PRINT
30 listopada 2013
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: 198-205. W trakcie tych posiedzeń komisja: 

 • rozpatrzyła 60 dokumentów UE,
 • wysłuchała informacji na temat Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (pos. nr 199),
 • wspólnie z Komisją Gospodarki oraz Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wysłuchała informacji na temat polskiego stanowiska na konferencję klimatyczną ONZ (COP 19) oraz na temat stanowiska Polski w sprawie europejskich celów polityki klimatycznej do 2030 roku, przedstawionej przez Ministra Środowiska Marcina Korolca oraz podsekretarz stanu w MŚ Beatę Jaczewską (pos. nr 201),
 • wysłuchała informacji na temat rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2012 roku, przedstawionej przez członka ETO Augustyna Kubika (pos. nr 203).

***

W listopadzie 2013 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legisjacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 198, 200, 202, 204-205, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 • 06.11.2013, wysłuchała informacji w sprawie prac prowadzonych nad krajowym programem operacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (pos. nr 130);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 06.11.2013, rozpatrzyła: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2013; informację Ministra RiRW nt. wdrażania innowacji w rolnictwie w latach 2007-2013; informację Ministra RiRW nt. propozycji dotyczących innowacyjności w rolnictwie wynikających z pakietu legislacyjnego wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 (pos. nr 150);
 • 07.11.2013, wysłuchała (w trybie art. 157 Regulaminu Sejmu) informacji Ministra Zdrowia i Ministra RiRW na temat stanu negocjacji nad kształtem dyrektywy tytoniowej; rozpatrzyła informację Ministra RiRW na temat stanu przygotowań do realizacji płatności bezpośrednich za 2013 r., rodzaju płatności oraz wysokości wsparcia finansowego (pos. nr 151);

Komisja Administracji i Cyfryzacji

 • 21.11.2013, rozpatrzyła informację o trendach konsolidacyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym w kontekście realizacji europejskiej agendy cyfrowej i dalszych inwestycji w sieci nowej generacji (pos. nr 50).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W listopadzie 2013

 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [1793],
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw [1698],
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1795],
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw [1789],
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach [1526].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [1831],
  • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych [1490].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w listopadzie

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 3.12.2013)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 615 5.11.2013 - -
COM(2013) 620 5.11.2013 8.10.2013 / 9.10.2013 Rada Federalna (Austria)
COM(2013) 627
7.11.2013 6.11.2013 / 6.11.2013 Rada Federalna (Austria)
- / 6.11.2013 Oireachtas (Irlandia)
- / 7.11.2013 Izba Reprezentantów (Malta)
- / 7.11.2013 Riksdag (Szwecja)
COM(2013) 554 12.11.2013 - -
COM(2013) 516 13.11.2013 - -
COM(2013) 618 13.11.2013 11.11.2013 / 12.11.2013 Izba Gmin (Wielka Brytania)
11.11.2013 / - Izba Lordów (Wielka Brytania)
COM(2013) 619
13.11.2013 11.11.2013 / 12.11.2013 Izba Gmin (Wielka Brytania)
11.11.2013 / - Izba Lordów (Wielka Brytania)
COM(2013) 621 21.11.2013 - -
COM(2013) 547
27.11.2013 - -
COM(2013) 550
27.11.2013 26.11.2013 / 26.11.2013 Senat (Francja)
COM(2013) 680
28.11.2013 - -
COM(2013) 641
2.12.2013 - -
COM(2013) 622
12.12.2013 - -
COM(2013) 722
17.12.2013 - -
COM(2013) 751
26.12.2013 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
27-28 listopada 2013, Wilno, Parlamenty na rzecz demokracji: w kierunku bardziej ambitnej współpracy globalnej, spotkanie przewodniczących komisji do spraw zagranicznych oraz Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji
- Partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej: w kierunku bardziej ambitnej współpracy,
- Demokracje w okresie transformacji : doświadczenia, które można wykorzystać.

27 listopada 2013, Bruksela, Wyzwania związane z implementacją przyszłej polityki spójności: w kierunku inwestycji produkcyjnych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności poprzez lepsze współdziałanie na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym w celu realizacji strategii Europa 2020, spotkanie zorganizowane przez Komisję Rozwoju Regionalnego PE
- Przyszła polityka spójności - zmodernizowana, ukierunkowana na wyniki polityka na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE,
- Implementacja nowej polityki w państwach członkowskich: jakie wyzwania?

24-25 listopada 2013, Wilno, Strategie makroregionalne: rozwój i perspektywy, spotkanie przewodniczących komisji do spraw ochrony środowiska, administracji państwowej i władz lokalnych
- Znaczenie strategii makroregionalnych w UE,
- Wymiar środowiskowy strategii makroregionalnych,
- Wkład instytucji UE w rozwój strategii makroregionalnych.

14 listopada 2013, Bruksela, Dążenie do lepszego wydatkowania zasobów – modele parlamentarnej kontroli wydatków, spotkanie zorganizowane przez Komisję Kontroli Budżetowej PE
- Modele kontroli wydatków w UE,
- Najlepsze praktyki w odniesieniu do zasad dotyczących środków finansowych objętych zarządzaniem dzielonym.

10-11 listopada 2013, Wilno, Wspieranie zatrudnienia na rzecz wdrożenia strategii Europa 2020, spotkanie przewodniczących komisji do spraw społecznych i pracy
- Implementacja i rozwój wytycznych UE w sprawie polityki zatrudnienia,
- Zatrudnienie młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia,
- Promowanie zatrudnienia młodzieży.

