PRINT
31 października 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W październiku 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 2 posiedzeniach: nr 360 i 361. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 30 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 3 projekty aktów ustawodawczych UE, dotyczące: zmiany dyrektywy 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych; ustanowienia unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia do celów dyrektywy 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej; ustanowienia kryzysowego mechanizmu relokacji i zmiany rozporządzenia nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 7 dokumentów Komisji Europejskiej (4 sprawozdania i 3 komunikaty), dotyczących m.in. udzielania zamówień publicznych w związku z obecnym kryzysem azylowym, oceny rynkowej lamp zasilanych z sieci czy funkcjonowania dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 20 projektów aktów prawnych, które dotyczyły m.in. umów między UE a wybranymi państwami dotyczących zniesienia wiz krótkoterminowych, umów między UE a wybranymi państwami dotyczących niektórych aspektów przewozów lotniczych czy stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu UE na forum Rady TRIPS oraz Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu,
 • przyjęła trzy opinie w sprawie projektów aktów UE (opinie nr 70, 71 i 72); opinia nr 72 dotyczyła niezgodności dokumentu COM(2015) 450 z zasadą pomocniczości i razem z opinią nr 71 (dotyczącą tego samego dokumentu) została przesłana w ramach dialogu politycznego do przewodniczących KE, PE i Rady,
 • pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na stanowisko członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (opinia nr 69, pos. nr 360),
 • rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw umów handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi – TIPP, CETA, TISA (pos. nr 361),
 • rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie SUE z działalności w VII kadencji Sejmu (pos. nr 361).

***

W październiku 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 360 i 361, dostarczone przez sekretariat komisji.

 
Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 08.10.2015, przyjęła wnioski o wystąpienie w trybie art. 157 Regulaminu Sejmu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RiRW) w sprawie m.in. informacji nt. drastycznego obniżenia stawki dopłat do roślin strączkowych: z 239 EUR/ha do ok. 100 EUR/ha; rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. udziału w pracach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie 2011-2015; rozpatrzyła informację Ministra RiRW nt. finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w okresie 2011-2015 (pos. nr 289);
 • 08.10.2015, zapoznała się prezentacją dr. P. Wojciechowskiego z WPiA UW pt. „Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności" (pos. nr 290).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST
 W październiku 2015
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760],
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697],
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [3677],
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych [3670],
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3659].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej [3747],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [3590],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych [3449],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw [3427],
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3244],
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [3462],
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw [3433],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze [3663],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw [3661],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu [3645],
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym [3576],[3595].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w październiku
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.11.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 365 19.10.2015 - -
COM(2015) 341 19.10.2015 - -
COM(2015) 337 28.10.2015 - -
COM(2015) 450* 09.11.2015 22.10.2015 / - Senat (Czechy)
14.10.2015 / 23.10.2015 Izba Deputowanych (Czechy)
COM(2015) 452 09.11.2015 - -
COM(2015) 472
8.12.2015 - -
COM(2015) 473 8.12.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W październiku 2015 badaniu pomocniczości podlegało 7 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 listopada 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* We wrześniu do dokumentu COM(2015) 450 zgłoszono 1 uzasadnioną opinię - por. poprzedni Biuletyn OIDE.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

19 października 2015, Luksemburg, Spotkanie przewodniczących komisji ds. społecznych
- "W kierunku społecznego potrójnego A": włączenie wymiaru społecznego do wszystkich polityk Unii Europejskiej
- Grupy robocze (ds. wspólnych wartości społecznych, dalszej socjalizacji europejskiego semestru)
- Sesja plenarna: przedstawienie wniosków grup roboczych i debata

13 października 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Niezrealizowane Milenijne Cele Rozwoju i wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju"
- Ocena poziomu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
- Wdrożenie nowo uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju

13 października 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat "Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), z uwzględnieniem odcinków transgranicznych"
- Wdrażanie projektów TEN-T
- Finansowanie TEN-T

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Dokumenty UE w Sejmie

Statystyka uzasadnionych opinii i dialogu politycznego

W dziale Materiały OIDE

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Zaktualizowano następujące działy

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE - nowości

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 06.11.2015)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 06.11.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

Metz J.: THE EUROPEAN COMMISSION, EXPERT GROUPS, AND THE POLICY PROCESS. DEMYSTIFYING TECHNOCRATIC GOVERNANCE, London 2015

Książka prezentuje pogłębioną analizę systemu grup eksperckich Komisji Europejskiej, opartą na badaniach empirycznych, zarówno przekrojowych, jak i dotyczących poszczególnych grup.

Komisja, ze względu na brak własnych kadr oraz stopień skomplikowania regulowanej materii, musi posiłkować się zewnętrzną ekspertyzą, opartą, zgodnie z publicznym rejestrem, na ok. 1000 grup liczących w sumie ponad 30 tys. ekspertów. Grupy te w istotny sposób wpływają na kształt unijnej polityki i stanowią zasadniczy element europejskiej przestrzeni administracyjnej.

