PRINT
30 kwietnia 2016
EUROPEJSKIE DEBATY I UCHWAŁY SEJMU

13 kwietnia 2016 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128) za niezgodny z zasadą pomocniczości (uzasadniona opinia).

1 kwietnia 2016 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej Polski.

DOKUMENTY UE W SEJMIE
W kwietniu 2016 Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) zebrała się na 7 posiedzeniach: nr 43-49. W trakcie tych posiedzeń komisja:
 • rozpatrzyła 59 dokumentów UE:
  • w trybie art. 7 ust. 4 ustawy kooperacyjnej – 11 projektów aktów ustawodawczych UE, dotyczących m.in. nowego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii, delegowania pracowników w ramach świadczenia usług czy zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych,
  • w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 25 dokumentów (16 sprawozdań KE, 6 komunikatów KE i 3 decyzje wykonawcze Rady), dotyczących m.in. relokacji i przesiedlenia, przemysłu stalowego czy działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,
  • w trybie art. 11 ust. 1 ustawy kooperacyjnej – dokumenty UE, które miały być przedmiotem obrad Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
  • w trybie art. 8 ust. 2 ustawy kooperacyjnej – 15 projektów aktów prawnych, dotyczących m.in. konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Wyspami Cooka czy podpisania porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu,
 • wspólnie z Komisją Finansów Publicznych oraz Komisją Gospodarki i Rozwoju wysłuchała informacji na temat:
  • Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją semestru europejskiego w 2016 roku, przedstawionych przez Jadwigę Emilewicz, podsekretarz stanu w MR oraz Leszka Skibę, podsekretarza stanu w MF,
  • komunikatu Komisji Europejski Semestr 2016: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 (COM(2016) 95) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu, przedstawionego przez Jadwigę Emilewicz, podsekretarz stanu w MF.

***

KONTROLA ZASADY POMOCNICZOŚCI
COM(2016) 128 – termin badania pomocniczości: 10.05.2016
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Komisja do Spraw UE:

 • 30.03.2016, pos. 40 – opinia nr 7 w sprawie niezgodności dokumentu z zasadą pomocniczości,
 • 12.04.2016, pos. 43 – komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię (druk nr 410)
 • 13.04.2016, pos. 45 – pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały zawierającej uzasadnioną opinię,

Sejm:

 • 13.04.2016, pos. 16 - przyjęcie uchwały zawierającej uzasadnioną opinię o niezgodności projektu COM(2016) 128 z zasadą pomocniczości (tekst uchwały)
 • 20.04.2016 - przesłanie uchwały do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

***

W kwietniu 2016 w bazach EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie) i IPEX opublikowano informacje i dokumenty dotyczące posiedzeń SUE nr 43-46, 48 i 49, dostarczone przez sekretariat komisji.

Z PRAC KOMISJI SEJMOWYCH
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
 • 20.04.2016, podczas posiedzenia wyjazdowego w Poznaniu, zapoznała się z informacją o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (WRPO); rozpatrzyła informację Prezesa PARP pt. „Jak promować na rynkach międzynarodowych polskie startupy technologiczne – doświadczenia z przygotowań programów: Program Promocji polskiej branży ICT oraz Polskie Mosty Technologiczne" (pos. nr 16);

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

 • 28.04.2016, rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej nt. wsparcia kształcenia zawodowego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (pos. nr 26);

Komisja Infrastruktury

 • 27.04.2016, rozpatrzyła informację Ministra Infrastruktury i Budownictwa nt. aktualnego stanu realizacji i zamykania projektów kolejowych z perspektywy finansowej 2007-2013 (pos. nr 17);

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

 • 13.04.2016, rozpatrzyła: informację nt. wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 na działania w obszarze sportu i turystyki; informację nt. możliwości wykorzystania środków unijnych, które mogą przyczynić się do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji trenerów sportowych, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz do rozwijania dwutorowej kariery sportowców; informację nt. wdrażania nowej dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (pos. nr 21);

Komisja Polityki Senioralnej

 • 12.04.2016, wysłuchała informacji nt. stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie finansowej 2014-2020 (pos. nr 12);

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 • 27.04.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników, druk nr 431 (pos. nr 20);

