PRINT
30 listopada 2014
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

28 listopada 2014 Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między UE, EWEA i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Proces legislacyjny).

27 listopada 2014 Sejm wysłuchał informacji bieżącej i przeprowadził debatę na temat nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 (stenogram pkt 14).

26 listopada 2014 Sejm przeprowadził debatę na temat sprawozdania Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 oraz dnia 27 czerwca 2014 (druki nr 2833 i 2869, stenogram pkt. 11).

6 listopada 2014 Sejm wysłuchał informacji Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015 (stenogram pkt 14).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 296-302. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 99 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 13 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. weterynaryjnych produktów leczniczych, systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych czy ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 27 dokumentów Komisji Europejskiej (20 sprawozdań, 5 komunikatów, 1 opinię i 1 zieloną księgę), dotyczących m.in. bezpieczeństwa usług zakwaterowania turystycznego, publicznego dostępu do dokumentów PE, Rady i KE czy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas",
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady ds. Zagranicznych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich oraz Rady ds. Konkurencyjności,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 40 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uprawnień do połowów dla statków rybackich z UE, wysokości wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju czy odnowienia umowy o współpracy naukowej i technologicznej między WE a rządem Republiki Indii,
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie:
  • rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 oraz dnia 27 czerwca 2014 (druk nr 2833, pos. nr 297),
  • rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 (druk nr 2858, pos. nr 301),
 • wysłuchała informacji na temat wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 22-24 października 2014 r., przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego oraz sekretarza stanu w MŚ Marcina Korolca (pos. nr 298).

***

W listopadzie 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 296, 298, 300 i 302, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 • 27.11.2014, rozpatrzyła informację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. wsparcia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 (pos. nr 184);

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 05.11.2014, rozpatrzyła informację o stanie realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej oraz informację o białych plamach internetowych (pos. nr 138);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 05.11.2014, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju nt.: sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programach Operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (finansowanie zadań), stanu prac nad kontraktami terytorialnymi oraz sposobu ujęcia w tych kontraktach rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (pos. nr 215);
 • 06.11.2014, rozpatrzyła odpowiedź Ministra RiRW na pytania zgłoszone przez posłów dotyczące m.in.: uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników oraz środków przeznaczonych na interwencję na rynku owoców i warzyw w UE; wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2014 r. (pos. nr 216).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W listopadzie 2014
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2930],
  • Rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim [2919].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [2853],
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka [2653],
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394]
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw [2748],
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [2734],
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683].
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw [2748].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 04.12.2014)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 556 11.11.2014 - -
COM(2014) 581 21.11.2014 - -
COM(2014) 465 25.11.2014 - -
COM(2014) 557 26.11.2014 - -
COM(2014) 558 27.11.2014 - -
COM(2014) 666 25.12.2014 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W listopadzie 2014 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 4 grudnia 2014, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
20-21 listopada 2014, Rzym, Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia, badań i innowacji
- Europejska droga do stabilnego, wysokiej jakości zatrudnienia
- Możliwości związane z cyfryzacją
- Badania: bodziec dla wzrostu
- Miasta jako siła napędowa innowacji

13-14 listopada 2014, Berlin, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego
- Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Ukrainie 
- Unia energetyczna w UE
- Zatrudnienie w UE

5-7 listopada 2014, Rzym, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
- Region Morza Śródziemnego i kryzysy na granicach Unii Europejskiej. Wyzwania globalne i regionalne: od Bliskiego Wschodu po Ukrainę
- Kryzys w Libii
- Unia Europejska jako globalny gracz: priorytety i strategie w ramach WPZiB oraz WPBiO
- Dyskusje w mniejszych grupach (Perspektywa parlamentarna w sprawie przyszłości grup bojowych UE, Wzmocnienie stosunków UE-Afryka, Stabilność regionalna i rozszerzenie o państwa Bałkanów Zachodnich)
- Perspektywy europejskiej obrony: wzmocnienie współpracy z partnerami strategicznymi
- Zamknięcie konferencji - sprawozdania z dyskusji w grupach, przyjecie regulaminu i konkluzji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.12.2014)

  ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.12.2014)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman: EU PROCEDURAL LAW, Oxford 2014
Unia Europejska – w przeciwieństwie do innych organizacji międzynarodowych – posiada wysoko rozwinięty, spójny system ochrony sądowej. Zarówno jednostki, jak i państwa członkowskie oraz instytucje UE mogą dochodzić praw wynikających z prawa unijnego przed sądem – Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, składającym się z trzech organów: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej.

