PRINT
30 czerwca 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
13 czerwca 2013 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę w sprawie propozycji podziału funduszy europejskich na programy operacyjne (stenogram)
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 160-168. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 106 dokumentów UE;
 • przyjęła jedną opinię dotyczącą dokumentu UE (opinia nr 36);
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki wysłuchała informacji na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2013 roku, przedstawionej przez Janusza Lewandowskiego, Komisarza ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Jacka Dominika, podsekretarza stanu w MF oraz Grażynę Henclewską, podsekretarza stanu w MG (pos. nr 160);
 • wysłuchała informacji na temat funkcjonowania i realizacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGiW (tzw. paktu fiskalnego), przedstawionej przez Jacka Dominika, podsekretarza stanu w MF oraz Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w MSZ (posiedzenie nr 161);
 • spotkała się z Ivanem Del Vechio, Ambasadorem Republiki Chorwacji, z okazji przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 (pos. nr 166);
 • rozpatrzyła projekt planu pracy SUE na okres 1.07.2013 - 31.12.2013 (pos. nr 167).

***

W czerwcu 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 162-165 i 167-168, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
 • 12.06.2013, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała: informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady w maju 2013 r., w tym informacji nt. stanu prac nad dokumentami: COM(2013) 226 i COM(2013) 159 (pos. nr 111); informacji Ministra RiRW dotyczącej decyzji KE i prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wyłączenia z finansowania UE Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2013 (pos. nr 112);
 • 12.06.2013, Komisja Administracji i Cyfryzacji wysłuchała informacji o przygotowaniu i wdrażaniu Narodowego Planu Szerokopasmowego, m.in. w kontekście unijnych programów szerokopasmowych i nowej perspektywy budżetowej UE (pos. nr 23);
 • 13.06.2013, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła i przyjęła informację NIK o wynikach kontroli przestrzegania wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów (pos. nr 76);
 • 13.06.2013, Komisja Administracji i Cyfryzacji wysłuchała m.in. informacji o realizacji projektów w ramach 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 24);
 • 19.06.2013, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyła informacje Ministra Rozwoju Regionalnego (RR) o proponowanych kierunkach wspierania innowacyjności, badań i rozwoju oraz wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2014-2020 (współfinansowanie z funduszy strukturalnych, pos. nr 77);
 • 20.06.2013, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra RR oraz Ministra RiRW o stanie prac nad: Umową Partnerstwa oraz informacją nt. programów operacyjnych opracowywanych w ramach polityki spójności (pos. nr 119).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W czerwcu 2013
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1493],
  • Rządowy projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych [1490].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową [1268],
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [1290],
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego [1272],
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [815].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w czerwcu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 30.06.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 195 11.06.2013 - -
COM(2013) 197 11.06.2013 - -
COM(2013) 207 18.06.2013 18.06.2013 Riigikogu (Estonia)
COM(2013) 226 19.06.2013 - -
COM(2013) 245 19.06.2013 - -
COM(2013) 246 19.06.2013 - -
COM(2013) 236 24.06.2013 - -
COM(2013) 173 25.06.2013 19.06.2013 / 19.06.2013 Izba Reprezentantów (Belgia)
7.06.2013 / - Bundesrat (Niemcy)
18.06.2013 Cortes Generales (Hiszpania)
COM(2013) 228 25.05.2013 - -
COM(2013) 247 2.07.2013 - -
COM(2013) 262 2.07.2013 5.06.2013 / 5.06.2013 Rada Federalna (Austria)
COM(2013) 267 2.07.2013 - -
COM(2013) 260 3.07.2013 - -
COM(2013) 265 8.07.2013 - -
COM(2013) 242 12.07.2013 - -
COM(2013) 288 16.07.2013 - -
COM(2013) 266 17.07.2013 - -
COM(2013) 301 17.07.2013 - -
COM(2013) 311 26.07.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

23-25.06.2013, Dublin, XLIX Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)
­ - Podsumowanie obecnej sytuacji i spojrzenie w przyszłość,
­ - Przyszłość integracji europejskiej,
­ - Dążenie do osiągnięcia rezultatów w ramach polityki rozwoju,
­ - Europejska przyszłość dla młodych obywateli,
­ - Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa - utrzymanie dynamiki.

20.06.2013, Bruksela, Program sztokholmski: stan prac w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, spotkanie komisji branżowych zorganizowane przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego.

19.06.2013, Bruksela, Poprawa równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, spotkanie komisji branżowych zorganizowane przez Komisję Prawną oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego.