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • 13.04.2016, przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, druk nr 403 (pos. nr 28).
WYKONYWANIE PRAWA UE - BAZA UST

W kwietniu 2016

 • skierowano do I czytania następujące projekty ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [459],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [432],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników [431],
  • Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej [426],
  • Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług [408],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [403],
  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw [385].
 • uchwalono następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania [431],
  • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej [403],
  • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw [385],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw [294],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw [275],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [248],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych [217].
 • opublikowano następujące ustawy wykonujące prawo Unii Europejskiej [druk nr]:
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw [275],
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [248],
  • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt [245],
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji [203].
BADANIE POMOCNICZOŚCI W PARLAMENTACH NARODOWYCH

Badanie pomocniczości w kwietniu
(Informacje z bazy IPEX wg stanu na 02.05.2016)

Projekt aktu ustawodawczego Termin badania zasady pomocniczości upływa Przyjęcie / przekazanie uzasadnionej opinii Izba / parlament (państwo)
COM(2016) 007 12.04.2016 - -
COM(2016) 056 12.04.2016 - -
COM(2016) 057 12.04.2016  - -
COM(2016) 053 * 20.04.2016  - / 19.04.2016 Izba Reprezentantów (Malta)
 15.04.2016 / 19.04.2016  Zgromadzenie Republiki (Portugalia)
COM(2016) 067 26.04.2016  -  -
COM(2016) 052 * 27.04.2016 - -
COM(2016) 113 02.05.2016  - -
COM(2016) 106 10.05.2016  -  -
COM(2016) 107 10.05.2016  - -
COM(2016) 128 10.05.2016 27.05.2016 / - Senat (Czechy) 
31.03.2016 / - Izba Deputowanych (Czechy) 
13.04.2016 / 20.04.2016 Sejm (Polska) 
13.04.2016 / - Izba Deputowanych (Rumunia) 
COM(2016) 157 17.05.2016  -  -
COM(2016) 082 18.05.2016  - -
COM(2016) 159 18.05.2016  - -
COM(2016) 202 9.06.2016 - -
COM(2016) 198 15.06.2015 - -
WSZYSTKIE UZASADNIONE OPINIE PARLAMENTÓW NARODOWYCH W BAZIE IPEX

W kwietniu 2016 badaniu pomocniczości podlegało 15 projektów aktów ustawodawczych. Według stanu na 02.05.2016, parlamenty narodowe zgłosiły w tym okresie 6 uzasadnionych opinii w sprawie niezgodności badanych projektów z zasadą pomocniczości.

* W marcu 2016 do dokumentów COM(2016) 052 i COM(2016) 053 zgłoszono uzasadnione opinie - por. poprzedni Biuletyn OIDE – marzec 2016.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

26-27 kwietnia 2016, Štiřín, Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
- Sesja I: Wzmacnianie roli parlamentów narodowych zgodnie z ustaleniami porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską z 19 lutego 2016 r., wymiar praktyczny
- Sesja II: Aktualna sytuacja Unii Europejskiej, możliwe scenariusze na przyszłość
- Sesja III: Rola parlamentów narodowych w walce z terroryzmem, w tym kroki prawne, które należy podjąć, by sprawić, żeby walka była jak najbardziej efektywna, jednocześnie mając na względzie poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka

6-8 kwietnia 2016, Haga, Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO)
- Spotkanie przedstawicieli trojki prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego
- Spotkanie przewodniczących delegacji
- Spotkanie towarzyszące na temat najlepszych praktyk w sferze cywilnej WPBiO
- Spotkanie grup politycznych
- Otwarcie sesji
- Sesja I: Wiadomość wideo od wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Federiki Mogherini
Prezentacja oraz debata z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów, Bertem Koendersem
- Sesja II: Prezentacja oraz debata z ministrem obrony Królestwa Niderlandów, Jeanine Hennis-Plasschaert i szefem sztabu, Tomem Middendorpem
- Równoległe warsztaty
Warsztat A – „Przegląd globalnej strategii bezpieczeństwa – stan prac"
Warsztat B – „Polityka zagraniczna w kontekście migracji"
Warsztat C – „Europejskie eksporty broni"
- Spotkanie trojki
- Sesja III: Prezentacja oraz debata z zastępcą Sekretarza Generalnego NATO, Alexandrem Vershbowem
- Sesja IV: Prezentacja oraz debata z Helgą Schmid, podsekretarz generalną do spraw politycznych w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych
- Przyjęcie konkluzji i zakończenie spotkania

