PRINT
30 czerwca 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W czerwcu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 8 posiedzeniach: nr 338-345. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 102 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 3 projekty aktów ustawodawczych UE: w sprawie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium, projekt budżetu korygującego do budżetu ogólnego na 2015 oraz w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartej w umowach o handlu z Kolumbią i Peru oraz z Ameryką Środkową,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 25 dokumentów Komisji Europejskiej (14 sprawozdań, 8 komunikatów, 2 wspólne komunikaty i 1 zieloną księgę), dotyczących m.in. europejskiego programu w zakresie migracji, stosowania Karty praw podstawowych UE w 2014, przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie czy tworzenia unii rynków kapitałowych (zielona księga),
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rady ds. Środowiska, Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 18 projektów aktów prawnych oraz 29 zaleceń, dotyczących m.in. uruchomienia Funduszu Solidarności UE w celu umożliwienia wypłaty zaliczek w ramach budżetu na 2016, krajowych programów reform oraz programów stabilności lub konwergencji na 2015 rok z poszczególnych państw członkowskich czy zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru,
 • przyjęła dezyderat nr 4 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie komunikatu COM(2015) 44: Globalne partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015 (pos. nr 342),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała w zakresie kompetencji komisji (pos. nr 342):
  • dla Komisji Finansów Publicznych - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1.01.2014 - 31.12.2014 wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli (opinia nr 65),
  • dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 r. (opinia nr 66),
 • rozpatrzyła odpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na dezyderat nr 3 z dnia 4.12.2014 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentu COM(2008) 426: Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (pos. nr 341).

SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109, pos. nr 343 i 344),
 • rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do powyższego projektu ustawy (druki nr 3109 i 3533, pos. nr 345).

***

W czerwcu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 338-342, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 25.06.2015, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, druk nr 3463 (pos. nr 268);
 • 11.06.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) o sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz działaniach podejmowanych przez rząd po zniesieniu kwot mlecznych (pos. nr 263);
 • 10.06.2015, rozpatrzyła: informację Ministra RiRW nt. skutków dla polskiego rolnictwa planowanej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i inwestycji pomiędzy USA i UE (TTIP), informację Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwietniu i maju 2015 (pos. nr 262).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W czerwcu 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [3590],
  • Rządowy projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym [3576],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw [3516],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [3472],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw [3464],
  • Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [3463],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [3462],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw [3524],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [3523].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw [3369],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [3321],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [3245],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności [2493],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [608],
  • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw [3352],
  • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw [3249],
  • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [3151].
 • opublikowano następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [3106].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w czerwcu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.07.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 174 18.06.2015 - -
COM(2015) 177 23.06.2015 16.06.2015/16.06.2015 Cortes Generales (Hiszpania)
- / 17.06.2015 Izba Reprezentantów (Niderlandy)
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W czerwcu 2015 badaniu pomocniczości podlegały 2 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 lipca 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

17 czerwca 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Agresywne planowanie podatkowe i demokratyczna kontrola: rola parlamentów"
- Uwagi wstępne przewodniczącego Alaina Lamassoure'a
- Przemówienia wstępne Heinza Zourka, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej oraz Pascala Saint-Amans, Dyrektora Centrum Polityki Podatkowej i Administracji OECD
- Wymiana poglądów z członkami parlamentów narodowych UE
- Uwagi końcowe współsprawozdawców Elisy Ferreiry i Michaela Theurera
- Uwagi końcowe przewodniczącego Alaina Lamassoure'a

31 maja – 2 czerwca 2015, Ryga, LIII sesja plenarna COSAC
- Sprawy proceduralne LIII COSAC
- Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - stan prac
- Polityka energetyczna Unii Europejskiej: aktualny stan, wyzwania i możliwości
- Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej
- Polityka handlowa UE w ciągu najbliższych pięciu lat: negocjacje UE-USA w sprawie TTIP
- Nieformalna sesja poranna - projekt UE w sprawie Imiennego Rejestru Pasażerów (Passenger Name Record): podsumowanie
- Przyszłość kontroli parlamentarnej w sprawach Unii Europejskiej (zaangażowanie parlamentów narodowych w proces decyzyjny w Unii Europejskiej: obecna sytuacja i przegląd istniejących instrumentów; tzw. zielona kartka: w kierunku wzmocnionego dialogu politycznego; wieloletni program prac Komisji Europejskiej a rola parlamentów)
- Przyjęcie uwag LIII sesji plenarnej COSAC

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Reforma ochrony danych w UE, Europejska Agenda Cyfrowa, TTIP czyli Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE - nowości

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.07.2015)

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.07.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Daniel W. T.: CAREER BEHAVIOUR AND THE EUROPEAN PARLIAMENT. ALL ROADS LEAD THROUGH BRUSSELS? Oxford 2015
Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instytucja polityczna, jaką jest Parlament Europejski, wpływa na cele i przebieg zawodowej kariery europejskich polityków.

