PRINT
28 lutego 2015
2024
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

6 lutego 2015 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej na posiedzeniu plenarnym 5 lutego 2015 odbyła się debata nad informacją, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Rafała Trzaskowskiego (stenogram, pkt 14).

6 lutego 2015 Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między UE, EWEA i ich państwami członkowskimi a Gruzją (Proces legislacyjny).

4 lutego 2015 Sejm przeprowadził debatę na temat sprawozdania Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druki nr 3059 i 3120, stenogram pkt 10).

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W lutym 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 314-320. W trakcie tych posiedzeń Komisja:
 • rozpatrzyła 25 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 6 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. budżetu korygującego do budżetu ogólnego na 2015, unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie czy wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 6 dokumentów Komisji Europejskiej (2 sprawozdania, 4 komunikaty), dotyczących m.in. postępów Turcji w zakresie wymogów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w latach 2014-2015 czy programu prac Komisji na 2015,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Ogólnych oraz Rady ds. Konkurencyjności,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 9 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, upoważnienia Zjednoczonego Królestwa do stosowania zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych na niektórych obszarach geograficznych czy środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie,
 • wysłuchała informacji na temat wprowadzenia od 01.01.2015 roku przez niemieckie Ministerstwo Pracy przepisów o płacy minimalnej, które obligują wszystkich przewoźników do podniesienia płacy minimalnej dla kierowców przejeżdżających przez Niemcy do poziomu 8,5 euro/h, przedstawionej przez Marię Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju (pos. nr 314),
 • wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 3059, pos. nr 315),
 • wspólnie z Komisją Gospodarki wysłuchała informacji na temat umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MG, Andrzeja Dycha (pos. nr 317),
 • wysłuchała informacji na temat Europejskiej Agendy Cyfrowej, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MAiC Bogdana Dombrowskiego, zastępcę GIODO Andrzeja Lewińskiego oraz posła do PE Michała Boniego (pos. nr 318).

***

W lutym 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 314, 316, 318-320, dostarczone przez sekretariat komisji.

SPOTKANIA KOMISJI DO SPRAW UE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

02.02.2015 – przedstawiciele SUE spotkali się z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym KE ds. unii energetycznej,
20.02.2015 – przewodniczący SUE oraz Komisji Infrastruktury spotkali się z Violetą Bulc, komisarz ds. transportu. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z transportem kolejowym i rozwojem tej gałęzi transportu w Polsce,
26.02.2015 – przedstawiciele SUE, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych spotkali się z Coriną Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej. Spotkanie dotyczyło wdrażania funduszy polityki spójności na lata 2014-2020.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 04.02.2015, rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki o stanie prac nad Krajową Inteligentną Specjalizacją – dokumentem będącym podstawą do wsparcia w obszarach: badania, rozwój i innowacje w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (pos. nr 148);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 04.02.2015, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3080 i 3100) (pos. nr 235);
 • 17.02.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk nr 3130) (pos. nr 237);
 • 18.02.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu 2015 (pos. nr 238).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W lutym 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [3151],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [3149],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw [3147],
  • Rządowy projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138],
  • Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [3130],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [3110],
  • Rządowy projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [3106].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [3138],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 [3130],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [2959],
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [2604],
  • Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego [3080].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw [2394],
  • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych [2709],
  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim [2919].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lutym
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 09.03.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 724 04.02.2015 - -
COM(2015) 005 06.03.2015 - -
COM(2015) 010 17.03.2015 - -
COM(2015) 45 06.04.2015 - -
COM(2015) 46 07.04.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W lutym 2015 badaniu pomocniczości podlegało 5 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 9 marca 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

26 lutego 2015, Bruksela, Warsztaty na temat "Działalność transgraniczna w UE - ułatwianie życia obywatelom"
- Mniej formalności dla mobilnych obywateli
- Rodziny transgraniczne i rodziny przekraczające granice
- Problemy dla biznesu i obywateli

24-25 lutego 2015, Bratysława, Spotkanie komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Sytuacja geopolityczna i zagrożenia dla bezpieczeństwa - Rosja, Ukraina, Europa
- Wspólna sesja komisji spraw zagranicznych i komisji gospodarki: Bezpieczeństwo energetyczne w UE i państwach V4. Ukończenie tworzenia wzajemnych połączeń w sektorze gazu, ropy i energii elektrycznej
- Bliski Wschód - zagrożenia dla bezpieczeństwa wykraczające poza region Europy; uchodźcy i Europa

24-25 lutego 2015, Bratysława, Spotkanie komisji gospodarki parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Ramy polityki energetycznej UE po 2020 roku
- Wspólna sesja komisji spraw zagranicznych i komisji gospodarki: Bezpieczeństwo energetyczne w UE i państwach V4. Ukończenie tworzenia wzajemnych połączeń w sektorze gazu, ropy i energii elektrycznej
- Przyszłość i wspieranie badań naukowych, innowacji i rozwoju technologicznego
- Tworzenie zintegrowanego systemu transportu państw V4

23-24 lutego 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Pakiet dotyczący inteligentnych granic: europejskie wyzwania, krajowe doświadczenia, dalsze działania"
- Potrzeba inteligentnych granic
- Testy koncepcji inteligentnych granic
- Cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów granic i związane z tym wyzwania
- Dostęp do informacji o wdrażaniu prawa
- Dalsze działania

22-23 lutego 2015, Ryga, Spotkanie przewodniczących komisji ds. zatrudnienia i spraw społecznych
- Promowanie włączenia najsłabszych grup do rynku pracy
- Przedsiębiorczość społeczna - narzędzie do osiągnięcia celów społecznych
- Inicjatywa w sprawie gwarancji dla młodzieży - pierwszy rok realizacji

