PRINT
30 września 2015
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU
16 września 2015 Sejm wysłuchał informacji prezes Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski oraz przeprowadził debatę (stenogram). Na kolejnym posiedzeniu, 25 września 2015, Sejm przyjął informację.
DOKUMENTY UE W SEJMIE

We wrześniu 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 5 posiedzeniach: nr 355-359. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 67 dokumentów UE:
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 33 dokumenty Komisji Europejskiej (21 sprawozdań, 10 komunikatów, 1 projekt decyzji i 1 wspólny projekt decyzji), dotyczące m.in. wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii czy porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu – 3 wnioski legislacyjne, dotyczące szczególnych środków dla Grecji, dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ram etykietowania efektywności energetycznej, a także 1 projekt budżetu korygującego do budżetu ogólnego na 2015,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Środowiska, Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych, Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich oraz Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, które dotyczyły m.in. otwarcia unijnych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016-2018 i określenia sposobu zarządzania tymi kontyngentami, uruchomienia Funduszu Solidarności UE czy podpisania, w imieniu UE, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi,
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (wg stanu na 20.08.2015), przedstawioną przez przedstawicieli odpowiednich ministerstw (pos. nr 359)

SUE wspólnie z Komisją Spraw Wewnętrznych (pos. nr 357)

 • rozpatrzyła wniosek Klubu Poselskiego SLD o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezes Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie".

***

We wrześniu 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 355, 356 i 358, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Infrastruktury

 • 24.09.2015, zapoznała się z „Informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wybór wykonawców na budowę dróg ekspresowych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020" (pos. nr 402);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 23.09.2015, rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) w sprawie przyjętego pakietu o wartości 500 mln euro dla UE-28 na pomoc dla rolników (w zakresie przepływów pieniężnych, stabilizacji rynków i łańcucha dostaw), w tym stanowiska Polski do tego pakietu (pos. nr 287),
 • 09.09.2015, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 2014-2020), druk nr 3836; wysłuchała informacji Ministra RiRW o udziale w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we wrześniu 2015 oraz na temat zmiany zasad redystrybucji środków pochodzących ze Wspólnej Polityki Rolnej na Lokalne Strategie Rozwoju na poszczególne województwa w świetle pisma przesłanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego (pos. nr 283).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 We wrześniu 2015
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw [3764],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej [3762],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej [3747],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [3677],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o produktach biobójczych [3670],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3659],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [3590],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [3644],
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [3462],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych [3449],
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw [3427],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw [3369],
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [3523],
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw [3352].
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw [3524],
  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [3463],
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw [3464].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości we wrześniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 06.10.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 303 21.09.2015 - -
COM(2015) 365 19.10.2015 - -
COM(2015) 341 19.10.2015 - -
COM(2015) 337
28.10.2015 - -
COM(2015) 450 09.11.2015 30.09.2015 / 30.09.2015 Rada Narodowa (Słowacja)
COM(2015) 452 09.11.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX
We wrześniu 2015 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 6 października 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 1 uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

15 września 2015, Bruksela, posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych PE
Semestr europejski na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – wdrażanie priorytetów na 2015 rok (wymiana poglądów z przedstawicielami parlamentów narodowych)

 

23 września 2015, Bruksela, międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Sytuacja w regionie Morza Śródziemnego oraz konieczność kompleksowego podejścia do migracji"
- Rola agencji z zakresu sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w ramach podejścia „hot spot",
- Radzenie sobie z problemem migracji na poziomie krajowym i lokalnym

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Ważne debaty parlamentarne: Reforma europejskiego prawa wyborczego

Materiały OIDE: Agenda rozwojowa UE po 2015 roku, Program UE dot. migracji i uchodźców, Strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE - nowości, Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.10.2015)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.10.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Olsen E.D.H.: TRANSNATIONAL CITIZENSHIP IN THE EUROPEAN UNION. PAST, PRESENT, AND FUTURE, Bloomsbury 2012

Autor prezentuje przegląd problematyki obywatelstwa i jego ewolucji w trakcie integracji europejskiej począwszy od lat 50-tych aż do dziś. Omawia szczegółowo punkty zwrotne, jakimi były: tzw. projekt Spinellego, Traktat z Maastricht i wreszcie Konwent Europejski, który w sposób najbardziej kompleksowy przeanalizował znaczenie pojęcia „obywatelstwa europejskiego".

W końcowej części ukazano stałe napięcia towarzyszące debacie o obywatelstwie UE, które powstają na linii „projekt europejski" – „tradycje narodowe". Podkreślono, że pomimo coraz bardziej kompleksowego wielopoziomowego i międzynarodowego układu współzależności pomiędzy prawami, zwłaszcza transgranicznymi, a członkostwem w UE, oraz „szeroko integracjonistvcznym" orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, europejskie obywatelstwo pozostaje związane z przynależnością do tych wspólnot, jakimi są państwa. Procesy integracji europejskiej nie doprowadziły do obywatelstwa ponarodowego, obywatel UE korzysta ze swego rodzaju uprzywilejowanego półobywatelstwa w innych niż jego własne państwach członkowskich. Obywatelstwo UE nie jest zatem ani ponadnarodowe ani post-narodowe – jest transnarodowe. Przy czym prefiks „trans" bardzo dobrze oddaje charakter „pomiędzy" – charakter praw, członkostwa, tożsamości w UE. Zakłada też stałą konieczność poszukiwań, interpretacji, badań porównawczych i teoretycznej debaty pozwalających lepiej wpisać tę instytucję w europejską agendę.

***

THE EUROPEAN UNION. DEMOCRATIC PRINCIPLES AND INSTITUTIONAL ARCHITECTURE IN TIMES OF CRISIS (ed. by S. Piattoni), Oxford 2015

Autorzy książki próbują znaleźć odpowiedź na pytanie: jaka architektura instytucjonalna dla jakiego rodzaju demokracji w UE? W tym celu analizują instytucje unijne w świetle demokratycznej jakości generowanych przez nie procesów. Rozważania poprzedza analiza demokratycznych wartości i zasad, które znajdują się w centrum różnych „modeli demokracji". Trzy podstawowe demokratyczne wartości (polityczna równość, kontrola publiczna i wolność) oraz sześć demokratycznych zasad (delegowanie, rozliczalność, reprezentacja, transparentność, zdolność reagowania i udział) posłużyły do oceny porównawczej różnych struktur instytucjonalnych. Autor broni tezy, że jedynie dzięki demokratycznemu mandatowi Unii, który determinuje strukturę i procedury UE, można osiągnąć zrównoważony proces integracji europejskiej i demokratyczne decyzje, zwłaszcza w obliczu kryzysu ekonomicznego strefy euro i Unii w ogólności. Obywatele Unii chcą bowiem być pewni, że ich demokratyczne prawa są chronione i wzmacniane przez „projekt europejski", a decyzje płynące z UE – zasadne. Na tym właśnie polega, zdaniem Autora, zrównoważona demokracja Unii (democratic sustainability).

Na oddzielną uwagę zasługuje rozdział poświęcony roli parlamentów narodowych w monetarnej i finansowej polityce UE oraz próba wyjaśnienia, dlaczego powinny one odgrywać istotną rolę w wielopoziomowym systemie zarządzania, a także na czym polega ich przewaga jako pasa transmisyjnego pomiędzy obywatelem a „projektem europejskim" w porównaniu z innymi instytucjami.