PRINT
31 sierpnia 2014
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu i sierpniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 15 posiedzeniach: nr 264-278. W trakcie tych posiedzeń:

SUE

 • rozpatrzyła 184 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 28 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. budżetu ogólnego UE, wspólnych reguł przywozu czy rozpowszechniania w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 60 dokumentów Komisji Europejskiej (23 komunikaty, 31 sprawozdań, 4 wspólne komunikaty, 1 zieloną księgę i 1 zalecenie), dotyczących m.in. realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa 2013, unijnego programu na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r. czy umów o kredyt konsumencki,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych oraz Rady ds. Ogólnych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 77 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. składu Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, uruchomienia Funduszu Solidarności UE czy wysokości składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej,
 • przyjęła 4 opinie dotyczące dokumentów UE:
  • opinia nr 57 w sprawie wspólnego komunikatu Polityka sąsiedztwa na rozdrożu: Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2013 r., JOIN(2014) 12 (pos. nr 270), przesłana do KE, PE i Rady,
  • opinia nr 58 w sprawie komunikatu KE Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności, COM(2014) 158 (pos. nr 270), przesłana do KE, PE i Rady,
  • opinia nr 59 w sprawie komunikatu KE Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, COM(2014) 330 (pos. nr 276),
  • opinia nr 60 dotycząca sprawozdania KE w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi, COM(2014) 284 (pos. nr 277),
 • pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Marka Safjana na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE (opinia nr 56, pos. nr 265),
 • rozpatrzyła informację o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach UE w okresie styczeń-lipiec 2014, podczas przewodnictwa Grecji w Radzie UE (druk nr 2557, pos. nr 269),
 • wysłuchała informacji na temat prac Podkomisji stałej ds. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, przedstawionej przez przewodniczącego podkomisji Cezarego Tomczyka (pos. nr 271),

SUE wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450, pos. nr 264),
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ww. ustawy (pos. nr 266),

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 272)

 • spotkała się z ambasador Republiki Greckiej Tasią Athanasiou i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji greckiej,
 • spotkała się z ambasadorem Republiki Włoskiej Alessandro de Pedysem i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji włoskiej,

SUE wspólnie z Komisją Finansów Publicznych (pos. nr 275)

 • wysłuchała informacji na temat przygotowywanego dokumentu Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa, przedstawionej przez Marcelego Niezgodę, podsekretarza stanu w MIiR oraz Zofię Szalczyk, podsekretarz stanu w MRiRW (pos. nr 275).

 ***

W lipcu i sierpniu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 265, 267-271, 273, 274, 276-278 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Polityki Senioralnej

 • 09.07.2014, wysłuchała informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz programów wsparcia aktywizacji seniorów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (pos. nr 4);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 10.07.2014, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w świetle rocznego sprawozdania z wdrażania tego programu, przekazanego do Komisji Europejskiej; wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2014 r. (pos. nr 197);
 • 10.07.2014, wysłuchała informacji Ministra RiRW na temat aktualnego stanu prac nad realizacją rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (pos. nr 198);
 • 22.07.2014, rozpatrzyła informację o stanie prac nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z uwzględnieniem uwag do projektu przekazanego do Komisji Europejskiej (pos. nr 199);
 • 27.08.2014, rozpatrzyła informację Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu prac nad przygotowaniem nowych przepisów o dopuszczalnych normach zanieczyszczeń żywności w związku z wejściem w życie 1 września br. przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 (pos. nr 201).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W lipcu i sierpniu 2014

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych [2709],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [2708],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683],
  • Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii [2604],
  • Rządowy projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw [2244],
  • Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa [2507],
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw [2293],
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw [2330],
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [2444],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [2352],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości [2245],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [2162],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [2087].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [2162],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw [2087],
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw [2352],
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [2243],
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa [2167],
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw [2149].

 

BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.09.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 246 1.07.2014 - -
COM(2014) 258 8.07.2014 - -
COM(2013) 884 * 31.07.2014  15.07.2014 / - Seimas (Litwa)
 4.07.2014 / 4.07.2014  Folketing (Dania)
COM(2014) 344 15.09.2014
COM(2014) 340 22.09.2014
COM(2014) 367 22.09.2014
COM(2014) 382 22.09.2014
COM(2014) 379 6.10.2014
COM(2014) 397 6.10.2014
COM(2014) 476  20.10.2014
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W lipcu i sierpniu 2014 badaniu pomocniczości podlegało 10 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 2 września 2014, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W czerwcu do dokumentu COM(2013) 884 zgłoszono uzasadnioną opinię - porównaj poprzedni Biuletyn OIDE.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Tematy prawne i ustrojowe

Dodano nowe dokumenty i informacje do artykułów: Białe i zielone księgi, Eurogrupa oraz Semestr europejski.

