights, College of Europe, "Cooperative Research Paper" 3/2013.
 • Petrescu O-M.: The Political Citizenship in the Context of the Lisbon Treaty, [w] "Romanian Journal Of European Affairs" Vol. 13, No. 1, March 2013.
 • Schrauwen A.: Granting the Right to Vote for the European Parliament to Resident Third-Country Nationals: Civic Citizenship Revisited, "European Law Journal" Volume 19, Issue 2, March 2013, s. 201–218.
 • Sprungk C.: Legislative Transposition of Directives: Exploring the Other Role of National Parliaments in the European Union, "Journal of Common Market Studies" Volume 51, Issue 2, March 2013, s. 298–315.
 • Von Ondarza N.: Strengthening the Core or Splitting Europe? Prospects and Pitfalls of a Strategy of Differentiated Integration, "SWP Research Paper" 2013/RP 02, March 2013.
 • Wilkinson M.: Political Constitutionalism and the European Union, "The Modern Law Review" Volume 76, Issue 2, March 2013, s. 191–222.
W marcu 2013 skierowano do I czytania jeden  projekt ustawy zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej - por. druk nr: