PRINT
31 sierpnia 2015
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
5 sierpnia 2015 Sejm przyjął informację w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej) - uchwała. Wcześniej, na posiedzeniu plenarnym 24 lipca 2015 odbyła się debata nad informacją, z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Artura Nowaka-Fara (stenogram, pkt 49).
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W lipcu i sierpniu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 9 posiedzeniach: nr 346-354. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 62 dokumenty UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 4 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące m.in. budżetu ogólnego UE na 2016 czy jednolitego formularza wizowego oraz 1 list w sprawie poprawek do projektu budżetu ogólnego na 2016 – finansowanie Funduszu Gwarancyjnego EFIS,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 32 dokumenty Komisji Europejskiej (18 sprawozdań, 12 komunikatów i 2 wspólne komunikaty), dotyczące m.in. europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop wiwisekcji", podsumowania osiągnięć KE w zakresie zarządzania za rok 2014 czy strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 17 projektów aktów prawnych i 1 zalecenie, które dotyczyły m.in. wysokości wkładów wpłacanych przez państwa na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju w 2015, upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej czy wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro,
 • pozytywnie zaopiniowała:
  • kandydatury prof. dr hab. Niny Półtorak oraz prof. dr hab. Krystyny Kowalik-Bańczyk na stanowiska sędziów Sądu Unii Europejskiej (opinia nr 67),
  • kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020 (opinia nr 68),
 • wysłuchała informacji na temat wyników szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 25-26.06.2015, przedstawionej przez sekretarza stanu w MSZ Rafała Trzaskowskiego (pos. nr 348),
 • wysłuchała informacji nt. sprawozdania przewodniczącego KE we współpracy z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Eurogrupy, prezesem EBC oraz przewodniczącym PE: „Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej" (tzw. raport pięciu przewodniczących). Informację przedstawił sekretarz stanu w MSZ Rafał Trzaskowski oraz podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł (pos. nr 348),
 • rozpatrzyła informację rządu o zastosowaniu art. 3 ust. 2 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, dołączonego do Traktatów, w sprawie rozpatrzenia Zaleceń dla Polski na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w dniu 13.07.2015, przedstawioną przez podsekretarz stanu w MG Grażynę Henclewską (pos. nr 348),
 • rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie styczeń-czerwiec 2015 w trakcie przewodnictwa Łotwy w Radzie UE (druk nr 3611, pos. nr 349),
 • wysłuchała informacji nt. wyników szczytu państw strefy euro, który odbył się 21.07.2015, przedstawionej przez podsekretarza stanu w MF Artura Radziwiłła (pos. nr 351).

SUE wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych (pos. nr 350):

 • spotkała się z Chargé d'affaires a.i. ambasady Republiki Łotewskiej Andą Ābele i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji łotewskiej,
 • spotkała się z ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga Georges'em Faberem i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji luksemburskiej.

SUE wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pos. nr 354):

 • rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 3753).

***

W lipcu i sierpniu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 346-349 oraz 351-353, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Infrastruktury
 • 23.07.2015, na posiedzeniu wyjazdowym wysłuchała informacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat wpływu zmian prawa europejskiego na działania Prezesa UTK, (pos. nr 386);
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 22.07.2015, rozpatrzyła informację Ministra Infrastruktury i Rozwoju o efektach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pos. nr 166);
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 09.07.2015, rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, druki nr 3463 i 3572 (pos. nr 274);
 • 08.05.2015, rozpatrzyła: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) nt. realizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020; informację Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. systemu informatycznego do obsługi PROW 2014-2015; odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 27 w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE z 03.04.2014, tzw. dyrektywy tytoniowej; informację Ministra Zdrowia oraz Ministra RiRW nt. projektu ustawy wdrażającej przepisy dyrektywy 2014/40/UE; informację Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu i lipcu 2015 (pos. 281);
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisja Spraw Zagranicznych
 • 05.08.2015, przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, druk nr 3762 (KSTPR - pos. nr 384; KSZ - pos. nr 190).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W lipcu i sierpniu 2015
 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw [3764],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej [3762],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej [3747],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [3677],
  • Rządowy projekt ustawy o produktach biobójczych [3670],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze [3663],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw [3661],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3659],
  • Rządowy projekt ustawy o pracy na morzu [3645],
  • Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [3644],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw [3595].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze [3663],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw [3661],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu [3645],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym [3595, 3576],
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw [3516],
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw [3369],
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw [3249],
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [3590],
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [3523],
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw [3352],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw [3524],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [3472],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [3463],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych [3449],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244],
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw [3516],
   Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw [3464],
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [3462].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw [3516],
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw [3249],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego [3472],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [3321],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności [3245],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw [3150],
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności [2493],
  • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [3151],
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [3365],
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw [3323],
  • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw [3033],
  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [3293].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w lipcu i sierpniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 04.09.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 303 21.09.2015 - -
COM(2015) 365 19.10.2015 - -
COM(2015) 341 19.10.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
W lipcu i sierpniu 2015 badaniu pomocniczości podlegały 3 projekty aktów ustawodawczych. Według stanu na 4 września 2015, parlamenty narodowe nie zgłosiły w tym okresie żadnej uzasadnionej opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