Wykorzystując przede wszystkim nowe źródła danych i opierając się na wywiadach z 50 parlamentarzystami, autor stawia tezę o wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy rozwojem instytucjonalnym PE a postawami zawodowymi parlamentarzystów. Twierdzi on, że w miarę jak parlament staje się coraz bardziej profesjonalną instytucją i coraz bardziej poszerza zakres swoich kompetencji, jego członkowie w coraz większym stopniu wiążą swoje zawodowe kariery z unijną legislatywą w perspektywie długoterminowej, co z kolei wpływa na ich specjalizację i zajmowanie ważnych funkcji wewnątrz instytucji (przewodnictwo komisji, funkcja sprawozdawcy).

Autor sprawdza swoją teorię analizując m.in. ścieżki kariery europosłów z Francji i Niemiec. Odrębny rozdział poświęca polskim posłom do PE, którzy potwierdzają, podobnie jak w przypadku Niemiec i Francji, hipotezy mówiące o istotnym znaczeniu wzrostu uprawnień PE i stopnia jego profesjonalizacji dla parlamentarnych karier europejskich polityków. W tym kontekście porównuje podstawowe parametry i warunki sprawowania mandatu przez posłów do Sejmu i senatorów z mandatem polskiego europosła, m.in. uwarunkowania partyjne i instytucjonalne, system rekrutacji i selekcji. W podsumowaniu przedstawia uwagi dotyczące aktywności członków polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim.

Książka zawiera też zestaw kluczowych danych statystycznych nt. europosłów w okresie 1979 – 2014.

***

Cichocki M. A.: UNIA W UNII? STREFA EURO W PRZEBUDOWIE, „Nowa Europa" nr specjalny 2(6) 2015
Autor prezentuje historię wspólnej europejskiej waluty jako projektu służącego pogłębieniu integracji. Sygnalizuje rolę pieniądza w europejskiej polityce poprzednich stuleci, przestawia założenia i konstrukcję euro oraz osiągnięcia unii walutowej w pierwszej dekadzie (1999-2008). Następnie zajmuje się analizą kryzysu euro w drugiej dekadzie, który wpływa nie tylko na funkcjonowanie unii walutowej, ale zmienia też charakter całej Unii Europejskiej.

Celem publikacji jest opisanie zmian instytucjonalno-prawnych, jakie zachodzą w strefie euro pod wpływem kryzysu (ze szczegółowymi informacjami nt. poszczególnych instrumentów), pokazanie ich polityczno-ekonomicznego kontekstu oraz możliwych konsekwencji tych zmian nie tylko dla funkcjonowania strefy euro, ale i dla całej Unii. Autor zastanawia się, czy z tych zmian wyłania się jakaś nowa formuła integracji, czy mogą one doprowadzić do utworzenia silniejszych więzów polityczno-gospodarczych niektórych państw członkowskich.

Publikację uzupełniają tabelaryczna prezentacja nowej architektury zarządzania gospodarczego w Unii oraz chronologia kryzysu.

***

POLAND AND THE EUROZONE (ed. by J. Hölscher), London 2014
Książka powstała w oparciu o referaty wygłoszone na konferencji na uniwersytecie w Bournemouth we wrześniu 2013. Autorzy publikacji zabierają głos w dyskusji na temat przyszłego kształtu unii gospodarczej i walutowej, skupiając się na problematyce związanej z przyszłą akcesją do strefy euro Polski – największego z nowych państw członkowskich.

Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej zebrano ogólne refleksje dotyczące euro – m.in. L. Balcerowicz zaproponował ekonomiczne rozwiązania dla bieżących problemów strefy euro, wzywając do jej wyraźnej deregulacji, zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy. W drugiej części, dotyczącej problematyki przychodów, znalazła się m.in. analiza zewnętrznej nierównowagi w strefie euro w perspektywie keynesowskiej polityki przychodów. W części trzeciej omówiono aspekty monetarne związane z przyjęciem wspólnej waluty przez Polskę, w ostatniej – przeanalizowano zachowania przedsiębiorców w Polsce, m.in. konkurencję i koncentrację w sektorze bankowym oraz wpływ kapitału zagranicznego na ten sektor, czy polski „zmysł przedsiębiorczości" i jego uwarunkowania w kontekście międzynarodowym.