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.09.2014)

 

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 03.09.2014)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE TREATY ON EUROPEAN UNION. A COMMENTARY (red. H.J. Blanke, S. Mangiameli), Berlin 2013

Obszerny komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej, w brzmieniu nadanym mu przez Traktat z Lizbony, jest dziełem zespołu badaczy z dziesięciu państw Europy, w tym Polski (prof. A. Wyrozumska i prof. M. Wyrzykowski). Autorzy omawiają poszczególne postanowienia traktatu w szerokim kontekście historycznym, zwracając uwagę na praktykę instytucji UE i odwołując się do orzecznictwa europejskiego i państw członkowskich. Wskazują cechy specyficzne dla hybrydowego ustroju Unii, która – zmierzając w kierunku struktury ponadnarodowej – ma wciąż charakter „eksperymentu" w ramach prawa międzynarodowego. Uświadamiają kierunki ściślejszej integracji oraz powstające na tej drodze przeszkody.
Obok omówienia poszczególnych artykułów Traktatu o Unii Europejskiej, książka zawiera komentarz do protokołów: nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w UE, nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych do Polski i Zjednoczonego Królestwa oraz Deklaracji nr 17 (pierwszeństwo). Rozważania autorów na temat postanowień traktatowych zostały uzupełnione o bibliografię oraz listę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

***

T. Moorhead.: THE LEGAL ORDER OF THE EUROPEAN UNION. THE INSTITUTIONAL ROLE OF THE COURT OF JUSTICE, London 2014

Autor, rozwijając istniejące teoretyczne modele analizy prawa, rozpatruje porządek prawny UE i praktykę orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości, w dwóch obszarach. Rozważa po pierwsze, w jaki sposób pewien zespół wartości, czyli wytyczonych traktatowych (konstytucyjnych) celów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które nazywa wartościami założycielskimi, może pełnić funkcję zasad prawnych. Po drugie, bada implikacje teoretycznych modeli dla praktyk instytucjonalnych Trybunału Sprawiedliwości, szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wartości zawarte w preambule i artykułach traktatów uwarunkowują praktyki sądowe Trybunału Sprawiedliwości w procesie tworzenia, stosowania i interpretacji prawa.
Autor zajmuje się także analizą instytucjonalnych wyzwań, jakie stwarza współistnienie TSUE i sądów konstytucyjnych państw członkowskich, czyli niezależnych jurysdykcji aspirujących do prawnej suwerenności. Przedstawia wzajemne oddziaływanie prawa międzynarodowego i porządku prawnego UE, który – choć zakorzeniony w zasadach i praktyce prawa międzynarodowego – jednocześnie w znacznym stopniu je rozwija.
Zdaniem autora, przykład UE pokazuje, że przy pewnym stopniu związków kulturowych i historycznych, możliwy jest stopniowy rozwój ustroju politycznego poprzez działanie prawa i instytucji.

***

T.C. Hartley: THE FOUNDATIONS OF EUROPEAN UNION LAW. An introduction to the constitutional and administrative law of the European Union, Oxford 2014
W zaktualizowanym (wg stanu na 1 lipca 2013) wydaniu publikacji T. Hartleya, profesora London School of Economics, znajdujemy przedstawione w przystępny sposób wprowadzenie do prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE. Autor podkreśla, że Unia Europejska łączy w sobie cechy tradycyjnej, międzyrządowej organizacji międzynarodowej i – w mniejszym stopniu – federacji. Ten hybrydowy charakter Unii znajduje swoją egzemplifikację podczas omawiania kolejno jej instytucji, systemu prawnego, stosunku prawa UE do prawa krajowego państw członkowskich oraz prawa administracyjnego. Nowe wydanie zostało uzupełnione o omówienie takich zagadnień jak: kryzys finansowy i środki podjęte dla przeciwdziałania jego skutkom, wyrok w sprawie Pringle i jego wpływ na unię gospodarczą i walutową, przygotowania do przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, akcesja Chorwacji do UE, prawo osób fizycznych i prawnych do wniesienia skargi do Trybunału o stwierdzenie nieważności aktu.