PRINT
30 listopada 2015
DOKUMENTY UE W SEJMIE

W listopadzie 2015 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 4 posiedzeniach: nr 1-4. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • dokonała wyboru Prezydium Komisji (pos. nr 1),
 • rozpatrzyła 76 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 6 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. budżetu korygującego na rok budżetowy 2015, wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej czy aktualizacji szacowanych potrzeb dotyczących wydatków rolnych i wydatków na rybołówstwo,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 30 dokumentów Komisji Europejskiej (21 sprawozdań, 8 komunikatów i 1 zalecenie), dotyczących m.in. prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich do Europejskiego Funduszu Rozwoju na lata 2015-2019, stosowności opracowania europejskiej oceny wiarygodności kredytowej państw czy zarządzania kryzysem związanym z uchodźcami i stanu realizacji działań priorytetowych w ramach europejskiego programu w zakresie migracji,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii i Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 27 projektów aktów prawnych, które dotyczyły m.in. wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony czy uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach europejskiego programu w zakresie migracji,
 • przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej (druk nr 18, pos. nr 4).

***

W listopadzie 2015 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 2-4, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 25.11.2015, Komisja wysłuchała informacji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pisma przekazanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego wyjaśnienia terminu rozpoczęcia realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok (pos. nr 2). 
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W listopadzie 2015 opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [3760],
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw [3697],
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [3677],
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych [3670],
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [3659],
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw [3764],
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej [3762],
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej [3644].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w listopadzie
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 07.12.2015)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 450* 09.11.2015 03.11.2015 / 04.112015 Zgromadzenie Narodowe (Węgry)
- / 04.11.2015 Izba Deputowanych (Rumunia)
- / 30.09.2015 Rada Narodowa (Słowacja)
COM(2015) 452 09.11.2015 - -
COM(2015) 472 08.12.2015 - -
COM(2015) 473 08.12.2015 - -
COM(2015) 496 14.01.2016 - -
COM(2015) 701 25.01.2016 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W listopadzie 2015 badaniu pomocniczości podlegało 6 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 7 grudnia 2015, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 2 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości. W tabeli uwzględniono także opinię przyjętą we wrześniu 2015, ale opublikowaną w bazie IPEX w listopadzie 2015.

* We wrześniu i październiku do dokumentu COM(2015) 450 zgłoszono 3 uzasadnione opinie - por. poprzednie Biuletyny OIDE - wrzesień, październik.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

29 listopada - 1 grudnia 2015, Luksemburg, LIV COSAC
- Spotkanie trojki prezydencji COSAC
- Spotkania grup politycznych
- Otwarcie spotkania, przyjęcie porządku obrad, sprawy proceduralne
- Sesja I: Europejski Program na rzecz Migracji (wspólna polityka azylowa i polityka w dziedzinie legalnej migracji, zwalczanie nielegalnej migracji i zabezpieczanie granic zewnętrznych Europy)
- Nieformalna sesja podczas obiadu na temat bieżących negocjacji w sprawie reformy UE przed referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii (na wniosek delegacji brytyjskiej)
- Spotkanie grup politycznych
- Sesja II: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy
- Spotkanie przewodniczących COSAC (powołanie stałego członka sekretariatu COSAC na 2016 i 2017 rok, debata na temat projektu uwag i konkluzji LIV COSAC)
- Sesja III: Polityka rozszerzenia
- Przyjęcie uwag i konkluzji LIV COSAC

19 listopada 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii: wzmocnienie dialogu politycznego między PE i parlamentami narodowymi oraz wzmocnienie kontroli nad władzą wykonawczą na szczeblu europejskim"
- Przyszła ewolucja instytucjonalna Unii
- Wzmocnienie kontroli parlamentarnej nad zarządzaniem UE

10 listopada 2015, Bruksela, Międzyparlamentarne spotkanie komisji na temat „Migracja przez Bałkany Zachodnie, wojny zastępcze w sąsiedztwie UE oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie"
- Wymiana poglądów na temat migracji przez Bałkany Zachodnie
- Wymiana poglądów z Fernando Gentilinim, specjalnym przedstawicielem UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie
- Wysłuchanie publiczne i wymiana poglądów na temat wojen zastępczych w sąsiedztwie UE (polityka zagraniczna Iranu, Arabii Saudyjskiej i Rosji: skutki polityczne i wpływ na bezpieczeństwo w strefach konfliktu)

9-10 listopada 2015, Luksemburg, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Stabilności, Koordynacji i Zarządzania Gospodarczego w Unii Europejskiej
- Sesja plenarna: Społeczny wymiar zarządzania gospodarczego, kontrola parlamentarna europejskiego zarządzania gospodarczego
- Sesja plenarna: Uczciwa konkurencja podatkowa, wzrost a unia gospodarcza i walutowa
- Sesja szefów delegacji: Przyjęcie regulaminu Konferencji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
 
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Współpraca międzyparlamentarna

Kalendarz wydarzeń parlamentarnych 2016

W dziale Materiały OIDE

Reforma systemu sądowniczego UE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDEProgram UE dot. migracji i uchodźców, Zielone i białe księgi, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016), Unia bankowa.

