PRINT
31 października 2014
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 287-295. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 62 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 7 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. budżetu UE za 2014 rok, ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dot. statków czy przywozu do UE produktów rolnych pochodzących z Turcji,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 29 dokumentów Komisji Europejskiej (17 sprawozdań, 11 komunikatów i 1 białą księgę), dotyczących m.in. cen i kosztów energii w Europie, Europejskiej Przestrzeni Badawczej czy skuteczniejszej unijnej kontroli łączących się przedsiębiorstw (biała księga),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Środowiska,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 21 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uruchomienia Funduszu Solidarności UE, umowy o partnerstwie i współpracy UE-Gruzja czy uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb w Morzu Bałtyckim,
 • rozpatrzyła informację na temat współpracy Komisji do Spraw Unii Europejskiej z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego (pos. nr 291),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała (opinia nr 62) dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2015 w zakresie kompetecji komisji (pos. nr 294),
 • wysłuchała informacji na temat działalności Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX), przedstawionej przez Gila Arias-Fernándeza, dyrektora wykonawczego FRONTEX (pos. nr 295).

***

W pażdzierniku 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 287-290, 292-294, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 08.10.2014, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2014 (pos. nr 211);
 • 09.10.2014, odrzuciła wniosek posła Roberta Telusa (PiS) o odrzucenie informacji Ministra RiRW nt. działań rządu dot. likwidacji skutków rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych z UE; rozpatrzyła i negatywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Parlamentarnego PiS o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym działań rządu w związku z: wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, wprowadzeniem rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych oraz nierównymi warunkami konkurencji polskich rolników na Jednolitym Rynku Europejskim (pos. nr 212).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W październiku 2014
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [2853],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [2847].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw [2748],
  • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653],
  • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1), 2) [2293].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1), 2) [2293],
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw [2330],
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw [2244].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w październiku
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.11.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 379 6.10.2014  -  -
COM(2014) 397 *
6.10.2014 6.10.2014 / 6.10.2014 Sabor (Chorwacja)
1.10.2014 / 2.10.2014 Senat (Czechy)
COM(2014) 476  20.10.2014  -  -
COM(2014) 556 11.11.2014 - -
COM(2014) 581 21.11.2014 - -
COM(2014) 465 25.11.2014 - -
COM(2014) 557 26.11.2014 - -
COM(2014) 558
27.11.2014 - -
COM(2014) 666
25.12.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W październiku 2014 badaniu pomocniczości podlegało 9 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 6 listopada 2014, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* We wrześniu do dokumentu COM(2014) 397 zgłoszono uzasadnioną opinię - por. poprzedni Biuletyn OIDE.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
26-27 października 2014, Rzym, Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa, rozwoju przemysłu oraz MŚP
- Europejska droga do żywności wysokiej jakości: ochrona gruntów, rolnictwo ekologiczne i ochrona tradycyjnych produktów
- Umiędzynarodowienie MŚP
- Ożywienie przemysłu i MŚP: jak osiągnąć cel 20% udziału przemysłu w wytwarzaniu PKB do 2020 roku?

24-25 października 2014, Narva, Nieformalne konsultacje komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
- Bezpieczeństwo energetyczne
- Stosunki UE-Rosja
- Wymiana poglądów na temat porządku obrad LII konferencji COSAC
- Łotewska prezydencja w Radzie UE

14-16 października 2014, Hernádvécse (Węgry), Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020"
- Efektywność energetyczna oraz jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne i ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030
- Debata i przyjęcie konkluzji

13-14 października 2014, Rzym, Spotkanie przewodniczących komisji ds. praw podstawowych
- Wzmocnienie praw podstawowych dla zapobiegania wykluczeniu
- Ochrona danych i nowe prawa w erze cyfrowej
- W kierunku prawdziwej europejskiej polityki imigracyjnej i azylowej
- Nowe narzędzia zwalczania dyskryminacji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.11.2014)

  ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.11.2014)

 • Barcz J., Kolisnyk I.: Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą - aspekty prawne, „Europejski Przegląd Sądowy", Nr 10/2014, s. 4.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

P. Paradowski: KONTROLA I KOOPERACJA. FUNKCJONOWANIE PARLAMENTÓW PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ, Toruń 2014

Książka jest poświęcona analizie funkcjonowania w Unii Europejskiej parlamentów państw Europy Środkowej: czeskiego, polskiego, słowackiego, słoweńskiego i węgierskiego.

Na początek dokonano przeglądu tradycji państwowości i parlamentaryzmu, miejsca parlamentów w systemach politycznych tych państw, kształtowania się opozycji parlamentarnej oraz zmian, jakie zaszły w omawianych parlamentach po akcesji do UE. Następnie omówiono ewolucję znaczenia parlamentów narodowych w UE, a w kolejnych rozdziałach przedstawiono praktykę parlamentów Europy Środkowej w zakresie kontroli rządów w sprawach europejskich, ich kontrolę poszanowania zasady pomocniczości i proporcjonalności w teorii i praktyce, aktywność państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w kontroli przestrzegania pomocniczości, a także ich pozycję w mechanizmach współpracy międzyparlamentarnej i relacje z instytucjami UE.

