PRINT
31 grudnia 2013
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
12 grudnia 2013 – Sejm przyjął do wiadomości informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 (stenogram, pkt 12).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2013 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 10 posiedzeniach: 206-215. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 107 dokumentów UE,
 • przyjęła dwie opinie dotyczące dokumentów UE (op. nr 47 i 48),
 • wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29.11.2013, przedstawionej przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (pos. nr 207 i 208),
 • wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881, pos. nr 209).

***

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI

COM(2013) 751 - termin badania pomocniczości upłynął 26.12.2013

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

4.12.2013 – Komisja do Spraw UE przyjęła opinię nr 47 o niezgodności dokumentu UE z zasadą pomocniczości

***

W grudniu 2013 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legisjacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 206 i 210-215, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Administracji i Cyfryzacji

 • 04.12.2013, wysłuchała informacji o inwestycjach w sieci nowej generacji w świetle realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej - stan obecny, potrzeby, bariery inwestycyjne i sposoby ich rozwiązania (pos. nr 52);
 • 12.12.2013, rozpatrzyła informację o stanie prac nad podpisaniem europejskiego porozumienia w sprawie systemu e-Call (pos. nr 54);

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 • 04.12.2013, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania rządowych dokumentów strategicznych perspektywy 2014-2020 (pos. nr 94);
 • 12.12.2013, uchwaliła „Dezyderat nr 118 w sprawie przygotowania rządowych dokumentów strategicznych perspektywy 2014-2020" skierowany do Prezesa Rady Ministrów (pos. nr 97);

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 • 03.12.2013, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji projektów edukacyjnych w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej (pos. nr 130);

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 11.12.2013, rozpatrzyła informację w sprawie stanu przygotowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (pos. nr 101);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 04.12.2013, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na WPR i z funduszy strukturalnych (pos. nr 157);
 • 05.12.2013, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) dotyczącą rolnictwa ekologicznego, w tym nt. stanu prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w Polsce, w świetle WPR na lata 2014-2020 (pos. nr 158);
 • 11.12.2013, wysłuchała informacji Ministra RiRW na temat realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (pos. nr 161);
 • 12.12.2013, rozpatrzyła informację Ministra RiRW o realizacji celów strategicznych państwa w odniesieniu do hodowli zwierząt, w tym nt. środków istniejących i planowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu zachowania zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (pos. nr 162).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W grudniu 2013

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [2016],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [2000],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw [1993],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [1991],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli [1990],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy [1983].
 • uchwalono następującą ustawę wykonującą prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [1526].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [1526],
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1795],
  • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw [1789].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w grudniu

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 7.01.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 641 2.12.2013 - -
COM(2013) 622 12.12.2013 - -
COM(2013) 722 17.12.2013 - -
COM(2013) 751 26.12.2013 - -
COM(2013) 740 30.12.2013 - -
COM(2013) 757 31.12.2013 - -
COM(2013) 721 2.01.2014 24.12.2013 / 24.12.2013 Senat (Francja)
29.11.2013 / - Bundesrat (Niemcy)
COM(2013) 761 3.01.2014 - -
COM(2013) 769 6.01.2014 - -
COM(2013) 781 8.01.2014 - -
COM(2013) 798 14.01.2014 - -
COM(2013) 812 17.01.2014 - -
COM(2013) 794 29.01.2014 - -
COM(2013) 796 29.01.2014 - -
COM(2013) 814 29.01.2014 - -
COM(2013) 813 30.01.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
17 grudnia 2013, Bruksela, Wewnętrzny rynek energii UE w XXI wieku, wspólne spotkanie komisji
- Europejska polityka energetyczna - wyzwania, osiągnięcia, perspektywy,
- Europejska polityka energetyczna na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NA STRONIE OIDE

Z działu Tematy prawne i ustrojowe

Wspólna polityka rolna po 2013 roku

16 grudnia 2013 Rada UE przyjęła cztery rozporządzenia dotyczące polityki rolnej UE na lata 2015-2020 oraz rozporządzenie ustalające zasady przejściowe na 2014 rok. Decyzja Rady kończy prace legislacyjne nad kształtem wspólnej polityki rolnej po 2013, które zostały zainicjowane przez KE 12 października 2011.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

2 grudnia 2013 Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie WRF na lata 2014-2020 oraz zatwierdziła porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy PE, Radą i KE w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami. Decyzja Rady oznacza koniec trwających dwa i pół roku negocjacji.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 8.01.2014)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 8.01.2014)

 

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Pizzorusso A. : EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO KONSTYTUCYJNE, Warszawa 2013