Wyniki badań podważają panujące powszechnie przekonanie, że grupy ekspertów są ciałami wyłącznie technokratycznymi, debatującymi bezstronnie nad rozwiązywaniem problemów na podstawie obiektywnych danych. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób Komisja wykorzystuje grupy eksperckie w procesie politycznym, w przygotowaniu europejskiej legislacji, oraz jakie są jej motywy, Autorka dostarcza argumentów na rzecz tezy o również politycznych celach przyświecających Komisji, takich jak obrona własnych rozwiązań politycznych wobec Rady i Parlamentu Europejskiego, bądź też zwiększenie ich politycznej wykonalności. Badania te są także potwierdzeniem ogólnych mechanizmów działających współcześnie w stosunkach pomiędzy decydentami politycznymi a ich doradcami.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na brak transparentności grup eksperckich i niesformalizowanie wewnętrznych procedur konsultacyjnych w kontekście ich skuteczności a zarazem wpływu na demokratyczną legitymację UE.

***

Peñalver Garcia N., Priestley J.: THE MAKING OF A EUROPEAN PRESIDENT, London 2015

Autorzy, z których jeden jest urzędnikiem pracującym w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (wcześniej doradca polityków UE), a drugi był Sekretarzem Generalnym tego parlamentu w latach 1997-2007, przedstawiają kulisy pierwszej europejskiej kampanii na rzecz realnego, czyli powiązanego z wyborami do PE, wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej, którego nazywają europejskim prezydentem.

Europejskie wybory parlamentarne 2014 były pierwszymi wyborami pod rządami Traktatu z Lizbony, który wzmocnił pozycję PE w odniesieniu do wyboru przewodniczącego Komisji (Rada Europejska przedstawia PE kandydata na przewodniczącego, uwzględniając wynik wyborów do PE, a PE nie zatwierdza kandydata, jak poprzednio, tylko go wybiera). Zdaniem Autorów, realizacja postanowień traktatowych okazała się w praktyce historycznym przesunięciem władzy w tym zakresie od państw członkowskich do Parlamentu Europejskiego - małym „zamachem stanu", legalnym i przeprowadzonym publicznie. Przedstawiają oni kampanię wyborczą do PE wraz ze wszystkimi debatami, incydentami, wykorzystaniem mediów społecznościowych itp., kampanię, w której po raz pierwszy partie polityczne na poziomie europejskim wysunęły swoich kandydatów na przyszłego przewodniczącego Komisji (Spitzenkandidaten) poddając ich publicznej ocenie w procesie wyborczym. Ten system przyniósł efekt w postaci Komisji mającej poparcie parlamentarnej większości, z przewodniczącym, którego państwa członkowskie zmuszone były poprzeć, i który wprowadził największą reformę wewnętrzną Komisji w jej dziejach.

W podsumowaniu wskazano również słabości i zawarto krytyczne oceny zaprezentowanego procesu, przedstawiono jego wpływ na równowagę instytucjonalną w UE oraz postulaty usprawnienia podczas przyszłych wyborów w 2019.

***

UNIA EUROPEJSKA WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI. ASPEKTY SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I ŚRODOWISKOWE (red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak), Poznań 2015 oraz UNIA EUROPEJSKA WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI. ASPEKTY PRAWNE, FINANSOWE I HANDLOWE (red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak), Poznań 2015

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości" zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kwietniu 2015 roku.

W książce podjęto próbę ukazania problemów, przed którymi stoi dziś Unia, oraz ich źródeł: kryzysu finansowego i nadmiernego zadłużenia sektora finansów publicznych, zmian struktury demograficznej ludności, bezrobocia, zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych czy imigracji. Autorzy dowodzą, że sytuacja w Unii Europejskiej – będącej elementem globalnego systemu społeczno-gospodarczego – jest uzależniona nie tylko od procesów zachodzących wewnątrz UE, ale także od czynników zewnętrznych. Dynamicznie zmieniające się okoliczności wymuszają w Unii szereg zmian – zarówno instytucjonalnych, jak i organizacyjnych. Jest to szczególnie widoczne w zakresie zarządzania gospodarczego i finansowego, którego wzmocnienie i lepsza koordynacja należą od czasu wybuchu kryzysu do priorytetowych działań UE. Równocześnie podejmowane są kroki w innych sferach, w tym społecznej i ochrony środowiska, które mają na celu osiągnięcie „inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", zgodnie ze strategią Europa 2020.

Zróżnicowany zakres problemów i wyzwań oraz będących odpowiedzią na nie działań Unii znalazł swoje odzwierciedlenie w układzie publikacji. W dwóch tomach zebrano prawie pięćdziesiąt referatów, częściowo w języku angielskim, uzupełnionych każdorazowo bibliografią.

o   Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760],