PRINT
31 stycznia 2016
2010
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC / SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
EUROPEJSKIE DEBATY SEJMU

30 stycznia 2016 Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2015 r. podczas przewodnictwa Luksemburga w Radzie UE - uchwała. Wcześniej, na posiedzeniu plenarnym 28 stycznia 2016 odbyła się debata nad informacją oraz stanowiskiem Komisji do Spraw UE (stenogram, pkt 9).

29 stycznia 2016 Sejm wysłuchał informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku oraz przeprowadził debatę (stenogram, pkt 4).

DOKUMENTY UE W SEJMIE

W styczniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 11 posiedzeniach: nr 12-22. W trakcie tych posiedzeń komisja:

 • rozpatrzyła 56 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 12 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. składowania odpadów, kontroli nabywania i posiadania broni czy niektórych aspektów prawa spółek,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 28 dokumentów Komisji Europejskiej (22 sprawozdania, 5 komunikatów i 1 zalecenie), dotyczących m.in. organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie, europejskich ram prawa autorskiego czy struktury i stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Gospodarczych i Finansowych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 14 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, umowy między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych czy stanowiska, które ma zostać zajęte w imieniu UE na posiedzeniu komitetu kontroli działającego na podstawie memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu,
 • przyjęła opinię nr 4 dotyczącą projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (pos. nr 19),
 • rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2016 w zakresie kompetencji komisji (opinia nr 3, pos. nr 12),
 • wysłuchała informacji na temat stanu dialogu pomiędzy Polską a Unią Europejską w sprawie wybranych aspektów polityki wewnętrznej Polski, przedstawionej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrada Szymańskiego (pos. nr 16),
 • wysłuchała informacji na temat rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2014 roku, przedstawionej przez członka ETO Augustyna Kubika (pos. nr 18),
 • rozpatrzyła informację rządu o udziale RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2015 w trakcie przewodnictwa Luksemburga w Radzie UE (druk nr 181, pos. nr 19),
 • spotkała się z zastępcą ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga André Flammangiem i wysłuchała informacji nt. bilansu prezydencji luksemburskiej, oraz spotkała się z Chargé d'affaires a.i. Królestwa Niderlandów Adriaanem Palmem i wysłuchała informacji na temat programu prezydencji niderlandzkiej (pos. nr 21),
 • powołała podkomisje stałe (pos. nr 22):
  • do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP),
  • do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

***

W styczniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 12-15 i 17-20, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 27.01.2016, rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (tzw. dyrektywa NIS);
 • 28.01.2016, rozpatrzyła informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw środkami Unii Europejskiej w ramach Działania 4.3 i 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz ze stanowiskiem Ministra Rozwoju;

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

 • 28.01.2016, rozpatrzyła informację na temat pakietu klimatycznego UE w kontekście wpływu ustaleń Szczytu Paryskiego COP na krajowy system energetyczny.
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W styczniu 2016

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [215],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [203],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [190],
 • uchwalono następującą ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 30 stycznia 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [141],
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [108],
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami [84].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w styczniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 03.02.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2015) 496 14.01.2016 - -
COM(2015) 701 25.01.2016 - -
COM(2015) 593 02.02.2016 - -
COM(2015) 594 02.02.2016 - -
COM(2015) 595 02.02.2016 19.01.2016 / 25.01.2016 Rada Federalna (Austria)
COM(2015) 596 02.02.2016 - -
COM(2015) 750 02.02.2016 27.01.2016 / 28.01.2016 Riksdag (Szwecja)
COM(2015) 615 03.02.2016 - -
COM(2015) 646 09.02.2016 - -
COM(2015) 648 11.02.2016 - -
COM(2015) 627 12.02.2016 - -
COM(2015) 583 16.02.2016 - -
COM(2015) 586 16.02.2016 - -
COM(2015) 625 17.02.2016 - -
COM(2015) 613 02.03.2016 - -
COM(2015) 634 08.03.2016 - -
COM(2015) 635 08.03.2016 - -
COM(2015) 667 14.03.2016 - / 22.01.2016 Seimas (Litwa)
COM(2015) 670 15.03.2016 - -
COM(2015) 671 15.03.2016 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W styczniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 20 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 3 lutego 2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 3 uzasadnione opinie w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

