PRINT
31 grudnia 2014
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

5 grudnia 2014 Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między UE, EWEA i ich państwami członkowskimi a Republiką Mołdawii (Proces legislacyjny).

4 grudnia 2014 Sejm przeprowadził debatę na temat sprawozdania Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 (druki nr 2858 i 2924, stenogram pkt 19).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W grudniu 2014 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 6 posiedzeniach: nr 303-308. W trakcie tych posiedzeń Komisja:

 • rozpatrzyła 63 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 2 projekty aktów ustawodawczych UE: dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich oraz dotyczące wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 6 dokumentów Komisji Europejskiej (3 sprawozdania i 3 komunikaty), dotyczących m.in. postępów na drodze do ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii, odporności europejskiego systemu gazowego w krótkim czasie czy ochrony budżetu UE do końca 2013,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rady ds. Gospodarczych i Finansowych, Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Środowiska,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. sposobu zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe, uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji czy ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe,
 • wysłuchała informacji na temat rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2013 roku przedstawionej przez Augustyna Kubika, członka ETO (pos. nr 303),
 • przyjęła dezyderat nr 3 w sprawie ponownego rozpatrzenia stanowiska RP w sprawie projektu COM(2008) 426, skierowany do Prezesa Rady Ministrów (pos. nr 306),
 • rozpatrzyła i odrzuciła projekt dezyderatu do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie niepopierania planowanych uzgodnień Rady ds. Zagranicznych UE w zakresie „praw reprodukcyjnych i seksualnych" (pos. nr 306),
 • przyjęła plan pracy SUE na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 (pos. nr 308).

***

W grudniu 2014 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 303-308, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 • 4.12.2014, rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych regionalnych programów operacyjnych.
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
 • 4.12.2014, rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat planu pracy Unii Europejskiej w obszarze sportu i turystyki na lata 2014-2020,
 • 18.12.2014, wysłuchała informacji Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu prac nad projektem dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 18.12.2014, wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2014.
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W grudniu 2014
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw [3033],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [2959].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim [2919],
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych [2709],
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [2708],
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw [2930],
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [2847],
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [2734].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [2853],
  • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia [2683].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w grudniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 09.01.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2014) 666 25.12.2014 - -
COM(2014) 713 27.01.2015 - -
COM(2014) 714 27.01.2015 - -
COM(2014) 715 27.01.2015 - -
COM(2015) 724 4.02.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W grudniu 2014 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 9 stycznia 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA
30 listopada - 2 grudnia 2014, Rzym, LII Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC)
- Otwarcie LII COSAC
- Włoska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac
- Przyszłość ponadnarodowej demokracji pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: jaka powinna być rola instytucji europejskich i parlamentów narodowych?
- Przegląd strategii Europa 2020: wzrost, zatrudnienie, konkurencyjność
- Perspektywy rozwoju europejskiej integracji: globalna rola Unii Europejskiej i odwzorowanie jej polityk w regionie Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej
- Demokratyczna kontrola agencji europejskich
- Przyjęcie uwag i konkluzji LII COSAC
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Wielostronna współpraca parlamentarna

Opublikowano nową wersję projektu Regulaminu Konferencji Międzyparlamentarnej Artykułu 13 Paktu Fiskalnego / Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej (EN, stan na 18 grudnia 2014).

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 09.01.2015)

  ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 09.01.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Hartlapp M., Metz J., Rugh Ch.: WHICH POLICY FOR EUROPE? POWER AND CONFLICT INSIDE THE EUROPEAN COMMISSION, Oxford 2014

Komisja Europejska, instytucja znajdująca się w centrum systemu politycznego Unii, z niemal monopolistyczną pozycją w zakresie legislacyjnej agendy UE, wywołuje skrajnie różne oceny swoich działań, składające się w sumie na dość niespójny obraz. Autorzy stawiają tezę, że w celu zrozumienia polityk proponowanych przez Komisję, należy w sposób usystematyzowany zbadać wewnętrzną dynamikę tej instytucji, a w szczególności wewnętrzne stosunki władzy i konflikt.