Książka zawiera analizę systemu ochrony sądowej Unii Europejskiej oraz procedur postępowania przed unijnymi sądami. Przeanalizowano w niej rolę i kompetencje sądów unijnych. Autorzy prezentują rodzaje spraw, które mogą być do nich wnoszone (skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom, o unieważnienie, na bezczynność) oraz procedury specjalne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji UE i pomocy państwa. W publikacji dokonano także oceny relacji między Trybunałem Sprawiedliwości a sądami krajowymi w ramach procedury prejudycjalnej oraz stosunku pomiędzy prawem UE a krajowymi ramami proceduralnymi. Uwzględniono przy tym zmiany instytucjonalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony oraz rewizjami Statutu Trybunału Sprawiedliwości UE i regulaminów postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem.

Książka uwzględnia stan prawny na 1 grudnia 2013.

***

E. Best: EU LAW-MAKING IN PRINCIPLE AND PRACTICE, London 2014
Książka poświęcona tworzeniu prawa w UE opisuje, w jaki sposób - w drodze interakcji pomiędzy instytucjami: Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim - powstają prawnie wiążące normy w postaci unijnych rozporządzeń, dyrektyw i decyzji. Tę analizę charakteryzuje szczególne podejście uwzględniające, obok prezentacji podstawowych struktur i głównych zasad, wiele praktycznych szczegółów, w tym mini kazusy na wszystkich etapach „cyklu" oraz pogłębiona analiza procesu przyjmowania rozporządzenia UE 995/2010 w sprawie obrotu drewnem (w którym to przypadku UE, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, przyjęła akt ustawodawczy, delegowany i implementujący).

Książka odpowiada na pytania o to, w jaki sposób odbywa się tworzenie unijnego prawa, dostarcza całościowych ram pozwalających zbadać, jak poszczególne etapy procesu prawotwórczego wpisują się w cykl polityczny, a jednocześnie sugeruje kilka parametrów umożliwiających ocenę procesu w kategoriach dobrego zarządzania. Autor ocenia ten proces na trzech poziomach: jakości procesu, odpowiedniości zastosowanych środków i fundamentalnej legitymizacji systemu.

***

J. Habermas: RZECZ O KONDYCJI I USTROJU EUROPY, Łódź 2014
Książka zawiera przekład opublikowanego w 2011 roku eseju Jurgena Habermasa, w którym analizuje on warunki, jakie muszą być spełnione i rozwiązania, jakie powinny być zastosowane, by Unia Europejska stała się rzeczywiście projektem konstytucyjno-ustrojowym. Impulsem do rozważań autora stał się kryzys strefy euro i ograniczające się do ekonomicznych rozwiązań poszukiwania sposobów jego opanowania. Habermas uważa, że należy odrzucić dzisiejszy sposób postrzegania Unii jako swoistej federacji krajowych władz wykonawczych zachowujących na szczeblu państw narodowych prawo stosowania przymusu, i przystąpić do budowy struktur transnarodowych opartych na demokratycznym stanowieniu prawa. Jego propozycja opiera się na koncepcji dzielonej suwerenności, przysługującej obywatelom Unii i narodom Europy. W ten sposób projekt europejski mógłby stać się wprowadzeniem do poszukiwania podobnych rozwiązań w skali globalnej.
Obok eseju o konstytucji Europy książka zawiera rozprawę na temat związku pojęcia praw człowieka z pojęciem godności człowieka oraz trzy wypowiedzi Habermasa związane z aktualnym kryzysem finansowym.