Alessandro Pizzorusso przedstawia w książce rolę, jaką w procesie integracji odegrały tradycje konstytucyjne obecne w ustrojach państw członkowskich. Wskazuje, co składa się na europejskie dziedzictwo konstytucyjne, wyróżniając w jego ramach dwie grupy zasad. Pierwsza z nich dotyczy praw podstawowych (zasady te zebrano w Karcie Praw Podstawowych). Druga grupa reguł dotyczy organizacji konstytucyjnej i pozwala prześledzić strukturę Unii jako podmiotu utworzonego w sposób właściwy organizacjom międzynarodowym przez pryzmat form państwa narodowego i form sprawowania w nim władzy publicznej. Autor omawia kolejno poszczególne zasady, uwzględniając kontekst historyczny.
A. Pizzorusso ukazuje znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dla uznania wspólnych tradycji konstytucyjnych za zasady ogólne prawa wspólnotowego i przedstawia ich miejsce w systemie źródeł prawa UE. Omawia ewolucję struktury Unii i jej porządku prawnego, wskazując na proces zbliżania UE do form właściwych dla ustrojów państwowych. Zastanawia się przy tym, czy w odniesieniu do prawa Unii można stosować termin „konstytucja" i stawia tezę, że pojęcie to można odnieść właśnie do tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich.
Należy zaznaczyć, że książka opublikowana przez Wydawnictwo Sejmowe jest przekładem publikacji Alessandra Pizzorussa Il patrimonio costituzionale europeo z 2002 roku. Pomimo jednak iż nie uwzględnia ona tematyki odrzuconego w referendach Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ani zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony, pozostaje ważnym głosem w dyskusji na temat źródeł porządku europejskiego i relacji pomiędzy UE a jej państwami członkowskimi.

***

Wessel R.A.: CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND. THE INTERFACE BETWEEN THE EU AND INTERNATIONAL LAW AFTER THE TREATY OF LISBON, Swedish Institute for European, “Policy Studies” 2013, no. 8, December 2013.

W publikacji podjęto analizę interakcji między UE a prawem międzynarodowym z perspektywy zmian wprowadzonych przez Traktat z Lizbony. W kolejnych rozdziałach omówiono: charakter UE jako szczególnego podmiotu na arenie międzynarodowej, relacje między UE a prawem międzynarodowym, podejmując m.in. temat autonomii unijnego porządku prawnego, rodzaje umów międzynarodowych, których stroną jest Unia oraz sposób ich zawierania, wpływ prawa międzynarodowego na unijny porządek prawny, a także pozycję UE w ramach międzynarodowego porządku prawnego.

Autor określa relacje między UE a prawem międzynarodowym jako trzeci wymiar stosunków prawnych, obok relacji między państwami a prawem międzynarodowym oraz między państwami członkowskimi a UE. Ten trzeci wymiar charakteryzuje jego zdaniem nie tylko występowanie różnych punktów stycznych między UE a prawem międzynarodowym, ale wynika on także ze złożonego podziału kompetencji między Unię a państwa członkowskie. Unia Europejska zawiera umowy międzynarodowe, lecz obecna procedura ich negocjowania nadal ujawnia różnorodność interesów jej oraz państw członkowskich.

Po Traktacie z Lizbony Unia, rozwijając swoją „podmiotowość międzynarodową”, jest konfrontowana z istniejącymi międzynarodowymi regułami i systemami, takimi jak prawo traktatów, międzynarodowe (dyplomatyczne) przedstawicielstwo, przywileje i immunitety. Szczególny charakter UE ujawnia się zarówno w tych wypadkach, gdy stosują się do niej bardziej reguły dotyczące państw niż organizacji międzynarodowych, jak i wówczas, gdy występuje jako podmiot struktur międzynarodowych obok państw członkowskich, np. w Światowej Organizacji Handlu, czyli w dziedzinie, w której państwa członkowskie przekazały jej swoje kompetencje.

Zdaniem autora, Traktat z Lizbony nie rozwiązał kluczowych problemów w zakresie stosunków zewnętrznych UE: brak spójności w ramach struktury organizacyjnej UE, jak również stosunków z państwami członkowskimi, złożony podział kompetencji wewnątrz Unii, niejasna hierarchia między prawem UE i międzynarodowym. Jednocześnie zwraca uwagę, że Traktat z Lizbony tworzy fundamenty pod bardziej jednolitą strukturę poprzez nowe procedury zawierania umów międzynarodowych, utworzenie ESDZ, oraz nowe kierunki działań zewnętrznych UE.