3-4 lutego 2015, Bruksela, Europejski Tydzień Parlamentarny 2015

 • Semestr europejski
  - Sesja plenarna: ramy europejskiego zarządzania gospodarczego - stan obecny i wyzwania na przyszłość
  - Międzyparlamentarne spotkania komisji zorganizowane przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Budżetową PE
  - Sesja plenarna: przegląd strategii Europa 2020 i priorytetów semestru europejskiego 2015
 • Konferencja Międzyparlamentarna ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w UE
  - Europejski New Deal: stymulowanie prywatnych i publicznych inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie
  - Konsolidacja fiskalna i reformy strukturalne: stan obecny i najlepsze praktyki w ramach wdrażania paktu fiskalnego
  - Wzmocnienie wymiaru społecznego UGW
NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Bibliografie

Parlamenty narodowe w UE - nowości

Zaktualizowano następujące działy:

Materiały OIDE - Europejska Agenda Cyfrowa, TTIP czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne oraz Europejski Rok Obywateli 2013.

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 05.03.2015)

  ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 05.03.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Marcisz P.: KONCEPCJA TWORZENIA PRAWA PRZEZ TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2015
W monografii poddano analizie zagadnienie tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości (TS). Autor dowodzi w niej, że Trybunał w swoich orzeczeniach formułuje abstrakcyjne i generalne reguły zachowania, które są w istocie nowymi normami prawnymi. Normy te, które Trybunał ogłasza jako interpretacje prawa unijnego, nie wynikają w sposób konieczny z tego prawa, a mimo to funkcjonują w obrocie prawnym jakby były unijnym prawem. Stanowią podstawę działania sądów, władz krajowych i instytucji unijnych. Zdaniem autora, wobec orzecznictwa Trybunału wykształcił się nawyk posłuchu, co powoduje, że zyskał on kompetencję do tworzenia prawa – działalność prawotwórcza TS ma od tej pory podstawę prawną.
Autor dokonuje przeglądu możliwych uzasadnień prawotwórczej działalności Trybunału przedstawianych w doktrynie. Omawia problemy i zagrożenia związane z tworzeniem prawa przez Trybunał oraz przedstawia postulaty dla ich wyeliminowania (otwarte przyznanie przez TS, że tworzy on prawo, wypracowanie teorii wykładni oraz ograniczenie jej skutków w czasie, tak, aby zapobiec działaniu prawa orzeczniczego wstecz).
Książka stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. M. Kenig-Witkowskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

***

PRAWO UE I PORZĄDEK KONSTYTUCYJNY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Problem konkurencji i wzajemnych relacji (red. D. Harasimiuk, M. Olszówka, A. Zinkiewicz), Warszawa 2014
W państwach członkowskich Unii Europejskiej współistnieją dwa porządki prawne: prawo krajowe oraz prawo unijne, na które składają się prawo pierwotne (traktatowe) oraz prawo wtórne, stanowione przez instytucje UE. Prawo unijne wywołuje przy tym bezpośredni skutek, a jednocześnie – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości – ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. W związku z tym stosunek pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym bywa w doktrynie określany jako permanentna sytuacja kolizyjna.
W publikacji podjęto próbę scharakteryzowania tych skomplikowanych relacji na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz krajowych sądów konstytucyjnych. Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej omówiono stosunki pomiędzy konstytucją państwa członkowskiego a prawem unijnym, w drugiej – problematykę kolizji zasady pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym z zasadą nadrzędności konstytucji. Ostatnia część zawiera analizę charakteru normatywnego Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, który – jako umowa międzynarodowa – został zawarty poza ramami prawnymi UE, ale bezpośrednio oddziałuje na proces integracji europejskiej, a także na porządek konstytucyjny jej sygnatariuszy.
Teksty zawarte w publikacji powstały w oparciu o referaty wygłoszone na konferencji naukowej pt. „Rola konstytucji w prawie Unii Europejskiej" zorganizowanej przez koła naukowe studentów Uczelni Łazarskiego w maju 2013 roku.

***

POLICY CHANGE IN THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE. How EU institutions matter (ed. by F. Trauner and A. Ripoll Servent), London, New York 2015
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS) jest tym obszarem polityki UE, w którym rola i zaangażowanie instytucji unijnych zmieniły się w sposób kompleksowy wraz ze stopniowym uwspólnotowieniem tej dziedziny. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełniły i pełnią w PWBiS poszczególne instytucje UE, i w jaki sposób rozwijały się różne polityki tego obszaru, którego nazwa stanowi terminologiczny parasol dla szeregu różnorodnych „subpolityk". Rozpatrzono zatem kolejno politykę migracyjną, azylową i dotyczącą granic, następnie – polityki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (zwalczanie terroryzmu, współpraca policyjna i prawo karne), wreszcie polityki dotyczące Europy obywateli: kwestie obywatelstwa, ochrony danych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.
Zmiany zachodzące w tych politykach zostały przeanalizowane w dwóch aspektach: merytorycznie - pod kątem ich istoty (prawa jednostki vs bezpieczeństwo) i zakresu (aspekty centralne czy drugorzędne) oraz funkcjonalnie – ze względu na formę (normy prawnie wiążące vs mechanizmy miękkiej regulacji) i rodzaj integracji (harmonizacja vs integracja negatywna/deregulacja polityki krajowej). Rolę instytucji unijnych omówiono natomiast w kontekście 3 czynników: wprowadzenia procedury współdecyzji, wpływu orzecznictwa na procesy decyzyjne i oddziaływania nieoczekiwanych czynników zewnętrznych (np. ataków z 11 września). W podsumowaniu ustalenia wcześniejszych rozdziałów dotyczące zmian w PWBiS oraz sposobu, w jaki te zmiany mogą być wyjaśnione, usystematyzowano w perspektywie komparatystycznej.