12-13 lipca 2015, Luksemburg, Spotkanie przewodniczących COSAC
- Spotkanie trojki prezydencji COSAC
- Otwarcie spotkania i przyjecie porządku obrad
- Priorytety luksemburskiej prezydencji Rady UE
- Sprawy proceduralne i inne kwestie
- Wzmacnianie dialogu politycznego poprzez wprowadzenie "zielonej kartki" oraz usprawnienie procedury uzasadnionych opinii ("żółta kartka")
- Uwagi końcowe

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Partnerstwo Wschodnie, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2015)

Bibliografie: Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach UE (2004 i 2010). Wybrane publikacje, System instytucjonalny i prawo Unii Europejskiej - wybrane monografie i podręczniki (od 2010), Dokumenty UE: publikacja, dostęp, języki, Obywatelstwo Unii Europejskiej

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 04.09.2015)

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 04.09.2015)

 • Barcz J.: Główne kierunki reformy ustrojowej Unii Europejskiej (aspekty instytucjonalno-prawne), „Państwo i Prawo" nr 7/2015, s. 23.
 • Bianco G.: EU Financial Stability Mechanisms: Few Certainties, Many Lingering Doubts, „European Business Law Review" iss. 3 (2015) 26, s. 451.
 • Chaves M.: EU's Harmonization of National Criminal Law: Between Punitiveness and Moderation, „European Public Law" iss. 3(2015) 21, s. 527.
 • Dubel P.: Od euroregionu do europejskiej współpracy terytorialnej, „Studia Europejskie" nr. 2/2015, s. 85.
 • Grimm D.: The Democratic Costs of Constitutionalisation: The European Case, „European Law Journal" vol. 21, iss. 4, July 2015, s. 460.
 • Habermas J.: Democracy in Europe: Why the Development of the EU into a Transnational Democracy Is Necessary and How It Is Possible, „European Law Journal" vol. 21, iss. 4, July 2015, s. 546.
 • Jančić D.: The game of cards: National parliaments in the EU and the future of the early warning mechanism and the political dialogue, „Common Market Law Review" iss. 4 (2015) 52, s. 939.
 • Koenig N.: A differentiated view of differentiated integration, „POLICY PAPER" no. 140, Jacques Delors Institut, 23.07.2015.
 • Maśnicki J.: Koncepcje implementacji prawa pochodnego, „Studia Europejskie" nr. 2/2015, s. 99.
 • Milczarek D., Zajączkowski K.: Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 2), „Studia Europejskie" nr. 2/2015, s. 9.
 • Nanopoulos E.: Killing Two Birds with One Stone? The Court of Justice's Opinion on the EU's Accession to the ECHR, „Cambridge Law Journal" vol. 74, iss. 2, lipiec 2015, s. 185.
 • Niedźwiedź M.: Ochrona prawna w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE - rozważania w świetle opinii Trybunału Sprawiedliwości 2/13 z 18.12.2014 r. (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy" nr 8/2015, s. 4.
 • Pomorska K., Vanhoonacker S.: Resisting the European External Action Service, „European Foreign Affairs Review" iss. 2/1(2015) 20, s. 21.
 • Saurugger S., Terpan F.: Studying Resistance to EU Norms in Foreign and Security Policy, „European Foreign Affairs Review" iss. 2/1(2015) 20, s. 1.
 • Shuibhne N. N.: Limits rising, duties ascending: The changing legal shape of Union citizenship, „Common Market Law Review" iss. 4 (2015) 52, s. 889.
 • Sporek T.: Rozwój strefy euro z perspektywy wybranych państw – wnioski i konsekwencje dla UE, „Studia Europejskie" nr. 2/2015, s. 61.
 • Wessel R. A.: Resisting Legal Facts: Are CFSP Norms as Soft as They Seem?, „European Foreign Affairs Review" iss. 2/1(2015) 20, s. 123.

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Vauchez A.: BROKERING EUROPE. EURO-LAWYERS AND THE MAKING OF A TRANSNATIONAL POLITY, Cambridge 2015

Autor podejmuje temat wzajemnych związków między prawem a ustrojem Unii Europejskiej i poddaje analizie proces definiowania Europy w kategoriach prawnych oraz rolę, jaką odegrali w tym procesie prawnicy.

