PRINT
31 sierpnia 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
25 lipca 2013 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę w sprawie podziału środków na politykę spójności w latach 2014-2020 (stenogram).

29 sierpnia 2013 Sejm wysłuchał informacji i przeprowadził debatę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013, w okresie prezydencji irlandzkiej (stenogram, pkt 23). Projekt uchwały został odesłany do Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu i sierpniu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 15 posiedzeniach: nr 169-183. W trakcie tych posiedzeń:

SUE

 • rozpatrzyła 172 dokumenty UE,
 • przyjęła 4 opinie dotyczące dokumentów UE (nr 39, 40, 41 i 43), w tym jedną w sprawie pomocniczości (nr 40),
 • rozpatrzyła informację na temat przyczyn rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej a opinią SUE w sprawie niezgodności COM(2012) 614 z zasadą pomocniczości (pos. nr 170),
 • wysłuchała informacji na temat stanu prac nad nowelizacją projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2012) 131), przedstawionej przez Danutę Jazłowiecką, posłankę do PE (pos. nr 172),
 • wysłuchała informacji na temat współpracy międzyparlamentarnej wynikającej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawionej przez pos. Andrzeja Gałażewskiego oraz Danutę Jazłowiecką, posłankę do PE (pos. nr 177),
 • pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Szpunara na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (opinia nr 42, pos. nr 179),
 • rozpatrzyła informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013, podczas przewodnictwa Irlandii w Radzie Unii Europejskiej (druk nr 1624), i przyjęła projekt uchwały w tej sprawie (pos. nr 182),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie właściwości SUE (opinia nr 44, pos. nr 183),

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych (pos. nr 178)

 • wysłuchała informacji na temat prac nad unią bankową, przedstawionej przez Jacka Dominika, podsekretarza stanu w MF,

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 180):

 • spotkała się z Ambasadorem Irlandii Eugenem Hutchinsonem i odbyła dyskusję na temat bilansu prezydencji irlandzkiej w Radzie UE,
 • spotkała się z Ambasador Republiki Litewskiej Loretą Zakareviciene i odbyła dyskusję na temat programu prezydencji litewskiej w Radzie UE.

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2013) 296 – termin badania pomocniczości upłynął 30.07.2013

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów

Komisja do Spraw UE:

 • 5.07.2013, pos. 169 - opinia nr 40 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
 • 11.07.2013, pos. 173 - komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię (druk nr 1567),
 • 23.07.2013, pos. 174 - pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,

Sejm:

 • 26.07.2013, pos. 46 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości (tekst uchwały),
 • 29.07.2013 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PRZYJĘTE PRZEZ SEJM (TABELA)


