PRINT
31 maja 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
10 maja 2013 r. Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 (podczas prezydencji cypryjskiej) - uchwała Sejmu.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

 W maju 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 12 posiedzeniach: nr 148-159. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 152 dokumenty UE;
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2012, podczas prezydencji cypryjskiej (druk nr 1209, posiedzenie nr 148);
 • wysłuchała informacji na temat aktywności polskiej delegacji w Komitecie Regionów UE (posiedzenie nr 149);
 • wysłuchała informacji na temat bieżącej sytuacji dotyczącej sposobu wydatkowania przez Polskę funduszy europejskich oraz wszystkich zagrożonych płatności w ramach procedury rozliczania wydatków przez Komisję Europejską, przedstawionej przez Marcelego Niezgodę, podsekretarza stanu w MRR oraz Krystynę Gurbiel, podsekretarz stanu w MRiRW (posiedzenie nr 153);
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych wysłuchała informacji na temat komunikatu Komisji Europejskiej "Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej. Otwarcie debaty europejskiej" (COM(2013) 777), przedstawionej przez Jacka Dominika, podsekretarza stanu w MF (posiedzenie nr 158).

***

W maju 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano:
- dokumenty UE, w stosunku do których rozpoczęto w maju postępowanie w Sejmie,
- informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 148, 150-152, 154-159, dostarczone przez sekretariat komisji.

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH
 

Badanie pomocniczości w maju

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 4.06.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 133 15.05.2013 8.05.2013 / - Senat (Belgia)
8.05.2013 / - Eduskunta (Finlandia)
7.05.2013 / - Oireachtas (Irlandia)
3.05.2013 / - Bundesrat (Niemcy)
7.05.2013 / - Seimas (Litwa)
25.05.2013 / - Senat (Polska)
- / 3.05.2013 Riksdag (Szwecja)
7.05.2013 / 8.05.2013 Senat (Niderlandy)
- / 25.04.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2013) 145 13.05.2013 - -
COM(2013) 146 14.05.2013 - -
COM(2013) 130 16.05.2013 - -
COM(2013) 153 16.05.2013 - -
COM(2013) 168 17.05.2013 7.05.2013 / - Cortes Generales (Hiszpania)
COM(2013) 159 21.05.2013 - -
COM(2013) 155 28.05.2013 - -
COM(2013) 162 30.05.2013 - -
COM(2013) 174 30.05.2013 - -
COM(2013) 147 31.05.2013 29.05.2013 / - Izba Deputowanych (Rumunia)
- / 30.05.2013 Riksdag (Szwecja)
- / 28.05.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2013) 151 31.05.2013 22.05.2013 / 30.05.2013 Parlament (Grecja)
COM(2013) 161 31.05.2013 - -
COM(2013) 195 11.06.2013 - -
COM(2013) 197 11.06.2013 - -
COM(2013) 207 18.06.2013 - -
COM(2013) 226 19.06.2013 - -
COM(2013) 245 19.06.2013 - -
COM(2013) 246 19.06.2013 - -
COM(2013) 236 24.06.2013 - -
COM(2013) 173 25.06.2013 - -
COM(2013) 228 25.05.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W BAZIE UST
 

W maju 2013 skierowano do I czytania dwa projekty ustaw zawierających przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1407],
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej [1405].

W maju 2013 spośród projektów ustaw umieszczonych wcześniej w bazie UST, uchwalono następujące ustawy [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1046],
 • Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [815].

W maju 2013 opublikowano następujące ustawy zawierające przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [1171],
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców [812].
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
 • Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego, Gdańsk, 13-14 maja 2013
  Informacje o spotkaniu
 • Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, Gdańsk, 12-13 maja 2013
  Informacje o spotkaniu
 • Spotkania komisji branżowych parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego
  • Spotkanie przewodniczących komisji ds. środowiska naturalnego i energii, Dublin, 12-13 maja 2013
   Informacje o spotkaniu
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Rola i doświadczenia parlamentów narodowych w walce z przestępczością zorganizowaną, korupcją i praniem brudnych pieniędzy", Bruksela, 7 maja 2013
   Informacje o spotkaniu
  • Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Przyszłość europejskiej obrony: perspektywa NATO - Zrozumieć politykę w państwach islamskich: wymiana poglądów", Bruksela, 6-7 maja 2013
   Informacje o spotkaniu
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa
Na stronie OIDE: Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.06.2013)


PROBLEMATYKA USTROJOWA UE
(z nabytków Biblioteki Sejmowej)

THE ROLE OF LEGAL TRANSLATION IN LEGAL HARMONIZATION (red. C.J.W. Baaij), Wolters Kluwer 2012

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniu tłumaczenia tekstów prawnych w Unii Europejskiej w warunkach wielojęzyczności jako immanentnej cechy unijnego systemu prawnego. Autorzy, będący naukowcami i ekspertami w zakresie tłumaczeń prawnych, prawa porównawczego i europejskiego prawa prywatnego, analizują praktykę translatorską unijnych instytucji prawotwórczych, stopień wpływu tłumaczeń na harmonizację prawa i zastanawiają się nad ograniczeniami i potencjałem działalności translatorskiej w kontekście rozwoju jednego, wielojęzycznego języka prawnego Unii Europejskiej.