Zdaniem autora, parlamenty Europy Środkowej w różnym stopniu angażują się w sprawy UE, jednak można wyodrębnić pewne cechy wspólne: skupiają one swoją uwagę na kontroli rządów w sprawach europejskich, w której widzą możliwość rzeczywistego oddziaływania na prawo unijne i nie wykorzystują w pełni mechanizmu wczesnego ostrzegania. W tym ostatnim zakresie parlamentom brakuje zaangażowania oraz koordynacji działań w wymiarze regionalnym. I wreszcie parlamenty Europy Środkowej są zaangażowane w zinstytucjonalizowaną współpracę międzyparlamentarną, w tym KPPUE czy COSAC.

***

U. Puetter: THE EUROPEAN COUNCIL & THE COUNCIL. NEW INTERGOVERNMENTALISM AND INSTITUTIONAL CHANGE, Oxford 2014

W książce poddano analizie procesy decyzyjne w Radzie UE i Radzie Europejskiej – dwóch instytucjach, które według autora są kluczowe dla nowego podejścia opartego na współpracy międzyrządowej w ramach UE.

Monografia pokazuje, że proces integracji po wejściu w życie Traktatu z Maastricht oparty jest na paradoksie: pomimo że państwa członkowskie pragną dalszej integracji, to dążą do niej inaczej niż poprzez stosowanie metody wspólnotowej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w nowych obszarach aktywności UE, w tym w zarządzaniu gospodarczym, wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, polityce obrony czy zatrudnienia i spraw socjalnych. Postęp integracji w tych dziedzinach doprowadził do zmian instytucjonalnych - nowego podejścia opartego na współpracy międzyrządowej w ramach UE, które polega przede wszystkim na stosowaniu koordynacji polityk oraz współpracy międzyrządowej. Wspólne podejmowanie decyzji przez państwa członkowskie, rozumiane jako nielegislacyjny proces decyzyjny, polega na permanentnym poszukiwaniu konsensu i bezpośrednim zaangażowaniu państw na wszystkich etapach tego procesu (międzyrządowość deliberacyjna). Nie oznacza to jednak, jak wskazuje autor, regresu w obszarze integracji.

Puetter analizuje rolę Rady Europejskiej (a także szczytu strefy euro) i Rady UE jako głównych ośrodków decyzyjnych znajdujących się w centrum nowych mechanizmów zarządzania. W ostatnim rozdziale przedstawia wpływ nowego podejścia opartego na współpracy międzyrządowej w UE na rolę podmiotów ponadnarodowych, kontrolę demokratyczną i teorie integracji.

***

A. Doliwa-Klepacka: STANOWIENIE AKTÓW USTAWODAWCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa – Białystok 2014

Celem publikacji jest kompleksowe przedstawienie oraz analiza stanowienia aktów ustawodawczych w UE (czyli aktów przyjmowanych w drodze zwykłej lub specjalnej procedury ustawodawczej). Autorka omawia najpierw pojęcie aktu ustawodawczego i zakres kompetencji instytucji uczestniczących w procedurach ustawodawczych: Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego, a także Rady Europejskiej, która, nie będąc bezpośrednio zaangażowana w proces legislacyjny, jest jego „strategicznym koordynatorem”. Następnie prezentowane są kompetencje i metody działania innych uczestników procedur ustawodawczych – organów doradczych UE, parlamentów narodowych oraz grup interesów. W kolejnych rozdziałach A. Doliwa-Klepacka przedstawia zagadnienia proceduralne: prawo inicjatywy ustawodawczej (z omówieniem inicjatywy obywatelskiej) oraz przebieg zwykłej i specjalnej procedury ustawodawczej. Analizę teoretyczną poszczególnych etapów tych procedur uzupełnia informacjami i danymi statystycznymi dotyczącymi praktyki ich stosowania po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Na zakończenie omawia działania podejmowane w celu poprawy jakości prawa unijnego i dokonuje oceny ich efektywności.

Autorka zajmuje się analizą obecnie obowiązujących uregulowań w zakresie stanowienia aktów ustawodawczych (stan prawny na 1 czerwca 2014), które nie były dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowania w polskiej literaturze prawniczej. Jednocześnie dokonuje oceny wprowadzonych przez Traktat z Lizbony rozwiązań i wskazuje, w jakim stopniu osiągnięto cele reformy traktatowej – uproszczenie i uporządkowanie procedur, wzmocnienie demokratyzacji oraz zapewnienie większej przejrzystości i jawności procesu stanowienia prawa.