W lipcu i sierpniu 2013 w bazach Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 169-171, 173-176, 179 i 181-183, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • 10.07.2013, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt.: kompromisu w sprawie reformy WPR na lata 2014-2020, wyników prac nad dokumentem COM(2013) 226 oraz udziału w pracach Rady w czerwcu 2013 (pos. nr 121);
 • 11.07.2013, zapoznała się z informacją Ministra RiRW o społ.-gosp. warunkach gospodarowania na obszarach górskich (planowane zmiany legislacyjne na poziomie unijnym) (pos. nr 124);
 • 24.07.2013, wysłuchała informacji Ministra RiRW nt.: stanu prac nad pakietem legislacyjnym KE z 6.05.13 w sprawie bezpieczeństwa żywności; opracowania nowego systemu oceny materiału siewnego w UE (pos. nr 126);
 • 25.07.2013, wysłuchała informacji Ministra Zdrowia oraz Ministra RiRW o stanie prac nad zmianą dyrektywy 2001/37/WE PE i Rady z 5.06.01 dotyczącą wyrobów tytoniowych i jej wpływu na sektor tytoniowy w Polsce (pos. nr 128);
 • 28.08.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW dotyczącą sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pos. nr 131);
 • 28.08.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW o udziale w pracach Rady w lipcu 2013 (pos. nr 132);
 • 28.08.2013, wysłuchała i przyjęła do wiadomości informację Ministra RiRW nt. funkcjonowania rynku mleka po 2013 w świetle przepisów rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 261/2012 z 14.03.12 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (pos. nr 133).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
W lipcu i sierpniu 2013
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [1627],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [1589],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [1588],
  • Rządowy projekt ustawy o cudzoziemcach [1526],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych [1510].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1493],
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1407],
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej [1405],
  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych [1510],
  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy [909],
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1046],
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [1290].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [1272],
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [815].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 5.09.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 247 2.07.2013 - -
COM(2013) 262
2.07.2013 5.06.2013 / 5.06.2013 Rada Federalna (Austria)
- / 2.07.2013 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2013) 267 2.07.2013 2.07.2013 / 2.07.2013 Rada Federalna (Austria)
COM(2013) 260 3.07.2013 2.07.2013 / 2.07.2013 Rada Federalna (Austria)
COM(2013) 265 8.07.2013 2.07.2013 / - Izba Deputowanych (Luksemburg)
COM(2013) 242 12.07.2013 - -
COM(2013) 288 16.07.2013 - -
COM(2013) 266 17.07.2013 - -
COM(2013) 301 17.07.2013 - -
COM(2013) 311 26.07.2013 - -
COM(2013) 462 26.07.2013 - -
COM(2013) 329 39.07.2013 - -
COM(2013) 296
30.07.2013 12.06.2013 / - Zgromadzenie Narodowe (Francja)
23.07.2013 / 29.07.2013 Senat (Włochy)
24.07.2013 / - Saeima (Łotwa)
16.07.2013 / - Izba Reprezentantów (Malta)
26.07.2013 / 29.07.2013 Sejm (Polska)
17.07.2013 Parlament (Hiszpania)
- / 26.06.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 327 5.09.2013 - -
COM(2013) 342 5.09.2013 - -
COM(2013) 315 9.09.2013 - -
COM(2013) 316 9.09.2013 - -
COM(2013) 409 12.09.2013 - -
COM(2013) 404 12.09.2013 - -
COM(2013) 410 13.09.2013 - -
COM(2013) 430 13.09.2013 - -
COM(2013) 428 16.09.2013 - -
COM(2013) 441 20.09.2013 - -
COM(2013) 451 23.09.2013 - -
COM(2013) 452 23.09.2013 - -
COM(2013) 449 26.09.2013 - -
COM(2013) 471 26.09.2013 - -
COM(2013) 472 26.09.2013 - -
COM(2013) 480 26.09.2013 - -
COM(2013) 484 26.09.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

21-22 lipca 2013, Wilno, Reforma wspólnej polityki rolnej, spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa
- Wspólna polityka rolna po 2013 roku,
- Małe gospodarstwa rolne: obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość.

10 lipca 2013, Bruksela, Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży: spojrzenie w przyszłość, spotkanie zorganizowane przez Komisję Prawną PE
- Projekt wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży a sądy,
- Zwiększanie pewności prawnej i atrakcyjności proponowanego rozwiązania.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 02.09.2013)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 02.09.2013)

 ***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

J. Helios, W. Jedlecka, ZASADY STOSOWANIA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, Toruń 2013.

Celem opracowania jest analiza katalogu zasad, które gwarantują jednolite stosowanie prawa UE we wszystkich państwach członkowskich. Są one zaliczane do źródeł unijnego prawa, jednakże brak traktatowego katalogu tych zasad oraz ich legalnej definicji powoduje trudności interpretacyjne. W rozdziale pierwszym autorki omawiają rozumienie zasad prawa w teorii prawa, odwołując się m.in. do koncepcji Ronalda Dworkina i Roberta Alexy’ego. W kolejnych rozdziałach poddają analizie pojmowanie i funkcje zasad prawa (np. interpretacyjna, kreacyjna, korygująca) oraz ich ujęcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, będącego nie tylko sądem stosującym, lecz także tworzącym prawo (precedensy prawotwórcze). Następnie autorki omawiają poszczególne zasady prawa UE, bądź to wywodzące się z samych traktatów, bądź z orzecznictwa TSUE, w tym zasady proceduralne, zasadę pierwszeństwa prawa UE, autonomii prawa UE, jego skutku bezpośredniego i bezpośredniego stosowania, a także zasady kompetencji powierzonych, pomocniczości oraz solidarności.