31 stycznia - 2 lutego 2016, Warszawa, Spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Wspólna polityka migracyjna i azylowa – bezpieczeństwo zewnętrznych granic UE
- Wielka Brytania i jej członkostwo w UE
- Wykorzystanie środków unijnych na projekty związane z infrastrukturą energetyczną i transportową
- Przyjęcie konkluzji

24-25 stycznia 2016, Wilno, Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski
- Wymiana poglądów na temat projektu porządku obrad spotkania przewodniczących COSAC
- Wymiana poglądów na temat aktualnych zagadnień w ramach programu działań UE – program w zakresie migracji, Brexit
- Wymiana poglądów na temat projektów infrastruktury regionalnej

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

Zaktualizowano następujące działy

Materiały OIDE: Białe i zielone księgi

Debaty Sejmu: VIII kadencja

Uchwały Sejmu: VIII kadencja

 ***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 03.02.2016)

 ***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 03.02.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej

THE TRANSFORMATIVE POWER OF EUROPE: THE CASE OF POLAND (red. I. P. Karolewski, M. Sus), Baden-Baden 2015

Książka jest zbiorem artykułów analizujących, jaki wpływ wywarło na Polskę przystąpienie do Unii Europejskiej. Autorzy przedstawiają w niej „europejską transformację" wewnętrznych struktur państwa i polityk po 2004 roku.

Publikację podzielono na dwie części. Najpierw omówiono wynikające z przystąpienia do UE zmiany dotyczące polskiego systemu prawnego i politycznego. W pierwszym artykule przedstawiono, w jaki sposób zmieniły się kompetencje i mechanizmy funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej – głównie w obszarze administracji publicznej, oraz sądowniczej. Następnie szczegółowo zajęto się zmianami w prawie umów, działalnością lobbingową (różnice między ramami prawnymi a kulturą polityczną), oraz partiami politycznymi (funkcjonowanie, mechanizmy decyzyjne). Drugą część poświęcono analizie „siły transformacyjnej" (transformative power) Unii Europejskiej w wybranych obszarach polityki, takich jak: europejskie zarządzanie polityką antyterrorystyczną, polityka energetyczna, zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej, i klimatyczna, polityka zagraniczna (Partnerstwo Wschodnie). W książce przedstawiono także zmiany, jakie wywarło przystąpienie do strefy Schengen na ruch graniczny na granicy z Rosją Białorusią i Ukrainą oraz wpływ akcesji do Unii na politykę równości płci w Polsce.

Publikacja jest wynikiem projektu "Siła transformacyjna UE w okresie 2004-2012. Wybrane obszary polityki w Polsce" zrealizowanego w Centrum Studiów Niemieckich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki.

***

Costello C.: THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS AND REFUGEES IN EUROPEAN LAW, Oxford 2016

Europejskie prawo regulujące zagadnienia migracji i uchodźców obejmuje zarówno przepisy prawa Unii Europejskiej jak i postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz). W publikacji przedstawiono wzajemne relacje tych dwóch złożonych, często zachodzących na siebie systemów. Dokonano analizy najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej i EKPCz w obszarze migracji i uchodźców, w tym wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Autorka, prezentując status prawny różnego rodzaju migracji (zarobkowa, w celu połączenia się z rodziną czy w poszukiwaniu azylu - uchodźstwo), w sposób szczególny skoncentrowała się na kwestiach dotyczących prawa obywateli państw trzecich do wjazdu i pobytu na terenie Unii Europejskiej oraz unijnej konstrukcji „nielegalnej imigracji". W tym kontekście przedstawiła, obok szczegółowej analizy prawnej, także problematykę wzajemnych relacji przepisów prawnych i standardów ochrony praw człowieka w odniesieniu do m.in. dostępu do terytorium, legitymizacji pobytu czy bezpieczeństwa i pewności pobytu.

Do publikacji dołączona jest obszerna bibliografia problemowa, wykaz orzecznictwa poszczególnych trybunałów (w tym wybrane orzecznictwo sądów państw członkowskich UE) i omawianych aktów prawnych, a także zestawienie wyłączeń Wielkiej Brytanii i Irlandii ze stosowania środków unijnych dotyczących imigracji i azylu.