PRINT
30 kwietnia 2015
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
 23 kwietnia 2015 Sejm wysłuchał informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r., przeprowadził debatę i przyjął informację (stenogram pkt 16).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W kwietniu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 3 posiedzeniach: nr 330-332. W trakcie tych posiedzeń Komisja: 

 • rozpatrzyła 58 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące: uchylenia dyrektywy Rady 2003/48/WE; systemu kontroli i egzekwowania mającego zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku; ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 oraz obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 23 dokumenty Komisji Europejskiej (18 sprawozdań, 4 komunikaty i 1 roczny przegląd sprawozdań), dotyczące m.in. wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości w 2015 roku czy sprawozdań z działalności państw członkowskich w sprawie kredytów eksportowych (roczny przegląd),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 31 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. likwidacji nadmiernego deficytu budżetowego we Francji, zawarcia umów dotyczących zniesienia wiz krótkoterminowych czy wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich,
 • wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 19-20 marca 2015, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MSZ Artura Nowaka-Fara (pos. nr 330),
 • powołała Podkomisję nadzwyczajną ds. umów handlowych UE z państwami trzecimi - TTIP, CETA, TISA (pos. nr 331),
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych i Komisją Gospodarki wysłuchała informacji nt. Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowywanych przez Polskę w związku z realizacją semestru europejskiego w 2015 roku; informację przedstawili Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w MG oraz Artur Radziwiłł, podsekretarz stanu w MF (pos. nr 332).

 

W kwietniu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 330 i 331, dostarczone przez sekretariat komisji.

SPOTKANIA KOMISJI DO SPRAW UE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
21.04.2015 – przedstawiciele SUE, Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki spotkali się z Jyrkim Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności. Spotkanie dotyczyło Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 09.04.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt. efektów realizacji rządowego programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystywania w paszach" w kontekście płatności bezpośrednich; przyjęła do wiadomości pisemną informację Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2015 (pos. nr 251);
 • 22.04.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, druk nr 3331 (pos. nr 253).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W kwietniu 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [3365],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw [3352],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw [3323],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [3321],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [3293].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo UE [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw [3033],
  • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym [3110].
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym [3110].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w kwietniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.05.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 45 06.04.2015 - -
COM(2015) 46 07.04.2015 - -
COM(2015) 129 21.05.2015 - -
COM(2015) 141 21.05.2015 - -
COM(2015) 135 25.05.2015 - -
COM(2015) 174 18.06.2015 - -
COM(2015) 177 23.06.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W kwietniu 2015 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 6 maja 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

20-21 kwietnia 2015, Rzym, Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE)
- Europa po kryzysie: nowe ścieżki wzrostu
- Europa jako kontynent praw podstawowych: wolności, solidarności i bezpieczeństwa
- Rola parlamentów w negocjowaniu umów międzynarodowych w UE
- Dyskusja nad ewentualnym przyjęciem Regulaminu Międzyparlamentarnej Konferencji z art. 13 Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzania w UGiW oraz dyskusja nad ewentualnym przyjęciem poprawionego Regulaminu Konferencji Międzyparlamentarnej ds. WPZiB oraz WPBiO
- Wzmocnienie dialogu politycznego w UE
- Przyjęcie konkluzji prezydencji

19-20 kwietnia 2015, Ryga, Spotkanie przewodniczących komisji do spraw gospodarczych i cyfrowych
- „Big Data" i chmura obliczeniowa - zasoby dla gospodarki cyfrowej
- Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w przestrzeni cyfrowej
- Edukacja i zatrudnienie w gospodarce cyfrowej

13-14 kwietnia 2015, Praga, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Bezpieczeństwo energetyczne - kluczowy element proponowanej unii energetycznej
- Partnerstwo Wschodnie przed szczytem w Rydze
- Debata i przyjęcie konkluzji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2015), Pierwszy przegląd rejestru przejrzystości

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE - nowości

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.05.2015)

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.05.2015)

 • Alexander K.: European Banking Union: A Legal and Institutional Analysis of the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism, „European Law Review" iss 2, April 2015.
 • Chamon M.: The Institutional Balance, an Ill-Fated Principle of EU Law?, „European Public Law" vol (2015) 21, iss. 2, s. 371–391.
 • Gáspár-Szilágyi Sz.: The 'Primacy' and 'Direct Effect' of EU International Agreements, „European Public Law" vol (2015) 21, iss. 2, s. 343–370.
 • Gronkiewicz-Waltz H.: Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego, „Europejski Przegląd Sądowy" nr 4/2015, s. 4.
 • Hadroušek D., Smolek M.: Solving the EU's General Court, „European Law Review" iss 2, April 2015.
 • Kochenov D., Pech L.: Upholding the rule of law in the EU : on the Commission's 'pre-article 7 procedure' as a timid step in the right direction, „EUI Working Paper", Robert Schuman Centre for Advanced Studies, April 2015.
 • Mananashvili S.: The Diffusion of the EU Asylum Acquis in the Eastern Neighbourhood: A Test for the EU's Normative Power, „European Foreign Affairs Review" vol. 20 (2015), iss. 2, s. 187–206.
 • Pescatore P.: The Doctrine of "Direct Effect": An Infant Disease of Community Law, „European Law Review" iss 2, April 2015.
 • Petrov R.: Constitutional Challenges for the Implementation of Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia, „European Public Law" vol (2015) 21, iss. 2, s. 241–253.
 • Pirozzi N.: The European Union and Civilian Crisis Management after Lisbon, „European Foreign Affairs Review" vol. 20 (2015), iss. 2, s. 287–306.
 • Pudło A.: Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, "Przegląd Sejmowy" nr 1/2015, s. 13.
 • Snell J.: Fundamental Rights Review of National Measures: Nothing New under the Charter?, „European Public Law" vol (2015) 21, iss. 2, s. 285–308.
 • Willermain F.: European elections: from 'second-order' elections to 'first-order supranational' elections, „European Policy Brief", EGMONT – The Royal Institute for International Relations, 01.04.2015.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE PALGRAVE HANDBOOK OF NATIONAL PARLIAMENTS AND THE EUROPEAN UNION (ed. by C. Hefftler, C. Neuhold, O. Rozenberg, J. Smith), London 2015