Jednym z najistotniejszych zagadnień harmonizacji prawa w UE jest, zdaniem autorów, nie tyle brak jednolitej terminologii, ile przede wszystkim brak jednorodnych instytucji i pojęć prawnych. Język prawny bowiem, pozostając w ścisłym związku z językiem ogólnym, odnosi się do konkretnego systemu prawnego, który jest produktem określonej kultury narodowej. W przypadku UE należy także brać pod uwagę autonomiczny język unijnego systemu prawa (obecnie w 23 autentycznych wersjach językowych). Z tego punktu widzenia autorzy analizują dwa akty, które są próbą stworzenia jednolitego systemu pojęć, a mianowicie dyrektywę w sprawie ochrony praw konsumentów 2011/83/UE oraz projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dot. sprzedaży COM(2011) 635. Zastanawiają się nad warunkami uzyskania pełnej odpowiedniości (korespondencji) 23 wersji językowych aktów prawnych potrzebnej dla jednolitej ich interpretacji i stosowania w celu budowy wewnętrznego rynku UE. Podkreślają, że warunkiem europeizacji terminologii prawnej jest stworzenie nowych pojęć o autonomicznym znaczeniu.

W kolejnych rozdziałach omawiane są m.in. rola prawników-lingwistów w zwykłej procedurze ustawodawczej, stosowane strategie i narzędzia translatorskie, wzajemne powiązania i wpływ tłumaczeń prawnych i komparatystyki prawnej. Przeprowadzono też analizę języka angielskiego jako współczesnej lingua franca kontynentalnej Europy pod kątem jego przydatności w rozwijaniu paneuropejskiego języka prawnego.

 

***

FEDERALISM IN THE EUROPEAN UNION (red. E. Cloots, G. De Baere, S. Sottiaux), Oxford 2012

W książce omówiono dwie, niekiedy przeciwstawne, koncepcje federalizmu: na szczeblu UE oraz w państwach członkowskich Unii. Autorzy podkreślają, że idea ta na poziomie UE jest postrzegana jako narzędzie integracji, podczas gdy wewnątrz poszczególnych państw członkowskich służy uwzględnieniu dążeń do autonomii różnych grup narodowych. Ten dualizm pojęcia federalizmu znalazł odzwierciedlenie w strukturze książki.

W pierwszej części omówiono miejsce federalizmu w porządku konstytucyjnym UE. W dwóch pierwszych esejach autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy Unia może być uznana za system federalny, proponując kilka definicji tego pojęcia, i poddają analizie różne jego wymiary w UE. Następne eseje dotyczą m.in. roli Trybunału Sprawiedliwości jako federalnego sądu konstytucyjnego z perspektywy prawno-porównawczej, dualistycznego systemu ochrony praw podstawowych w Unii w świetle federalizmu amerykańskiego, czy zagadnienia federalizmu i stosunków międzynarodowych w UE i USA.

Druga część książki została poświęcona wzajemnemu oddziaływaniu prawa UE i rozwiązań federacyjnych w państwach członkowskich w dwóch obszarach. W obszarze procesu decyzyjnego omówiono rolę regionów w UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w tym pozycję parlamentów regionalnych w świetle nowych uprawnień Komitetu Regionów i parlamentów narodowych w UE. Autorzy podkreślają, że chociaż nadal w gestii państw członkowskich pozostaje decydowanie o stopniu autonomii ich regionów, to Traktat z Lizbony umożliwił regionom obronę swoich interesów w ramach procesu decyzyjnego w UE. Zwracają uwagę na to, że procedura kontroli poszanowania zasady pomocniczości daje parlamentom regionalnym narzędzie wywierania wpływu na poziomie unijnym. W obszarze orzecznictwa sądów europejskich i krajowych autorzy omówili m.in. orzecznictwo TSUE odnoszące się do wzajemnego oddziaływania na siebie prawa UE i rozwiązań przyjętych w państwach członkowskich w zakresie podatków, spraw socjalnych i polityk językowych, a także poddali analizie wyroki sądów konstytucyjnych we Włoszech, Hiszpanii i Belgii z punktu widzenia wpływu prawa UE na porządek federacyjny tych państw.

 

***

S. Andersen: THE ENFORCEMENT OF EU LAW. THE ROLE OF THE EUROPEAN COMMISSION, Oxford 2012
W książce przeanalizowano rolę Komisji w zakresie nadzorowania stosowania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. W pierwszych rozdziałach autorka przedstawia uprawnienia Komisji w tym zakresie i ich uwarunkowania polityczne, a następnie omawia procedury kontroli wykonywania zobowiązań członkowskich przewidziane w art. 258 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sankcji finansowych. Analizuje, jaki wpływ na realizację kompetencji przez Komisję miały zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony i przedstawia ich skutki, także te o charakterze pozaprawnym. Autorka dokonuje oceny wymienionych procedur na tle rozwiązań stosowanych w prawie międzynarodowym.

Rozważania te stanowią punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy zagadnień, którym dotychczas poświęcono niewiele uwagi – S. Andersen przedstawia nieudane próby uzyskania przez Komisję dodatkowych uprawnień w zakresie skargi ad hoc w sprawie naruszenia przepisów przez państwo członkowskie. Przyznanie Komisji takich uprawnień, co zapewne skutkowałoby większą skutecznością jej działań, nie ma jednak podstaw w traktatach i wymagałoby ich uprzedniej zmiany.

Autorka analizuje szeroki zestaw dostępnych Komisji instrumentów, które pozwalają jej egzekwować prawo wtórne w innym trybie niż ogólne procedury kontroli. Omawia zatem stosowane dodatkowe mechanizmy o charakterze niewiążącym, takie jak powoływanie grup ekspertów do spraw oceny implementacji dyrektyw, oceny wprowadzania w życie przez władze państw członkowskich polityk w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 70 TfUE), czy inne kompleksowe mechanizmy współpracy. Zdaniem autorki, ich wykorzystywanie wynika z ogólnej tendencji do stosowania przez Komisję mniej sformalizowanych środków w ramach nadzorowania wykonywania przez państwa członkowskie prawa UE.


***

 Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.06.2013)