PRINT
30 września 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
27 września 2013 Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała Sejmu
DOKUMENTY UE W SEJMIE

 We wrześniu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: 184-190. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 50 dokumentów UE,
 • przyjęła jedną opinię dotyczącą dokumentu UE (opinia nr 45),
 • wysłuchała informacji na temat bieżącej sytuacji w państwach Bliskiego Wschodu (w szczególności w Egipcie i Syrii) oraz stanowisk Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do aktualnych wydarzeń, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MSZ Bugusława Winida (pos. nr 187),
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2013 (druk nr 1652, pos. nr 188).

***

We wrześniu 2013 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legisjacyjne Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 184-186 i 188-190, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 11.09.2013, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) o kierunkach rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce w ramach WPR (pos. nr 135);
 • 12.09.2013, rozpatrzyła Informację NIK o kontrolach przeprowadzonych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie perspektywy finansowej 2007-2013 (pos. nr 136);
 • 25.09.2013, rozpatrzyła informację MRiRW o stanie prac nad wdrożeniem rozwiązań dotyczących doradztwa rolniczego zawartych w pakiecie legislacyjnym WPR na lata 2014-2020 (pos. nr 140);
 • 26.09.2013, odrzuciła wnioski o odrzucenie informacji MRIRW o stanie prac nad wdrożeniem rozwiązań dotyczących doradztwa rolniczego, zawartych w pakiecie legislacyjnym WPR (pos. nr 141);

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • 11.09.2013, rozpatrzyła informację na temat postępu w realizacji programów krajowych i regionalnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (stan na 30 kwietnia 2013) (pos. nr 177);
 • 16.09.2013, na posiedzeniu wyjazdowym w Katowicach wysłuchała informacji na temat wykorzystania dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (pos. nr 185);
 • 26.09.2013, rozpatrzyła Informację NIK o wynikach kontroli upraszczania zasad wdrażania funduszy strukturalnych (pos. nr 189);

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 • 12.09.2013, zaopiniowała dla Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051) (pos. nr 118);

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 • 26.09.2013, rozpatrzyła informację NIK o wynikach kontroli koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE na WPR i z funduszy strukturalnych (pos. nr 84).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

We wrześniu 2013

 • skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw [1698].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [1627],
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [1588],
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [1493],
  • Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [1589],
  • Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych [1490].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej [1405],
  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych [1510],
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [1290],
  • Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [1046],
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową [1268].

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości we wrześniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 2.09.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 327 5.09.2013 - -
COM(2013) 342 5.09.2013 - -
COM(2013) 315 9.09.2013 - -
COM(2013) 316 9.09.2013 - -
COM(2013) 409 12.09.2013 12.09.2013 / - Izba Reprezentantów (Malta)
COM(2013) 404 12.09.2013 - -
COM(2012) 417 12.09.2013 - -
COM(2013) 418 12.09.2013 - -
COM(2013) 410 13.09.2013 12.09.2013 / - Izba Reprezentantów (Malta)
COM(2013) 430 13.09.2013 - -
COM(2013) 428 16.09.2013 - -
COM(2013) 312 19.09.2013 - -
COM(2013) 441 20.09.2013 - -
COM(2013) 451 23.09.2013 - -
COM(2013) 452 23.09.2013 - -
COM(2013) 449 26.09.2013 - -
COM(2013) 462 26.09.2013 - -
COM(2013) 471 26.09.2013 - -
COM(2013) 472  26.09.2013  4.09.2013 / 26.09.2013 Izba Deputowanych (Grecja)
24.09.2013 / - Cortes Generales (Hiszpania)
COM(2013) 480 26.09.2013 - -
COM(2013) 484 26.09.2013 - -
COM(2013) 521 7.10.2013 - -
COM(2013) 512 14.10.2013 - -
COM(2013) 493 18.10.2013 - -
COM(2013) 500 14.10.2013 - -
COM(2013) 497 18.10.2013 - -
COM(2013) 498 18.10.2013 - -
COM(2013) 520 18.10.2013 - -
COM(2013) 509 21.10.2013 - -
COM(2013) 525 21.10.2013 - -
COM(2013) 522 28.10.2013 - -
COM(2013) 534 28.10.2013 - -
COM(2013) 560 28.10.2013 - -
COM(2013) 577 28.10.2013 - -
COM(2013) 578 28.10.2013 - -
COM(2013) 579 28.10.2013 - -
COM(2013) 580 28.10.2013 - -
COM(2013) 611 28.10.2013 - -
COM(2013) 615 5.11.2013 - -
COM(2013) 620 5.11.2013 - -
COM(2013) 554 12.11.2013 - -
COM(2013) 516 13.11.2013 - -
COM(2013) 618 13.11.2013 - -
COM(2013) 619 13.11.2013 - -
COM(2013) 621 21.11.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

26-27 września 2013, Wilno, Zjednoczeni w różnorodności, polityczne i społeczne aspekty rozwoju języków i kultur w UE, spotkanie przewodniczących komisji ds. edukacji, nauki i kultury oraz komisji ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego
- Automatyczne tłumaczenie języków europejskich: problemy, wyzwania, perspektywy,
- Digitalizacja języka jako część dziedzictwa kulturowego.

25 września 2013, Bruksela, Wdrożenie ram strategicznych i planu działania UE dotyczących praw człowieka i demokracji, spotkanie zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych i Podkomisję Praw Człowieka PE
- Ramy strategiczne i plan działania UE dotyczące praw człowieka i demokracji,
- Wewnętrzna / zewnętrzna spójność polityk UE dotyczących praw człowieka.