5 listopada 2013, Bruksela, Przyszłość europejskiej obrony: przygotowania do grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, spotkanie zorganizowane przez Komisję Spraw Zagranicznych i Podkomisję Bezpieczeństwa i Obrony PE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NA STRONIE OIDE

Z działu Tematy prawne i ustrojowe

Pierwszy przegląd rejestru przejrzystości

W czerwcu 2011 Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły wspólny rejestr przejrzystości dla organizacji i osób zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki UE. Po 2 latach rejestr podlega przeglądowi, którego ustalenia zostaną przedstawione na sesji plenarnej PE przed końcem roku.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.12.2013)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.12.2013)

 

***

Peers S.: THE FUTURE OF THE SCHENGEN SYSTEM, Swedish Institute for European Policy Studies, Report No. 6, November 2013 (dostęp 09.12.2013)

W październiku 2013 Parlament Europejski i Rada uchwaliły rozporządzenie nr 1051/2013, w którym ustanowiono wspólne zasady tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Przepisy te zostały przyjęte w odpowiedzi na żądania wysuwane przez niektóre państwa członkowskie (zwłaszcza Francję i Włochy) i po długiej dyskusji z Komisją, proponującą przesunięcie ośrodka decyzyjnego do samej Komisji, jako rozwiązanie kompromisowe. Ponadto wprowadzono niedawno zmiany dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych, od wiosny 2013 zaczął obowiązywać System Informacyjny Schengen drugiej generacji, wzmocniono rolę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych – Frontex, ustanowiono europejski system nadzorowania granic – EUROSUR, który ma rozpocząć działalność pod koniec roku. Obecnie trwają prace nad nowymi zasadami ochrony zewnętrznych granic morskich oraz nad systemem wjazdu/wyjazdu i programem rejestrowania podróżnych.

W swojej publikacji Steve Peers analizuje dotychczas wprowadzone i projektowane zmiany systemu Schengen oraz ich wpływ na swobodę przepływu osób w UE. Wskazuje potencjalne problemy związane z zastosowaniem nowych przepisów, w szczególności kwestię kompetencji do przywrócenia w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Przedstawia także zagrożenia dla ochrony praw człowieka wynikające z zarządzania strefą Schengen. Na zakończenie autor formułuje zalecenia dotyczące zapewnienia przejrzystości i efektywności funkcjonowania systemu Schengen, przy zapewnieniu poszanowania praw człowieka.

 

***

Carrera S., Guild E., Hernanz N.: THE TRIANGULAR RELATIONSHIP BETWEEN FUNDAMENTAL RIGHTS, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN THE EU: TOWARDS AN EU COPENHAGEN MECHANISM, 20 November 2013 (dostęp 09.12.2013)

Warunkiem członkostwa w UE jest spełnienie przez państwa kandydujące tzw. kryteriów kopenhaskich (m. in. państwo prawa, poszanowanie praw człowieka). Jednocześnie brak jest skutecznych narzędzi pozwalających na sprawdzenie, czy wartości te są nadal przestrzegane po przystąpieniu przez państwo do UE (tzw. dylemat kopenhaski).

W raporcie – przygotowanym dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE, a następnie przedrukowanym przez Centre for European Policy Studies – autorzy dokonują przeglądu mechanizmów umożliwiających instytucjom unijnym monitorowanie, czy nie doszło do naruszenia przez państwo wartości, na których opiera się Unia, określonych w art. 2 Traktatu o UE. Jedynym instrumentem przewidzianym w tym zakresie przez traktaty jest art. 7 TUE. Na jego podstawie, gdy dojdzie do poważnego i stałego naruszenia wartości, stwierdzonego jednomyślnie przez Radę Europejską, na państwo można nałożyć sankcje w postaci zawieszenia niektórych przysługujących mu praw. Procedury te nie zostały dotąd nigdy wykorzystane. Instytucje UE oceniają przestrzeganie wartości przez państwa członkowskie stosując inne, nie przewidziane w prawie pierwotnym instrumenty, takie jak np. sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, tablica wyników wymiaru sprawiedliwości czy sprawozdania dotyczące przestrzegania praw podstawowych. Jednakże – jak zauważają autorzy – na możliwość ich skutecznego wdrażania mają wpływ takie czynniki, jak problem podziału kompetencji między UE a państwa członkowskie, czy brak jednolitego rozumienia pojęcia „państwa prawa" (sposób jego definiowania w wybranych państwach UE omówiono w załącznikach do raportu). Autorzy dowodzą ponadto, że „państwo prawa" jako zasada UE jest powiązana z „demokracją" i „prawami podstawowymi", oraz że bez uwzględnienia tych trójstronnych relacji lepsze zapewnienie ich przestrzegania nie jest możliwe.

W kolejnych rozdziałach autorzy omawiają propozycje wzmocnienia mechanizmów ochrony wartości z art. 2 TUE, przedstawione przez Komisję i Parlament Europejski, np. organizowanie corocznego międzyinstytucjonalnego forum w celu oceny stanu praw podstawowych w UE, stworzenie nowych instrumentów, np. „Programu alarmowego w zakresie przestrzegania art. 2 TUE oraz praworządności" lub „komisji kopenhaskiej", która monitorowałaby poszanowanie wartości, ostrzegała o ryzyku ich naruszenia i wydawała zalecenia. Formułują oni także własne postulaty, np. utworzenie na podstawie art. 7 TUE nowego mechanizmu nadzorczego – „mechanizmu kopenhaskiego", który doprowadziłby do wzmocnienia fazy poprzedzającej stwierdzenie ryzyka naruszeń i wprowadzenie sankcji. Zdaniem autorów, Komisja powinna m.in. ustanowić instytucjonalną współpracę z instytucjami takimi jak Rada Europy czy Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka oraz prowadzić okresowe oceny przestrzegania wartości przez państwa członkowskie.