Książka analizuje działalność parlamentów narodowych państw członkowskich UE w aspekcie ich udziału w zarządzaniu sprawami europejskimi i współpracy międzyparlamentarnej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
Pierwsza część zawiera przekrojowe analizy takich zagadnień jak historia zaangażowania parlamentów narodowych w proces decyzyjny Unii, sposoby oceny wpływu parlamentów na sprawy unijne i kwestia ich legitymizującej roli, formy współpracy międzyparlamentarnej, wpływ administracji parlamentarnej na rozpatrywanie spraw UE czy rola parlamentów regionalnych.
W kolejnych częściach autorzy analizują procedury i praktyki parlamentarne odnoszące się do rozpatrywania spraw UE w poszczególnych państwach, w tym ostatnie zmiany konstytucyjne i prawne, a także konsekwencje kryzysu gospodarczego. Szczególną uwagę poświęcają nie tylko temu dlaczego i w jaki sposób parlamenty są aktywne w tym zakresie, ale przede wszystkim, jaki jest ich rzeczywisty wpływ na europejską politykę ich rządów i na unijne prawodawstwo w ogóle. Posługują się przy tym nakreślonymi we wstępie pięcioma idealnymi modelami zaangażowania parlamentów w sprawy unijne (parlament kształtujący politykę, rozliczający rząd, komunikujący się z opinią publiczną, unijny ekspert i europejski gracz) wskazując, który(e) z tych typów najlepiej określają dany parlament i ułatwiając w ten sposób porównywanie aktywności parlamentów w całej Unii.

***

Pudło A.: FUNKCJA EUROPEJSKA PARLAMENTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, s. 13, Przegląd Sejmowy, 1/2015

Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, nowe zadania parlamentu wynikające z przystąpienia państwa do UE należy zakwalifikować jako funkcję europejską (obok dwóch podstawowych, czyli ustawodawczej i kontrolnej). Celem artykułu jest analiza tej nowej, europejskiej funkcji w kontekście postanowień Traktatu z Lizbony przewidującego bezpośrednie zaangażowanie parlamentów w tworzenie prawa UE, oraz kryzysu finansowego, który przyczynił się do rozszerzenia kompetencji parlamentów narodowych o kształtowanie spraw gospodarczych UE.
Autorka analizuje charakter i elementy funkcji europejskiej, dzieląc je na tradycyjne, należące do kompetencji wewnętrznej państw członkowskich (np. udział w decyzji o akcesji, ratyfikacji traktatów) oraz nowe (m.in. współdziałanie z własnym rządem w sprawach UE, badanie zasady pomocniczości). Przedstawia wpływ nowych elementów funkcji europejskiej na relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą, rozpatruje sposoby realizacji przez parlamenty kontroli instytucji unijnych w procesie stanowienia i stosowania prawa unijnego. Wreszcie wskazuje sposoby zaangażowania parlamentów w koordynację polityki gospodarczej państw członkowskich.
W podsumowaniu Autorka stwierdza, że parlamenty, które były początkowo „przegranymi" procesu integracji europejskiej, stają się obecnie jednym z głównych aktorów w procesie tworzenia i nadzorowania unijnego prawa.

***

FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EU. A MATTER FOR TWO COURTS (ed. by S. Morano-Foadi, L. Vickers), Oxford 2015

Traktat z Lizbony wzmocnił ochronę praw człowieka w UE: nadał wiążący charakter Karcie Praw Podstawowych oraz stworzył podstawę prawną dla akcesji Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPCz). Celem książki jest analiza nowej architektury europejskiej ochrony praw człowieka po Traktacie z Lizbony, w tym przede wszystkim w kontekście przystąpienia Unii do EKPCz. Autorzy przedstawili cały złożony – prawnie i politycznie – proces akcesji, stosując podejście interdyscyplinarne, uwzględniając zarówno poglądy środowiska akademickiego, jak i praktyków, sędziów i europejskich decydentów. Biorąc pod uwagę odrzucenie umowy o przystąpieniu w grudniu 2014, poddali analizie te obszary prawa, które mogą w przyszłości, po ewentualnym przystąpieniu, podlegać interakcji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w zakresie ochrony praw podstawowych. Należą do nich m.in. równouprawnienie w prawie pracy, obywatelstwo i migracja, prawo dotyczące Internetu, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych.
Podniesiono szereg kwestii dotyczących stosunków między TSUE a ETPCz, zarówno obecnie, jak i po ewentualnej akcesji. Rozważając scenariusze instytucjonalnego dialogu, podkreślono, że w chwili obecnej nie ma wyraźnego konsensu co do tego, jak oba sądy miałyby współpracować w celu osiągnięcia spójnego systemu ochrony praw podstawowych w przyszłości.