PRINT
28 lutego 2014
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
21 lutego 2014 r. Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2013 r., podczas przewodnictwa Litwy w Radzie UE (uchwała). Wcześniej na posiedzeniu plenarnym 6 lutego 2014 r. odbyła się debata nad informacją, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (stenogram, pkt 14).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lutym 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: 227-233. W trakcie tych posiedzeń SUE:
 • rozpatrzyła 87 dokumentów UE,
 • przyjęła opinię nr 49 dotyczącą dwóch projektów dyrektyw (COM(2013) 919 i 920) w sprawie redukcji emisji zanieczyszczeń, i podjęła decyzję o przesłaniu jej do Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego (pos. nr 227, opinia została przesłana 20.02.2014),
 • rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2013 w trakcie prezydencji litewskiej w Radzie UE (druk nr 2077, pos. nr 227) oraz poprawkę zgłoszoną w drugim czytaniu do komisyjnego projektu uchwały w tej sprawie (druk nr 2098, pos. nr 231),
 • wysłuchała informacji na temat wyników Rady Europejskiej, 19-20 grudnia 2013, w odniesieniu do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, przedstawionej przez sekretarza stanu w MON Czesława Mroczka i podsekretarza stanu w MSZ Bogusława Winida (pos. nr 228).

***

W lutym 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 227 i 229-233, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 05.02.2014, rozpatrzyła informację Ministra Środowiska o stanowisku rządu dotyczącym wniosku KE w sprawie uprawy kukurydzy GM (odmiana Pioneer 1507); rozpatrzyła informację Ministrów: Finansów, Infrastruktury i Rozwoju (IiR) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) na temat pakietu legislacyjnego nowej perspektywy finansowej i aktów delegowanych KE (pos. nr 170);
 • 06.02.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW o: finansowaniu wspólnej polityki rolnej 2014-2020, stanie prac nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wnioskach złożonych do projektu PROW oraz sposobu ich załatwienia (pos. nr 172);
 • 19.02.2014, wysłuchała informacji Ministra IiR oraz Ministra RiRW o problemach związanych z rolnictwem i rozwojem wsi w Umowie Partnerstwa oraz w programach operacyjnych polityki spójności w Polsce (pos. nr 174);

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 • 05.02.2014, rozpatrzyła odpowiedź Ministra IiR na dezyderat nr 18 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania rządowych dokumentów strategicznych perspektywy 2014-2020 (pos. nr 103);

Komisja Kultury i Środków Przekazu

 • 06.02.2014, wysłuchała informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o priorytetach polityki kulturalnej państwa w kontekście nowej perspektywy finansowej UE (pos. nr 118).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W lutym 2014

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw [2167],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [2162],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [2149],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [2106].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [2016],
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej [1990],
  • Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [2095],
  • Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1066],
  • Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [1991].
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [2068].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lutym

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.03.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2013) 860 10.02.2014 - -
COM(2013) 839 11.02.2014 - -
COM(2013) 821 12.02.2014 10.02.2014 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2013) 822 12.02.2014 11.02.2014 / 11.02.2014 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2013) 824 12.02.2014 - -
COM(2013) 892 17.02.2014 - -
COM(2013) 893 17.02.2014 12.02.2014 / - Izba Gmin (Zjednoczone Królestwo)
COM(2013) 894 17.02.2014 14.02.2014 / - Zgromadzenie Narodowe (Francja)
COM(2013) 919 17.02.2014 - -
COM(2013) 920 17.02.2014 - -
COM(2013) 853 03.03.2014 - -
COM(2013) 930 6.03.2014 - -
COM(2014) 6 18.03.2014 - -
COM(2014) 24 24.03.2014 - -
COM(2014) 28 31.03.2014 - -
COM(2014) 32 28.03.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

27-28 lutego 2014, Budapeszt, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Rozwój nowych ram współpracy parlamentarnej grupy V4,
- Wspólna reprezentacja interesów w UE, ze szczególnym uwzględnieniem międzyparlamentarnych konferencji w ramach UE,
- Rola współpracy parlamentarnej grupy V4 we wspieraniu Partnerstwa Wschodniego,
- Sprawy różne (sytuacja na Ukrainie).

18 lutego 2014, Bruksela, Forum parlamentarne "Parlamenty Unii Europejskiej w globalnym zarządzaniu"
- Inauguracyjna sesja plenarna: wystąpienia M. A. Martíneza i O. Karasa, wiceprzewodniczących PE odpowiedzialnych za stosunki z parlamentami narodowymi oraz przemówienie A. B. Johnssona, Sekretarza Generalnego Unii Międzyparlamentarnej – Parlamenty i demokracja w epoce „globalnej polityki wewnętrznej",
- Parlamenty europejskie w organizacjach wielonarodowych i forach międzynarodowych: z tylnych ław do pierwszych rzędów?,
- Łącząc parlamentarzystów: globalne inicjatywy parlamentarne.

16-17 lutego 2014, Ateny, Spotkanie przewodniczących komisji ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
- Europejska polityka imigracyjna: globalne podejście,
- Zwiększanie świadomości w zakresie brutalnego ekstremizmu,
- Przegląd programu sztokholmskiego i dalsze działania.