3-4 kwietnia 2016, Haga, Spotkanie przewodniczących komisji na temat "Energia, innowacja i gospodarka o obiegu zamkniętym"
- Otwarcie sesji
- Wystąpienia (Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Henk Kamp, minister gospodarki Królestwa Niderlandów)
- Debata
- Targi informacyjne nt. innowacyjnych projektów w holenderskich prowincjach
- Debata panelowa
- Sesje równoległe:
Sesja I: Infrastruktura energetyczna i bezpieczeństwo dostaw
Sesja II: Oszczędzanie energii - miasta energooszczędne
Sesja III: Odnawialne źródła energii
Sesja IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
Nowe książki w Bibliotece Sejmowej Przegląd Sejmowy Kronika Sejmowa

NOWE NA STRONIE OIDE

W dziale Dokumenty UE w Sejmie
Komisja do Spraw UE (SUE) nt. "zielonej" i "czerwonej" kartki

Zaktualizowano następujące działy

Uchwały Sejmu w sprawach UE: Uchwały Sejmu - VIII kadencja

Dokumenty UE w Sejmie: Statystyka uzasadnionych opinii i dialogu politycznego

Materiały OIDE: Reforma systemu sądowniczego UE, Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości, Semestr europejski - przebieg cyklu koordynacji na poziomie Unii i Polski (2011-2016), Europejska Agenda Cyfrowa

Polskie akty prawne: Regulamin Sejmu

***

 SPRAWY BIEŻĄCE - KOMENTARZE

Lista wybranych artykułów z prasy specjalistycznej dotyczących aktualnych kwestii polityczno-gospodarczych w Unii Europejskiej dostępnych on-line (dostęp 09.05.2016)

 BREXIT

 KRYZYS MIGRACYJNY W UE

***

PROBLEMATYKA USTROJOWA UE

Wybrane artykuły i opracowania
(dostępne w Bibliotece Sejmowej lub on-line, dostęp 09.05.2016)

***

Z nabytków Biblioteki Sejmowej
i publikacji on-line

Bard P., Carrera S., Guild E., Kochenov D.: AN EU MECHANISM ON DEMOCRACY, THE RULE OF LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS, CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, April 2016
Publikacja Centre for European Policy Studies (CEPS) stanowi załącznik do tymczasowej analizy towarzyszącej projektowi rezolucji legislacyjnej (na podstawie art. 225 TfUE) Parlamentu Europejskiego, rekomendującej Komisji Europejskiej zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie Paktu Unii na rzecz demokracji, państwa prawa i praw podstawowych w państwach członkowskich i instytucjach UE (2015/2254 (INL)). Pakt ten ma dotyczyć zdefiniowania, opracowania, monitorowania i egzekwowania ww. wartości i zasad (element prewencyjny i naprawczy art. 7 TUE).
Przestrzeganie wartości Unii opisanych obecnie w art 2 TUE, czyli demokracji, państwa prawnego i praw podstawowych, jest warunkiem przystąpienia do UE („kryteria kopenhaskie"). Brakuje jednak instrumentów i procedur pozwalających na systematyczne i bezstronne monitorowanie wszystkich państw członkowskich i unijnych instytucji oraz umożliwiających reakcję na nieprzestrzeganie wspólnych, podstawowych zasad i wartości. Autorzy, rozważając rozmaite sposoby przezwyciężenia tego tzw. dylematu kopenhaskiego, zaczęli od analizy bieżących instrumentów będących w dyspozycji UE, Rady Europy i Narodów Zjednoczonych. Następnie rozpatrzyli wyzwania oraz kwestie metodologiczne właściwe dla Unii i wreszcie zaproponowali szereg wskaźników, które pozwalałyby w sposób obiektywny mierzyć fundamentalne wartości i tworzyć tabelę wyników (scoreboard) w zakresie demokracji, państwa prawa i praw podstawowych. Tabela ta – jako jedno z głównych narzędzi proponowanego Paktu Unii – ma być opracowywana raz do roku przez niezależny zespól ekspertów (np. Komisję UE ds. Praworządności). Publikacja rozpatruje rozmaite warianty i scenariusze funkcjonowania takiej tabeli, jak również jej społeczne, prawne, polityczne oraz gospodarcze koszty i korzyści.

