PRINT
31 maja 2014
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
8 maja 2014 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stenogram).
9 maja 2014 Sejm przyjął do wiadomości informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat założeń polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku (stenogram pkt 17).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W maju 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach:
nr 249-256. W trakcie tych posiedzeń SUE rozpatrzyła 84 dokumenty UE:

 • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 8 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych, wiz objazdowych i zmiany Konwencji wykonawczej do układu z Schengen czy unijnego kodeksu wizowego. Do żadnego z 8 projektów SUE nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących zasady pomocniczości,
 • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 38 dokumentów Komisji Europejskiej (15 komunikatów, 21 sprawozdań, 1 zalecenie i 1 projekt decyzji Rady), dotyczących m.in. wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) w UE, systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów czy polityki wobec Internetu oraz 1 projekt rozporządzenia Rady w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Ukrainie,
 • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii oraz Rady ds. Środowiska,
 • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 2 pakiety aktów w sprawie zawarcia układów o stowarzyszeniu z Mołdawią i Gruzją oraz projekt decyzji Rady w sprawie poprawek do kodeksu Konwencji o pracy na morzu.

***

W maju 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 249-256, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 07.05.2014, wysłuchała informacji Ministra Gospodarki o "Krajowej inteligentnej specjalizacji", jako warunku wsparcia w obszarach: badania, rozwój i innowacje w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (pos. nr 118);
 • 29.05.2014, zapoznała się z informacją o rozwoju polskiej gospodarki elektronicznej na przykładzie efektów działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 121);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 07.05.2014, rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środkach spożywczych w zawiązku z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 835/2011 (pos. nr 187);
 • 08.05.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu 2014 r. (pos. nr 188);
 • 29.05.2014, wysłuchała informacji ministrów: RiRW, Gospodarki, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej; wysłuchała informacji Ministra RiRW na temat stanu prac nad realizacją rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników (pos. nr 191).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W maju 2014
 • skierowano do I czytania następujący projekt ustawy wykonujący prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394],
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw [2149],
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw [2106],
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [2076],
  • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [2243],
  • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa [2167].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw [2050],
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.o europejskiej inicjatywie obywatelskiej [1990],
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw [1993].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w maju

(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.06.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 117 1.05.2014 - -
COM(2014) 171 14.05.2014 - -
COM(2014) 174 16.05.2014 - -
COM(2014) 175 19.05.2014 - -
COM(2014) 180 20.05.2014 14.05.2014 / 15.05.2014 Rada Narodowa (Austria)
- / 20.05.2014 Izba Deputowanych (Luxembourg)
COM(2014) 181 22.05.2014 - -
COM(2014) 186 23.05.2014 - -
COM(2014) 187 23.05.2014 - -
COM(2014) 163 28.05.2014 - -
COM(2014) 167 29.05.2014 - / 15.05.2014 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
COM(2014) 221 9.06.2014 - -
COM(2014) 212 10.06.2014 28.05.2014 / 30.05.2014 Rada Narodowa (Austria)
27.05.2014 / 28.05.2014 Rada Federalna (Austria)
COM(2014) 213 10.06.2014 - -
COM(2014) 164 11.06.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W maju 2014 badaniu pomocniczości podlegało 14 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 czerwca 2014, parlamenty narodowe zgłosiły 5 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NOWE NA STRONIE OIDE

Publikacje OIDE

 • Wybory do PE. Nowe regulacje, debaty, kampania informacyjna
  Informacja OIDE nr 02, maj 2014
  W publikacji omówiono nowe postanowienia traktatowe, a także implementujące je akty prawne w zakresie, w jakim odnoszą się do wyborów do PE 2014. Przedstawiono również inicjatywy oraz postulaty zarówno PE, jak i KE, mające na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań dotyczących przygotowania i organizacji wyborów oraz procedury wyboru przewodniczącego KE. W publikacji znalazło się też krótkie podsumowanie debat w parlamentach narodowych poświęconych wyborom europejskim oraz kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego.

W dziale Tematy prawne i ustrojowe

W dziale Ważne debaty parlamentarne

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.06.2014)

 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

10 rocznica rozszerzenia UE

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.06.2014)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Gragl P.: THE ACCESSION OF THE EUROPEAN UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGTHS, Oxford and Portland, 2013

Dyskutowane od 30 lat przystąpienie UE do Europejskiej konwencji praw człowieka stało się pod rządami Traktatu z Lizbony prawnym obowiązkiem. W kwietniu 2013 ostatnia tura negocjacji zakończyła się uzgodnieniem ostatecznego projektu umowy. Oznacza to, że w ciągu najbliższych paru lat UE stanie się 48 stroną konwencji a zarazem przedmiotem, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie UE, zewnętrznej kontroli sądowej w systemie traktatu międzynarodowego. Osoby fizyczne będą również uprawnione do wnoszenia bezpośrednio do Strasbourga skarg w sprawie naruszania ich praw podstawowych przez akty prawne „zakotwiczone" w prawie UE.