4-5 lutego 2014, Budapeszt, Spotkanie komisji administracji publicznej i rozwoju regionalnego parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Zwiększenie efektywności konwergencji dla słabiej rozwiniętych regionów, w świetle nowej polityki spójności,
- Wpływ rozwoju dużych miast na działalność regionu w zakresie pozyskiwania funduszy,
- Dalsze możliwości i kierunki współpracy transgranicznej regionów.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NOWE NA STRONIE OIDE

Tematy prawne i ustrojowe - nowa pozycja

Eurogrupa - krótka prezentacja zadań Eurogrupy będącej nieformalnym forum uzgodnień ministrów właściwych do spraw finansowych i gospodarczych państw strefy euro.

***

SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.03.2014)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.03.2014)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE EUROPEAN COUNCIL AND EUROPEAN GOVERNANCE. The commanding heights of the EU, ed. by F. Foret, Y.-S. Rittelmeyer, Oxon 2014.
Traktat z Lizbony zmodyfikował dotychczasowy układ władzy w UE. Instytucjonalizacja Rady Europejskiej, powołanie jej stałego przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przyznanie nowych uprawnień Parlamentowi Europejskiemu doprowadziło do wzrostu liczby podmiotów zarządzających Unią. Jednocześnie przewodniczący Komisji Europejskiej oraz rotacyjna prezydencja Rady UE dążą do utrzymania swoich prerogatyw. Wywołuje to pytania o sterowność tego złożonego systemu, a przede wszystkim o procesy interakcji zachodzące pomiędzy Radą Europejską a innymi organami na szczytach Unii.
Publikacja zawiera wybór referatów poświęconych roli Rady Europejskiej w zarządzaniu procesami integracji, wygłoszonych na konferencjach zorganizowanych w Waszyngtonie w 2010 oraz w Brukseli w 2011 roku. Zostały one zebrane w trzech częściach poświęconych: 1) genezie, roli i instytucjonalizacji Rady Europejskiej, której rosnące kompetencje ukazano przez pryzmat tematów zawartych w porządkach obrad na przestrzeni ponad 35 lat; 2) złożonym stosunkom (konkurencja i współpraca) Rady Europejskiej z rotacyjną prezydencją i trio prezydencji Rady UE oraz 3) legitymizacji, w tym wpływowi zmian instytucjonalnych na sposób postrzegania integracji europejskiej przez media, społeczeństwo i obywateli.

***

Klamert M.: THE PRINCIPLE OF LOYALTY IN EU LAW, Oxford 2014.
W książce omówiono funkcjonowanie zasady lojalnej współpracy w prawie Unii Europejskiej. Została ona zdefiniowana w art. 4 ust. 3 TUE, jednakże w sposób na tyle ogólny, że wymaga pogłębionej refleksji, zwłaszcza wobec skromnej literatury na ten temat. Autor rozpatruje różne aspekty lojalności w kontekście historycznym, ustala jej miejsce wobec innych reguł, takich jak pacta sunt servanda, solidarność, czy zasada lojalności federalnej. Przedstawia znaczenie tej zasady dla spójności europejskiego prawa, dla kształtowania się relacji między państwami członkowskimi a UE, przede wszystkim w zakresie podziału kompetencji, wreszcie, dla całej konstrukcji Unii Europejskiej. W tej ostatniej płaszczyźnie najważniejsze kwestie to rozstrzyganie konfliktów między prawem Unii a prawem państw członkowskich, zasada lojalności a metody interpretacji Trybunału Sprawiedliwości oraz granice poszerzania za pomocą tej zasady postanowień prawa UE.
Autor zwraca uwagę, że choć sama zasada nie uległa istotnym zmianom w kolejnych traktatach, to zmieniał się jej kontekst systemowy. Podkreśla, że zasada lojalnej współpracy przyczyniła się do stworzenia podstaw systemu prawnego UE, a obecnie gwarantuje jego spójność z systemami prawnymi państw członkowskich oraz zapewnia podstawę współdziałania wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces integracji.

***

EU LAW AFTER LISBON, red. A. Biondi, P. Eeckhout, S. Ripley, Oxford 2012.
Proces wdrażania postanowień Traktatu z Lizbony wymaga interpretacji nowych, niekiedy niedookreślonych, rozwiązań. Autorzy, przedstawiciele środowiska akademickiego i praktycy zaangażowani zarówno w negocjacje nad Traktatem z Lizbony, jak i jego implementację, koncentrują się na głównych zmianach wprowadzonych przez traktat. Pokazują w pierwszej kolejności, jak duże jest pole interpretacji wielu fundamentalnych kwestii dotyczących ram konstytucyjnych UE, takich jak podział na akty ustawodawcze i delegowane, podział kompetencji pomiędzy Unię i jej państwa członkowskie, procedura rewizji traktatów, przystąpienie Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Drugim polem badań są kwestie instytucjonalne, w tym relacje między instytucjami Unii, pozycja Trybunału Sprawiedliwości UE, a także wzmocniona rola Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. W trzeciej części znalazła się problematyka stosunków zewnętrznych UE, w tym WPZiB, wspólnej polityki handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ostatni rozdział natomiast zawiera teksty omawiające uprawnienia UE w wybranych dziedzinach (np. prawo karne, polityka konkurencji, energetyczna, sport).
Autorzy, prezentując w szerszym kontekście nurty rozwoju prawa UE wynikające z wdrażania Traktatu z Lizbony, zastanawiają się nad kierunkiem przyszłych zmian i starają się dostarczyć narzędzi dla ich zrozumienia.