***

UNIA EUROPEJSKA W ROLI GWARANTA PRAW PODSTAWOWYCH (red.: D. Kornobis-Romanowska), Sopot 2016
Książa jest zbiorem artykułów, w których rozważa się, w jakim zakresie i za pomocą jakich instrumentów prawnych Unia Europejska wypełnia rolę gwaranta i promotora praw podstawowych. Prawa podstawowe stanowią fundament Unii, ale podmioty chronione korzystają nie tylko z rozwiązań przyjętych przez Unię, lecz także z gwarancji zawartych w prawie krajowym i umowach międzynarodowych. Ta sytuacja rodzi dalsze szczegółowe pytania o to, w jakim zakresie państwa członkowskie są związane prawami podstawowymi ustanowionymi na poziomie UE, a w jakim - prawem krajowym i międzynarodowym. Jakie wynikają stąd problemy praktyczne i jakie są możliwości zapewnienia spójnego systemu standardów ochrony tych praw w Europie.
Prezentowane zagadnienia możemy podzielić na 3 grupy: zagadnienia systemowe, takie jak geneza koncepcji i regulacji praw podstawowych, system ochrony praw podstawowych, czy prawa podstawowe w orzecznictwie TSUE jako czynnik konstytucjonalizacji lub umiędzynarodowienia prawa UE (w tym przystąpienie UE do EKPCz); zagadnienia związane z rolą UE jako gwaranta praw podstawowych w świetle Karty Praw Podstawowych (wolność gospodarcza, prawo do dobrej administracji, czy KPP w dziedzinie prawa karnego); wreszcie artykuły zawierające analizę wybranych praw podstawowych (ochrona danych osobowych ofiar przestępstw, egzekwowanie prawa do prywatności w stosunku do operatorów wyszukiwarek internetowych, prawo do wody jako element prawa do środowiska).
Publikacja powstała w ramach prac Centre of Excellence Jeana Monneta przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

***

EUROPEAN JUDICIAL SYSTEMS AS A CHALLENGE FOR DEMOCRACY (ed. by: E. Kużelewska, D. Kloza, I. Kraśnicka, F. Strzyczkowski)
"Europejskie sądownictwo", czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz sądy krajowe, które interpretują i stosują prawo europejskie, aktywnie kształtowało proces europejskiej integracji. Autorzy publikacji rozważają relacje pomiędzy tym systemem sądownictwa a demokratycznym funkcjonowaniem Europy. Zaangażowanie TSUE w budowę wspólnego rynku oraz zapewnianie przez ETPCz efektywnej i uniwersalnej ochrony praw człowieka w Europie pozwala postawić szereg pytań o istotę i charakter współczesnej demokracji.
Publikację podzielono na dwie części. Pierwsza, poświęcona analizie systemu sądowego UE, omawia m.in. kształtowanie równowagi instytucjonalnej jako wkład TS w demokratyzację Unii, uznawanie wartości demokratycznych w orzeczeniach TS czy relacje z sądami krajowymi i recepcję prawa UE w państwach członkowskich: funkcjonowanie pytań prejudycjalnych, obecność prawa UE w wyrokach polskich sądów oraz nadrzędność prawa UE w wykładni polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
Drugą część książki poświęcono Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka: kwestii opinii doradczych ETPCz jako narzędzia dialogu sądowego i lepszej implementacji EKPCz, możliwych relacji między systemem wyborczym UE a standardami wynikającymi z konwencji (biorąc pod uwagę, że Unia nie jest stroną konwencji); zbadano także prawne warunki funkcjonowania instytucji asesorów w polskim sądownictwie w kontekście standardów uczciwego procesu wynikających z EKPCz.
Publikacja stanowi trzecią część projektu badawczego realizowanego pod patronatem Centre for Direct Democracy Studies (Centrum Studiów Demokracji Bezpośredniej) Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.