Podstawowym tematem badawczym książki jest problem, czy i w jaki sposób można pogodzić przystąpienie UE do konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka z autonomią unijnego prawa, oraz w jaki sposób osiągnąć ten cel bez uszczerbku dla obecnego systemu ochrony praw człowieka pod rządami konwencji, nie obniżając zarazem standardów tej ochrony. Główne rozdziały traktują o pozycji prawnej konwencji oraz umowy akcesyjnej - jako umów międzynarodowych - w prawie Unii po akcesji; o potencjalnym konflikcie jurysdykcji pomiędzy Strasburgiem i Luksemburgiem oraz wzajemnym oddziaływaniu konwencyjnej zasady pomocniczości (art. 35 EKPCz: konieczność wyczerpania środków odwoławczych przewidzianych prawem wewnętrznym) i wcześniejszego zaangażowania trybunału w Luksemburgu w takie postępowanie dotyczące prawa UE; o przyszłych indywidualnych skargach i tzw. mechanizmie dopozwania (co-respondent mechanism).

Książka, odpowiadając pozytywnie na postawione we wstępie pytanie badawcze, pokazuje wpływ akcesji na porządek prawny UE, sądy krajowe i stosunki pomiędzy dwoma europejskimi trybunałami, prezentując zarazem możliwe rozwiązania przedstawionych problemów, które pozwolą wykorzystać jak najskuteczniej wielopoziomowy system ochrony praw człowieka.

***

INTRODUCTION TO EUROPEAN STUDIES: A NEW APPROACH TO UNITING EUROPE (ed. by d. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski), Warszawa 2013
Książka, przygotowana przez pracowników Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi bilans ponad dwóch dekad doświadczeń w zakresie dydaktyki i badań naukowych europeistyki UW. Zawiera zarówno refleksję metodologiczną, jak i merytoryczne wprowadzenie do studiów nad integracją europejską.
We wstępnej części publikacji autorzy przedstawili genezę studiów europejskich w Polsce. Omówili podstawowe obszary badawcze i wykorzystywane w ich ramach metody, podkreślając specyfikę europeistyki jako studiów o charakterze interdyscyplinarnym.
W kolejnych rozdziałach autorzy omówili najistotniejsze – ich zdaniem – zagadnienia, które powinny stać się przedmiotem studiów europejskich. Prezentując poszczególne problemy badawcze uwzględnili oni zarówno aktualny kontekst, jak również ich tło historyczne i perspektywy rozwoju. Teksty zostały w książce podzielone na siedem części, dotyczących (obok wspomnianego powyżej wstępu metodologicznego): historii integracji europejskiej, systemu instytucjonalnego i prawa UE, integracji gospodarczej, najważniejszych polityk unijnych, stosunków zewnętrznych i roli UE na świecie, spraw społecznych i kultury.
Publikacja powstała jako wynik międzynarodowego programu badawczego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W programie, obok pracowników Centrum Europejskiego UW i innych polskich uczelni, uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów we Lwowie i w Rydze.

***

Kownacki T.: LEGITYMIZOWANIE SYSTEMU POLITYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2014
W Unii Europejskiej od początku lat 90. (negatywny wynik referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Maastricht w Danii) trwa debata na temat jej legitymizacji oraz związanego z nią tzw. deficytu demokracji. Autor dokonuje podsumowania przedstawionych dotychczas przez badaczy stanowisk i po dokonaniu ich krytycznej analizy podejmuje próbę stworzenia własnej koncepcji legitymizowania systemu politycznego UE.
Zdaniem T. Kownackiego, schematy wykorzystywane dotychczas do badania źródeł i metod legitymizacji (w ramach teorii międzyrządowej, federalistycznej i funkcjonalistycznej) są niewłaściwe w odniesieniu do Unii Europejskiej. Unia nie jest bowiem ani państwem, ani klasyczną organizacją międzynarodową – w związku z czym tradycyjne podejście do problemu legitymizacji oraz jej atrybutów („reprezentacji" i „uznania") okazuje się niewystarczające. Autor definiuje Unię jako system polityczny sui generis, w którym współistnieją i wzajemnie na siebie oddziałują instytucje na poziomach: subnarodowym (regionalnym i lokalnym), narodowym i europejskim oraz podmioty o charakterze pozapaństwowym i obywatele UE. Stawia tezę, że podmiotem legitymizującym są obywatele Unii odznaczający się wielopoziomową multitożsamością, która pozwala im na legitymizowanie tego systemu albo za pośrednictwem reprezentantów usytuowanych na różnych poziomach, albo bezpośrednio. Autor wskazuje sfery i metody wyrażania przez obywateli uznania dla systemu oraz sposoby legitymizowania go w wymiarze zewnętrznym.