PRINT
30 września 2014
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
12 września 2014 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., podczas przewodnictwa Grecji w Radzie UE (uchwała). Wcześniej na posiedzeniu plenarnym 10 września 2014 odbyła się debata nad informacją, z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (stenogram, pkt 6).
DOKUMENTY UE W SEJMIE
We wrześniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 279-286. W trakcie tych posiedzeń Komisja:
 • rozpatrzyła 60 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 2 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące ustanowienia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) i wprowadzenia autonomicznych preferencji handlowych dla Republiki Mołdawii,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 24 dokumenty Komisji Europejskiej (8 komunikatów i 16 sprawozdań), dotyczące m.in. Europejskiego semestru w 2014 r., polityki UE w zakresie rozwoju i pomocy zewnętrznej oraz jej realizacji w 2013 r., a także strategii UE i planu działania w zakresie zarządzania ryzykiem celnym,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ogólnych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji, Energii, Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 21 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (program działań w dziedzinie zdrowia) czy zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru,
 • pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pani Elżbiety Bieńkowskiej na stanowisko członka Komisji Europejskiej w kadencji 2014-2019 (pos. nr 279),
 • wysłuchała informacji na temat specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej z 30 sierpnia 2014, przedstawionej przez Piotra Serafina, sekretarza stanu w MSZ (pos. nr 282),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych wysłuchała informacji na temat stanu prac nad unią bankową, przedstawionej przez Artura Radziwiłła, podsekretarza stanu w MF (pos. nr 284),
 • rozpatrzyła informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (wg stanu na 29.08.2014), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 285).

***

We wrześniu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 280, 281, 283, 286 dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 • 24.09.2014, rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej nt. wsparcia polskiej oświaty z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 (pos. nr 172);

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 17.09.2014, zapoznała się z informacją o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Małopolskiego (RPO WM) oraz rozpatrzyła informację o instrumentach wsparcia i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz RPO WM (pos. nr 132);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 25.09.2014, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. działań rządu dot. likwidacji skutków wprowadzonego przez Federację Rosyjską embarga na import produktów rolno-spożywczych z UE (w tym informacji nt. zakwestionowanych przez Komisję Europejską wniosków dot. rekompensat wynikających z wprowadzenia embarga oraz rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie ok. 400 mln euro) (pos. nr 208).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 We wrzesniu 2014
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [2734],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki [2748].
 • uchwalono następującą ustawę wykonującą prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [2444],
  • Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa [2507].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości we wrześniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 01.10.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 344 15.09.2014  -  -
COM(2014) 340 22.09.2014  -  -
COM(2014) 367 22.09.2014  -  -
COM(2014) 382 22.09.2014  -  -
COM(2014) 379 6.10.2014  -  -
COM(2014) 397 6.10.2014 18.09.2014 / 22.09.2014  Rada Federalna (Austria)
COM(2014) 476  20.10.2014  -  -
COM(2014) 556
11.11.2014 - -
COM(2014) 581 21.11.2014 - -
COM(2014) 465 25.11.2014 - -
COM(2014) 557 26.11.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

We wrześniu 2014 badaniu pomocniczości podlegało 11 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 1 pażdziernika 2014, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

29-30 września 2014, Rzym, Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE (w porządku obrad: Międzyparlamentarna Konferencja powołana na podstawie art. 13 paktu fiskalnego)

- Europejska ścieżka do wzrostu: ożywienie inwestycji i zredukowanie nierówności
- Narzędzia zarządzania gospodarczego i finansowego w UE
- Dokończenie tworzenia unii bankowej i finansowanie realnej gospodarki
- Koordynacja europejskich polityk podatkowych oraz przypadek gospodarki cyfrowej
- Debata nt. projektu regulaminu Konferencji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Tematy prawne i ustrojowe

Dodano nowe dokumenty i informacje do artykułów: Unia bankowa, Partnerstwo Wschodnie oraz Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzyszenia UE-Ukraina.

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 02.10.2014)

 Nowa Komisja, nowy przewodniczący Rady Europejskiej

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 02.09.2014)