Autorki podkreślają, że struktura unijnego prawa i jego specyficzny charakter sprawiają, że niezbędne staje się wkomponowanie zasad prawa w system źródeł prawa UE. Zwracają uwagę, że pomimo braku katalogu czy definicji takich zasad, odgrywają one istotną rolę w wykładni prawa europejskiego i umożliwiają wypełnianie luk istniejących w porządku prawnym UE.

***

LE PARLAMENT EUROPÉEN APRÈS L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE (red. J. Auvret-Finck), Bruxelles 2013.

W książce przeanalizowano uprawnienia Parlamentu Europejskiego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, odnosząc się do czterech głównych obszarów. Po pierwsze, omówiono pozycję PE w ramach stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym możliwość kontroli przez PE aktów delegowanych oraz jego prerogatywy w procedurze budżetowej. Po drugie, w obszarze stosunków zewnętrznych poddano analizie rolę PE w procedurze zawierania umów międzynarodowych oraz w odniesieniu do demokratycznej kontroli WPZiB/WPBiO. Po trzecie, omówiono relacje PE z obywatelami UE, w tym w kontekście inicjatywy obywatelskiej, lobbingu i reformy systemu wyborczego. W ostatniej części odniesiono się natomiast do stosunków PE z parlamentami narodowymi, prezentując m.in. główne gremia współpracy międzyparlamentarnej, np. KPPUE czy COSAC, platformy wymiany informacji, takie jak IPEX i ECPRD, oraz omawiając wdrożenie procedury kontroli poszanowania zasady pomocniczości w parlamentach francuskim i polskim.

Autorzy zwracają uwagę, że Traktat z Lizbony umocnił pozycję PE w ramach procedury ustawodawczej oraz zawierania umów międzynarodowych, jak również międzyinstytucjonalnych, nie wzmacniając przy tym jego legitymizacji. Podkreślają zatem, że największe wyzwania stoją przez PE właśnie w obszarze legitymizacji UE i relacji z jej obywatelami.

***

Szymańska J.: ROLA WYSPECJALIZOWANYCH AGENCJI UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, Warszawa 2013

Współpraca w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, zainaugurowana w połowie lat 70. XX w. podlega dziś istotnym przeobrażeniom. Konieczność zwalczania negatywnych zjawisk takich jak przestępczość czy terroryzm, a jednocześnie przyzwolenie państw i instytucji UE na delegowanie uprawnień w tym obszarze, doprowadziły do wzrostu liczby i znaczenia unijnych agencji.

Autorka analizuje genezę, kompetencje, struktury organizacyjne, finansowanie, działalność oraz miejsce i rolę agencji w budowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Omawia także współpracę międzyagencyjną oraz współpracę agencji z instytucjami UE. Prezentuje kolejno agencje w obszarach: współpracy policyjnej i narkotykowej, wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz ochrony granic zewnętrznych i kwestii imigracyjno-azylowych. Przedstawia wskaźniki przemawiające za tezą o rosnącej roli agencji: rozrost kompetencji formalnych agencji i szersze wykorzystanie tych kompetencji w praktyce, wzrost jakości ich usług, wydajności w wydatkowaniu środków, rozwój struktur wyspecjalizowanych.

Na zakończenie autorka omawia 3 potencjalne scenariusze rozwoju agencji w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, sygnalizując jednocześnie pożądane kierunki dalszych badań (problem rozliczalności wyspecjalizowanych struktur, skutecznego zarządzania agencjami, przejrzystości i efektywności ich działań).