W książce wyodrębniono 3 idealne typy formowania się stanowisk wewnątrz Komisji: model technokratycznego rozwiązywania problemów, proponowania polityki motywowanej ideologiczne lub maksymalizowania swych własnych biurokratycznych kompetencji. Analizując na konkretnych przykładach warunki, które powodują, że przeważa jeden z powyższych modeli, autorzy zajmują się wczesnym etapem kształtowania polityk przez Komisję, który ma miejsce przed fazą międzyinstytucjonalną, kiedy to dają o sobie znać i mogą na siebie wpływać różnorodne interesy. Podkreślają, że Komisja nie jest ani aktorem mówiącym jednym głosem, ani technokratyczną biurokracją realizującą po prostu interesy państw członkowskich. Charakteryzują napięcia między poziomem administracyjnym a politycznym oraz wzdłuż linii polityk sektorowych, wewnętrzne reguły koordynacji, dynamikę powiązań międzyinstytucjonalnych, wreszcie kontekst zarządzania wielopoziomowego.

Książka, również poprzez analizę kazusów w oparciu o przedstawione ramy teoretyczne,  dostarcza nowatorskich objaśnień polityk proponowanych przez Komisję i stanowi ważny wkład do dyskusji na temat elastyczności, legitymacji i polityzacji europejskiego procesu decyzyjnego.

***

THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND EXTERNAL RELATIONS LAW. CONSTITUTIONAL CHALLENGES (ed. by Cremona M., Thies A.), Oxford and Portland 2014

Książka analizuje udział Trybunału Sprawiedliwości UE w kształtowaniu się Unii Europejskiej jako podmiotu stosunków międzynarodowych, jego odpowiedzialność za rozwój prawa stosunków zewnętrznych UE, a także wyzwania o charakterze konstytucyjnym, jakie stają w związku z tym przed Trybunałem. Piąta rocznica wejścia w życie Traktatu z Lizbony to także okazja do refleksji nad sposobem, w jaki kompetencje przyznane przez traktat wpływają na rozumienie przez Trybunał jego własnej roli oraz nad jego relacjami z innymi sądami międzynarodowymi oraz sądami państw członkowskich.

W tym kontekście autorzy esejów zajmują się m.in. takimi kwestiami jak: kształtowanie zewnętrznych stosunków unijnych przez konstytucyjny porządek UE zgodnie z jego interpretacją przez Trybunał, jurysdykcja (ograniczona) TSUE w zakresie WPZiB, rola zasad ogólnych w rozwoju prawa stosunków zewnętrznych UE; równowaga instytucjonalna właściwa dla działań zewnętrznych i sposoby jej ochrony przez Trybunał. Powyższe tematy zostały następnie rozwinięte w kolejnych rozdziałach. W części drugiej przeanalizowano podstawową kwestię kompetencji zewnętrznych z punktu widzenia zasady kompetencji przyznanych oraz podziału władzy między Unię a państwa członkowskie, rolę egzekutywy w negocjacjach, zawieraniu i implementacji umów międzynarodowych oraz skutków prawnych tych umów w porządku prawnym UE. W części trzeciej zajęto się metodologią stosowaną przez Trybunał dla zbudowania ram konstytucyjnych dla działań zewnętrznych UE oraz zasadą lojalnej współpracy. W ostatnim rozdziale poświęconym Trybunałowi w międzynarodowym systemie prawnym zbadano relacje między prawem międzynarodowym a prawem UE,  stosunki TSUE z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w świetle zamierzonego przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wreszcie podobieństwa i różnice między Trybunałem a unijnym prawodawcą w ich podejściu do prawa międzynarodowego.

***

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO KONSTYTUCYJNE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (red. S. Dudzik, N. Półtorak), Warszawa 2013

Publikacja zawiera zbiór artykułów na temat stosunku pomiędzy porządkami konstytucyjnymi państw członkowskich a prawem Unii Europejskiej. Relacje te uległy w ostatnich latach zmianom w związku z reformą ustrojową Unii wynikającą z Traktatu z Lizbony, a także w efekcie przyjęcia nowych instrumentów prawnych jako reakcji na kryzys gospodarczy i kryzys finansów publicznych w państwach członkowskich.

Artykuły zostały podzielone na cztery części. W pierwszej, dotyczącej ochrony tożsamości narodowej i podstawowych funkcji państw członkowskich w prawie unijnym, podjęto próbę określenia współczesnej pozycji państwa narodowego w Unii Europejskiej. Kolejne części poświęcono przeobrażeniom współczesnego konstytucjonalizmu związanym z integracją europejską oraz prawom podstawowym i ich ochronie w obliczu współczesnych reform ustrojowych UE. Ostatnia część zawiera refleksje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej i związanych z nią wyzwań dla określenia relacji pomiędzy prawem UE a systemami konstytucyjnymi państw członkowskich.

Publikacja została przygotowana w oparciu o referaty wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w maju 2012 roku przez prof. dr hab. Stanisława Biernata kierującego Katedrą Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.