 • Barents R.: EU procedural law and effective legal protection, "Common Market Law Review" vol. 51(2014), iss. 5, s. 1437.
 • Bertoncini Y., Vitorino A.: Reforming Europe's governance, "Studies&Reports", Notre Europe – Jacques Delors Institute, 15.09.2014.
 • Boerger A., Rasmussen M.: Transforming European Law: The Establishment of the Constitutional Discourse from 1950 to 1993, "European Constitutional Law Review" vol. 10, iss. 02, September 2014, s. 199.
 • Castillo Ortiz P.: 'Playing the Judicial Card': Litigation Strategies during the Process of Ratification of the Lisbon Treaty, "European Law Journal" vol. 20, iss. 5, September 2014, s. 630.
 • Hansen R., Gordon J: Deficits, Democracy, and Demographics: Europe's Three Crises, "West European Politics" vol. 37(2014), iss. 6.
 • Jensen M., Nedergaard P.: Uno, Duo, Trio? Varieties of Trio Presidencies in the Council of Ministers, "Journal of Common Market Studies" vol. 52, iss. 5, September 2014, s. 1035.
 • Konstadinides T.: EU Foreign Policy under the Doctrine of Implied Powers: Codification Drawbacks and Constitutional Limitations, "European Law Review" vol. 39(2014), no. 4, s. 511.
 • Lenaerts K.: Wartości UE a pluralizm konstytucyjny, „Europejski Przegląd Sądowy" nr 9/2014, s. 4.
 • Meyer D.: Legal Options of a Withdrawal from the Euro and the Reassignment of Monetary Sovereignty, "European Business Law Review" vol. 25(2014), iss. 5, s. 665.
 • Półtorak N.: Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych UE, „Europejski Przegląd Sądowy" Nr 9/2014, s. 17.
 • Tizzano A.: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w państwach członkowskich (art. 51 ust. 1 Karty), „Europejski Przegląd Sądowy" nr 9/2014, s. 29.
 • Wendel M.: Exceeding Judicial Competence in the Name of Democracy: The German Federal Constitutional Court's OMT Reference, "European Constitutional Law Review" vol. 10, iss. 02, September 2014, s. 263.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

M. Domańska: IMPLEMENTACJA DYREKTYW UNIJNYCH PRZEZ SĄDY KRAJOWE, Warszawa 2014

Dyrektywy, będące jednym ze źródeł prawa Unii Europejskiej, wiążą państwa członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru formy i środków dla ich wykonania (art. 288 TfUE). Na szeroko rozumiany proces implementacji dyrektyw do prawa krajowego składa się przyjęcie przepisów prawa (transpozycja), ich stosowanie przez upoważnione organy oraz wykonywanie i sankcjonowanie przez sądy. Autorka czyni przedmiotem swej analizy właśnie implementację dyrektyw przez sądy krajowe, czyli tzw. implementację orzeczniczą. Zaczyna od omówienia dyrektywy jako aktu prawa unijnego i uporządkowania kwestii terminologicznych. Następnie analizuje rolę sądów w procesie implementacji, charakter i zakres ich uprawnień oraz metody wykonywania obowiązków: zadania wynikające z modelu implementacji sensu stricto, implementację przez wykładnię przepisów krajowych oraz przez stosowanie bezpośrednio skutecznych przepisów dyrektyw. Oddzielny rozdział poświęca stosowaniu unijnego prawa z urzędu jako szczególnego przejawu sądowej implementacji dyrektyw. M. Domańska nie tylko omawia poszczególne problemy w aspekcie teoretycznym, lecz analizuje także przykłady udokumentowane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych wszystkich instancji.

Monografia, prezentując kompleksową analizę problematyki sądowej implementacji dyrektyw, wypełnia lukę w literaturze tematu. Jest to zmieniona wersja rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

***

R. Grzeszczak: GLOBALNA ROLA EUROPY ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA – OD SŁÓW DO RZECZYWISTOŚCI. GLOBAL ROLE OF EUROPE AND COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY – FROM WORDS TO REALITY, Warszawa 2013

Dwujęzyczna polsko-angielska publikacja R. Grzeszczaka została wydana przez Centrum Europejskie Natolin w ramach serii Zeszyty Natolińskie, będącej efektem współpracy CEN z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji. Autor przedstawia w niej rolę Unii Europejskiej jako gracza globalnego w wymiarze prawnym i instytucjonalnym w kontekście kryzysu jej polityki gospodarczej. W tym celu poddaje analizie następujące problemy: „kod" europejskich procesów integracyjnych i niedokończona demokratyzacja UE, kryzys zarządzania w strefie euro wynikający z konstrukcji unii walutowej w Traktacie z Maastricht, nakładający się na kryzys gospodarczy, i wpływający na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, wzmocniona współpraca w UE jako szansa, w dłuższej perspektywie, na wzmocnienie Unii (przykładem pakt fiskalny, który może dopełnić reformę ustrojową, a dzięki wzmocnieniu wspólnej waluty i rynku wewnętrznego – przyczynić się do zwiększenia wiarygodności Unii na arenie międzynarodowej).

Autor zastanawia się nad rolą WPZiB po Traktacie z Lizbony, która to polityka po okresie rozwoju w pierwszej dekadzie XXI wieku, przechodzi obecnie fazę odczuwalnego zastoju: unijna soft-power operuje regionalnie i w znikomym stopniu globalnie. Stawia pytanie o formułę docelową procesów integracyjnych, wskazując unię fiskalną jako krok w kierunku federalizmu fiskalnego. Jego zdaniem, najważniejszą lekcją płynącą z kryzysu jest przekonanie o konieczności większej integracji politycznej w Europie, aby skutecznie oddziaływać na problemy globalne.