Bibliografie: Pozycja parlamentów narodowych w UE pod rządami Traktatu z Lizbony, Parlamenty narodowe w UE – nowości

Polskie akty prawne dotyczące członkostwa Polski w UE – aktualizacja Regulaminu Sejmu

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 07.12.2015)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 07.12.2015)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej


AFTER LISBON: NATIONAL PARLIAMENTS IN THE EUROPEAN UNION (ed. by K. Auel, T. Christiansen), London 2016

Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach OPAL – Observatory of National Parliaments after Lisbon, czyli międzynarodowego konsorcjum badawczego grupującego zespoły z uniwersytetów w Paryżu, Kolonii, Cambridge i Maastricht. Artykuły były drukowane pierwotnie w West European Politics w marcu 2015 roku.

Autorzy artykułów dokonują całościowego przeglądu działalności parlamentów narodowych w epoce polizbońskiej w oparciu o analizę ich zdolności instytucjonalnych i politycznych motywacji oraz w oparciu o dane porównawcze nt. ich europejskiego zaangażowania zebrane przez OPAL. Zbadane zostały zachowania parlamentów w mechanizmie wczesnego ostrzegania na podstawie analizy reakcji 40 izb parlamentarnych na 411 projektów legislacyjnych w latach 2010-2013. Porównano działania administracji parlamentarnych, co pozwoliło na stwierdzenie, że ich zadania po Lizbonie uległy rozszerzeniu i obecnie wykraczają poza wsparcie techniczne, obejmując też elementy tworzenia kalendarza. Badając wpływy parlamentarnych grup partyjnych oraz komisji, stwierdzono, że to nadal grupy partyjne odgrywają kluczową rolę w definiowaniu efektów procesu kontroli spraw europejskich, który skupia się raczej na podziale kompetencji między UE a państwami członkowskimi, a nie na meritum unijnych projektów legislacyjnych. Przeanalizowano wreszcie dwie kwestie szczegółowe: zaangażowanie parlamentów w budowanie instrumentów zwalczających kryzys strefy euro w latach 2010-2012 oraz jakość i „siłę" parlamentarnej kontroli wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

***

van der Jeught S.: EU LANGUAGE LAW, Europa Law Publishing, 2015

Autor analizuje cele, zakres i instrumenty prawne polityki językowej Unii Europejskiej, wskazując na kwestie językowe jako istotny element procesu integracji i proponując pewne rozwiązania porządkujące.

Książka dostarcza obszernej informacji nt. istniejących obecnie w UE, bardzo rozproszonych, prawnych uregulowań kwestii stosowanych języków. Dotyczy to m.in. reżimów językowych instytucji, organów i agencji, obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (np. wykroczenia drogowe, europejski nakaz aresztowania, uznawanie decyzji sądów krajowych), czy rynku wewnętrznego (oznakowanie produktów, handel transgraniczny i internetowy, kompetencje językowe w zawodach lekarza i prawnika świadczących usługi poza granicami własnego państwa itp.). W konkluzjach przedstawiono zalecenia mające na celu, jak pisze Autor, zwiększyć spójność polityki językowej Unii przy jednoczesnym zachowaniu jurysdykcji językowej państw członkowskich. Postuluje on przyjęcie nowego rozporządzenia językowego (zamiast obecnego nr 1/58), które przyznałoby obywatelom autentyczne prawa językowe, z uwzględnieniem obszernego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, np. wskazującego dziedziny wymagające pełnej wielojęzyczności, takie jak prawodawstwo czy dostęp do sądów. Po drugie, Autor uznaje za niezbędną bardziej klarowną demarkację jurysdykcji w dziedzinie językowej pomiędzy państwami członkowskimi a Unią, z przestrzeganiem różnorodności językowej jako podstawą. Wreszcie uważa, że w perspektywie długoterminowej realizacja celów wspólnego rynku oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymaga wspólnego (jednego) języka, a brak unijnej debaty na ten temat może być szkodliwy dla procesu integracji.

***

Sołtys A.: OBOWIĄZEK WYKŁADNI PRAWA KRAJOWEGO ZGODNIE Z PRAWEM UNIJNYM JAKO INSTRUMENT ZAPEWNIENIA EFEKTYWNOŚCI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa 2015

Zasadnicza część regulacji prawnych UE jest realizowana za pośrednictwem prawa krajowego, a wprowadzenie ich w życie i zapewnienie skuteczności spoczywa na organach państw członkowskich. W tym kontekście należy rozpatrywać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, które ukształtowało pewne mechanizmy służące zapewnieniu efektywności prawa unijnego w krajowych porządkach prawnych. Są to: zasada pierwszeństwa prawa UE, bezpośredniego skutku i odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za naruszenie prawa UE oraz obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym (wykładnia zgodna).

Agnieszka Sołtys (adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracownik Trybunału Konstytucyjnego) przeprowadza w publikacji analizę ostatniego z wymienionych instrumentów. Autorka szczegółowo omawia elementy konstrukcji prawnej tego obowiązku, w tym: podstawy prawne, adresaci, zakres przedmiotowy, treść, wzorce i granice wykładni zgodnej, a także funkcje i skutki braku jego realizacji. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom budzącym kontrowersje w doktrynie, takim jak wykładnia zgodna przed terminem transpozycji dyrektyw czy pogorszenie sytuacji prawnej jednostki wskutek wykładni zgodnej. Następnie przedstawia realizację obowiązku wykładni zgodnej w praktyce sądów polskich (zwłaszcza Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych) oraz Trybunału Konstytucyjnego. Analizując orzecznictwo A. Sołtyk konstruuje modele realizacji obowiązku wykładni zgodnej – odpowiednio – w ramach procesu stosowania prawa oraz jego konstytucyjnej kontroli. Na tej podstawie wskazuje problemy, które mają wpływ na skuteczność wykładni zgodnej, i podejmuje próbę sformułowania postulatów służących ich przezwyciężeniu.