16-17.06.2013, Dublin, Spotkanie przewodniczących komisji ds. komunikacji, edukacji i transportu
­- Łączenie obywateli i społeczności Europy w erze cyfrowej,
­- Nowe podejście do edukacji w erze cyfrowej,
­- Inteligentny ruch - postęp w zakresie inteligentnych systemów transportowych,
­- Agenda cyfrowa w kierunku 2020.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NA STRONIE OIDE

Z działu Tematy prawne i ustrojowe

Spór Parlamentu Europejskiego i Rady o mechanizm oceny Schengen

12 czerwca 2013 PE zatwierdził kompromisowy projekt rozporządzenia Rady w sprawie mechanizmu oceny Schengen. Choć projekt został oparty na art. 70 TfUE (decyzja Rady), to był negocjowany z PE i uwzględnia większość poprawek zgłoszonych przez Parlament. W preambule projektu oraz wspólnym oświadczeniu Parlamentu, Rady i Komisji zapewniono również udział PE w ewentualnych przyszłych zmianach mechanizmu oceny.

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej

1 lipca 2013 Republika Chorwacji została 28 państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wpłynie to na funkcjonowanie unijnych instytucji, w tym głosowanie w Radzie, skład Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Wspólny europejski system azylowy (WESA)

W czerwcu 2013 przyjęto ostateczne teksty dyrektyw i rozporządzeń tworzących wspólny europejski system azylowy, który ma na celu ustanowienie wspólnej procedury azylowej oraz jednolitego statusu dla osób, którym udzielono ochrony.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 01.07.2013)

 

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 01.07.2013)

 

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Zalisko M.: INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2013


W książce przeanalizowano instrumenty prawne tworzące nowy typ powstającego obecnie prawa procesowego, który jest określany jako europejskie prawo procesowe cywilne. Dotyczy ono spraw transgranicznych z wyłączeniem krajowych i służy zapewnieniu swobodnego przepływu orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych pomiędzy państwami członkowskimi.

We wstępie omówiono genezę współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, która pierwotnie była przedmiotem umowy międzynarodowej (Konwencja brukselska z 1968), a po wejściu w życie Traktatu z Amsterdamu została przeniesiona do filaru wspólnotowego. Następnie przedstawiono jurysdykcję i postępowanie w sprawach cywilnych według rozporządzenia 44/2001(tzw. Bruksela I), które wprowadziło procedurę exequatur (zezwolenie na wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie). Poddano analizie instrumenty prawne wprowadzone przez rozporządzenia, które zniosły procedurę exequatur (w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego, europejskiego nakazu zapłaty oraz ustanawiające postępowanie w sprawie drobnych roszczeń), mające charakter fakultatywny wobec rozporządzenia Bruksela I. W ostatnim rozdziale omówiono uznawanie i stwierdzanie wykonalności orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych. Wykazano także wpływ przepisów prawa unijnego w tym zakresie na ujednolicanie krajowego prawa cywilnego procesowego państw członkowskich.

M. Zalisko stwierdza w konkluzjach, że przedstawione instrumenty skutecznie wpływają na uproszczenie, obniżenie kosztów i przyspieszenie postępowań sądowych w celu egzekwowania bezspornych roszczeń pieniężnych w UE. Postuluje, aby w przyszłości wszystkie orzeczenia i ugody sądowe były wykonywane automatycznie (europejska klauzula wykonalności jako instrument jednolity lub fakultatywny), z pominięciem exequatur, przy zachowaniu niezbędnych gwarancji procesowych. Doprowadziłoby to, jego zdaniem, do utworzenia rzeczywistej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej.

***

Bąk J., Stepanów A.: EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE, Warszawa 2013

Polityka w zakresie usług finansowych nie należy do wyłącznych kompetencji Unii, lecz jest elementem polityki dotyczącej rynku wewnętrznego. Plan działań, który miał doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad funkcjonowania podmiotów rynku finansowego i świadczenia przez nie usług na rynku wewnętrznym (Financial Services Action Plan - FSAP) został przedstawiony przez Komisję w maju 1999. Narzędziem jego realizacji była harmonizacja prawa państw członkowskich poprzez przyjmowanie dyrektyw ustanawiających standardy minimum w całej Wspólnocie (proces transpozycji zakończył się w 2010). Światowy kryzys finansowy pokazał jednak, że takie podejście jest niewystarczające, ujawnił niespójności regulacyjne i nieefektywność systemu nadzoru. W związku z tym nastąpiła zmiana metody regulacji sektora usług finansowych – obecnie dąży się do maksymalnej harmonizacji prawa poprzez coraz częstsze stosowanie rozporządzeń, a nacisk jest kładziony na politykę nadzorczą, której celem jest większa centralizacja uprawnień po stronie UE.

Książka zawiera przegląd unijnych aktów prawnych w zakresie rynku finansowego. Autorzy dokonują w niej obszernego omówienia najważniejszych dyrektyw i rozporządzeń regulujących świadczenie usług finansowych w UE w zakresie bankowości, rynku instrumentów finansowych, ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Analiza ta została poprzedzona rysem historycznym pokazującym ewolucję prawodawstwa Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz wpływ uwarunkowań politycznych i ekonomicznych na stosowane metody regulacyjne.

W publikacji uwzględniono stan prawny na 1 marca 2013. Obok przeglądu obecnie obowiązujących aktów prawnych, w publikacji zawarto analizę planowanych zmian przepisów europejskiego prawa finansowego.