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza rozpatruje genezę ustroju UE, dostarczając szczegółowego objaśnienia historycznych procesów, które spowodowały, że charakter Europy i jej przyszłość zostały zdefiniowane w kategoriach prawnych. Pokazuje, w jaki sposób europejskie prawo stało się „pełnomocnikiem" w tworzeniu Europy. Analizuje pierwszy etap tworzenia się unijnych instytucji, kiedy to definiowano podstawowe zasady i modus operandi, a liczne podmioty działające w obszarze polityki, gospodarki czy nauki wykorzystywały orzeczenia ETS, aby skierować bieg europejskiej integracji na prawno-konstytucyjną ścieżkę. W drugiej części przeanalizowano średnio i długoterminowe procesy konsolidacji oraz filary założycielskie Unii, którymi były: „orzecznictwo, „metoda wspólnotowa" i „konstytucja". Stworzyły one zasadniczą część charakterystycznej dla Unii infrastruktury, a konstytucyjna funkcja prawa okazała się „stałym wektorem" oraz pasem transmisyjnym dla wszystkich projektów budowania europejskiej jedności. Autor ukazuje rolę, jaką pełnili w tej „konstytucjonalizacji" Europy euro-prawnicy oraz podkreśla znaczenie, jakie w procesie legitymizacji struktur europejskich odgrywało odwoływanie się do prawa.

***

Ripoll Servent A.: INSTITUTIONAL AND POLICY CHANGE IN THE EUROPEAN PARLIAMENT. DECIDING ON FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE, New York 2015

Książka przedstawia gruntowną analizę Parlamentu Europejskiego jako nowego aktora unijnych polityk w ramach przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS).

Konflikt dwóch wartości, a mianowicie swobód obywatelskich i praw człowieka z jednej a bezpieczeństwa z drugiej strony, był od zawsze przedmiotem debat i sporów w Unii Europejskiej. W przeszłości stanowisko PE polegające na otwartej obronie wolności obywatelskich i praw człowieka prowadziło do wielu konfliktów z państwami członkowskimi w Radzie UE. Od roku 2005 (współdecyzja) i 2009 (zgoda) PE zyskał władzę współdecydowania w większości spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz udzielania zgody na umowy międzynarodowe. Wpływ tych nowych uprawnień na stanowisko PE został rozpatrzony na przykładach trzech dyrektyw: w sprawie przechowywania danych (2005), procedur dotyczących powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (2008), standardów przyjmowania wniosków o ochronę (2013) oraz umowy SWIFT (2010).

Autorka wskazuje, ze nowe reguły w obszarze PWBiS spowodowały, że z pozycji podmiotu wyraźnie akcentującego prawa obywatelskie i nie uchylającego się przed instytucjonalną konfrontacją, Parlament Europejski przesunął się na stanowisko bardziej otwarte dla logiki bezpieczeństwa, promowanej przez państwa członkowskie. Poddano analizie proces zmiany i różnorodne kierujące nim mechanizmy. Oprócz wewnętrznej dynamiki PE i jego działań międzyinstytucjonalnych, przedstawiono związki między treścią PWBiS a jej kontekstem proceduralnym. Zaprezentowano wreszcie argumenty na rzecz tezy, że w ramach PWBiS Unia Europejska powinna stawiać na prawa obywatelskie dla zapewnienia ochrony nie tylko swoim obywatelom, ale także obywatelom państw trzecich, których dotyczą polityki UE.

***

EUROPEAN UNION TREATIES: A COMMENTARY. Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union (ed. by R. Geiger, D.-E. Khan, M. Kotzur), München 2015

Wydany przez Becka obszerny komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w brzmieniu nadanym im przez Traktat z Lizbony, jest dziełem zespołu badaczy z uniwersytetów w Monachium, Hamburgu oraz Lipsku. Stanowi on zaktualizowaną i poprawioną wersję publikacji wydanej przez tych autorów w języku niemieckim.

Zadaniem, które postawili sobie autorzy komentarza było wyczerpujące wyjaśnienie, artykuł po artykule, zasad prawnych wprowadzonych przez traktaty, pokazanie wzajemnych powiązań i ułatwienie czytelnikowi zrozumienia kontekstu postanowień traktatowych, w szczególności poprzez odniesienia do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz odpowiednich aktów prawa wtórnego UE. Rozważania na temat kolejnych artykułów poprzedza często bibliografia.

Ponadto, publikacja zawiera Kartę Praw Podstawowych wraz ze wstępem oraz uwagami opracowanymi przez Prezydium Konwentu Europejskiego a także tekst protokołów dołączonych do traktatów oraz indeks.