17 września 2013, Bruksela, Semestr europejski na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: implementacja priorytetów na 2013 rok, spotkanie zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną PE

8-10 września 2013, Gdańsk, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Mocne i słabe strony Partnerstwa Wschodniego w przeddzień szczytu w Wilnie,
- Polityka regionalna w kontekście wieloletnich ram finansowych 2014-2020,
- Strefa wolnego handlu UE-USA (TTIP). Skutki gospodarcze, finansowe, społeczne,
- Jak wykorzystać wybory do Parlamentu Europejskiego aby przybliżyć UE obywatelom?

4-6 września 2013, Wilno, Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO)
- Promowanie demokracji w szerszej Europie: pomysły i instrumenty,
- Zbliżająca się grudniowa Rada Europejska: litewskie priorytety,
- Priorytety i strategie UE w zakresie WPZiB/WPBiO,
- Przyszłość współpracy UE-NATO,
- Sesja warsztatowa: Partnerstwo Wschodnie i jego strategiczne znaczenie dla UE,
- Sesja warsztatowa: Możliwości UE, a jej ambicje: grudniowa Rada Europejska,
- Prezentacja propozycji komisji ad hoc,
- Sprawozdania z sesji warsztatowych i przyjęcie konkluzji.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 PUBLIKACJE OIDE

Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Informacja OIDE nr 02/2013, 17.09.2013

Celem publikacji jest prezentacja informacji o dokumentach Sejmu powstających w wyniku realizacji jego funkcji kontrolnej wobec procesu legislacyjnego UE w sejmowej bazie EDL-S oraz europejskich bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Przedstawiono podstawowe dane, ze szczególnym uwzględnieniem bazy EDL-S, w której rekordem jest cały przebieg rozpatrywania dokumentu UE w Sejmie, stanowiącej podstawę dla międzyparlamentarnej bazy IPEX. Omówiono wady i zalety poszczególnych baz oraz metody i wyniki wyszukiwań.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.10.2013)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.10.2013)

 ***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

PRACTICES OF INTER-PARLIAMENTARY COORDINATION IN INTERNATIONAL POLITICS: THE EUROPEAN UNION AND BEYOND, ed. by B. Crum, J.E. Fossum, Colchester 2012

Wychodząc z założenia, że parlamenty są głównymi przegranymi procesu internacjonalizacji, który uprzywilejowuje egzekutywę i ekspertów, autorzy postanowili zbadać, w jaki sposób parlamentarzyści starają się nadążać za międzynarodowymi procesami decyzyjnymi. Analizują metody koordynowania działań parlamentarnych, płynące z tego korzyści oraz skutki, jakie to wywiera w zakresie wzmocnienia pozycji parlamentarzystów i parlamentów. Przedstawiają także szersze implikacje tych zjawisk dla demokracji parlamentarnej w warunkach internacjonalizacji, fragmentacji władzy politycznej oraz upowszechniania się wielopoziomowego zarządzania.

Zagadnienie udziału parlamentarzystów w nowych formach międzyparlamentarnej koordynacji skłania autorów do rozpatrzenia takich kwestii jak kontrola zaangażowania własnych rządów w sprawy UE, czy rozwiązania instytucjonalne, np. COSAC, baza IPEX, mechanizm wczesnego ostrzegania. Nie uważają oni, by koordynacja międzyparlamentarna stanowiła panaceum na wszystkie bolączki i mogła w efekcie przynieść zrównoważoną demokrację. Poddają rosnący „trend" takiej koordynacji wszechstronnej analizie, zarówno z punktu widzenia rozwiązań praktycznych czy formalno-instytucjonalnych, jak i z perspektywy teoretycznych zagadnień demokratycznej reprezentacji, odpowiedzialności i legitymizacji. Pytanie o wartość dodaną koordynacji działań parlamentów narodowych dla legitymizacji procesu integracji europejskiej pozostawiają otwarte.

***

Tomaszewski K.: UNIA EUROPEJSKA. W POSZUKIWANIU SKUTECZNEGO MECHANIZMU ZARZĄDZANIA. ANALIZA KRYTYCZNA MODELU TEORETYCZNEGO MULTI-LEVEL GOVERNANCE, Toruń 2013

Autor analizuje w książce mechanizmy zarządzania (ang. governance) w Unii Europejskiej, rozumianego jako szczególna metoda rządzenia (governing). Złożona struktura polityczna, gospodarcza i społeczna Unii wymaga odpowiedniej metody – multi-level governance, czyli zarządzania wielopoziomowego, które umożliwia współdziałanie władzy na poziomie ponadnarodowym, narodowym oraz subnarodowym (regionalnym i lokalnym).

Autor dokonuje szczegółowej analizy koncepcji zarządzania wielopoziomowego i prezentuje, w jaki sposób jest ono wykorzystywane w praktyce. Zastanawia się, czy zarządzanie wielopoziomowe może zapewnić Unii Europejskiej „dobre" zarządzanie i wskazuje mechanizmy, które mogą ułatwić osiągnięcie tego celu (polityczne: planowanie strategiczne, konsultacje społeczne, sieciowość; prawnoadministracyjne: otwarta metoda koordynacji, pomocniczość, koordynacja polityki europejskiej, wspólnotowa metoda stanowienia prawa, oraz ekonomiczne: monitorowanie, kontrola).

K. Tomaszewski dowodzi, że zastosowanie koncepcji zarządzania wielopoziomowego pozwala na efektywne realizowanie priorytetów unijnych oraz wzmacnia demokratyczny wymiar funkcjonowania UE poprzez umożliwienie obywatelom oddziaływania na kształt procesów decyzyjnych.